A A A A A

2 Samuelova 9:1-13
1. Dávid sa pýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatanovi?"
2. V Šaulovom dome bol sluha menom Ciba. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: "Ty si Ciba?" On odpovedal: "Áno, tvoj sluha."
3. Kráľ sa ho pýtal: "Zostal ešte niekto zo Šaulovho rodu, aby som mu preukázal Božie milosrdenstvo?" Ciba odpovedal kráľovi: "Je ešte jeden Jonatanov syn, chromý na obe nohy."
4. Kráľ sa ho pýtal: "Kde je?" Ciba odpovedal kráľovi: "Je v dome Ammielovho syna Machira v Lo-Debare."
5. Kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Ammielovho syna Machira z Lo-Debaru.
6. Keď Meribaal, syn Šaulovho syna Jonatana, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a poklonil sa. Dávid ho oslovil: "Meribaal!" On odpovedal: "Som k tvojim službám."
7. Dávid mu povedal: "Neboj sa, chcem ti preukázať láskavosť kvôli tvojmu otcovi Jonatanovi. Vrátim ti všetky zeme tvojho otca Šaula a ty budeš stále jedávať pri mojom stole."
8. Vtedy sa Meribaal znovu prestrel na zem a povedal: "Kto je tvoj sluha, že si vzhliadol na mŕtveho psa, ako som ja?"
9. Potom kráľ zavolal Šaulovho sluhu Cibu a povedal mu: "Všetko, čo mal Šaul a celá jeho rodina, dávam synovi tvojho pána.
10. Ty mu budeš obrábať zem, ty, tvoji synovia a tvoji otroci; budeš znášať úrodu, aby rodina tvojho pána mala chlieb, ktorým by sa živila. Ale Meribaal, syn tvojho pána, bude vždy jedávať pri mojom stole." Ciba mal pätnásť synov a dvadsať otrokov.
11. Ciba odpovedal kráľovi: "Ja, tvoj sluha, urobím všetko tak, ako mi prikázal kráľ, môj pán." Meribaal teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov.
12. Meribaal mal malého chlapca, ktorý sa volal Mika. Všetci, čo bývali u Cibu, boli v službe Meribaala.
13. No Meribaal sídlil v Jeruzaleme, lebo stále jedával pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy.

2 Samuelova 10:1-19
1. Po tomto sa stalo, že zomrel kráľ Ammoncov a miesto neho sa kráľom stal jeho syn Chanún.
2. Dávid si povedal: "Prejavím láskavosť Nachašovmu synovi Chanúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne." A Dávid poslal svojich sluhov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi vyslanci došli do krajiny Ammoncov,
3. ammonské kniežatá povedali svojmu pánovi Chanúnovi: "Nazdávaš sa, že Dávid si chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? Skôr preto poslal Dávid k tebe svojich poslov, aby preskúmal mesto, vysliedil a rozvrátil ho."
4. Vtedy Chanún chytil Dávidových vyslancov, dal im oholiť polovicu brady a odrezať šaty až po zadok, a potom ich prepustil.
5. Keď to oznámili Dávidovi, poslal im niekoho naproti, lebo tí ľudia boli veľmi potupení, a kráľ im rozkázal: "Zostaňte v Jerichu, kým vám brady znovu podrastú, potom sa vrátite."
6. Ammonci videli, že na seba pritiahli Dávidov hnev, preto poslali poslov, aby im najali Aramejcov z Bet-Rechobu a Aramejcov z Coby, dvadsaťtisíc pešiakov, od kráľa z Maachy tisíc chlapov a od kniežaťa z Tobu dvanásťtisíc chlapov.
7. Keď sa to Dávid dozvedel, poslal proti nim Joaba a celé vojsko hrdinov.
8. Ammonci vyšli a zoradili sa do bojového šíku pred mestskou bránou, zakiaľ Aramejci z Coby a z Rechobu a vojaci z Tobu a z Maachy zaujali postavenie v otvorenom poli.
9. Keď Joab videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vybral si z elitných bojovníkov a postavil ich do šíku proti Aramejcom.
10. Ostatok vojska zveril svojmu bratovi Abišajovi a postavil ich proti Ammoncom.
11. Povedal: "Ak budú Aramejci mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc, ak budú Ammonci mocnejší ako ty, prídem ti na pomoc ja.
12. Buď udatný, buďme silní za náš ľud a za mestá nášho Boha! Nech Jahve urobí, čo uzná za dobré."
13. Joab a jeho vojsko začali boj proti Aramejcom a tí pred nimi utiekli.
14. Keď Ammonci videli, že Aramejci utekajú, aj oni utiekli pred Abišajom a vošli do mesta. Vtedy sa Joab vrátil z vojny proti Ammoncom a prišiel do Jeruzalema.
15. Keď Aramejci videli, že ich Izraelci porazili, opäť sa zhromaždili.
16. Hadadezer poslal poslov a zhromaždil Aramejcov, ktorí bývali za Riekou. Tí prišli do Chelamu s Hadadezerovým vojvodcom Šobachom na čele.
17. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a prišiel do Chelamu. Aramejci sa zoradili do šíku proti Dávidovi a bojovali proti nemu.
18. Ale Aramejci utiekli pred Izraelom a Dávid im pobil sedemsto chlapov na vojnových vozoch a štyridsaťtisíc vojakov; zabil aj Šobacha, ich generála, ktorý tam zomrel.
19. Keď Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s Izraelom prímerie a boli mu poddaní. Aramejci sa báli naďalej pomáhať Ammoncom.

Žalmy 65:1-8
1. Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov. Pieseň.
2. Bože, patrí sa, aby sme ťa chválili na Sione a splnili ti tvoje sľuby,
3. lebo ty vyslýchaš modlitbu. Všetci smrteľníci prichádzajú k tebe obťažení hriechom:
4. naše hriechy sú príliš ťažké pre nás, len ty nám ich môžeš odpustiť.
5. Šťastný človek, ktorého si vyvolil a povolal k sebe, aby býval v tvojom nádvorí. Sýťme sa dobrodením tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu!
6. Podivuhodnými skutkami svojej spravodlivosti nás vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekých morí.
7. Svojou silou upevňuješ horstvá vyzbrojený mocou.
8. Tíšiš hukot mora, hukot vlnobitia i vzbury národov.

Príslovia 16:20-21
20. Človek prezieravý v slove bude mať úspech, ale najšťastnejší je, kto sa spolieha na Jahveho.
21. Rozumný človek pýta si radu od múdreho, osvojí si ju a stane sa múdrejším.

Jána 6:1-21
1. Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadského mora.
2. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých.
3. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi.
4. Blízko bola Pascha, židovský sviatok.
5. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chlieb, aby sa títo najedli?"
6. Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí.
7. Filip mu odpovedal: "Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok."
8. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal:
9. "Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby, ale čo je to pre toľkých?"
10. Ježiš povedal: "Usaďte ľudí!" Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc.
11. Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj ryby, koľko chceli.
12. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: "Pozbierajte zvyšné kúsky, aby nič nevyšlo nazmar!"
13. Pozbierali ich teda a zvyškami z piatich jačmenných chlebov, odrobinami, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov.
14. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: "Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet."
15. Ale keď Ježiš poznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znovu utiekol na vrch, celkom sám.
16. Keď sa zvečerilo, jeho učeníci zišli k moru,
17. nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel.
18. More bolo rozbúrené, lebo dul silný vietor.
19. Veslovali dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi. Naľakali sa.
20. Ale on im povedal: "To som ja, nebojte sa!"
21. Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.