A A A A A

1 Kroník 23:1-32
1. Keď Dávid zostarol a bol sýty vekom, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna.
2. Zhromaždil všetkých náčelníkov Izraela, kňazov a Levitov.
3. Levitov spočítali od tridsaťročných nahor. Keď počítali hlavu po hlave, bolo ich tridsaťosemtisíc mužov;
4. dvadsaťštyritisíc z nich viedlo práce v Jahveho dome, šesťtisíc bolo správcov a sudcov,
5. štyritisíc vrátnikov a štyritisíc chválilo Jahveho na nástrojoch, ktoré dal Dávid zhotoviť na tento cieľ.
6. Potom Dávid podelil Levitov na triedy: Geršon, Kehat a Merari.
7. Geršonovci: Ladan a Šimei.
8. Ladanovi synovia: prvý Jechiel, ďalej Zetam a Joel, spolu traja.
9. Šimeiho synovia: Šelomit, Chaziel a Haran, traja. To sú hlavy Ladanovej rodiny.
10. Šimeiho synovia: Jachat, Zina, Jeuš a Beria; to boli štyria Šimeiho synovia.
11. Jachat bol prvým, Ziza bol druhým, potom Jeuš a Beria, ktorí nemali veľa detí, preto boli zapísaní ako jedna rodina.
12. Kehatovi synovia: Amram, Jic’har, Chebron a Uziel, štyria.
13. Amramovi synovia: Áron a Mojžiš. Áron a jeho synovia boli oddelení, aby zasväcovali presväté veci, on i jeho synovia naveky, aby kadievali pred Jahvem kadidlo, slúžili mu a v jeho mene požehnávali naveky.
14. Mojžiš bol Boží muž a jeho synovia boli započítaní do Léviho kmeňa.
15. Mojžišovi synovia: Geršom a Eliezer.
16. Geršomov syn: Šebuel, prvý.
17. Eliezerovi synovia: Rechabja, prvý; iných synov Eliezer nemal, no Rechabjových synov bolo veľmi mnoho.
18. Jic’harovi synovia: Šelomit, prvý.
19. Chebronovi synovia: Jerijahu prvý, Amarja druhý, Jachaziel tretí, Jekameam štvrtý.
20. Uzielovi synovia: Micha prvý, Jišija druhý.
21. Merariho synovia: Machli a Muši. Machliho synovia: Eleazar a Kiš.
22. Eleazar zomrel a nezanechal po sebe synov, iba dcéry, ktoré si pobrali Kišovi synovia, ich príbuzní.
23. Mušiho synovia: Machli, Eder a Jeremot, traja.
24. To boli Léviho synovia podľa ich rodín, počítaní menovite hlava po hlave, každý zvlášť; ktokoľvek bol dvadsaťročný a starší, bol pridelený na službu Jahveho domu.
25. Dávid povedal: "Jahve, Boh Izraela, dal svojmu ľudu pokoj a usídlil sa v Jeruzaleme naveky.
26. Leviti už nebudú musieť prenášať Príbytok a veci potrebné na bohoslužbu."
27. Podľa týchto posledných Dávidových úprav boli Leviti, vzatí do zoznamu, dvadsaťroční a starší.
28. Boli pridelení Áronovým synom pre službu Jahveho chrámu na nádvoriach, v miestnostiach, pri očisťovaní všetkých posvätných vecí; konali službu v Božom Chráme.
29. Mali na starosti predkladné chleby, jemnú múku, určenú pre nekrvavé obety, nekvasené chleby pečené na mriežkach, pomáhali pri miesení cesta, mali na starosti všetky duté i dĺžkové miery.
30. Každé ráno mali byť prítomní, aby oslavovali a chválili Jahveho, takisto i večer,
31. tiež pri každom obetovaní celopalu Jahvemu v sobotu, v novomesiaci a vo sviatočné dni podľa počtu určeného pravidlom. Toto je ustavičná povinnosť pred Jahvem.
32. V službe Jahveho chrámu zachovajú predpisy o Stane Stretávania, predpisy svätyne a predpisy Áronových synov, ich bratov.

1 Kroník 24:1-31
1. Aj Áronovi potomkovia boli zadelení do tried: Áronovi synovia: Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar.
2. Nadab a Abihu zomreli v prítomnosti svojho otca a synov nezanechali. Kňazmi sa stali Eleazar a Itamar.
3. Dávid spolu so Sadokom, pochádzajúcim od Eleazara, a s Achimelechom, pochádzajúcim od Itamara, ich zadelil do tried podľa ich služieb.
4. Zistilo sa, že Eleazarovci majú viac mužských hláv rodín ako Itamarovci. Vytvorili teda šestnásť tried Eleazarových potomkov na čele s hlavami jeho rodín a osem s hlavami rodín Itamarových potomkov.
5. Podelili ich lósom, jedných i druhých; boli hodnostári posvätení, hodnostári Boží, medzi Eleazarovými synmi i medzi Itamarovými synmi.
6. Jeden z Levitov, pisár Šemaja, Netaneelov syn, ich zapísal v prítomnosti kráľa, hodnostárov, kňazov Sadoka, Achimelecha, Ebjatarovho syna, a hláv kňazských a levitských rodín; lós sa hádzal raz pre každú rodinu z Eleazarovcov a každý druhý raz pre Itamarových potomkov.
7. Prvý lós padol na Jehojariba, druhý na Jedaju,
8. tretí na Charima, štvrtý na Seorima,
9. piaty na Malkiju, šiesty na Mijamina,
10. siedmy na Hakoca, ôsmy na Abiju,
11. deviaty na Ješuu, desiaty na Šechanjahua,
12. jedenásty na Eljašiba, dvanásty na Jakima,
13. trinásty na Chupu, štrnásty na Išbaala,
14. pätnásty na Bilgu, šestnásty na Imera,
15. sedemnásty na Chezira, osemnásty na Hapiceca,
16. devätnásty na Petachju, dvadsiaty na Jechezkela,
17. dvadsiaty prvý na Jachina, dvadsiaty druhý na Gamula,
18. dvadsiaty tretí na Delajahua, dvadsiaty štvrtý na Maazjahua.
19. Toto bolo poradie, v ktorom nastupovali do služby; podľa poradia vchádzali do Jahveho chrámu, ako stanovil ich otec Áron, ako to jemu nariadil Jahve, Boh Izraela.
20. Z ostatných Léviho potomkov: zo synov Amrama: Šubael, zo synov Šubaela: Jechdejahu;
21. z Rechabjahua, zo synov Rechabjahua najstarší Jišija.
22. Z Jic’harovcov: Šelomot; zo synov Šelomota: Jachat.
23. Chebronovi synovia: Jerija prvý, Amarjahu druhý, Jachaziel tretí, Jekameam štvrtý.
24. Uzielov syn: Micha; zo synov Michu: Šamir;
25. Michov brat: Jišija, zo synov Jišiju: Zecharjahu.
26. Merariho synovia: Machli a Muši a synovia Jaazijahua, jeho syna.
27. Merariho synovia po synovi Jazijahuovi: Šoham, Zakur a Ibri.
28. Z Machliho: Eleazar, ktorý nemal synov.
29. Z Kiša: Kišov syn: Jerachmeel.
30. Mušiho synovia: Machli, Eder a Jerimot. To boli Léviho synovia, podľa ich rodín.
31. Aj oni ťahali lósy ako ich bratia, Áronovi synovia, pred kráľom Dávidom, Sadokom, Achimelechom a hlavami kňazských a levitských rodín, a to tak popredné rodiny, ako aj tie najmenšie.

1 Kroník 25:1-30
1. Dávid a hodnostári oddelili k službe Asafových, Hemanových a Jedutunových synov, prorokova, ktorí sa doprevádzali lýrami, citarami a cimbalmi. Počet mužov zamestnaných v tejto službe bol:
2. z Asafových synov: Zakur, Jozef, Netanja a Asareela; Asafovi synovia podliehali Asafovi, ktorý prorokoval pod vedením kráľa.
3. Z Jedutuna: Jedutunovi synovia: Gedaljahu, Ceri, Ješajahu, Chašabjahu a Matitjahu. Boli šiesti pod vedením svojho otca Jedutuna, ktorý prorokoval za zvuku lýr na česť a chválu Jahveho.
4. Z Hemana: synovia: Bukijahu, Matanjahu, Uziel, Šebuel, Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Machaziot.
5. Títo všetci boli synmi kráľovského vidca Hemana; na Božie slovo trúbili na roh. Boh dal Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry.
6. Títo všetci spievali pod vedením svojho otca v Jahveho chráme za zvuku cimbalov, citár a lýr pri službe v Božom Chráme na kráľov príkaz. Asaf, Jedutun, Heman,
7. ktorí boli cvičení v speve pre Jahveho, boli započítaní spolu so svojimi bratmi; bolo ich spolu dvestoosemdesiatosem, samých umelcov.
8. Ťahali lós na poriadok služby, a to rovnako malý i veľký, majster i žiak.
9. Prvý lós padol na Asafovca Jozefa. Druhý na Gedaljahua, s jeho synmi a s jeho bratmi, na dvanástich.
10. Tretí na Zakura, jeho synov a bratov, na dvanástich.
11. Štvrtý na Jicriho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
12. Piaty na Netanjahua, jeho synov a bratov, na dvanástich.
13. Šiesty na Bukijahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
14. Siedmy na Jasareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
15. Ôsmy na Ješajahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
16. Deviaty na Matanjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
17. Desiaty na Šimeiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
18. Jedenásty na Azareela, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
19. Dvanásty na Chašabjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
20. Trinásty na Šubaela, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
21. Štrnásty na Matitjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
22. Pätnásty na Jeremota, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
23. Šestnásty na Chananjahua, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
24. Sedemnásty na Jošbekašu, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
25. Osemnásty na Chananiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
26. Devätnásty na Malotiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
27. Dvadsiaty na Elijatu, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
28. Dvadsiaty prvý na Hotira, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
29. Dvadsiaty druhý na Gidaltiho, na jeho synov a bratov, na dvanástich.
30. Dvadsiaty tretí na Machaziota, na jeho synov a bratov, na dvanástich.

Žalmy 78:40-55
40. Koľko ráz sa proti nemu vzbúrili na púšti, zarmútili ho na pustatine!
41. Stále pokúšali Božiu trpezlivosť a roztrpčovali Najsvätejšieho.
42. Zabudli na jeho veľkú moc, zabudli na deň, keď ich vyslobodil z ruky nepriateľa,
43. keď robil v Egypte svoje znamenia, svoje zázraky na poliach Tanis.
44. Premenil ich potoky a rieky na krv, takže nemali čo piť.
45. Poslal na nich ovady, ktoré ich štípali, žaby, aby ich trápili.
46. Vydal ich úrodu škodlivému hmyzu, mračnám kobyliek ich práce.
47. Ľadovcom zbil ich vinice a krupobitím figovníky.
48. Poslal mor na ich dobytok a na ich stáda nákazu.
49. Obrátil proti nim svoj hrozný hnev, rozhorčenie, zlosť a nepriateľstvo, celý zástup poslov skazy.
50. Dal voľný beh svojmu rozhorčeniu. Neušetril ich pred smrťou, lež ich život vydal napospas morovej pohrome.
51. Pobil všetkých prvorodených, výkvet sily egyptských rodín.
52. Ako ovečky vyviedol svoj ľud, viedol ich púšťou ako stádo,
53. vodil ich bezpečne, nemali sa čoho báť, ale nad ich nepriateľmi zavrelo sa more.
54. Doviedol ich do svojej svätej zeme, na vrch, ktorý vydobyla jeho pravica.
55. Pred nimi vyhnal pohanské národy, dedičnú krajinu im rozmeral a kmene Izraela usadil v ich stanoch.

Príslovia 20:3-3
3. Človeka ctí vyhýbať sa sporom, no hlúpy vybúši vždy.

Skutky Apoštolov 9:22-43
22. Ale Šavol bol čoraz presvedčivejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že Ježiš je Kristus.
23. Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú.
24. Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť.
25. No učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby.
26. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je naozaj učeníkom.
27. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene.
28. Odvtedy sa medzi nimi v Jeruzaleme voľne pohyboval a otvorene kázal v Ježišovom mene.
29. Hovoril aj s helenistami a hádal sa s nimi, ale oni ho zamýšľali zabiť.
30. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.
31. Medzitým Cirkev mala pokoj v celej Judei, Galilei a Samárii, upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom, plná útechy Svätého Ducha.
32. Peter prechádzal všade, prišiel aj k veriacim, ktorí bývali v Lydde.
33. Našiel tam človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už sedem rokov ležal na posteli.
34. Peter mu povedal: "Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje: Vstaň a usteľ si!" A on hneď vstal.
35. Všetci obyvatelia Lyddy a roviny Šaron to videli a obrátili sa k Pánovi.
36. V Joppe žila medzi učeníkmi žena menom Tabita, po grécky Dorkas. Vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala.
37. No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystreli ju v hornej miestnosti.
38. Pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania k nám!"
39. Peter vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty, čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi.
40. Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita, vstaň!" Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa.
41. On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal veriacich a vdovy a predstavil im ju živú.
42. Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána.
43. Peter potom zostal ešte veľa dní v Joppe u istého garbiara Šimona.