Biblia za jeden rok


Január 24


Genezis 1:1-31
1. Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.
2. A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.
3. A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.
4. A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy.
5. A Bôh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň.
6. A Bôh riekol: Nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vôd!
7. A Bôh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak.
8. A Bôh nazval oblohu nebom. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň.
9. A Bôh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jedno miesto, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak.
10. A Bôh nazval sušinu zemou a shromaždenie vôd nazval morami. A Bôh videl, že je to dobré.
11. A Bôh riekol: Nech vydá zem sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho semä, na zemi. A bolo tak.
12. A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä podľa svojho druhu, a všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semä, podľa svojho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
13. A bol večer, a bolo ráno, tretí deň.
14. A Bôh riekol: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky.
15. A budú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietily na zem. A bolo tak.
16. A Bôh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo nado dňom, a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy.
17. A Bôh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietily na zem
18. a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svetlo od tmy. A Bôh videl, že je to dobré.
19. A bol večer, a bolo ráno, štvrtý deň.
20. A Bôh riekol: Nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtáctvo nech lieta nad zemou, na tvári nebeskej oblohy.
21. A Bôh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrýdlené podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
22. A Bôh ich požehnal a riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte vody v moriach, a vtáctvo nech sa množí na zemi!
23. A bol večer, a bolo ráno, piaty deň.
24. A Bôh riekol: Nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu! A bolo tak.
25. A Bôh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
26. A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.
27. A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.
28. A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.
29. A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm.
30. A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak.
31. A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.

Genezis 2:1-25
1. A dokonané boly nebesia i zem i všetko ich vojsko.
2. A Bôh dokonal siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil.
3. A Bôh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Bôh činiac.
4. To sú rody nebies a zeme, keď boly stvorené, v deň, v ktorom činil Hospodin Bôh zem i nebesia.
5. A ešte nebolo nijakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin Bôh ešte nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby bol obrábal zem.
6. Ale para vystupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme.
7. A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.
8. A Hospodin Bôh vysadil zahradu čiže raj v Édene, od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril.
9. A Hospodin Bôh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúcny na pohľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i zlého.
10. A rieka vychádzala z Édena, aby zvlažovala zahradu, raj, a odtiaľ sa delila a bola vo štyri hlavné rieky.
11. Meno jednej je Píšon; tá obchádza celú zem Chavila, kde je zlato.
12. A zlato tej zeme je výborné; tam sa nachodí bdelium i kameň onyx.
13. A meno druhej rieky je Gichon; tá obchádza celú zem Kúšovu.
14. A meno tretej rieky je Hidekel; tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Eufrates.
15. A Hospodin Bôh vzal človeka a umiestnil ho v zahrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor.
16. A Hospodin Bôh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť,
17. ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.
18. A Hospodin Bôh riekol: Nie je dobre byť človekovi samotnému; učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň.
19. A Hospodin Bôh utvoril bol zo zeme všelijaké zviera poľné a všelijakého vtáka nebeského a doviedol ich k človekovi, aby videl ako ktoré pomenuje. A každé jako ktoré pomenoval človek, každú dušu živú, tak sa menovalo.
20. A Adam, človek, dal všetkým mená, každému hovädu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň.
21. A Hospodin Bôh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mäsom.
22. A Hospodin Bôh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi.
23. Vtedy povedal Adam: Toto už teraz je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela; táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža.
24. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.
25. A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena a nehanbili sa.

Žalmy 1:1-6
1. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.
2. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.
3. A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.
4. Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor.
5. Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých.
6. Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.

Príslovia 1:1-7
1. Príslovia Šalamúna, syna Dávidovho, izraelského kráľa,
2. poznať múdrosť a kázeň, porozumieť slovám rozumnosti,
3. dosiahnuť kázne rozumu, spravedlivosti, súdu a priamosti,
4. dať prostým opatrnosť, mládencovi známosť a dômyselnosť.
5. Nech čuje múdry a priberie naučenia, a rozumný tak nadobudne schopnosti spravovať.
6. Sú to veci na porozumenie prísloviu a podobenstvu, slovám múdrych a ich záhadným rečiam hlbokým.
7. Bázeň Hospodinova je počiatkom známosti; múdrosťou a kázňou pohŕdajú blázni.

Matúša 1:1-25
1. Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
2. Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;
3. Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;
4. Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona;
5. Salmon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jesseho;
6. Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;
7. Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;
8. Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša;
9. Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša;
10. Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;
11. Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona.
12. A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela;
13. Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora;
14. Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda;
15. Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba;
16. Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.
17. A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť.
18. A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.
19. Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť.
20. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;
21. a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov.
22. A to všetko sa stalo nato, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal:
23. Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh.
24. A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku.
25. Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.