A A A A A

1 Kroník 19:1-19
1. Po tomto sa stalo, že zomrel Nachaš, kráľ Ammoncov, a miesto neho sa stal kráľom jeho syn.
2. Dávid si povedal: "Prejavím láskavosť Nachašovmu synovi Chanúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne." Tak Dávid poslal poslov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi vyslanci došli do krajiny Ammoncov ku Chanúnovi prejaviť mu sústrasť,
3. ammonské kniežatá povedali Chanúnovi: "Nazdávaš sa, že Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal nositeľov sústrasti? Skôr preto poslal k tebe svojich poslov, aby preskúmali a presliedili krajinu, ako ju rozvrátiť."
4. Vtedy Chanún chytil Dávidových vyslancov, dal ich oholiť, odrezať im šaty až po rozkrok, a potom ich prepustil.
5. Dávidovi oznámili, čo sa stalo týmto ľuďom: poslal im niekoho naproti, lebo títo ľudia boli veľmi zhanobení, a kráľ im odkázal: "Zostaňte v Jerichu, kým vám brady znova podrastú, potom sa vrátite."
6. Ammonci videli, že pritiahli na seba Dávidov hnev; Chanún a Ammonci poslali tisíc talentov striebra, aby si najali bojové vozy a jazdcov od Aramejcov z Mezopotámie, od Aramejcov z Maachy a z Coby.
7. Najali si kráľa Maachy, jeho vojsko s tridsaťdvatisíc vozmi. Tí prišli a utáborili sa pred Medebou, zatiaľ čo Ammonci vyšli zo svojich miest a nastúpili do boja.
8. Keď sa to Dávid dozvedel, poslal proti nim Joaba a celé vojsko hrdinov.
9. Ammonci vyšli a zoradili sa do bojového šíku pred mestskou bránou, ale králi, ktorí prišli, zaujali postavenie osobitne v otvorenom poli.
10. Keď Joab videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vybral si z elitných bojovníkov a postavil ich do šíku proti Aramejcom.
11. Ostatok vojska zveril svojmu bratovi Abišajovi a postavil ich proti Ammoncom.
12. Povedal: "Ak budú Aramejci mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc, ak budú Ammonci mocnejší ako ty, prídem ti ja na pomoc.
13. Buď udatný, buďme silní pre svoj ľud a pre mestá nášho Boha! A nech Jahve urobí, čo uzná za dobré."
14. Joab a jeho vojsko začali boj proti Aramejcom, a tí pred ním utiekli.
15. Keď Ammonci videli, že Aramejci utekajú, aj oni utiekli pred Joabovým bratom Abišajom a vošli do mesta. Vtedy sa Joab vrátil do Jeruzalema.
16. Keď Aramejci videli, že ich Izraelci porazili, poslali poslov a zhromaždili Aramejcov, ktorí bývali za Eufratom; viedol ich Šofach, Hadadezerov vojvodca.
17. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán, dorazil k nim a zoradil sa proti nim do šíku. Nato Dávid zoradil vojsko do útoku proti Aramejcom, ktorí bojovali proti nemu.
18. Ale Aramejci utiekli pred Izraelom a Dávid im pobil sedemtisíc chlapov na vojnových vozoch a štyridsaťtisíc pešiakov; zabil aj veliteľa vojska Šofacha.
19. Keď Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli mier s Dávidom a podrobili sa mu. Aramejci odvtedy už nechceli Ammoncom pomáhať.

1 Kroník 20:1-8
1. Za jarnej rovnodennosti, v čase, keď králi tiahnu do boja, Joab vyviedol vojsko a spustošil krajinu Ammoncov. Potom pritiahol k Rabe a obľahol ju, kým Dávid zostal v Jeruzaleme. Joab dobyl Rabu a zrúcal ju.
2. Dávid vzal z hlavy ich boha Milkoma korunu, ktorú mal na hlave. Zistil, že váži talent zlata a je v nej vsadený drahokam. Dávid si ju položil na hlavu. Z mesta odniesol veľmi veľkú korisť.
3. Jeho obyvateľov určil k pílam, k železným čakanom a železným sekerám. Takto naložil so všetkými mestami Ammoncov. Potom sa Dávid vrátil s celým vojskom do Jeruzalema.
4. Potom bola zasa vojna s Filištíncami pri Gezere. Vtedy Sibechaj z Chúše zabil Sipaja, potomka z rodu Refaim. Filištínci boli pokorení.
5. Nato znova vypukla vojna s Filištíncami. Elchanan, Jairov syn, zabil Lachmiho, brata Goliáša z Gatu; drevo jeho kopije bolo ako tkáčsky návoj.
6. Zasa došlo k vojne v Gate a bol tam obrovský chlap, ktorý mal na každej ruke a nohe šesť prstov, spolu dvadsaťštyri. Aj on bol z rodu obrov Rafa.
7. Keď hanobil Izrael, zabil ho Jonatan, syn Dávidovho brata Šimeu.
8. Títo chlapi pochádzali z rodu Rafa v Gate a všetci padli rukou Dávida a jeho hrdinov.

Žalmy 78:26-33
26. Potom rozpútal z neba východný vietor, svojou mocou prihnal vietor z juhu
27. a spustil na nich mäsa ako mračno prachu, lietajúce vtáky ako morský piesok.
28. Zhodil ich doprostred tábora, okolo stanov, v ktorých bývali.
29. Ľud jedol a nasýtil sa do vôle, lebo im Boh dal, po čom bažili.
30. Ale oni sa neprestávali sťažovať, hoci mali ešte ústa plné jedla,
31. preto proti nim vzkypel Boží hnev, najsilnejších medzi nimi pozabíjal, skosil výkvet Izraela.
32. Oni napriek všetkému ďalej urážali Boha a nechceli veriť jeho divom.
33. Ako dych ukončil ich dni a ich roky náhlou smrťou.

Príslovia 19:27-29
27. Syn, čo prestane počúvať otcove návody, uteká od učenia múdrosti.
28. Ničomný svedok sa posmieva zákonu; ústa zlých podporujú bezprávie.
29. Na rozpustilca je pripravený prút, výprask na chrbát hlúpych.

Skutky Apoštolov 8:26-40
26. Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy. Je pustá."
27. On vstal a šiel. Tu hľa, Etiópčan, dvoran, minister etiópskej kráľovnej Kandaky, správca všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu,
28. už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša.
29. Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tomuto vozu!"
30. Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: "Aj rozumieš, čo čítaš?"
31. On odpovedal: "Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?" A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho.
32. Stať Písma, ktorú čítal, bola: Ako ovca vedená na zabitie, ako pred strihačmi baránok onemený, tak neotvára svoje ústa.
33. V jeho pokorení nedostalo sa mu spravodlivosti. Kto bude môcť vyrozprávať o jeho potomstve? Lebo jeho život bol vzatý zo zeme.
34. Dvoran povedal Filipovi: "Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe, či o niekom inom?"
35. Tu sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom Písma zvestoval mu Dobrú zvesť o Ježišovi.
36. Ako šli cestou, došli k akejsi vode a dvoran povedal: "Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?"
37. ***
38. Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i dvoran, zostúpili do vody a pokrstil ho.
39. Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a komorník ho viac nevidel. A pokračoval vo svojej ceste plný radosti.
40. Filip sa však našiel v Azote. Predchádzajúc všetkými tými mestami hlásal Dobrú zvesť, až sa dostal do Cézarey.