A A A A A

Esteri 3:1-15
1. Shure kwaiɀoɀo mambo Ahashveroshi wakakudza Hamani mŋanakomana waHamedata muAgagi, akamuita mukuru nokumupfuʋudza aʋe mukuru kumacinda ake ose.
2. Ɀino ʋaranda ʋose ʋamambo ʋakaŋga ʋari pasuʋo ramambo ʋakakotama nokufugamira Hamani; nokuti mambo wakaŋga araira saiɀoɀo pamsoro pake. Asi Mordekai haana‐kukotama kana kumufugamira.
3. Ipapo ʋaranda ʋamambo ʋakaŋga ʋari pasuʋo ramambo ʋakati kunaMordekai: Iwe unoɗarikireiko murairo wamambo?
4. Ɀino ʋakati ʋataura naye mazuʋa ose, iye aciramba kuʋaterera, ʋakaʋudza Hamani kuti ʋaʋone kana mashoko aMordekai aŋgaʋa nesimba; nokuti wakaʋaʋudza kuti iye muJuda.
5. Ɀino Hamani wakati aciʋona kuti Mordekai haakotami kana kumufugamira, Hamani akaʋa neshuŋgu kwaɀo.
6. Asi wakashoʋora kuʋuraya Mordekai oga, nokuti ʋakaŋga ʋamuziʋisa rudzi rwaMordekai; naiɀoɀo Hamani akatȿaka kuparadza ʋaJuda ʋose ʋakaŋga ʋari paʋushe bgose bgaAhashveroshi, irwo rudzi rwaMordekai.
7. Ɀino pamŋedzi wokutaŋga, uri mŋedzi weNisani, pagore regumi namaʋiri ramambo Ahashveroshi, ʋakakanda Puri, ndiyo mijenya, pamberi paHamani zuʋa rimŋe nerimŋe, pamŋedzi mumŋe nomumŋe, kuȿikira pamŋedzi wegumi nemiʋiri, ndiwo mŋedzi weAdari.
8. Hamani akati kunamambo Ahashveroshi: Rumŋe rudzi rwaʋanhu ruri’ko, rwakapararira nokutekeshera pakati paʋanhu pamatiʋi ose enyika dzoʋushe bgenyu; mirau yaʋo yakasiyana neyaʋamŋe ʋanhu, haʋaceŋgeti mirau yamambo; saka mambo haafaniri kuʋarega ʋari’po.
9. Kana mambo acifara naɀo, ŋwadi ŋgainyorwe kuti ʋaparadzwe; ini ndicaɓuɗisa matarenta aneɀuru ɀinegumi esirveri pamaʋoko aʋatariri ʋeɓasa ramambo, ʋaaise paɀiʋigiro ɀefuma yamambo.
10. Ipapo mambo akabvisa cindori cake paruʋoko rwake, akacipa Hamani mŋanakomana waHamedata muAgagi, muʋeŋgi waʋaJuda.
11. Mambo akati kunaHamani: Iwe naʋanhu ʋako muŋgatora sirveri iyo, muite nayo seɀaunoɗa iwe.
12. Ipapo ʋanyori ʋamambo ʋakaɗanwa nomŋedzi wokutaŋga, nezuʋa regumi namatatu, ɀose ɀikanyorwa Hamani seɀaakaraira macinda amambo, naʋaɓati ʋaiɓata rutiʋi rumŋe norumŋe rwenyika naʋakuru ʋorudzi rumŋe norumŋe; rutiʋi rumŋe norumŋe rwenyika rwakanyorerwa nomunyorere warwo, ʋuye rudzi rumŋe norumŋe norurimi rwarwo; ɀikanyorwa nezita ramambo Ahashveroshi ndokusimbiswa necindori camambo.
13. Ŋwadi dzikatumŋa nenhume dzinomhanya kumatiʋi ose enyika dzamambo, kuti ʋaJuda ʋose, ʋaɗuku naʋakuru, naʋana ʋaɗuku, naʋakadzi ʋaparadzwe nokuʋurawa nokupedzwa pazuʋa rimŋe, pazuʋa regumi namatatu romŋedzi wegumi nemiʋiri, uri mŋedzi weAdari, ʋuye nenhumbi dzaʋo dzose dzipambge;
14. mashoko orunyoro urwu akatumŋa kuʋanhu ʋose, kuti cireʋo ciparidzwe pamatiʋi ose enyika, kuti ʋaɀigadzirire zuʋa iro.
15. Nhume dzinomhanya dzikacimbidzikiswa nomurairo wamambo, cireʋo cikaziʋiswa paShushani panhare yamambo; ipapo mambo naHamani ʋakagara pasi ʋakanwa; asi guta reShushani rakadzianiswa.

Esteri 4:1-17
1. Ɀino Mordekai wakati acinzwa ɀose ɀaitwa, Mordekai ndokubvarura ŋguʋo dzake, akafuka magumbu nokuisa maɗota pamusoro wake, akapinda pakati peguta, akacema nokucema kukuru kunorwadza mŋoyo;
2. akaȿika ʋo pamberi pesuʋo ramambo; nokuti wakafuka magumbu haana‐kutenderwa kupinda pasuʋo ramambo.
3. Naparutiʋi rumŋe norumŋe rwenyika pose pakaȿika murairo wamambo necireʋo cake, pakaŋga pano‐kucema kukuru pakati paʋaJuda, nokuɀinyima ɀokudya, nokucema misodzi, nokuwuŋgudza; ʋazhinji ʋakaʋata pasi ʋakafuka magumbu nokuɀiisa maɗota pamisoro.
4. Ɀino ʋasikana ʋaEstere naʋaranda ʋake ʋakandomuʋudza iɀoɀo; ʋahosi ʋakaɓatwa neshuŋgu kwaɀo, ʋakatumira Mordekai ŋguʋo, kuti adzifuke, abvise magumbu; asi wakaramba kudzigamucira.
5. Ipapo Estere akaɗana Hataki, mumŋe waʋaranda ʋamambo, waakaŋga araira kumuɓatira, akamuraira kuti aende kunaMordekai kundonzwa kuti cinyi, ʋuye mhaka yeiko.
6. Ipapo Hataki akaenda kunaMordekai paɗare reguta, rakaŋga riri pamberi pesuʋo ramambo.
7. Mordekai akamuʋudza ɀose ɀaakaitirwa, nokuwanda kwemari yakanzi naHamani kuti ucaiisa muɀiʋigiro ɀamambo kuti ʋaJuda ʋaparadzwe.
8. Akamupa ʋo mashoko orunyoro rwecireʋo cakaŋga catemŋa paShushani cokuti ʋaparadzwe, kuti aciratidze Estere nokumuziʋisa iɀoɀo; akamuraira ʋo kuti apinde kunamambo amunyeŋgetere nokukumbirira ʋanhu ʋake kwaari.
9. Hataki akandoʋudza Estere mashoko aMordekai.
10. Ipapo Estere akataura naHataki, akamupa shoko rokundoʋudza Mordekai, akati:
11. Ʋaranda ʋose ʋamambo naʋanhu ʋamatiʋi enyika dzamambo ʋanoziʋa kuti aninani, kunyaŋge murume kana mukadzi, kana akapinda kunamambo muruʋazhe rwomukati asina‐kuɗanwa, kunoŋgoʋa nomurau mumŋe woga kwaari, kuti aʋurawe; asi kana mambo akamutambunudzira tȿimbo yendarama, ucararama hake; asi ini handina‐kuɗanwa kuti ndipinde kunamambo mazuʋa ano anamakumi matatu.
12. Ʋakaʋudza Mordekai mashoko aEstere.
13. Ipapo Mordekai akaʋaraira kuti ʋapindure Estere, ʋati: Usati iwe ucapukunyuka mumba mamambo kupfuʋura ʋamŋe ʋaJuda ʋose.
14. Nokuti kana iwe ukanyarara cose neŋguʋa ino, ʋaJuda ʋacaɓatsirwa nokurwirwa nomumŋe mutoʋo, asi iwe neimba yaɓaɓa ʋako mucaparadzwa; handiti, ɀimŋe wakaȿika paʋushe nokuɗa kweŋguʋa ineŋge seino here?
15. Ipapo Estere akaraira kuti ʋapindure Mordekai, ʋati:
16. Endai mukokere ʋaJuda ʋose ʋari paShushani, muɀinyime ɀokudya nokuɗa kwaŋgu; regai kudya kana kunwa mazuʋa matatu, ʋusiku namasikati; neni ʋo naʋasikana ʋaŋgu ticaɀinyima ɀokudya saiɀoɀo; ipapo ndicapinda kunamambo, kunyaŋge ɀisina‐kutenderwa nomurau; kana ndikaparara, ndaparara haŋgu.
17. Naiɀoɀo Mordekai akaenda hake akandoita ɀose ɀaakarairwa naEstere.

Mapisarema 89:46-52
46. Jehova, mucaɀiʋanza nokusiŋgaperi kuȿikira riniko? Kutsamŋa kwenyu kucapisa somŋoto kuȿikira riniko?
47. Haiwa, raŋgarirai kuti ŋguʋa yaŋgu ifupi kwaɀo; Kuti makasikira ʋana ʋaʋanhu ʋose ɀinhu ɀisinamaturo kwaɀo!
48. Ndoupiko munhu uŋgararama akasaʋona kufa, Uŋgarwira mŋeya wake pasimba reSheori here?
49. Ishe, ʋunyoro bgenyu bgakare ʋuripiko, Bgamakapika kunaDavidi nokutendeka kwenyu here?
50. Raŋgarirai, Ishe, kushoʋorwa kwaʋaranda ʋenyu; Kuti ndinotakura mucifuʋa caŋgu kushoʋora kwaʋanhu ʋazhinji;
51. Uko kwakashoʋora ʋaʋeŋgi ʋenyu nako, Jehova, Kwaʋakashoʋora nako makwara omuzodzwa wenyu.
52. Jehova ŋgaaʋoŋgwe nokusiŋgaperi. Ameni, ɀirokwaɀo, Ameni.

Zvirevo 22:7-8
7. Mufumi unoɓata ʋushe pamsoro pomurombo; Unotora cikwerete muranda wowakamupa cikwerete.
8. Unodɀara ɀakaipa, ucaceka ɗambudziko; Shamhu yokutsamŋa kwake icanyaŋgarika.

VaRoma 3:1-31
1. Ko muJuda unopfuʋura ʋamŋe neiko? Kana kudziŋgiswa kunoɓatsireiko?
2. Ɀizhinji, nemitoʋo yose: Pakutaŋga, kuti ndiʋo ʋakapiwa mashoko aMŋari.
3. Nokuti ɀinoɗiniko kana ʋamŋe ʋasinokutenda? Ko kusatenda kwaʋo kucakonesa kutendeka kwaMŋari here?
4. Haiȿa! Mŋari ŋgaaʋe waɀokwaɗi, asi ʋanhu ʋose ʋaʋe ʋenhema; seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Kuti mururamiswe pamashoko enyu, Mukunde pakutoŋga kwenyu.
5. Asi kana kusarurama kweɗu kuciratidza kururama kwaMŋari, ticatiyiko? Kuti Mŋari haana‐kururama here, ɀaanoita nehasha? (Ndinotaura nokutaura kwomunhu.)
6. Haiȿa! Mŋari uŋgagozotoŋga nyika seiko?
7. Ɀino kana ɀokwaɗi yaMŋari yawanzwa nenhema dzaŋgu, iye akakudzwa naɀo, ko neni ʋo ndicatoŋgerwei somutadzi?
8. Ticaregereiko kutaura (seɀatinopomerwa, ʋuye seɀinoreʋa ʋamŋe ʋaciti tinoɗaro), ticiti: Ŋgatiite ɀakaipa, kuti ɀakanaka ɀiɓuɗe’po? Kutoŋgwa kwaʋo kwakarurama.
9. Ɀino toɗiniko? Tinoʋapfuʋura here? Kwete napaɗuku; nokuti tambopa ʋose mhoȿa, ʋaJuda naʋaGiriki, ticiti ʋose ʋakasuŋgwa neɀiʋi;
10. seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Hakuna‐wakarurama, kunyaŋge nomumŋe;
11. Hakuna‐unonzwisisa, Hakuna‐unotȿaka Mŋari;
12. Ʋakatsauka ʋose, ʋakaʋa ʋanhu ʋasinamaturo, Hakuna‐unoita ɀakanaka, kunyaŋge nomumŋe cete;
13. Huro dzaʋo bgiro bgakashama; Ʋakanyeŋgera nendimi dzaʋo; Ʋuturu bgenyoka bguri mumiromo yaʋo;
14. Muromo waʋo uzere nokutuka nokuʋaʋa;
15. Tsoka dzaʋo dzinokurumidza kuteʋura ropa;
16. Kuparadza nenhamo ɀiri munzira dzaʋo;
17. Nenzira yorugare haʋana‐kuiziʋa.
18. Kutya Mŋari haku’po pamberi paʋo.
19. Ɀino tinoziʋa kuti ɀose ɀinorebga nomurairo, uno ɀi taura kunaʋose ʋari pasi pomurairo; kuti miromo yose idziʋirwe, nenyika yose iʋe nemhoȿa pamberi paMŋari.
20. Nokuti hakunenyama iŋgaruramiswa pamberi pake namaɓasa omurairo; nokuti ɀiʋi ɀinoziʋiswa nomurairo.
21. Asi ɀino kururama kwaMŋari kwakaratidzwa kunze kwomurairo, kucipupurirwa nomurairo naʋaprofita;
22. ndiko kururama kwaMŋari kunoʋuya nokutenda kunaJesu Kristu kunaʋose ʋanotenda; nokuti haʋasiyani,
23. nokuti ʋose ʋakatadza, ʋakasaȿika pakubginya kwaMŋari.
24. Ʋanoŋgoruramiswa nenyasha dzake nokudzikinura kuri munaKristu Jesu;
25. iye wakagadzwa naMŋari, kuti aʋe muyananiso nokutenda muropa rake, kuti kururama kwake kuratidzwe, nokuti ɀiʋi ɀakaitwa kare ɀakaregerwa, Mŋari aciʋaitira mŋoyo murefu;
26. kuti kururama kwake kuratidzwe neŋguʋa ino, kuti arurame iye amene, ʋuye aruramise uyo unotenda kunaJesu.
27. Ɀino kuɀikudza kuripiko? Kwabviswa. Nomurairo upiko? Wamaɓasa here? Kwete, asi nomurairo wokutenda.
28. Naiɀoɀo tinoti, munhu unoruramiswa nokutenda kunze kwamaɓasa omurairo.
29. Ko Mŋari ndiye waʋaJuda ʋoga here? Haazi waʋahedeni ʋo here? Hoŋo, waʋahedeni ʋo;
30. Mŋari ɀaari mumŋe cete, ucaruramisa ʋakadziŋgiswa pamsoro pokutenda, naʋasina‐kudziŋgiswa nokutenda.
31. Ɀino tinokonesa murairo nokutenda here? Haiȿa! Asi tinosimbisa murairo.