A A A A A
Bhaibheri mune rimwe gore
Kubvumbi 19

Vatongi 3:1-31
1. Ɀino ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naJehova, kuti aidze ʋaIsraeri nadzo, iʋo ʋaIsraeri ʋose ʋakaŋga ʋasina‐kuziʋa hondo dzose dzapaKanani;
2. nemhaka iyo ɓedzi kuti marudzi aʋana ʋaIsraeri aziʋe, kuti aʋadzidzise kurwa, iʋo ʋasina‐kumboziʋa iɀoɀo pakutaŋga;
3. ʋaiti: Madzishe mashanu aʋaFiristia, naʋaKanani ʋose, naʋaZidoni, naʋaHivi, ʋakaŋga ʋagere mugomo reRebanoni, kubva pagomo reBaari‐hermoni, kuȿikira paʋanopinda paHamati.
4. Iʋo ʋakasiyiwa’po, kuti ʋaIsraeri ʋaidzwe naʋo, kuti kuzikanwe kana ʋaciɗa kuterera mirairo yaJehova yaakaŋga araira madziɓaɓa aʋo naMosesi.
5. Ʋana ʋaIsraeri ʋakagara pakati paʋaKanani, naʋaHeti, naʋaAmori, naʋaPerizi, naʋaHivi, naʋaJebusi.
6. Iʋo ʋakawana ʋakunda ʋaʋo, kuti ʋaʋe ʋakadzi ʋaʋo, ʋakapa ʋanakomana ʋaʋo ʋakunda ʋaʋo, ʋakashumira ʋamŋari ʋaʋo.
7. Ɀino ʋana ʋaIsraeri ʋakaita ɀakaipa pamberi paJehova, ʋakakaŋganwa Jehova Mŋari waʋo, ʋakashumira ʋaBaari namatanda okunamata nawo.
8. Saka kutsamŋa kwaJehova kwakamukira ʋaIsraeri, akaʋateŋgesa muruʋoko rwaKushani‐rishataimi, mambo weMesopotamia; ʋana ʋaIsraeri ʋakashumira Kushani‐rishataimi makore masere.
9. Ɀino ʋana ʋaIsraeri ʋakati ʋacicema kunaJehova, Jehova akamutsira ʋana ʋaIsraeri muponesi, wakaʋaponesa, iye Otnieri, mŋanakomana waKenazi, munuŋuna waKarebi.
10. Mŋeya waJehova akaʋuya pamsoro pake, akatoŋga ʋaIsraeri; akandorwa, Jehova akaisa Kushani‐rishataimi, mambo weMesopotamia, muruʋoko rwake; ruʋoko rwake rukakunda Kushani‐rishataimi.
11. Ipapo nyika yakazorora makore anamakumi manna. Otnieri, mŋanakomana waKenazi, akafa.
12. Ɀino ʋana ʋaIsraeri ʋakaita ɀe ɀakaipa pamberi paJehova, Jehova akasimbisa Egroni, mambo waMoabi, kuti arwe naʋaIsraeri, nokuti ʋakaŋga ʋaita ɀakaipa pamberi paJehova.
13. Akaʋuŋganidza kwaari ʋana ʋaAmoni naʋaAmareki, akandokunda ʋaIsraeri, ʋakaʋatorera guta remicindwe.
14. Ʋana ʋaIsraeri ʋakashumira Egroni, mambo waMoabi, makore anegumi namasere.
15. Asi ʋana ʋaIsraeri ʋakati ʋacicema kunaJehova, Jehova akaʋamutsira muponesi, iye Ehudi, mŋanakomana waGera, muBenjamini, munhu waiʋa neziɓoshwe; ʋana ʋaIsraeri ʋakatumira Egroni, mambo waMoabi, cipo naye.
16. Ɀino Ehudi wakaɀiitira munondo wakaŋga wakarodzwa kunhiʋi dzose, wakaŋga wakaȿika kubiti rimŋe pakureɓa kwawo; akausuŋgira pasi peŋguʋo dzake pacidɀa corudyi.
17. Ipapo akandopa Egroni, mambo waMoabi, cipo; Egroni wakaŋga ari munhu wakakora kwaɀo.
18. Ɀino wakati apedza kumupa cipo, akaendisa ʋanhu ʋakaŋga ʋakatakura cipo.
19. Asi iye amene wakadzoka pamifananidzo yakaʋezwa yamabge paGirgari, akati: Ndineshoko rakaʋanzika nemi mambo. Iye akati: Nyararai. Ipapo ʋose ʋakaŋga ʋamire naye ʋakabva kwaari.
20. Ɀino Ehudi akasweɗera kwaari; iye wakaŋga agere ari oga muimba yake inotonhorera; Ehudi akati: Ndineshoko kwamuri rinobva kunaMŋari. Iye ndokusimuka pacigaro cake.
21. Ipapo Ehudi akatambanudza ruʋoko rwake rworuɓoshwe, akavomora munondo pacidɀa cake corudyi, akamuɓaya nawo nomuɗumbu rake;
22. ciɓato cikapinda ʋo ciciteʋera cese, mafuta akadziʋira pamsoro pecese, nokuti haana‐kuvomora munondo muɗumbu rake, mafuta akaɓuɗa.
23. Ɀino Ehudi akaɓuɗa paɓiraʋira, akapfiga mikoʋa yeimba yokumsoro shure kwake, akaikiya.
24. Wakati aɓuɗa, ʋaranda ʋake ʋakaȿika, ʋakawana mikoʋa yeimba yokumsoro yakapfigwa; ʋakati: Ɀimŋe unofukidza makumbo ake paimba yake inotonhorera.
25. Ɀino ʋakamira kuȿikira ʋapera mano, asi haana‐kuzarura mikoʋa yeimba yokumsoro; ipapo ʋakatora kiyi, ʋakazarura mukoʋa, ʋakawana ishe waʋo akawira pasi, afa.
26. Asi iʋo ʋacanonoka, Ehudi akapukunyuka, akapfuʋura mifananidzo yakaʋezwa yamabge, akapukunyukira Seira.
27. Wakati aȿika’po, akaridza hwamanda panyika yamakomo yaEfraimi, ʋana ʋaIsraeri ʋakaɓuruka naye panyika yamakomo, iye akaʋatuŋgamirira.
28. Akati kwaʋari: Nditeʋerei, nokuti Jehova wakaisa ʋaMoabi, ʋaʋeŋgi ʋenyu, mumaʋoko enyu. Ʋakaɓuruka ʋacimuteʋera, ʋakandogarira mazambuko aJoridani paiyambukira ʋaMoabi, ʋakasatendera munhu mumŋe kuyambuka.
29. Neŋguʋa iyo ʋakaʋuraya ʋarume ʋaMoabi ʋaneŋge ɀuru ɀinegumi, ʋose ʋari ʋarume ʋanesimba noʋoʋumhare, hakunomunhu mumŋe wakapukunyuka.
30. Naiɀoɀo ʋaMoabi ʋakakundwa musi iwoyo noruʋoko rwaʋaIsraeri, nyika ikazorora makore anamakumi masere.
31. Shure kwake kwakaŋga kunaShamgari, mŋanakomana waAnati, wakaʋuraya kuʋaFiristia ʋanamazana matanhatu norutanda rwokuɓaya ŋombe narwo; iye akaponesa ʋo ʋaIsraeri.

Vatongi 4:1-24
1. Ɀino shure kwokufa kwaEhudi ʋana ʋaIsraeri ʋakaita ɀe ɀakaipa pamberi paJehova.
2. Jehova akaʋateŋgesa muruʋoko rwaJabini, mambo weKanani, wakaŋga aciɓata ʋushe paHazori; mukuru wehondo yake wakaŋga ari Sisera, wakaŋga agere paHarosheti raʋahedeni.
3. Ɀino ʋana ʋaIsraeri ʋakacema kunaJehova, nokuti wakaŋga aneŋgoro dzamatare dzinamazana mapfumbamŋe, akamanikidza ʋana ʋaIsraeri kwaɀo makore anamakumi maʋiri.
4. Neŋguʋa iyo Debora, muprofitakadzi, mukadzi waRapidoti, wakaŋga acitoŋga ʋaIsraeri.
5. Iye waigara pasi pomucindwe waDebora, pakati peRama neBeti‐eri, panyika yamakomo yaEfraimi; ʋana ʋaIsraeri ʋaisienda kwaari kuzotoŋgerwa mhaka dzaʋo.
6. Iye akatuma nhume kundoɗana Baraki, mŋanakomana waAbinoami, paKedeshi‐naftari, akati kwaari: Jehova Mŋari waʋaIsraeri haana‐kukuraira here, aciti: Enda usweɗere kugomo reTabori, uende naʋarume ʋaneɀuru ɀinegumi ʋaʋana ʋaNaftari naʋana ʋaZeburuni?
7. Neni ndicatumira kwauri kurukoʋa Kishoni, Sisera mukuru wehondo yaJabini, neŋgoro dzake naʋanhu ʋake ʋazhinji, ndiʋaise muruʋoko rwako.
8. Baraki akati kwaari: Kana imi mukaenda neni, ini ndicaenda, asi kana imi musiŋgaendi neni, ini handiŋgaendi.
9. Iye akati: Ɀirokwaɀo ndicaenda newe, asi iwe hauŋgakudzwi parwendo urwu rwaunofamba, nokuti Jehova ucateŋgesa Sisera muruʋoko rwomukadzi. Debora akasimuka, akaenda Kedeshi naBaraki.
10. Baraki akakoka Zeburuni naNaftari paKedeshi, akakwira anaʋarume ʋaneɀuru ɀinegumi ʋakaŋga ʋacimuteʋera; naDebora wakaenda ʋo naye.
11. Ɀino Heberi muKeni, wakaŋga aparadzana naʋaKeni, iʋo ʋana ʋaHobabi, mukarabga waMosesi, akadzika tente rake kuȿikira pamuouki paZaananimi, paKedeshi.
12. Ɀino ʋakaʋudza Sisera kuti Baraki, mŋanakomana waAbinoami, wakwira mugomo reTabori.
13. Sisera akaʋuŋganidza ŋgoro dzake dzose, idzo ŋgoro dzamatare, dzinamazana mapfumbamŋe, naʋanhu ʋose ʋaakaŋga anaʋo, kubva paHarosheti raʋahedeni kuȿikira parukoʋa Kishoni.
14. Ɀino Debora akati kunaBaraki: Simuka, nokuti iri ndiro zuʋa raJehova, raacaisa naro Sisera muruʋoko rwako; Jehova haana‐kukutuŋgamirira here? Ipapo Baraki akaɓuruka pagomo reTabori, ʋarume ʋaneɀuru ɀinegumi ʋacimuteʋera.
15. Ɀino Jehova akavundusa Sisera neŋgoro dzake dzose, nehondo yake yose, neminondo inopinza pamberi paBaraki; Sisera akaɓuruka paŋgoro yake, akatiza namakumbo.
16. Asi Baraki wakateʋera ŋgoro nehondo kuȿikira paHarosheti raʋahedeni, hondo yose yaSisera ikaʋurawa neminondo inopinza, hakuna‐kusara kunyaŋge nomumŋe cete.
17. Asi Sisera wakatiza namakumbo kutente raJaeri, mukadzi waHeberi, muKeni, nokuti kwakaŋga kunorugare pakati paJabini, mambo weHazori, neimba yaHeberi muKeni.
18. Jaeri akaɓuɗa kundosoŋgana naSisera, akati kwaari: Tsaukai, ishe waŋgu, tsaukirai henyu kwandiri, regai kutya. Ipapo akatsaukira kwaari mutente, akamufukidza nejira.
19. Iye akati kwaari: Ndipe ʋo ɀimvura, ndinwe, nokuti ndinenyota. Akadziʋura ɗende romukaka, akamupa, akanwa, akamufukidza.
20. Akati kwaari: Mira pamukoʋa wetente, ɀino kana aninani akaʋuya akakubvunza, aciti: Pano panomunhu here? Uti: Kwete.
21. Ipapo Jaeri, mukadzi waHeberi, akatora mbambo yetente, akatora ʋo nyundo paruʋoko rwake, akanatsosweɗera kwaari, akaroʋera mbambo napacaʋoʋo cake, ikaɓuɗa neseri, ikaɓayira pasi, nokuti wakaŋga aɓatwa kwaɀo nehope, aneta; akafa.
22. Ɀino tarira, Baraki wakati aciteʋera Sisera, Jaeri akaɓuɗa akandosoŋgana naye, akati kwaari: Ʋuyai, ndikuratidzei munhu wamunotȿaka. Iye akapinda kwaari, akaʋona Sisera akatandaʋara pasi, afa, mbambo iciri pacaʋoʋo cake.
23. Naiɀoɀo nomusi iwoyo Jehova wakakunda Jabini, mambo weKanani, pamberi paʋana ʋaIsraeri.
24. Ʋana ʋaIsraeri ʋakaramba ʋaciŋgokunda Jabini, mambo weKanani, kuȿikira ʋaparadza Jabini, mambo weKanani.

Mapisarema 48:9-14
9. Takafuŋga ʋunyoro bgenyu, Mŋari, Mukati metembere yenyu.
10. Seɀakaita zita renyu, Mŋari, Ndiɀo ɀakaita ʋo kurumbidzwa kwenyu kuȿikira kumigumo yapasi pose; Ruʋoko rwenyu rworudyi ruzere nokururama.
11. Gomo reZioni ŋgarifare, Ʋakunda ʋaJuda ŋgaʋafare kwaɀo, Nokuɗa kweɀamakatoŋga.
12. Poteredzai Zioni, mupote naro, Muʋereŋge shoŋgwe dzaro.
13. Cerekedzai ɀakanaka nhare dzaro, Fambai pakati pedzimba dzaro dzamambo; Kuti muzoʋudza ʋazukuru ʋenyu ʋanoteʋera.
14. Nokuti Mŋari uyu ndiye Mŋari weɗu nokusiŋgaperi‐peri; Iye ucaʋa muperekedzi weɗu kuȿikira pakufa.

Zvirevo 14:18-19
18. Ʋasina mano ʋanogara nhaka yoʋupenzi; Asi ʋakaŋgwara ʋacadzikwa korona yeziʋo.
19. Ʋakashata ʋanogwaɗama pamberi paʋakanaka; Naʋakaipa pamasuʋo aʋakarurama.

Ruka 14:25-35
25. Ɀino ʋazhinji‐zhinji ʋakafamba naye; akatendeʋuka, akati kwaʋari:
26. Kana munhu aciʋuya kwandiri, asiŋgaʋeŋgi ɓaɓa ʋake namai, nomukadzi, naʋana, naʋanuŋuna, nehanɀadzi, kunyaŋge noʋupenyu bgake ʋo, haaŋgaʋi mudzidzi waŋgu.
27. Aninani usiŋgatakuri mucinjikwa wake, akaʋuya shure kwaŋgu, haaŋgaʋi mudzidzi waŋgu.
28. Nokuti ndiani kwamuri, kana aciɗa kuʋaka ȿiŋgo, usiŋgataŋgi kugara pasi, akaʋereŋga kukosha kwayo, kuʋona kana ane mari yokuipedzisa nayo?
29. Kuti ɀimŋe kana ataŋga nheyo, akakoniwa kupedzisa, ʋose ʋano ɀi ʋona, ʋasataŋga kumuseka,
30. ʋaciti: Uyu munhu wakataŋga kuʋaka, akakoniwa kupedzisa.
31. Kana ndoupiko mambo, kana acienda kundorwa nomumŋe mambo, usiŋgataŋgi kugara pasi, akaraŋgarira kana iye, unaʋanhu ʋaneɀuru ɀamazana ɀinegumi, aŋgagona kundosoŋgana nounoʋuya kuzorwa naye, ana ʋanhu ʋaneɀuru ɀamazana ɀinamakumi maʋiri?
32. Kana asiŋga goni, unotuma nhume, iye aciri kure, kundokumbira mashoko orugare.
33. Saiɀoɀo ʋo, aninani kwamuri usiŋgasiyi ɀose ɀaanaɀo, haaŋgaʋi mudzidzi waŋgu.
34. Munyu wakanaka; asi kana munyu waɗuruŋgunda, ucaruŋgwa neiko?
35. Haucineɓasa pamunda, kana paɗutu romupfudze; ʋanourashira kunze. Unenzeʋe dzokunzwa, ŋgaanzwe.