Bhaibheri mune rimwe gore


Ndira 29


Genesisi 1:1-31
1. Pakutanga Mwari akasika denga nenyika.
2. Nyika yakanga isina ku­gadzirwa, isina chinhu; rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika; Mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura.
3. Mwari akati: Chie­dza ngachivepo, chiedza chikavapo.
4. Mwari akaona chiedza, kuti chaka­naka; Mwari akaparadzanisa chiedza nerima.
5. Mwari akatumidza chiedza, akati Masikati, nerima akaritumidza akati Usiku. Madeko akavapo, nama­ngwanani akavapo, zuva rimwe.
6. Mwari akati: Nzvimbo ngaivepo pakati pemvura, kuti iparadzanise mvura nemvura.
7. Mwari akaita nzvimbo, akapa­radzanisa mvura yakanga iri pasi penzvi­mbo, nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo; zvikaita saizvozvo.
8. Mwari akatumidza nzvimbo, akati Denga. Ma­deko akavapo, namangwanani akavapo, zuva repiri.
9. Mwari akati: Mvura iri pasi pede­nga ngaiungane pamwechete, kuti pasi pakaoma paonekwe; zvikaita saizvozvo.
10. Mwari akatumidza pasi pakaoma, akati Nyika; nemvura yakaungana akaitumi­dza, akati Makungwa; Mwari akaona kuti zvakanaka.
11. Mwari akati: Nyika ngai­merese uswa nemiriwo inobereka mbeu, nemiti inobereka michero inamarudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo, panyika; zvikaita saizvozvo.
12. Nyika ika­meresa uswa, nemiriwo inobereka mbeu dzina marudzi adzo, nemiti inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo, inamarudzi ayo; Mwari akaona kuti zva­kanaka.
13. Madeko akavapo namangwa­nani akavapo zuva retatu.
14. Mwari akati: Zviedza ngazvivepo panzvimbo yedenga, kuti zviparadzanise masikati nousiku; kuti zvive zviratidzo, nenguva, namazuva, namakore;
15. nga­zvive zviedza panzvimbo yedenga, kuti zvivhenekere panyika; zvikaita saizvo­zvo.
16. Mwari akaita zviedza zvikuru zviviri; chiedza chikuru kuti chibate ushe masikati, nechiedza chiduku, kuti chibate ushe usiku, nenyeredziwo.
17. Mwari aka­zviisa pasi penzvimbo yedenga, kuti zvivhenekere panyika,
18. zvibate ushe masikati nousiku, nokuparadzanisa chie­dza nerima; Mwari akaona kuti zvaka­naka.
19. Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva rechina.
20. Mwari akati: Mvura ngaizare ne­zvipenyu zvizhinji, neshiri dzibhuru­ruke pamusoro penyika munzvimbo ye­denga.
21. Mwari akasika mhuka huru dzegungwa, nezvipenyu zvose zvinoka­mbaira, izvo mvura yakanga izere na­zvo, zvina marudzi azvo, neshiri dzose dzina mapapiro, dzina marudzi adzo; Mwari akaona kuti zvakanaka.
22. Mwari akazviropafadza, akati: Berekai, muwa­nde, muzadze mvura iri mumakungwa; neshiri ngadziwande panyika.
23. Ma­deko akavapo, namangwanani akavapo, zuva reshanu.
24. Mwari akati: Nyika ngaibereke zvipenyu zvina marudzi azvo, nezvi­pfuwo, nezvinokambaira, nemhuka dze­nyika, zvina marudzi azvo; zvikaita sai­zvozvo.
25. Mwari akaita mhuka dzenyika dzina marudzi adzo, nezvipfuwo zvina marudzi azvo, nezvinhu zvose zvinoka­mbaira panyika zvina marudzi azvo; Mwari akaona kuti zvakanaka.
26. Mwari akati: Ngatiite munhu no­mufananidzo wedu, akafanana nesu; ngaave nesimba pamusoro pehove dzegu­ngwa, napamusoro peshiri dzedenga, na­pamusoro pezvipfuwo, napamusoro pe­nyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
27. Mwari akasika munhu nomufananidzo waMwari; akavasika murume nomukadzi.
28. Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari: Berekai, muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi; muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamu­soro peshiri dzedenga, napamusoro pe­zvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
29. Mwari akati: Tarirai, ndakakupai mi­riwo yose inobereka mbeu, iri panyika yose, nemiti yose ine michero yemiti inobereka mbeu, kuti zvive zvokudya zvenyu.
30. Mhuka dzose dzenyika, neshiri dzose dzedenga, nezvipenyu zvose zvino­kambaira panyika, zvinemweya woupe­nyu, ndakazvipa miriwo yose minyoro, kuti zvive zvokudya zvazvo; zvikaita saizvozvo.
31. Mwari akaona zvose zvaa­kaita, onei zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva retanhatu.

Genesisi 2:1-25
1. Denga nenyika zvikapera saizvo­zvo, nouzhinji hwazvo.
2. Mwari aka­pedza basa rake raakaita nomusi wechi­nomwe; akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita.
3. Mwari akaro­pafadza musi wechinomwe, akauita mu­tsvene; nokuti akazorora nawo pabasa rake rose, raakanga asika nokuita iye Mwari.
4. Ndiko kuvamba kwedenga nenyika, musi wazvakasikwa: Nezuva iroro Jeho­vha Mwari raakasika naro nyika nedenga,
5. makwenzi esango akanga achigere ku­vapo panyika, nemiriwo yesango yaka­nga ichigere kumera; nokuti Jehovha Mwari akanga asati anaisa mvura pa­nyika, uye kwakanga kusina munhu ku­zorima pasi;
6. asi mhute yaisikwira ichi­bva panyika ichinyorevesa nyika yose.
7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake; munhu akava mweya mupenyu.
8. Jehovha Mwari akasima munda muEdheni, kumabvazuva, akaisapo mu­nhu waakanga aumba.
9. Jehovha Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso, neyakanaka kudya; uye muti woupenyu pakati pomunda, nomuti wokuziva zva­kanaka nezvakaipa.
10. MuEdheni muka­buda rwizi kuzodiridza munda uyo, ruka­paradzana ipapo, dzikaita hova ina.
11. Zita rorwokutanga ndiPishoni; ndirwo runo­poteredza nyika yose yeHavhira, pane ndarama ipapo;
12. ndarama yenyika iyoyo yakanaka; uyewo pane dheriumu nebwe reonikisi.
13. Zita rorwizi rwechipiri ndiGihoni; ndirwo runopoteredza nyika yose yeKushi.
14. Zita rorwizi rwechitatu ndiHedhekeri, ndirwo runoyerera kumabva­zuva kweAsiria. Rwizi rwechina ndiYu­furatesi.
15. Jehovha Mwari akatora munhu, akamuisa mumunda weEdheni, kuti au­rime nokuuchengeta.
16. Jehovha Mwari akaraira munhu achiti, "Ungadya hako miti yose yomunda,
17. asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwa­zvo."
18. Jehovha Mwari akatizve, "Ha­zvina kunaka kuti munhu agare ari woga; ndichamuitira mubatsiri akamukwanira."
19. Jehovha Mwari akaumba nevhu mhuka dzose dzesango, neshiri dzose dzedenga, akadziisa kumunhu kuti aone kuti acha­dzitumidza mazita api; zvipenyu zvose sezvazvakatumidzwa nomunhu, ndiwo akava mazita azvo.
20. Munhu akatumidza zvipfuwo zvose mazita, neshiri dzedenga, nemhuka dzose dzesango; asi kwakashai­kwa mubatsiri akamukwanira iye munhu.
21. Ipapo Jehovha Mwari akavatisa munhu hope huru, akavata; akatora ru­mbabvu rwake rumwe, akadzivira nyama panzvimbo yarwo.
22. Norumbabvu urwo Jehovha Mwari rwaakatora pamunhu, akaita mukadzi narwo, akamuisa kumu­nhu.
23. Munhu akati, "Zvino uyu ipfupa ramapfupa angu, nenyama yenyama ya­ngu, uchatumidzwa Mukadzi, nokuti wa­kabviswa paMurume."
24. Naizvozvo munhu anofanira ku­siya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe.
25. Vose vari vaviri vakanga vasina kusi­mira, munhu nomukadzi wake, asi ha­vana kunyara.

Mapisarema 1:1-6
1. Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, Asingamiri panzira yavatadzi, Asingagari panogara vadadi.
2. Asi anofarira murayiro waJehovha; Anofungisisa murayiro wake masikati nousiku.
3. Achafanana nomuti wakasimwa pahova dzemvura, Unobereka michero yawo nenguva yawo, Mashizha awo haasvavi; Chinhu chipi nechipi chaanoita chichaendika.
4. Vakaipa havana kudaro; Asi vakafanana nehundi inopepereswa nemhepo.
5. Naizvozvo vakaipa havangamiri pakutongeswa, Navatadzi paungano yavakarurama.
6. Nokuti Jehovha anoziva nzira yavakarurama; Asi nzira yavakaipa ichaparadzwa.

Zvirevo 1:1-7
1. Zvirevo zvaSoromoni, mwanakomana waDhavhidhi, mambo waIsiraeri.
2. Kuti vanhu vazive uchenjeri nokurairirwa; Nokunzwisisa mashoko enjere;
3. Varairirwe nzira yokungwara, Neyokururama, nokururamisa, nokutendeka;
4. Vasina mano vapiwe kungwara, Jaya ripiwe zivo nokuchenjera;
5. Kuti wakachenjera anzwe, awedzere kudzidza; Nomunhu wenjere awane mano akanaka.
6. Vanzwisise chirevo nomufananidzo, Mashoko avakachenjera nezvirabwe zvavo.
7. Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo; Mapenzi anoshora uchenjeri nokurairirwa.

Mateu 1:1-25
1. Bhuku renhoroondo yamadzinza aJesu Kristu, Mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waAbhurahamu.
2. Abhurahamu wakabereka Isaka, Isaka akabereka Jakobho; Jakobho akabereka Judha navana vamai vake,
3. Judha akabereka Faresi naZara kunaTamari; Faresi akabereka Esiromi; Esiromi akabereka Arami;
4. Arami akabereka Aminadhabhi; Aminadhabhi akabereka Naasoni; Naasoni akabereka Sarimoni;
5. Sarimoni akabereka Bhowazi kunaRahabhi, Bhowazi akabereka Obhedhi kuna Rute; Obhedhi akabereka Jese;
6. Jese akabereka Dhavhidhi mambo; Dhavhidhi mambo akabereka Soromoni ku\add mukadzi\add* \add waiva\add* waUria;
7. Soromoni akabereka Robhoami; Robhoami akabereka Abhiya; Abhiya akabereka Asa;
8. Asa akabereka Josafati; Josafati akabereka Joramu; Joramu akabereka Oziasi;
9. Oziasi akabereka Jotamu; Jotamu akabereka Akazi; Akazi akabereka Hezekia;
10. Hezekia akabereka Manase; Manase akabereka Amoni; Amoni akabereka Josiya;
11. Josiya akabereka Jekonia navana vamai vake nenguva yavakatapirwa kuBhabhironi.
12. Zvino shure kokutapirwa kuBhabhironi, Jekonia akabereka Saratieri; Saratieri akabereka Zerubhabheri;
13. Zerubhabheri akabereka Abhiudhi; Abhiudhi akabereka Eriakimi; Eriakimi akabereka Azori;
14. Azori akabereka Sadhoki; Sadhoki akabereka Akimu; Akimi akabereka Eriyudhi;
15. Eriyudhi akabereka Eriazari; Eriazari akabereka Matan; Matani akabereka Jakobho;
16. Jakobho akabereka Josefa murume waMaria, unova ndiye wakazvara Jesu, unonzi Kristu.
17. Naizvozvo mazera ose kubva kunaAbhurahamu kusvikira kuna Dhavhidhi mazera anegumi namana, kubva kuna Dhavhidhi kusvikira pakutapirwa kuBhabhironi, mazera anegumi namana, kubva pakutapirwa kuBhabhironi kusvikira kuna Jesu Kristu, mazera anegumi namana.
18. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kwakadai; apo mai vake Maria, wakati atsidzirana kuwanana naJosefa, vasati vasangana, wakavonekwa ava nemimba noMweya Mutsvene.
19. Zvino Josefa murume wake zvaakanga ari wakarurama, asingadi kumufumura, wakafunga kumuramba muchivande.
20. Asi zvino wakati acharangarira zvinhu izvozvi, tarira, mutumwa waShe akavonekwa kwaari pakurota achiti: Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kuzvitorera Maria mukadzi wako, nokuti icho chakaberekwa maari ndecheMweya Mutsvene.
21. Iye uchabereka Mwanakomana, uye uchatumidza zita rake \add kuti\add* Jesu, nokuti uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo.
22. Zvino zvose izvozvi zvakaitwa kuti zvizadziswe zvakarehwa naShe, nomuporofita achiti:
23. Tarira, mhandara ichava nemimba, ichazvara Mwanakomana, vachatumidza zita rake Emanueri, ndokuti kana zvichishandurwa, Mwari unesu.
24. Zvino Josefa amuka pahope akaita sezvaakarairwa nomutumwa waShe, akazvitorera mukadzi wake;
25. asi haana kumuziva kusvikira azvara mwanakomana wake wedangwe, akatumidza zita rake \add kuti\add* Jesu.