Bible in one year


September 15


1 Korinťanenge 11:17-34
17. Kado divano kai phendem tumenge, chi luvudiv tume, ke chi chiden tume te aven mai lashe, numa te aven mai chorhe.
18. Ai mai anglal, ashundem ke kana chiden tume andek than si mashkar tumende xuxaiimata, ai pachav ma.
19. Ke trobul te avel kodolendar dieluria mashkar tumende, kaste kodola kai si cchache te aven te dichon sakadia mashkar tumende.
20. Kana chiden tume, chi chiden tume te xan o xamos le Devlesko.
21. Ke uni kai skafidi xan pesko xabe: iek bokhalo lo, ai kaver mato lo.
22. Nai tume khera te xan ai te pen? Vai griatsa tumenge e khangeri le Devleski, ai keren lazhav kodolenge kai nai le kanchi? So phenava tumenge? Luvudiv tume pe kadia? Chi luvudiv tume.
23. Ke phendia mange O Del so sichardem tume, o dies kana O Jesus Kristo ande riat kai line les, lia manrho,
24. ai kana rhudisailo, phaglia les, ai phendia, "Len, xan, kako si murho stato kai si phaglo anda tumende: keren kadia te den goji mande.
25. Ai pale kana xalia, lia o daxtai ai phendia, kado daxtai si e nevi kontrakto ande murho rat. Keren kadia ai den tume goji mande swako data kai pena.
26. Ke swako data ke xan kado manrho, ai ke pen anda kado daxtai, phenenke mulo O Jesus, zhi kai avela palpale.
27. Anda kodia kodo kai xala manrho, vai pela anda daxtai le Devlesko, bi te avel vorta, avela doshalo karing o stato le Devlesko ai lesko rat.
28. No swako te dikhelpe vo korkorho, ai kadia te xal o manrho, ai te pel anda daxtai.
29. Ke kodo kai xal ai pel bi te dikhel o stato le Devlesko, xal ai pel e kris pe peste korkorho.
30. Anda kadia si mashkar tumende but kovle ai but naswale, ai kai but mule.
31. Ke te kerasas kris pe ame korkorho pe amende, chi aviliamas dine kris.
32. Numa kana sam doshale, O Del chinuil ame, kaste te na avas doshale la lumias.
33. Anda kodia, murhe phral, kana chiden tume te xan, azhukeren tume iek kavres.
34. Te si vari kon bokhalo, te xal khere, kaste te na chiden tume andek than te aven pe tumende kris. Getova le kaver dieluria kana aresavas.