Bhaibheri mune rimwe gore


Gunyana 23


Rwiyo rwaSoromoni 1:1-17
1. Rwiyo rukuru rwaSoromoni.
2. Ngaanditsvode nokutsvoda komuromo wake; Nokuti rudo rwako rwakanaka kupfuura waini.
3. Zvizoro zvako zvinonhuhwira zvakanaka; Zita rako rakaita samafuta akadururwa; Saka mhandara dzinokuda.
4. Ndikwevere kwauri; tichakutevera tichimhanya; Mambo wakandiisa mudzimba dzake dzomukati; Tichafara nokukufarira zvikuru iwe; Ticharumbidza rudo rwako kupfuura waini; Zvakarurama zvavakakuda.
5. Ndakasviba, asi ndakanaka hangu, imwi vakunda veJerusaremu, Samatende eKedhari, Semicheka yakaremberedzwa yaSoromoni.
6. Musanditarira, zvandakasviba, Nokuti zuva rakandipisa. Vanakomana vamai vangu vakanditsamwira, Vakandiita murindi weminda yemizambiringa; Asi munda wangu wemizambiringa handina kuuchengeta.
7. Ndiudze iwe, unodikamwa nomweya wangu, Kuti unofudza boka rako kupi, Kuti unorizorodza kupi masikati; Nokuti ndichaitirei somunhu akafukidzwa kumeso Pakati pamapoka eshamwari dzako?
8. Kana usingazivi, iwe unopfuura vakadzi vose nokunaka, Tevera makwara amapoka, Ufudze makwayana ako kurutivi rwamatende avafudzi.
9. Ndakakufananidzira iwe, shamwari yangu, Nebhiza pangoro dzaFarao.
10. Matama ako akanaka pakati pezvirukwa zvevhudzi; Mutsipa wako nezvibwe zvinokosha zvakatungirwa.
11. Tichakuitira zvirukwa zvendarama Nezvuma zvesirivha.
12. Nguva yose mambo agere patafura yake, Nadho yangu yakabudisa kunhuhwira kwayo.
13. Mudiwa wangu akaita kwandiri sehombodo yemura, Inogara pakati pamazamu angu.
14. Mudiwa wangu akaita kwandiri sesumbu ramaruva ehena, Paminda yemizambiringa paEngedhi.
15. Tarira, wakanaka, shamwari yangu; Tarira, wakanaka; Meso ako akafanana neenjiva.
16. Tarira, wakanaka, mudiwa wangu, zvirokwazvo, unofadza; Uvato bwedu ndipo pabumhudza.
17. Matanda eimba yedu ndeemisidhari; Mbariro dzayo ndedzemisiperesi.

Rwiyo rwaSoromoni 2:1-17
1. Ndiri ruva rebundo rokuSharoni, Ndiri ruva rokumapani.
2. Seruva pakati pemhinzwa, Ndizvo zvakaita mudiwa wangu pakati pavakunda.
3. Somuapuri pakati pemiti yokudondo, Ndizvo zvakaita mudiwa wangu pakati pavanakomana. Ndakagara mumumvuri wake nomufaro mukuru; Zvibereko zvake zvakanga zvichinaka pamukamwa wangu.
4. Akandiisa kuimba yomutambo; Mureza wake pamusoro pangu rwakanga ruri rudo.
5. Nditsigirei namazambiringa akaomeswa, ndisimbisei namaapuri; Nokuti ndinorwara norudo.
6. Ruoko rwake rworuboshwe ruri pasi pomusoro wangu; Ruoko rwake rworudyi runondimbundikira.
7. Ndinokupikirai, imwi vakunda veJerusaremu, Nemharapara nenondo dzokubundo, Kuti murege kupfutidza kana kumutsa rudo, Kusvikira irwo rwada rumene.
8. Inzwai inzwi romudiwa wangu! Tarirai, wouya, Achikwakuka pamakomo, Achichirika pazvikomo.
9. Mudiwa wangu akafanana nemharapara kana nomwana wenondo; Tarirai, womira seri korusvingo rwedu; Anotarira napamahwindo; Anodongorera napazvitanda zvamahwindo.
10. Mudiwa wangu akataura, akati kwandiri, "Simuka, shamwari yangu, akanaka wangu, huya!"
11. Nokuti, tarira, chando chaenda; Mvura yapera, yaenda;
12. Maruva aonekwa panyika; Nguva yokurira kweshiri yasvika, Nenzwi renjiva rinonzwikwa panyika yedu.
13. Muonde woibvisa maonde awo mambishi, Uye mizambiringa yotunga maruva; Yobudisa kunhuhwira kwayo; Simuka, shamwari yangu, wakanaka wangu huya!
14. Iwe njiva yangu, uri mumikaha yedombo, Pakadzitika pamawere; Ndione chiso chako, Ndinzwe inzwi rako; Nokuti inzwi rako rakanaka, chiso chako chakanaka.
15. Tibatirei makava, makava maduku, Anotadzira minda yemizambiringa; Nokuti minda yedu yemizambiringa yotunga maruva.
16. Mudiwa wangu ndowangu, neni ndiri wake; Anofudza makwai ake pakati pamaruva ebundo.
17. Kana zuva rotonhorera, nemimvuri yotiza, Tendeuka, mudiwa wangu, uve semharapara nomwana wenondo Pamusoro pamakomo eBheteri.

Mapisarema 104:1-9
1. Rumbidza Jehovha, mweya wangu! Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo; Makafukidzwa nokukudzwa noumambo.
2. imwi munozvifukidza nechiedza sechisimiro; Munotatamura kudenga-denga somucheka wetende;
3. Ndiye anoteya matanda edzimba dzake mumvura; Anoita makore ngoro yake; Anofamba pamusoro pamapapiro emhepo
4. Anoita mhepo nhume dzake; Nomoto, unopfuta, vashumiri vake;
5. Akateya nheyo dzapasi; Kuti parege kuzununguswa nokusingaperi,
6. Makapafukidza nemvura yakadzika sechisimiro; Mvura zhinji yakamira pamusoro pamakomo,
7. Makati muchituka ikatiza; inzwi rokutinhira kwenyu rakati richinzwika, ikachimbidzika kuenda.
8. Makomo akakwira, mipata yakaderera; Ikaenda kunzvimbo yamakaigadzirira,
9. Makaitarira muganhu, kuti irege kudarika; Kuti irege kudzoka kuzofukidza pasizve.

Zvirevo 24:15-16
15. Iwe munhu akaipa, usavandira panogara wakarurama; Usaparadza paanozorora.
16. Nokuti munhu akarurama angawa kanomwe, achisimukazve; Asi vakaipa vanowisirwa pasi nenjodzi.

1 VaKorinte 11:17-34
17. Zvino kana ndichikuvudzai izvi, handikurumbidziyi, nokuti hamuvunganiri zvinopfuvura nokunaka, asi zvakaipa.
18. Nokuti shoko rokutanga, kana muchivungana mukereke, ndinonzwa kuti kupesana kuripo pakati penyu; pamwe ndinotenda kuti ndizvo.
19. Nokuti dzidziso dzakatsauka dzinofanira kuva pakati penyu, kuti avo vakatendeka vavonekwe pakati penyu.
20. Zvino kana muchivungana pamwe chete, hakuzi kuti mudye chirayiro chaShe;
21. nokuti kana modya, mumwe nomumwe unotangira vamwe kudya chirayiro chake; mumwe unenzara, mumwe wakabatwa.
22. Ko hamunedzimba kwamungadyira nokumwira here? Munozvidza kereke yaMwari, muchinyadzisa avo vasinechinhu here? Ndichaiteiko kwamuri? Ndingakurumbidzai here? Handingakurumbidziyi.
23. Nokuti ini ndakagamuchira kunaShe icho chandakakupaivo, kuti Ishe Jesu novusiku bwaakapandukirwa, wakatora chingwa;
24. akati avonga, akachimedura, akati: torai mudye. Ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi; itai izvi muchindirangarira.
25. Saizvozvovo, vakati vapedza kurayira, akatora mukombe, akati: Mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu;itai izvi, nguva dzose kana muchimwa, muchindirangarira.
26. Nokuti nguva dzose, kana muchidya chingwa ichi, kana kumwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe, kusvikira achivuya.
27. Naizvozvo mumwe nomumwe unodya chingwa ichi, kana kumwa mukombe waShe, nomutovo usina kufanira, uchava nemhosva yomuviri neropa raShe.
28. Zvino munhu ngaazviidze, kuti adye chingwa ichi achidaro, nokumwa mukombe uyu.
29. Nokuti unodya nokumwa, nomutovo usina kufanira unozvidyira nokuzvimwira kurobwa zvaasinganyatsonzwisisa muviri waShe.
30. Nemhaka iyi vazhinji varipo pakati penyu vasinesimba, vanorwara; vazhinji vavete.
31. Nokuti dai taizviidza isu timene, hatizairobwa.
32. Zvino kana tichitongwa, tinorangwa naShe, kuti tirege kutongerwa kurohwa pamwe chete nenyika.
33. Naizvozvo, hama dzangu, kana muchivunganira pakudya, miriranai.
34. Kana munhu anenzara, ngaadye kumusha kwake; kuti murege kuvunganira kutongwa. Zvimwe zvakasara ndichazvigadzira kana ndichisvika.