A A A A A

Jeremiáš 29:1-29
1. Toto je znenie listu, ktorý poslal z Jeruzalema prorok Jeremiáš pozostalým starším medzi zajatcami, ďalej kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema do Babylonu.
2. Bolo to potom, keď z Jeruzalema odišiel kráľ Jechoniáš so svojou kráľovskou matkou, s eunuchmi, judskými a jeruzalemskými kniežatami, s kováčmi a zámočníkmi.
3. List niesli Eleasa, syn Šafanov, a Gemariáš, syn Chilkiášov, ktorých judský kráľ Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi.a List znel:
4. "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonu:
5. Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie!
6. Žeňte sa a roďte synov a dcéry! Aj pre svojich synov berte manželky a vydávajte dcéry a ony nech rodia synov a dcéry, lebo sa tam máte rozmnožiť a neumenšiť.
7. Pracujte na pokoji mesta, do ktorého som vás zaviedol, a modlite sa zaň k Jahvemu, lebo váš pokoj závisí od jeho pokoja.
8. Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Nedajte sa zavádzať prorokmi ani veštcami, ktorí sú medzi vami, nevenujte pozornosť snom, ktoré sa vám prisnijú!
9. Lebo prorokujú lož v mojom Mene. Ja som ich vôbec neposlal — to je Jahveho výrok.
10. Lebo takto hovorí Jahve: Keď uplynie plných sedemdesiat rokov nad Babylonom, navštívim vás a splním pre vás svoj sľub šťastia, keď vás privediem späť na toto miesto.
11. Len ja viem, aké zámery mám s vami — to je Jahveho výrok — , a to zámery pokoja, a nie nešťastia, veľké a nádejné potomstvo.
12. Budete ma vzývať a keď ma prídete prosiť, ja vás vyslyším.
13. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.
14. Dám sa vám nájsť ( — to je Jahveho výrok. Privediem vás späť zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozohnal. To je Jahveho výrok. Privediem vás späť na toto miesto, odkiaľ som vás dal odviesť do zajatia.)
15. Keďže hovoríte, že vám Jahve vzbudil prorokov v Babylone,
16. toto sú Jahveho slová o kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, a o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do zajatia.
17. Toto hovorí Jahve Cebaot: Dajte pozor! Pošlem na nich meč, hlad a mor. Urobím ich podobnými tým zhnitým figám, tak skazeným, že sa nedajú jesť.
18. Budem ich prenasledovať mečom, hladom a morom. Urobím ich predmetom zdesenia pre všetky kráľovstvá zeme, kliatbou, predmetom hrôzy, posmechu a potupy medzi všetkými národmi, kde som ich rozohnal.
19. Práve ako oni nepočúvali moje slová — Jahveho výrok — keď som im bez ustania posielal svojich sluhov, prorokov, tak ste ani vy nepočúvali — to je Jahveho výrok.
20. Vy však, zajatci, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu, počujte všetci Jahveho slovo!
21. Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, o Achabovi, synovi Kolajášovom, a Sedekiášovi, synovi Maaseiášovom, ktorí vám falošne prorokujú v jeho mene: Pozrite! Vydám ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý ich zabije pred vašimi očami.
22. Ich mená budú používať všetci judskí zajatci v Babylone, keď budú niekoho preklínať. Budú hovoriť: Nech Jahve naloží s tebou ako so Sedekiášom a Achabom, ktorých babylonský kráľ upiekol v ohni!
23. Pretože spáchali hanebnosť v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a bez môjho poverenia v mojom mene prorokovali a čo prorokovali, bola lož. Ale ja to viem a svedčím — to je Jahveho výrok."
24. Šemajášovi z Nachlamu povedz toto:
25. "Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pretože si poslal vlastným menom list všetkému ľudu v Jeruzaleme a kňazovi Sofoniášovi, synovi Maaseiášovmu (i všetkým kňazom), kde píšeš:
26. Teba, Sofoniáš, ustanovil Jahve za kňaza namiesto Jojadu, aby si mal dozor v Jahveho chráme nad každým exaltovaným človekom, ktorý sa hrá na proroka. Takého máš vložiť do klady a do okov.
27. Prečo teda nepotresceš Jeremiáša z Anatotu, ktorý u vás vystupuje ako prorok?
28. Veď on nám aj do Babylonu poslal odkaz: Bude to dlho trvať! Stavajte si domy a usaďte sa v nich! Vysádzajte záhrady a jedzte z nich ovocie!"
29. (No kňaz Sofoniáš prečítal ten list prorokovi Jeremiášovi.)

Jeremiáš 30:1-24
1. Toto je slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi:
2. Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: "Napíš všetky slová, ktoré som ti povedal, do jednej knihy!
3. Lebo daj pozor! Príde čas, keď vrátim zajatcov môjho ľudu Izraela a Júdu, hovorí Jahve, zavediem ich späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a znovu ju obsadia."
4. Toto sú slová, ktoré Jahve hovorí Izraelovi (a Júdovi):
5. Áno, takto hovorí Jahve: "Počujeme výkrik hrôzy, zavládla hrôza a niet pokoja!
6. Pýtajte sa a uvážte, môže chlap porodiť dieťa? Prečo teda vidím, že všetci muži sa chytajú za bruchá ako rodička? Prečo sa všetky tváre zmenili, zbledli?
7. Beda! Veľký je to deň! Kedy bolo niečo podobné? Čas úzkosti pre Jakuba! Ale on ho prežije a zachráni sa.
8. (V ten deň — výrok Jahveho Cebaot — zlámem jarmo, strhnem ho z jeho šije a roztrhám jeho reťaze. Už nebudú otrokmi cudzincov.
9. Budú slúžiť Jahvemu, svojmu Bohu, a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im vzbudím.)
10. Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, to je Jahveho výrok. Neľakaj sa, Izrael! Lebo, pozri, ja ťa zachránim z ďalekých zemí a tvoje potomstvo z krajiny, kde sú zajatí. Jakub sa vráti a bude žiť v pokoji, v blahobyte a bez strachu.
11. Lebo ja som s tebou — Jahveho výrok — , aby som ťa zachránil. Zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa rozptýlil. Teba však celkom nezničím, hoci ťa potrescem, ako si zaslúžiš, bez trestu ťa nenechám."
12. Hej, takto hovorí Jahve: "Tvoja rana je nevyliečiteľná, nezhojiteľné je tvoje zranenie.
13. Nik sa neujíma tvojej veci, na tvoj vred niet lieku, tvoja rana sa sama nezacelí.
14. Tvoji milenci zabudli na teba, prestali za tebou chodiť. Hej, zbil som ťa, ako bije nepriateľ, príkro som ťa potrestal (pre tvoju preveľkú zlobu, pre tvoje premnohé hriechy)!
15. Čo kričíš pre svoje rany? Tvoje zranenie je nevyliečiteľné! Pre tvoju preveľkú zlobu, pre tvoje premnohé hriechy som ti to urobil.
16. Ale všetci, čo ťa žerú, budú požraní, všetci tvoji nepriatelia, do jednoho, pôjdu do zajatia; čo ťa vyplienili, budú vyplienení, a všetci, čo ťa okrádali, budú okradnutí.
17. Ja sám ťa vyliečim, tvoje rany zacelím. To je Jahveho výrok. Hoci ťa volajú odohnaným, Sion, ktorého nik nemá rád."
18. Takto hovorí Jahve: "Dajte pozor! Ja obnovím šťastie Jakubovho rodu, zľutujem sa nad jeho príbytkami: mestá budú znovu zbudované na svojich rozvalinách a pevné domy budú znovu stáť na starom mieste.
19. Chválospev sa bude z nich ozývať a hlasy veseliacich sa. Rozmnožím ich a už sa nezmenší ich počet, oslávim ich, nebudú už zaznávaní.
20. Ich synovia budú ako kedysi, ich spoločenstvo bude predo mnou pevne stáť. Potrescem všetkých ich utláčateľov.
21. Vládcu bude mať z vlastných radov, jeho panovník sa zrodí spomedzi nich. Ja sám ho povolám k sebe a on sa ku mne priblíži. Veď kto by sa mohol odvážiť priblížiť sa ku mne? Jahveho výrok.
22. Vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.
23. Pozor dajte! Jahve rozpútal strašný víchor. Úžasná víchrica sa spúšťa na hlavy bezbožných!
24. Jahveho hnev sa neodvráti, kým on nesplní a neuskutoční hlboké plány svojho srdca. Na konci dní pochopíte všetko.

Žalmy 119:41-48
41. Vav Prejav mi, Jahve, svoju milosrdnú lásku a zachráň ma, ako si prisľúbil,
42. aby som mal odpoveď pre tých, čo ma tupia, lebo sa spolieham na tvoje slová.
43. Nedopusť, aby som hovoril nepravdu, veď sa spolieham na tvoje výroky.
44. Tvoj zákon chcem zachovávať stále, na večné veky.
45. Bezpečne budem kráčať cestou života, lebo hľadám radu v tvojich prikázaniach.
46. O tvojich príkazoch budem rozprávať pred kráľmi a nebudem sa hanbiť.
47. S radosťou plním tvoje predpisy, lebo v nich nachádzam záľubu.
48. S láskou prijímam tvoje predpisy, lebo v nich nachádzam záľubu a uvažujem o tvojej vôli.

Príslovia 27:19-19
19. Ako tvár v zrkadle vody odpovedá tvári, tak jedno srdce človeka ozýva sa druhému srdcu.

1 Timotejovi 1:1-20
1. Pavol, apoštol Krista Ježiša, podľa príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,
2. Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.
3. Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili cudzie náuky
4. a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr zbytočné problémy, ako slúžia Božiemu zámeru, založenému na viere.
5. Cieľom prikázania je láska, vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery.
6. Od toho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči.
7. Chcú byť učiteľmi Zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia s takou istotou.
8. Vieme, že Zákone je dobrý, ak ho niekto správne používa
9. vediac, že Zákon nebol určený pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých, nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre znesväcujúcich a profanizujúcich, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov,
10. pre smilníkov, súložníkov mužov, pre obchodníkov s ľuďmi, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,
11. ktoré je zhodné s evanjeliom slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.
12. Ďakujem tomu, ktorý mi dal silu, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za dosť verného a povolal ma do svojej služby,
13. hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v neviere.
14. Milosť nášho Pána sa tým hojnejšie prejavila s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
15. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich.
16. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
17. Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
18. Toto prikázanie ti zverujem, syn môj, Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj,
19. aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere.
20. Medzi inými Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.