A A A A A

2 Samuelova 7:1-29
1. Keď kráľ býval vo svojom dome a Jahve mu doprial pokoj od všetkých jeho nepriateľov, ktorí ho obklopovali,
2. kráľ povedal prorokovi Natanovi: "Pozri, ja bývam v cédrovom dome a Božia archa býva pod stanom!"
3. Natan odpovedal kráľovi: "Choď a urob všetko, čo máš na srdci, lebo Jahve je s tebou!"
4. Ale v tú istú noc sa Natanovi takto ozvalo Jahveho slovo:
5. "Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Takto hovorí Jahve: Či mi ty postavíš dom, kde budem bývať?
6. Ja som nikdy nebýval v dome odo dňa, čo som vyviedol Izraelcov z Egypta až podnes, ale ustavične som chodil v stanovom príbytku.
7. Či som po celý ten čas, čo som prechádzal so všetkými Izraelcami, povedal jedinému sudcovi Izraela, ktorých som ustanovil za pastierov svojho izraelského ľudu: ‚Prečo mi nevystavíte cédrový dom?‘
8. Teraz povedz môjmu sluhovi Dávidovi toto: Takto hovorí Jahve Cebaot: Ja som ťa vzal z pasienka, od oviec, aby si bol vládcom nad mojím ľudom, nad Izraelom.
9. Bol som s tebou pri všetkých tvojich podujatiach; vyhubil som pred tebou všetkých tvojich nepriateľov. Ja ti urobím veľké meno, rovné menám najväčších ľudí zeme.
10. Určím miesto pre svoj izraelský ľud a osadím ho tam, na vlastnom mieste bude bývať, nebudú ho už znepokojovať a zlí ho už nebudú utláčať ako kedysi,
11. v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím izraelským ľudom; doprajem ti pokoj od všetkých tvojich nepriateľov. Nadto ti Jahve oznamuje, že ti postaví dom.
12. Keď tvoj čas uplynie a ty sa uložíš ku svojim otcom, vzbudím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo.
13. On vystaví dom môjmu Menu a ja upevním jeho kráľovský trón naveky.
14. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrescem ho, ako by urobil každý otec, palicu šetriť nebudem.
15. Ale svoju priazeň mu neodnímem, ako som ju odňal Šaulovi, ktorého som odstránil z tvojej cesty.
16. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude trvať navždy predo mnou, tvoj trón bude upevnený naveky."
17. Natan oznámil Dávidovi všetky tieto slová a celé toto zjavenie.
18. Vtedy kráľ Dávid vošiel (do Stanu zmluvy), posadil sa pred Jahveho a hovoril: "Kto som ja, Pane Jahve, a čo môj dom, že si ma doviedol až sem?
19. Ale to je ešte príliš málo v tvojich očiach, Pane Jahve, ty si rozšíril svoje prísľuby domu tvojho sluhu do ďalekej budúcnosti. Taký je osud človeka, Pane Jahve!
20. Čo by ti Dávid ešte mohol povedať? Veď ty poznáš svojho sluhu, Pane Jahve!
21. Pre svoje slovo a podľa svojho srdca si urobil celú túto vec a dal si o nej vedieť svojmu sluhovi.
22. Preto si veľký, Pane Jahve; podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, niet Boha okrem teba.
23. A ktorý iný ľud na zemi je ako tvoj ľud Izrael; ku ktorému prišiel nejaký boh vykúpiť ho, aby z neho urobil svoj ľud, aby ho urobil slávnym a vykonal preň veľké a hrozné veci tým, že by pred svojím ľudom zahnal cudzie národy a ich bohov?
24. Upevnil si svoj izraelský ľud, aby bol tvojím ľudom naveky. A ty, Jahve, stal si sa ich Bohom.
25. A tak, Jahve, Bože, zachovaj vždy slovo, ktoré si dal mne, svojmu sluhovi, a môjmu domu a urob tak, ako si povedal.
26. Vtedy bude tvoje meno vždy oslavované takto: Jahve Cebaot je Boh Izraela! Nech je teda Dávidov dom trvalý pred tebou!
27. Jahve Cebaot, Boh Izraela, ty si mne, svojmu sluhovi, dal toto zjavenie: ‚Ja ti postavím dom.‘ Preto som ja, tvoj sluha, našiel odvahu predniesť ti túto modlitbu.
28. Áno, Pane Jahve, ty si Boh a tvoje slová sú pravda, ty si sľúbil svojmu sluhovi také dobrodenie.
29. Preto teraz ráč požehnať dom svojho sluhu, aby naveky trval pred tebou. Lebo ty, Pane Jahve, si hovoril a tvoje požehnanie spočinie na dome tvojho sluhu naveky."

2 Samuelova 8:1-18
1. Po tomto sa stalo, že Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich. Dávid odňal z rúk Filištíncov aj Meteg-Amu.
2. Porazil aj Moabcov a zmeral ich šnúrou: rozkázal im ľahnúť si na zem, na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť zabití, a na jednu celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa Moab stal Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky.
3. Dávid porazil Rechobovho syna Hadadezera, kráľa Coby, keď on šiel rozšíriť svoju moc na rieku Eufrat.
4. Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť kone všetkých vojnových vozov, ale sto vozov si ponechal.
5. Aramejci z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Coby, ale Dávid pobil Aramejcom dvadsaťdvatisíc chlapov.
6. Potom Dávid ustanovil miestodržiteľov v damašskom Arane a Aramejci sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Všade, kade chodil, Jahve dával Dávidovi víťazstvo.
7. Dávid vzal zlaté štíty, ktoré nosili Hadadezerovi sluhovia, a doniesol ich do Jeruzalema.
8. Z Tebachu a z Berotaja, z Hadadezerových miest, kráľ Dávid pobral veľmi veľa bronzu.
9. Keď sa Toi, kráľ Chamatu, dopočul, že Dávid porazil celé Hadadezerovo vojsko,
10. poslal svojho syna Hadorama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho porazil, lebo Hadadezer bol vo vojne s Toim. Hadoram doniesol so sebou strieborné, zlaté a bronzové predmety.
11. Kráľ Dávid ich zasvätil Jahvemu so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil,
12. od Aramu, Moabu, Ammoncov, Filištíncov, Amaleka, z koristi vzatej Hadadezerovi, Rechobovmu synovi, kráľovi Coby.
13. Dávid si získal slávu, keď sa vrátil zo Soľného údolia, kde porazil osemnásťtisíc Edomcov.
14. Ustanovil miestodržiteľov v Edome, takže celý Edom bol poddaný Dávidovi. Všade, kam Dávid šiel, Jahve mu dal víťazstvo.
15. Dávid kraľoval nad celým Izraelom a vysluhoval právo a spravodlivosť celému svojmu ľudu.
16. Joab, Cerujin syn, velil vojsku; Jehošafat, Achiludov syn, bol kancelárom;
17. Sadok a Ebjatar, synovia Achimelecha, Achitubovho syna, boli kňazmi; Seraja bol pisárom;
18. Benajahu, Jehojadov syn, velil Keretejcom a Peletejcom; Dávidovi synovia boli kňazmi.

Žalmy 64:1-10
1. Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2. Bože, vypočuj hlas mojej úpenlivej prosby, zachráň mi život pred hrozbami nepriateľov!
3. Ukry ma pred podlými zámermi zlosynov, pred zúriacou zberbou zločincov,
4. čo si jazyky ostria ako meče a jedovaté slová hádžu ako šípy,
5. aby z úkrytu zasiahli nevinného a zranili ho znenazdania a bez obavy.
6. Sú rozhodnutí vykonať svoje hriešne plány, dohodli sa nastaviť mi osídla a vravia si: "Ktože nás zbadá?"
7. Vymýšľajú zlo, dôvtipne snujú svoje plány; veru, záhadný je človek a jeho srdce ako priepasť!
8. Ale Boh ich zasiahne svojimi šípmi, poraní ich znenazdania.
9. To ich vlastný jazyk privedie k pádu, a kto ich uvidí, len pokrúti hlavou.
10. Vtedy sa všetkých zmocní hrôza, vyhlásia, že to je zásah Boží, a začnú chápať Božie skutky.

Príslovia 16:18-19
18. Nadutosť predchádza skazu a pýcha pád.
19. Lepšie byť skromným medzi skromnými, ako s pyšnými deliť si korisť.

Jána 5:24-47
24. Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde pred súd, ale prešiel zo smrti do života.
25. Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, ožijú.
26. Lebo ako Otec má život v sebe samom, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe samom.
27. A ako Synovi človeka dal mu aj právomoc súdiť.
28. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas
29. a vyjdú: tí, čo robili dobre, vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, vzkriesení pre odsúdenie.
30. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
31. Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je platné.
32. Ale je niekto iný, čo vydáva svedectvo o mne, a viem, že je platné svedectvo, ktoré vydáva o mne.
33. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde.
34. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení.
35. Ján bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jej svetle.
36. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tie skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.
37. Otec, ktorý ma poslal, vydáva svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli
38. a jeho slovo nemá svoj príbytok vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal.
39. Vy skúmate Písma, lebo si myslíte, že keď ich máte, máte večný život, a práve ony vydávajú svedectvo o mne,
40. ale vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.
41. Ja neprijímam slávu od ľudí,
42. ale vás poznám: vy nemáte v sebe Božiu lásku.
43. Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Ak príde niekto iný vo svojom vlastnom mene, toho prijmete.
44. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá prichádza od samého Boha!
45. Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca, iný na vás žaluje: Mojžiš, v ktorého skladáte svoju nádej.
46. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal.
47. Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste verili mojim slovám?"