A A A A A
Библија за годину дана
Март 3

Бројеви 3:1-51
1. Ovo su Aronovi i Mojsijevi rodoslovi, iz vremena kad je Gospod govorio Mojsiju na Sinajskoj gori.
2. Ovo su imena Aronovih sinova: prvenac Nadav, Avijud, Eleazar i Itamar.
3. To su imena Aronovih sinova koji su bili pomazani i uvedeni u svešteničku službu.
4. Međutim, Nadav i Avijud su poginuli pred Gospodom, kad su prineli tuđi oganj pred Gospodom u Sinajskoj pustinji. A pošto nisu imali sinova, svešteničku službu su obavljali Eleazar i Itamar, pod svojim ocem Aronom.
5. Gospod reče Mojsiju:
6. „Dovedi Levijevo pleme i postavi ga pred sveštenikom Aronom, pa neka mu služe.
7. Neka obavljaju dužnosti za njega i za svu zajednicu pred Šatorom od sastanka, dok služe u Prebivalištu.
8. Neka se staraju za sav nameštaj u Šatoru od sastanka, i brinu se za Izrailjce, dok služe u Prebivalištu.
9. Daj Levite Aronu i njegovim sinovima; oni su mu dodeljeni među Izrailjcima.
10. A Arona i njegove sinove postavi da vrše svoju svešteničku službu. Ako tuđinac pristupi, neka se pogubi.“
11. Gospod reče Mojsiju:
12. „Ja sam, evo, uzeo Levite od Izrailjaca umesto svih prvenaca, koji su prvi plod utrobe među Izrailjcima. Leviti su moji!
13. Jer, moji su svi prvenci. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u Egiptu, sebi sam posvetio svakog prvenca u Izrailju, i od ljudi i od stoke, da budu moji. Ja sam Gospod!“
14. Gospod reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji:
15. „Popiši Levite prema njihovim otačkim domovima i rodovima; popiši svako muško od jednog meseca pa naviše.“
16. Mojsije ih je popisao kako mu je bilo zapoveđeno po reči Gospodnjoj.
17. Ovo su bili Leviti po svojim imenima: Girson, Kat i Merarije.
18. A ovo su imena Girsonovih sinova po njihovim rodovima: Lovenije i Semaj.
19. Katovi sinovi po svojim rodovima su: Amram, Isar, Hevron i Ozilo.
20. Merarijevi sinovi po svojim rodovima su: Molija i Musije. To su levitski rodovi po svojim otačkim domovima.
21. Od Girsona potiču Lovenijev rod i Semajev rod. To su Girsonovi rodovi.
22. Broj svih popisanih muškaraca, od mesec dana pa naviše, bio je sedam hiljada pet stotina.
23. Girsonovi rodovi su logorovali na zapadu, iza Prebivališta.
24. Knez otačkog doma Girsonovih rodova bio je Elisaf, sin Lailov.
25. Girsonovci su u Šatoru od sastanka bili zaduženi za Prebivalište, Šator i njegov pokrivač, i zavesu na ulazu od Šatora od sastanka;
26. dvorišne zastore, zavesu na ulazu od dvorišta oko Prebivališta i žrtvenika, i njegovu užad, i za svaku njihovu službu.
27. Od Kata potiče Amramov, Isarov, Hevronov i Ozilov rod. To su Katovi rodovi.
28. Ukupan broj svih muškaraca od jednog meseca pa naviše, bio je osam hiljada šest stotina. Oni su se starali za Svetinju.
29. Katovi rodovi su logorovali s južne strane Prebivališta.
30. Knez Katovih otačkih domova bio je Elisafan, sin Ozilov.
31. Oni su se brinuli za Kovčeg, sto, svećnjak, žrtvenike, za posuđe u Svetinji koje se koristilo pored ovih, zavesu, i za svaku hramsku službu.
32. Vrhovni starešina nad Levitima bio je Eleazar, sin sveštenika Arona. On je nadgledao one koji su se brinuli za Svetinju.
33. Od Merarija potiče rod Molijev i rod Musijev. To su Merarijevi rodovi.
34. Broj svih popisanih muškaraca, od jednog meseca pa naviše, bio je šest hiljada dve stotine.
35. Knez otačkih domova u Merarijevim rodovima bio je Surilo, sin Avihejev. Oni su logorovali sa severne strane Prebivališta.
36. Dužnost Merarijevih sinova bila je da se brinu za daske Prebivališta, za njegove prevornice, stubove, podnožja, za sve posuđe i za svaku njihovu službu,
37. kao i za stubove oko dvorišta, sa njihovim postoljima, kočićima i konopcima.
38. S prednje strane Prebivališta, pred Šatorom od sastanka s istoka, logorovali su Mojsije, Aron i njegovi sinovi. Oni su vršili dužnosti u Svetilištu za Izrailjce. Svaki tuđinac koji bi pristupio, imao je da se pogubi.
39. Svih popisanih Levita koje je, po Gospodnjoj naredbi, popisao Mojsije s Aronom prema njihovim rodovima, svih muškaraca od jednog meseca pa naviše, bilo je dvadeset dve hiljade.
40. Gospod reče Mojsiju: „Popiši sve muške prvence među Izrailjcima od jednog meseca pa naviše, i napravi spisak s njihovim imenima.
41. Levite uzmi za mene  —  Ja sam Gospod  —  umesto svih izrailjskih prvenaca, a levitsku stoku umesto sve prvine stoke Izrailjaca.“
42. Tako je Mojsije popisao sve izrailjske prvence, kao što mu je zapovedio Gospod.
43. Ukupan broj muških prvenaca po njihovim imenima, od jednog meseca pa naviše, bio je dvadeset dve hiljade dve stotine sedamdeset tri.
44. Gospod reče Mojsiju:
45. „Uzmi Levite umesto svih izrailjskih prvenaca i levitsku stoku umesto njihove stoke; neka Leviti pripadaju meni. Ja sam Gospod.
46. A za otkupnu cenu za onih dve stotine sedamdeset tri izrailjska prvenca, koliko ih ima više od Levita,
47. uzmi po pet šekela po glavi prema hramskom šekelu (jedan šekel teži dvadeset gera ).
48. Otkupnu cenu za te što ih ima više daj Aronu i njegovim sinovima.“
49. Mojsije je uzeo novac od otkupnine za one kojih je bilo više od onih koje su Leviti otkupili.
50. Mojsije je od izrailjskih prvenaca primio hiljadu tri stotine šezdeset pet šekela hramske mere.
51. Mojsije je po naredbi Gospodnjoj predao novac od otkupa Aronu i njegovim sinovima, baš kao što je Gospod zapovedio Mojsiju.

Бројеви 4:1-49
1. Gospod reče Mojsiju i Aronu:
2. „Popiši Katove potomke između Levijevih potomaka prema njihovim rodovima i očinskim domovima,
3. između trideset i pedeset godina, sve koji su sposobni za službu, koji će vršiti službu u Šatoru od sastanka.
4. Ovo je služba Katovih potomaka: da se brinu za najsvetije stvari u Šatoru od sastanka.
5. Kad tabor kreće na put, neka Aron i njegovi sinovi skinu pregradnu zavesu i njom pokriju Kovčeg svedočanstva.
6. Neka preko njega stave pokrivač od fine kože, a odozgo neka prostru tkaninu, potpuno ljubičastu. Zatim neka mu provuku drške.
7. Preko stola za prinesene hlebove, neka prostru ljubičastu tkaninu, pa neka stave na njega zdele, posude za kâd, vedra i krčage za žrtve izlivnice. Neka hleb stalno stoji na njemu.
8. Preko njih neka prostru purpurnu tkaninu i prekriju to pokrivačem od fine kože. Potom neka mu provuku drške.
9. Zatim neka uzmu ljubičastu tkaninu i pokriju svećnjak za svetlo i njegove žiške, njegove usekače, njegove podmetače, i sve posude za ulje, koje služe za njegovu upotrebu.
10. Neka ga sa svim njegovim priborom zaviju u pokrivač od fine kože i stave ga na nosiljku.
11. Preko zlatnog žrtvenika neka prostru ljubičastu tkaninu, i pokriju ga pokrivačem od fine kože. Onda neka mu provuku drške.
12. Neka uzmu sve posude za službu koje se koriste u Svetinji, pa neka ih stave u ljubičastu tkaninu i pokriju ih pokrivačem od fine kože. Potom neka ih stave na nosiljku.
13. Neka uklone pepeo sa žrtvenika, i prostru preko njega skerletno platno.
14. Onda neka stave na njega sav pribor za njegovu upotrebu: kadionice, viljuške, lopatice, kotliće i sve posude za žrtvenik, pa neka preko njega prostru pokrivač od fine kože i provuku mu drške.
15. Nakon što Aron i njegovi sinovi završe s pokrivanjem Svetinje i svih svetih posuda prilikom polaska tabora na put, neka dođu Katovi potomci da ih ponesu. Ipak, neka ne dotiču svete stvari, da ne poginu. To su stvari u Šatoru od sastanka koje će nositi Katovi potomci.
16. A Eleazar, sin sveštenika Arona, neka se stara za ulje za svetlo, za miomirisni kâd, za dnevnu žitnu žrtvu i ulje posvećenja, za celo Prebivalište i sve što se nalazi u njemu, i za Svetinju i njene posude.“
17. Gospod reče Mojsiju i Aronu:
18. „Ne dopustite da budu istrebljeni plemenski rodovi Katovih potomaka između Levita.
19. Ovako postupajte s njima da ostanu u životu i ne izginu kad pristupaju Svetinji nad svetinjama: neka dođu Aron i njegovi sinovi i svakome odrede šta će raditi i nositi.
20. Oni neka ne ulaze da gledaju svete stvari, da ne bi izginuli.“
21. Gospod reče Mojsiju:
22. „Popiši Girsonove sinove po njihovim otačkim domovima i njihovim porodicama.
23. Popiši one od trideset godina pa naviše, sve do pedesete godine, sve koji su sposobni za službu, koji će obavljati službu u Šatoru od sastanka.
24. Ovo je služba Girsonovih rodova, kako će raditi i šta će nositi:
25. neka nose zavese Prebivališta i Šator od sastanka, njegov pokrivač i pokrivač od fine kože, koji ide preko njega, i pregradnu zavesu na ulazu u Šator od sastanka;
26. zatim dvorišne zastore na ulazu od dvorišta što je oko Prebivališta i žrtvenika, njegove konopce i sav pribor za njihovu upotrebu. Oni će raditi sve što treba uraditi oko tih stvari.
27. Sve što treba nositi i uraditi, biće dužnost Girsonovih potomaka, po naredbi Arona i njegovih sinova; predaj im u nadležnost sve što treba da nose.
28. To je služba Girsonovih potomaka u Šatoru od sastanka. Njihove dužnosti biće pod nadzorom Itamara, sina sveštenika Arona.
29. Potom popiši Merarijeve potomke po njihovim rodovima i otačkim domovima.
30. Popiši one od trideset godina pa naviše, sve do pedesete godine, sve koji su sposobni za službu, koji će obavljati službu u Šatoru od sastanka.
31. Njihova dužnost je, pored svih ostalih dužnosti u Šatoru od sastanka, da nose: daske za Prebivalište, njegove prevornice, stubove i postolja;
32. stubove oko dvorišta i njihova postolja, njihove kočiće, njihove konopce, i sav njihov pribor za svaku njihovu upotrebu; nabroj po imenu predmete koje su dužni da nose.
33. Ovo je služba rodova Merarijevih potomaka, prema svim njihovim službama u Šatoru od sastanka, pod nadzorom Itamara, sina sveštenika Arona.“
34. Tako su Mojsije, Aron i knezovi zajednice popisali Katove potomke po njihovim rodovima i otačkim domovima,
35. od trideset godina naviše, pa do pedeset godina, sve sposobne za službu u Šatoru od sastanka.
36. Broj popisanih po njihovim rodovima bio je dve hiljade sedam stotina pedeset.
37. To je broj popisanih Katovih rodova, svih onih koji su služili u Šatoru od sastanka. Njih su popisali Mojsije i Aron, kao što je Gospod zapovedio preko Mojsija.
38. Girsonovi sinovi su bili popisani po njihovim rodovima i otačkim domovima,
39. između trideset godina naviše, pa do pedeset godina, sposobnih da obavljaju službu u Šatoru od sastanka.
40. Broj popisanih po svojim rodovima i otačkim domovima bio je dve hiljade šest stotina trideset.
41. To je broj popisanih Girsonovih sinova, svih onih koji su služili u Šatoru od sastanka. Njih su popisali Mojsije i Aron, po Gospodnjoj zapovesti.
42. Popisanih iz rodova Merarijevih sinova prema svojim rodovima i otačkim domovima,
43. između trideset i pedeset godina, svih sposobnih da obavljaju službu u Šatoru od sastanka;
44. popisanih, dakle, po njihovim rodovima, bilo je tri hiljade dve stotine.
45. To je broj popisanih Merarijevih sinova koje su popisali Mojsije i Aron, kao što je Gospod zapovedio preko Mojsija.
46. Broj popisanih Levita, koje su popisali Mojsije, Aron i izrailjski knezovi po njihovim rodovima i otačkim domovima,
47. između trideset i pedeset godina, koji su bili sposobni za službu služenja i službu nošenja u Šatoru od sastanka;
48. tih popisanih bilo je osam hiljada pet stotina osamdeset.
49. Svaki od njih je bio popisan prema svome služenju i nošenju, onako kako je Gospod zapovedio preko Mojsija.

Псалми 30:1-7
1. Psalam Davidov. Pesma za posvećenje hrama. Uzvisujem te, Gospode, jer si me podigao, nisi dao da se dušmani nada mnom raduju.
2. Tebi zavapih, Gospode, Bože moj, i ti si me iscelio.
3. Gospode, iz Sveta mrtvih ti si me izveo, moju si dušu spasao od rake.
4. Zapojte Gospodu, verni njegovi, hvalite ga, spominjite svetost njegovu.
5. Jer gnev njegov traje za tren, a čitav život milost njegova. Veče donosi plač, a jutro klicanje.
6. U svom spokojstvu rekao sam sebi: „Nikada me ništa neće uzdrmati.“
7. Milošću si me svojom, Gospode, učvrstio kao moćnu goru; kad si lice svoje sakrio, svega me je strah obuzeo.

Приче 10:30-32
30. Pravednika neće doveka poljuljati, a zlotvori neće naseliti zemlju.
31. Mudrošću rađaju usta pravednika, a jezik će razvratnika iščupan da bude.
32. Uživanje nije strano pravednim usnama, a ni razvrat ustima zlikovca.

Марко 8:1-21
1. Tih dana ponovo se okupilo veliko mnoštvo ljudi. Kako narod nije imao šta da jede, Isus pozva k sebi svoje učenike, i reče im:
2. „Žao mi je ovog naroda, jer, evo, ima već tri dana od kako su sa mnom, a nemaju šta da jedu.
3. Ako ih pošaljem gladne kući, malaksaće uz put, jer neki od njih su došli izdaleka.“
4. Učenici mu rekoše: „Može li neko u ovoj pustinji da nađe dovoljno hrane za sav ovaj narod?“
5. Isus ih upita: „Koliko hlebova imate?“ Oni mu rekoše: „Sedam.“
6. Isus tada zapovedi narodu da poseda po zemlji. Zatim je uzeo sedam hlebova i zahvalio Bogu. Onda je razlomio hlebove i dodavao ih svojim učenicima, a oni su ih delili narodu.
7. A imali su i nešto riba. Onda je izrekao blagoslov i rekao učenicima da ih podele.
8. Narod je jeo i nasitio se, a učenici su pokupili sedam kotarica preostalih komada.
9. Bilo je tu oko četiri hiljade muškaraca. Onda ih je otpremio.
10. Potom je Isus ušao u brodić sa svojim učenicima i otišao u krajeve oko Dalmanute.
11. Neki fariseji pristupiše Isusu i počeše da raspravljaju sa njim. Iskušavali su ga, tražeći od njega znak s neba.
12. Isus uzdahnu iz dubine duše i reče: „Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće dobiti takav znak.“
13. On ode od njih i ponovo se ukrca u lađicu, te ode na drugu obalu jezera.
14. Učenici su zaboravili da ponesu hleb, osim jednog komada koji su imali sa sobom na lađici.
15. Isus ih upozori: „Čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca irodovskog!“
16. A oni su raspravljali među sobom: „ Ovo je rekao jer nismo poneli hleb.“
17. A on, znajući šta misle, reče im: „Šta raspravljate među sobom kako nemate hleba? Zar još ne razumete? Zar još uvek ne shvatate? Zar vam je okorelo srce?
18. Oči imate, a ne vidite, uši imate, a ne čujete. Zar se ne sećate?
19. Koliko punih kotarica preostalog hleba ste sakupili kada sam pet hlebova razdelio na pet hiljada?“ „Dvanaest“  —  odgovoriše mu.
20. „A koliko ste punih košara preostalog hleba sakupili kada sam pet hlebova razdelio na četiri hiljade?“  —  upita ih Isus. „Sedam“  —  odgovoriše mu.
21. Onda im Isus reče: „Zar još uvek ne razumete?“