A A A A A

1 Kroník 28:1-21
1. Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov, vodcov kmeňov, veliteľov kmeňov, veliteľov oddielov v kráľovej službe, tisícnikov i stotníkov, ďalej správcov všetkého kráľovho majetku a jeho stád, i majetku jeho synov, taktiež komorníkov, hrdinov a všetkých udatných mužov.
2. Kráľ Dávid sa postavil a povedal: "Čujte ma, bratia moji a ľud môj! Mienil som postaviť trvalý dom pre archu Jahveho zmluvy, pre podnož nášho Boha. Urobil som aj prípravy na stavbu.
3. Ale Boh mi povedal: ‚Ty mi nepostavíš dom, lebo si bol bojovníkom a prelieval si krv.‘
4. Jahve, Boh Izraela, si vyvolil mňa z celého domu môjho otca, aby som sa stal kráľom nad Izraelom naveky. Lebo Júdu si zvolil za vodcu, v Júdovom dome zasa rodinu môjho otca a spomedzi mojich súrodencov sa mu zapáčilo urobiť kráľom nad celým Izraelom mňa.
5. Zo všetkých mojich synov — lebo Jahve mi dal mnohých synov — vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby zasadol na trón Jahveho kráľovstva nad Izraelom.
6. Povedal mi: ‚Šalamún, tvoj syn, mi postaví dom i nádvoria, lebo jeho som si vyvolil za syna a ja mu budem otcom.
7. Jeho kráľovstvo upevním naveky, ak bude neochvejne zachovávať, ako dnes, moje príkazy a moje zákony.‘
8. Teraz však pred očami celého Izraela, pred Jahveho zhromaždením, pred naším Bohom, ktorý nás počuje, vás napomínam: zachovávajte a do života uvádzajte všetky príkazy Jahveho, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť túto krásnu krajinu a podržať ju pre svojich potomkov ako dedičstvo až naveky.
9. Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj svojho Boha, ktorý je Bohom tvojho otca, slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Jahve skúma všetky srdcia a pozná ich najvnútornejšie myšlienky. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky.
10. Uvedom si teraz, že Jahve si ťa vyvolil, aby si postavil dom pre svätyňu. Buď silný a daj sa do práce!"
11. Dávid odovzdal svojmu synovi model predsiene, budov, skladov, horných miestností, vnútorných siení, miestnosti pre trón zľutovania,
12. dal mu plán všetkého, čo mal na mysli o nádvoriach Jahveho domu, o miestnostiach dookola, o pokladniciach Božieho chrámu a o pokladniciach pre zasvätené dary,
13. o triedach kňazov a Levitov, o všetkej činnosti, spojenej so službou pri Jahveho chráme a o všetkých predmetoch určených pre službu v Jahveho chráme.
14. Dal mu zlato na všetky zlaté predmety, označil váhu zlata každého predmetu určeného na službu a váhu striebra každého predmetu určeného na službu.
15. Odovzdal mu aj zlato určené na zlaté svietniky a na ich lampy, označil váhu každého svietnika a ich lámp, tiež striebro určené na strieborné svietniky a ich lampy, označil váhu svietnikov a ich lámp podľa účelu jednotlivých svietnikov.
16. Určil mu množstvo zlata na stoly pre predkladané chleby, pre každý stôl, a striebra na strieborné stoly.
17. I na vidlice, na kropiace čaše a kanvy rýdze zlato; na zlaté čaše zlata podľa váhy čaše a na strieborné čaše striebra podľa váhy každej čaše.
18. Dal mu prečistené zlato na kadidlový oltár podľa potrebnej váhy. Dal mu model Božieho voza, zlatých cherubov s rozpätými krídlami zakrývajúcich archu Jahveho zmluvy.
19. Povedal: "Toto všetko bolo v písme, ktoré sám Jahve napísal, aby mi vysvetlil všetky podrobnosti modelu."
20. Potom Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: "Buď silný, smelo sa daj do práce, lebo Jahve, môj Boh, je s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým nedokončíš svoje práce pre Jahveho dom.
21. Toto sú triedy kňazov a Levitov pre každú službu v Chráme. Máš pri sebe ľudí pre každú prácu, skúsených v akejkoľvek činnosti. Hodnostári a celý ľud ochotne čakajú na tvoje rozkazy."

1 Kroník 29:1-30
1. Potom kráľ Dávid povedal celému zhromaždeniu: "Môj syn Šalamún, ktorého jediného si Boh vyvolil, je mladý a neskúsený, ale dielo je to veľké, lebo ten palác nie je určený pre človeka, ale pre Boha Jahveho.
2. Zo všetkých svojich síl som chystal pre Dom svojho Boha: zlato na to, čo má byť zlaté, striebro na to, čo má byť strieborné, bronz na to, čo má byť bronzové, železo na to, čo má byť železné, drevo na to, čo má byť drevené, karneol, kamene na vsadenie do obrúb, malachit a pestrofarebné kamene, všelijaké drahé kamene a množstvo alabastru.
3. Ešte viac, zlato a striebro, ktoré mám ako osobné vlastníctvo, dávam na Boží dom z lásky k domu svojho Boha, okrem toho, čo som pripravil pre svätý Chrám:
4. viac ako tritisíc talentov zlata, čistého zlata z Ofiru, sedemtisíc talentov čistého striebra na pokrytie stien miestností.
5. Či ide o zlato na zlaté predmety a striebro na to, čo má byť strieborné a na rôzne práce zhotovené umelcami, kto z vás je ochotný obetovať ho Jahvemu?"
6. Ochotne prispeli hodnostári rodov, hodnostári kmeňov Izraela, tisícnici, stotníci a vedúci kráľovských robôt.
7. Na práce pri Božom dome obetovali päťtisíc talentov zlata, desaťtisíc dareikov, viac ako desaťtisíc talentov striebra, asi osemtisíc talentov bronzu a stotisíc talentov železa.
8. Ak mal niekto drahokamy, pridal ich k pokladu Božieho domu do rúk Geršonovca Jechiela.
9. Ľud mal veľkú radosť z tejto dobrovoľnej ochoty, lebo celým srdcom ochotne obetovali Bohu. Aj kráľ Dávid mal z toho veľkú radosť.
10. Potom Dávid oslavoval Jahveho pred celým zhromaždením a povedal: "Buď požehnaný, Jahve, Boh Izraela, nášho otca, od vekov až naveky!
11. Jahve, ty si veľký a mocný, víťazný a slávny, majestátny, lebo všetko, čo je na nebi i na zemi, je tvoje. Jahve, ty si kráľ vyvýšený nad všetkým.
12. Bohatstvo i sláva sú od teba. Ty panuješ nad všetkými. V tvojej ruke je všetka sila a moc, urobiť kohokoľvek veľkým a mocným je v tvojich rukách.
13. Bože náš, v tejto chvíli ťa oslavujeme a chválime tvoje slávne meno,
14. lebo kto som ja a čo je môj ľud, že sme boli schopní priniesť takéto dary? Lebo všetko je od teba. Dali sme ti to, čo sme dostali z tvojej ruky.
15. Lebo my sme pred tebou ako cudzinci a hostia, ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi utekajú ako tieň, a nádeje niet.
16. Jahve, Bože náš, všetko, čo sme nahromadili na stavbu domu pre tvoje sväté Meno, pochádza z tvojej ruky a všetko je tvoje.
17. Viem, Bože môj, že ty skúmaš srdce a máš rád úprimnosť. Ja som všetko toto venoval z úprimného srdca a vidím s radosťou, že aj tvoj ľud, tu prítomný, ti ochotne obetuje.
18. Jahve, Bože našich otcov, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, našich otcov, zachovaj naveky živé v srdci svojho ľudu toto dobré zmýšľanie a ich srdcia si priprav pre seba.
19. Môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srdce, aby vždy zachovával tvoje prikázania, tvoje ponaučenia a tvoje zákony a vždy ich uvádzal do života a postavil ti ten palác, ktorý som pripravil."
20. Potom Dávid povedal celému zhromaždeniu: "Oslavujte Jahveho, svojho Boha!" A celé zhromaždenie oslavovalo Jahveho, Boha svojich otcov, kľakli si a prestreli sa na zem pred Bohom a kráľom.
21. Potom nasledujúceho dňa Izraelci prinášali Jahvemu obety a celopaly: tisíc býkov, tisíc baranov, tisíc baránkov s predpísanými nápojovými obetami a tiež veľmi veľa obiet za celý Izrael.
22. V ten deň jedli a pili pred Bohom s veľkou radosťou. Potom urobili Šalamúna, Dávidovho syna, kráľom po druhýkrát a pomazali ho v Jahveho mene za knieža a Sadoka pomazali za kňaza.
23. Šalamún si zasadol na Boží trón ako kráľ namiesto svojho otca Dávida. Mal úspech a celý Izrael ho poslúchal.
24. Dokonca i všetci hodnostári, hrdinovia a synovia kráľa Dávida sa podriadili kráľovi Šalamúnovi.
25. Jahve Šalamúna nesmierne vyvýšil pred očami celého Izraela a dal mu také slávne kráľovstvo, aké nemal pred ním ani jeden izraelský kráľ.
26. Dávid, Izajov syn, kraľoval nad celým Izraelom.
27. Jeho kráľovstvo nad Izraelom trvalo štyridsať rokov. V Chebrone vládol sedem rokov a v Jeruzaleme tridsaťtri rokov.
28. Zomrel v spokojnej starobe, sýty vekom, bohatstvom a slávou. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún.
29. Dejiny kráľa Dávida od začiatku do konca sú zapísané v Dejinách vidca Samuela, v Dejinách proroka Natana a v Dejinách vidca Gada,
30. s jeho celým kraľovaním, s jeho hrdinskými skutkami a so šťastím a nešťastím, ktorým musel prejsť on i Izrael a všetky kráľovstvá zeme.

Žalmy 78:67-72
67. Zavrhol Jozefov rod, nevyvolil si kmeň Efraimov,
68. ale vybral si Júdov kmeň a vrch Sion, ktorý si obľúbil.
69. Vystavil si chrám do nebeských výšok, pevný ako zem, ktorej dal trvalé základy.
70. Dávida si vyhliadol za svojho služobníka, vzal si ho od ovčieho košiara,
71. odviedol ho od oviec s jahňatami, aby bol pastierom vyvoleného ľudu, Izraela, jeho dedičstva.
72. A on ich pásol so šľachetným srdcom, viedol ich skúsenou rukou.

Príslovia 20:6-7
6. Mnohí sa vyhlasujú za dobrých ľudí, ale kto nájde človeka naozaj spoľahlivého?
7. Keď človek žije statočným a čnostným životom, šťastné zanecháva po sebe deti.

Skutky Apoštolov 10:24-28
24. Do Cézarey došiel nasledujúceho dňa. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi.
25. Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa.
26. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek."
27. Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených.
28. Povedal im: "Vy viete, že Židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom a vojsť do jeho domu. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom.