A A A A A
Bible in one year
April 22

Lukaš 16:1-31
1. O Jesus mai phenel peske vortakonge: Jekh manuš barvalo sas les jekh kai lias sama pa lesko kher. Ande jekh dies varekon phendias leske ke kudo manuš xalas leske mištimata.
2. Vo akharel les, ai phenel leske: So ašunav ke phenen pa tute? Phen mange sar kerdian so dem tu te keres, ke tu naštisa te mai les sama katar muře mištimata.
3. O manuš phenel ande peste: So kerava me, sar muřo birevo lel mandar te lav sama leske mištimata? Kerava me butji e phuv? Me naštiv. Mangava? Lažiav mange.
4. Me žianava so si te kerav, t'aven žene kai šai len man ande penge khera kana šiudena ma anda muři butji.
5. Ai, kerdias t'anen sako kai kamelas leske birevoske, vo phenel ka o mai angluno: Sode kames tu ka muřo birevo?
6. Jekh šel mezuri vuloi, del vo palpale. Ai vo phenel leske: Le tjiro lil, beš tele sigo, ai ramosar panž-var-deš.
7. Vo phenel atunči jekh avreske: Ai tu, sode kames tu? Jekh mia mezuri gjiv, del vo palpale. Ai vo phenel leske: Le tjiro lil, ai ramosar oxto šel.
8. O birevo luvudil les ke kerdias mišto, ke le žene kadala lumiake si mai xitri ande le dieli jekh avresa sar kudala kai si ande e vedaria.
9. Ai me, me phenav tumenge: Keren tumenge vortača le barvalimatansa kadala lumiake, te len tumen von ande penge tabernakuli pe sakda, kana avela te trubul tumen.
10. Kudo kai si čačo ande le mai tsinoře dieli avela vorta vi ande le bare, ai kudo kai nai vorta ande le tsinoře dieli či avela vorta či ande le bare.
11. T'avela ke či san čače ande le barvalimata kai nai laše, kon dela tumen sama ka le barvalimata čače?
12. Ai te tume či sanas čače ande so si le avresko, kon dela tumen so si tumaro?
13. Či jekh sluga naštil te služil do birevon. Ke, vai ke vuřitsila le jekhes ai kamela le kavres; vai ke astardiola ka jekh ai vuřitsila le kavres. Tume naštin te služin le Devles ai le Love.
14. Le Farizianuri, kai sas xanžvale, ašunenas vi von sa kudia, ai marena mui lestar.
15. O Jesus phenel lenge: Tume, tume roden te miazon vorta angla le manuš, numa o Del žianel tumare ile; ke so si uštiado angla le manuš si jekh žiungalimos angla o Del.
16. O zakono ai le profeturi aresle ži ka o Jono; de kothar, e amperetsia le Devleski si phendi, ai sako thol zor te del andre.
17. Mai sigo šai nakhen o čeri ai e phuv, de sar te perel ferdi e mai tsinoři bukva de so si ande o Zakono.
18. Kon-godi mukel peska řomnia ai lel jekha avria kerel jekh kurvetsia, ai kon-godi lel jekha řomnia mukli katar pesko řom kerel jekh kurvetsia.
19. Sas jekh manuš barvalo, kai sas pe leste phanřeski ai fino tsalia, ai kai sako dies sas les veselo ai šukar traio.
20. Jekh čořo, bušolas Lazar, sovelas ka lesko vudar, pherdo phugnia,
21. ai kamelas te kjidel le kotora kai perenas pa e skafidi le barvaleski; ai inke le žiukel avenas te čařen leske phugnia.
22. O čořo mulo, ai ningerde les le andželi ande o peř le Abrahamosko. O barvalo vi vo mulo, ai sas angropome.
23. Kothe kai si le mule, vo vazdias le jakha; ai, žikin vo sas kothe kai kjinuin les, vo dikhel de dural le Abraham, ai le Lazar paša leste.
24. Vo tsipil: Tate Abraham, t'avel tuke mila mandar, ai trade le Lazar, te makhel o gor peske naiesko ande o pai ai te šudrarel muři šib; ke me pria but kjinuiv ande kadia pařa.
25. O Abraham del palpale: muři glata, de tu godji ke tu lias tjire mištimata kana sas tu traio, ai ke o Lazar lias peske nasulimata ka pesko traio; akana vo si kathe řesgime, ai tu, tu kjinuis.
26. Mai, si maškar amende ai tumende jekh bari hunia, eta ke kudala kai kamena te nakhen kathar karing tumende, vai kothar amende, naštin te keren.
27. O barvalo phenel: Me řudjiv tu, tate Abraham, te trades le Lazar ande o kher muře dadesko;
28. ke mai si ma panž phral. Si te phenel lenge kadala dieli, eta te na aven vi von ande kado than kai kjinuin.
29. O Abraham del palpale: Len si le o Moše ai le profeturi; t'ašunen lende.
30. Ai vo phenel: Niči, tate Abraham, numa t'avela varekon anda le mule ke žial karing lende, von keina pe.
31. Ai o Abraham phenel leske: Te na ašunena von ka o Moše ai ka le profeturi, von či muken pe te patian makar ke varekon anda le mule živindila.