A A A A A
Библија за годину дана
Април 19

Судије 3:1-31
1. Ovo su narodi koje je Gospod ostavio da njima kuša Izrailjce, to jest, sve one koji nisu iskusili ni jedan od hananskih ratova.
2. Ostavio ih je da bi naredni naraštaji Izrailjaca naučili da ratuju  —  oni koji nisu iskusili pređašnje ratovanje:
3. pet filistejskih knezova i svi Hananci, Sidonci i Evejci koji žive u livanskom gorju, od gore Val-Ermona do Levo-Amata.
4. Oni su ostavljeni da bi kroz njih Izrailj bio kušan, da bi se videlo hoće li slušati zapovesti Gospodnje koje je dao njihovim ocima preko Mojsija.
5. Izrailjci su ostali da žive usred Hananaca, Hetita, Amorejaca, Ferežana, Evejaca i Jevusejaca.
6. Uzimali su njihove ćerke za žene, udavali svoje ćerke za njihove sinove, i služili njihovim bogovima.
7. Izrailjci su činili ono što je zlo u očima Gospodnjim; zaboravili su Gospoda, Boga svoga, i služili Valima i Aštartama.
8. Tada je planuo gnev Gospodnji na Izrailja i Gospod ih je predao u ruke Husan-Risatajima, cara Aram-Naharajima. Izrailjci su služili Husan-Risatajimu osam godina.
9. Izrailjci zavapiše Gospodu, i Gospod im podiže izbavitelja da ih izbavi  —  Gotonila, sina Kenezovog, mlađeg brata Halevovog.
10. Duh Gospodnji se spustio na njega, pa je postao sudija Izrailju. Otišao je u boj i Gospod mu je predao u ruke Husan-Risatajima, cara aramskog.
11. Tako je zemlja bila mirna četrdeset godina. Kad je Gotonilo, sin Kenezov, umro,
12. Izrailjci su ponovo počeli da čine ono što je zlo u očima Gospodnjim. Zato je Gospod dozvolio Eglonu, caru moavskom da nadjača Izrailja, zbog toga što su činili ono što je zlo u očima Gospodnjim.
13. On je sabrao Amonce i Amaličane, pa je udario na Izrailj i zauzeo Grad palmi.
14. Izrailjci su služili Eglonu, caru moavskom, osamnaest godina.
15. Izrailjci zavapiše Gospodu i on im podiže izbavitelja, Aoda, sina Gire, Venijaminovca, levaka. Izrailjci pošalju po njemu danak Eglonu, caru moavskom.
16. Aod načini sebi dvosekli bodež, lakat dužine, pripaše ga uz desni bok pod svoj ogrtač,
17. i donese danak Eglonu, caru moavskom. A Eglon je bio veoma debeo čovek.
18. Kad je predao danak, Aod je otpremio ljude koji su nosili danak,
19. a on sâm se vratio od kipova što su kod Galgala. Rekao je: „Imam za tebe tajnu poruku, o, care.“ Car reče: „Tiše!“ Svi se dvorani koji su bili s njim povukoše.
20. Kad je Aod došao pred njega, Eglon je sedeo sâm u gornjoj, hladovitoj sobi. Aod reče: „Imam poruku od Boga za tebe.“ Eglon na to ustade sa stolice.
21. Tada Aod posegnu levom rukom i poteže bodež s desnog boka, pa ga zari u Eglonov stomak.
22. Drška uđe u salo zajedno sa sečivom, a salo se sklopi nad drškom. Aod nije izvukao bodež iz sala, tako da je nečist izlazila iz stomaka.
23. Aod izađe kroz trem, zatvori za sobom vrata gornje sobe i zaključa ih.
24. Kad je otišao, došle su Eglonove sluge. Videvši da su vrata gornje sobe zaključana, rekli su: „On je jamačno u hladovitoj sobi radi nužde.“
25. Dugo su čekali, a onda su se zabrinuli videvši da ne otvara vrata. Otvore oni vrata, a ono, njihov gospodar leži mrtav na zemlji.
26. Dok su oni bili u nedoumici, Aod je pobegao; prošao je kipove i pobegao u Seirat.
27. Čim je došao, zatrubio je u rog na Jefremovoj gori. Izrailjci siđu s gore, s njim na čelu.
28. Aod im reče: „Krenite za mnom, jer vam je Gospod predao u ruke vaše neprijatelje, Moavce!“ Oni krenu za njim i zauzmu gazove na Jordanu kod Moava. Nikoga nisu puštali da pređe.
29. Tom prilikom su pobili oko deset hiljada Moavaca, sve srčanih i hrabrih ljudi. Nijedan od njih nije umakao.
30. Tog dana je Moav potpao pod vlast Izrailja, i zemlja je bila mirna osamdeset godina.
31. Posle njega je bio Samegar, sin Anatov. On je pobio šest stotina Filistejaca volujskim ostanom i tako izbavio Izrailja.

Судије 4:1-24
1. Ali kad je Aod umro, Izrailjci nastaviše da čine ono što je zlo u očima Gospodnjim.
2. Tada ih je Gospod predao u ruke Javina, cara hananskog, koji je vladao u Asoru. Zapovednik njegove vojske bio je Sisera, koji je živeo u Aroset-Gojimu.
3. Izrailjci zavapiše Gospodu, jer je Javin imao devet stotina gvozdenih bojnih kola, te je okrutno tlačio Izrailjce dvadeset godina.
4. U to vreme je u Izrailju sudila proročica Devora, žena Lapidotova.
5. Ona je običavala da sedi pod Devorinom palmom između Rame i Vetilja u Jefremovoj gori. Izrailjci su dolazili k njoj gore, da im deli pravdu.
6. Ona je poslala po Varaka, sina Avinoamovog, iz Kedesa Neftalimovog, i rekla mu: „Nije li Gospod, Bog Izrailjev, zapovedio: ’Idi, uziđi na goru Tavor, i povedi sa sobom deset hiljada ljudi iz Neftalimovog i Zavulonovog plemena?
7. Ja ću da namamim k tebi Siseru, zapovednika Javinove vojske, na potok Kison, s njegovim bojnim kolima i njegovim mnoštvom, i predaću ga u tvoje ruke.’“
8. Varak joj odgovori: „Ići ću ako ti pođeš sa mnom; ako ne pođeš sa mnom, neću ići.“
9. Ona odgovori: „Zaista ću poći s tobom, ali na putu na koji ideš, slava neće pripasti tebi; Gospod će predati Siseru u ruke jedne žene.“ Devora ustade i ode sa Varakom u Kedes.
10. Varak pozva Zavulonovo i Neftalimovo pleme u Kedes. Deset hiljada ljudi je išlo za njim; i Devora je pošla gore s njim.
11. A Hever Kenejac bio se odvojio od ostalih Kenejaca, od sinova Hovava, Mojsijevog tasta, i razapeo sebi šator kod hrasta u Cananimu nedaleko od Kedesa.
12. Siseri je bilo javljeno da se Varak, sin Avinoamov, popeo na goru Tavor.
13. Sisera je sazvao sva svoja bojna kola  —  devet stotina gvozdenih kola  —  i sav narod sa njim iz Aroset-Gojima kod potoka Kisona.
14. Devora reče Varaku: „Na noge! Ovo je dan u koji je Gospod predao Siseru u tvoje ruke. Ne stupa li Gospod pred tobom?“ Varak siđe s gore Tavor a za njim deset hiljada ljudi.
15. Gospod je doveo u pometnju Siseru, sva njegova bojna kola i sav njegov tabor pred Varakovim mačem. Sisera je sišao s bojnih kola i dao se peške u beg.
16. Varak je gonio bojna kola i vojsku sve do Aroset-Gojima. Svi su Siserini vojnici izginuli od oštrice mača; nijedan nije preživeo.
17. A Sisera je pobegao u šator Jaile, žene Hevera Kenejca, jer je između Javina, cara asorskog, i doma Hevera Kenejca vladao mir.
18. Jaila je izašla u susret Siseri i rekla mu: „Svrati, moj Gospodaru, svrati k meni. Ne boj se!“ Sisera svrati k njoj u šator, a ona ga zaogrne pokrivačem.
19. Sisera joj reče: „Daj mi da popijem malo vode; žedan sam.“ Ona otvori mešinu s mlekom, da mu dâ pije i pokrije ga.
20. On joj reče: „Stani na ulaz od šatora; ako neko dođe i pita: ’Ima li koga unutra’, ti reci: ’Nema.’“
21. Izmoren, Sisera zaspi. Tada Jaila, žena Heverova, uze šatorski kolac i malj u ruku, tiho mu priđe, i zabi mu klin u slepoočnicu. Klin prođe sve do zemlje, i Sisera umre.
22. U međuvremenu, dođe Varak goneći Siseru. Jaila mu izađe u susret i reče mu: „Dođi da ti pokažem čoveka koga tražiš.“ On dođe k njoj, a ono, Sisera leži mrtav, s šatorskim kocem u slepoočnici.
23. Tog dana je Gospod pokorio Javina, cara hananskog, pred Izrailjcima.
24. Ruka Izrailjaca je sve teže i teže pritiskala Javina, cara hananskog, dok ga nije dokrajčila.

Псалми 48:9-14
9. Bože, usred Doma tvoga razmišljamo o milosti tvojoj.
10. Poput tvog imena, Bože, slava ti prelazi krajeve zemlje, desnica ti obiluje pravednošću.
11. Gora Sion neka se raduje, neka se vesele Judina naselja zbog tvojih propisa.
12. Obiđite Sion, oko njega koračajte, kule mu prebrojte;
13. proverite njegove zidine, utvrđenja mu pregledajte, da pokolenju novom o tome pričate.
14. Jer, ovo je Bog, naš Bog u veke vekova; on nas vodi i do smrti!

Приче 14:18-19
18. Lakovernim sleduje bezumlje, a obazrivi se znanjem kite.
19. Pred dobrim će se ljudima zlobnici klanjati i pokvarenjaci pred vratima pravednih.

Лука 14:25-35
25. Jednom, dok je veliko mnoštvo naroda putovalo s Isusom, on se okrenu prema njima i reče im:
26. „Ko dolazi k meni, a nije mu omrzao njegov otac i majka, žena i deca, braća i sestre, pa i sopstveni život, ne može da bude moj učenik.
27. Ko ne nosi svoj krst i ne sledi me, ne može da bude moj učenik.
28. Ako neko od vas hoće da zida kulu, on prvo sedne i proračuna koliki će biti trošak, da vidi ima li dovoljno da završi.
29. U protivnom, postaviće temelj, a neće moći da dovrši gradnju. Svi koji to vide, rugaće mu se
30. i govoriti: ’Ovaj čovek je počeo da zida, a nije mogao da završi!’
31. Ili koji car ide u rat protiv drugog cara, a da prvo ne sedne i razmotri može li da se sa deset hiljada vojnika odupre onome koji ide na njega sa dvadeset hiljada?
32. Ako ne može, poslaće izaslanike moćnijem caru dok je ovaj još daleko, da razgovaraju o miru.
33. Prema tome, svaki od vas ko se ne odrekne svega što ima, ne može da bude moj učenik.
34. So je dobra, ali ako izgubi slanoću, čime li će je povratiti?
35. Nije ni za zemlju, ni za đubrivo, nego je izbacuju napolje. Ko ima uši, neka sluša!“