A A A A A
Biblia en un año
Agosto 5

Job 1:1-22
1. Uz partichömi juc alli runa tiyaran. Llapan shongunpa Tayta Diosllata sirbej. Mana alli ruraycunataga amatar manchacoj. Paypami jutin caran Job.
2. Wamrancuna caran quimsa warmi, ganchis ollgu.
3. Jobpaga caran ganchis waranga (7,000) uysha; quimsa waranga (3,000) camëllo; pichga pachac (500) par yunta; pichga pachac (500) bürru. Uywaynincunapis aypalla caran. Chay partichöga payllami llapanpita mas rïcu runa caran.
4. Jobpa wamrancunaga turnunpa cada-ünun wasincho-cama fistata ruraj. Fista rurashanman gayachej quimsan pañincunata iwal micur upur goturänanpaj.
5. Cada fista ushayllan Jobga wamrancunata gayachej. Nircur tutalla jatarcushpan rupachina sacrifisyuta Tayta Diospaj pishtaj cada-ünun wamrancuna limyuyänanpaj. Chaynöga Job ruraj «Wamräcunaga juchatapis rurashachari. Mana allicunatapis Diospäga yarpashachari» nir. Cadallami Jobga chayno ruranyaj.
6. Juc cuticho syëlucho TAYTA DIOSTA sirbej anjilnincuna pay cajman aywaptin Satanaspis paycunawan iwal aywaran.
7. Chaura TAYTA DIOSGA Satanasta tapuran: «¿Maypitataj shamushcanqui?» nir. Satanasnami niran: «Intëru mundutami ricapacur purimushcä» nir.
8. Chaura TAYTA DIOS niran: «¿Ricashcanquichu sirbimajnë Jobta? Paynöga manami pipis canchu ura pachachöga. Payga llapan shongunpa Nogallata sirbiman. Allillata rurar goyan. Pitapis mana allita rurananpitaga fiyupami manchacun.»
9. Chaura Satanasga niran: «Manami manacajllapächu mana cachaypa sirbiycäshunqui.
10. Gamga manami munanquichu pipis payta ni famillyancunata ni ima-aycantapis mana allita rurananta. Gammi bindisyunta churanqui llapan rurashancunaman. Chaymi chay partichöga paylla llapanpita mas rïcu aypalla uywayoj.
11. Masqui llapan charaycashanta guechuriy. Chayrämi quiquiquita manacajman churashunquipaj.»
12. Chaura TAYTA DIOSGA Satanasta niran: «Mä gam yarpashayquino ruray. Munayniquimanmi cachaycö Jobpa llapan ima-aycantapis. Quiquin Jobta ichanga ama imatapis ruranquichu.» Chayno niptin Satanasga TAYTA DIOS cajpita aywacuran.
13. Juc junaj Jobpa wamrancuna ollgu cajpis warmi cajpis mayur cajpa wasincho fistata rurar shuntacasha carcaycaran.
14. Chayno caycaptinmi juc runa Job cajman chayaycur willaran: «Chacracho yapyarcaycashcäcuna. Bürrucunami sercallächo micurcaycasha.
15. Chayno caycaptëcunami illajpita chayaraycäramusha Sabeo runacuna. Nircur uywayquicunata gaticusha. Nogacuna caj runacunataga cuchilluwanmi wañurgärachisha. Nogallami gueshpimushcä gamta willanäpaj.»
16. Chay runa manaraj willayta ushaptin jucpis chayamur Jobta willaran: «Räyu ratamuptin nina ratarirmi rupacurcusha uyshërucunatawan uyshayquicunatapis. Nogallami gueshpimushcä willanäpaj.»
17. Chay runa manaraj willayta ushaptin jucpis chayamur Jobta willaran: «Quimsa röpa Caldea runacuna yaycaycamur llapanëta magamasha. Nircurmi apacusha camëlluyquicunata. Uywayniquicunatana cuchilluwan wañurgärachisha. Nogallami gueshpimushcä willanäpaj.»
18. Chay runa manaraj willayta ushaptin jucpis chayamur niran: «Ollgu warmi wamrayquicuna mayurninpa wasincho fistacho carcaycasha.
19. Niycaptin illajpita löcu wayra chunyajpita chayamur wasita cuyurachir ushajpaj juchurachisha. Chaura wasiga llapan wamrayquicunata ñitiycusha. Llapanmi wañusha. Nogallami quëdashcä. Chaymi willaj shamushcä.»
20. Chaura Jobga fiyupa llaquicushpan ichircur jatiraycashan röpanta rachiriran. Ajchantapis ruturiran. Nircur Tayta Diosta adurashpan gongurpacur umpuran.
21. Chaymi niran: «Cay pachachöga yurishcä jina röpaynajllami. Chaynöllami cay pachapitapis aywacushaj. TAYTA DIOSMI llapantapis tarichimaran. Paymi llapantapis guechumasha. ¡TAYTA DIOSGA fiyupa alabasha cachun!»
22. Chayno mana allicuna chayaycaptinpis Jobga manami juchata ruraranchu. Ni Tayta Diospa contranpis manami rimaranchu.

Job 2:1-13
1. Yapay syëlucho Tayta Diosta sirbej anjilnincuna pay cajman aywaptin Satanaspis paycunawan aywaran.
2. Satanasta TAYTA DIOS tapuran: «¿Maypitataj shamushcanqui?» nir. Chaura Satanasga niran: «Intëru mundutami ricapacur purimushcä» nir.
3. Chaura TAYTA DIOS niran: «¿Ricashcanquichu sirbimajnë Jobta? Paynöga manami pipis canchu ura pachachöga. Payga llapan shongunpa Nogallata sirbiman. Allillata rurar goyan. Pitapis mana allita rurananpitaga fiyupami manchacun. Ima mana allitapis mana ruraycaptinmi gamga nimashcanqui payta mana allita ruranäpaj. Chaypis mana cachaypami sirbiycäman.»
4. Chaura Satanasga TAYTA DIOSTA niran: «Quiquinta manaraj imatapis rurashaga llapantapis allillatami ruran. Bïdanta salbanan-casha runaga imatapis ruranmanmi.
5. Masqui quiquinta gueshyachiy. Chayrämi gamta manacajman churashunquipaj.»
6. Chaura Satanasta TAYTA DIOS niran: «Mä gam yarpashayquino Jobta ruray ari. Ichanga ama wañuchinquichu.»
7. Chayno niptin Satanasga TAYTA DIOS cajpita aywacuran. Nircur Jobta gueshyachiran manchariypaj gueriwan. Gueripäcuran chaqui-puntapita umancama.
8. Chayno gueshyashpan Jobga ganracuna goturaycashan ñaupanman aywar jamacuycuran. Chaychöna manca paquipawan jichcacuran intëru cuerpunta.
9. Warmenga niran: «¿Jinallarächu Diosman yäracuycanqui? ¡Diosta manacajman churay juclla wañucunayquipaj!»
10. Chaura Job niran: «¡Diosman mana yäracoj warmicuna-niraj rimaycanqui! Tayta Dios ima-aycatapis tarichimashaga cushishami goyashcanchi. ¿Imanirtaj mana awantashwanchu mana allicuna chayamashapis?» Chayno mana allicuna chayaycaptinpis Jobga manami juchata ruraranchu ni parlayllapapis.
11. Jobpa quimsa amïguncuna Temán partipita caj Elifaz, Shúa partipita caj Bildad, Naamat partipita caj Zofar aywaran Job gueshyaycashanta mayaycur nanaywan Job llaquicuycajta shogananpaj.
12. Chayar Jobtaga cäsi mana rejsirannapischu. Jinan öra gaparaypa wagayta gallaycäriran. Fiyupa llaquicushpan paycunapis röpancunata rachiran. Allpata janajpa machir umancunamanpis wiñacuran.
13. Nircorga Jobwan iwal pampaman jamacaycäriran. Chaynölla goyaran ganchis junaj ganchis pagas. Job fiyupa ñacajta ricarmi ni juc shimipis mana rimacuyllapa carcaycaran.

Salmos 91:7-13
7. Ichoj caj-läduyquicho capas wañonga waranga. Derëchu caj-läduyquicho capas wañonga chunca waranga. Gamtami ichanga mana imapis päsashunquipächu.
8. Quiquiquimi ñawiquiwan ricanquipaj fiyu runacunata castïgu chayajta.
9. Pacashunayquipämi TAYTA DIOSMAN gamga yäracushcanqui. Paymanmi yäracushcanqui imapitapis chapäshunayquipaj.
10. Chaymi mana chayashunquipächu ima mana allipis. Famillyayquicunatapis gueshya manami charengapächu.
11. Quiquin Tayta Diosmi anjilnincunata cachamonga ima-aycapitapis cuydashunayquipaj.
12. Anjilcunami janajllapa apashunquipaj imamanpis mana tacacänayquipaj.
13. Liyuncuna caycashanpa, waräcuy caycashanpa, culebracuna caycashanpapis purinquipämi. Chaycunataga lluchcargärinquipämi.

Proverbios 22:13-14
13. Guella runaga mana arunan-cashami nin: «Jircachöga liyunmi caycan. Micumaytami munaycan» nir.
14. Majanta ganrachir jananpaj warmiga yanauyaycaj jatuncaray uchcunömi. Runapis TAYTA DIOSTA mana wiyacoj cäga chaymanmi yaganga.

Romanos 7:1-25
1. Ermänucuna, gamcuna ¿manachu musyanqui Moisés isquirbishan laycunapa munayninchöga cawashanchïcamalla cashanchïta?
2. Masqui tantiyacushun: Majayoj warmiga runan cawashancama lay nishannömi runanpa munaynincho caycan. Runan wañucuptinmi ichanga manana majanpa munayninchönachu caycan.
3. Runan cawaycaptinraj juc runawan cacorga runanta jananpaycajnömi caycan. Runan wañuptin ichanga jucwanpis yapanmanna. Chauraga mananami runanta jananpaycajnönachu canga.
4. Cuyay ermänucuna, Jesucristo cruscho wañushanpita noganchïpis laycunapäga wañushanönami caycanchi. Chayno captenga manami Moisés isquirbishan laycunapa munayninchönachu cawanchi, chaypa ruquenga Tayta Diosninchi munashanno cawananchïpaj wañushanpita cawarimoj Jesucristupa munayninchönami caycanchi.
5. Moisés isquirbishan laycunapa munaynincho carga mana munaycarpis juchatami rurashcanchi. Chay laycunacho mana ruranapaj nishanta musyaycarpis masrämi juchata rurashcanchi. Chaypitaga ¿imatataj tarishcanchi? Wañur castïgumanmi chayashcanchi.
6. Cananga chay laycunapa munaynincho cawananchïpa ruquin Espíritu Santupa maquinchönami cawaycanchi. Paymi mushoj cawayta gomashcanchi Tayta Diosninchi munashannöna cawananchïpaj.
7. Chaycunata niptë capas yarpanqui «laycunaga manami allichu» niycashäta. ¡Manami chaynöchu! Laycuna mana captenga nogapis manami musyämanchu caran ima jucha cashantapis. Laycho «Ama munapaychu runa-masiquipa ima-aycantapis» mana niptenga manami musyämanchu caran jucpa cajta munapay jucha cashanta.
8. Chay layta musyaptëmi juchaga yarpächimasha chay layta mana wiyacunäpaj. Jucpa cajta munapaytaga manami gongayta puydishcächu. Chaypa ruquenga juchapa munaynincho car quiquëpa caycaptinpis mastaraj munashcä. Ichanga laycuna manaraj captin nogapäga jucha manami munayniyojchu caran.
9. Chay laycunata manaraj musyarga llutanta ruraycashäta manami cuentata apacurächu. Chay laycunata musyarnami ichanga juchata ruraycashäta tantiyacurishcä. Chayno captin wañushanöna ricacurä.
10. Laycuna nishanta wiyacuptëga lay nogata cawachimanmanmi caran. Ichanga mana wiyacuptë lay musyachimaran castïguman chayanäpaj.
11. Lay cayninpami juchaga engañamasha jucha rurayman chayanäpaj. Chaynöpami juchata rurar wañushamanno ticrashcä.
12. Ichanga ama yarpäshunchu laycuna mana alli cashanta. Laycunaga Tayta Diosninchi nisha captinmi alli caycan.
13. Chauraga ¿chayno caycarchu laycunaga wañuyman apaycämasha? ¡Manami chaynöchu! Juchami wañuymanga apamanchi. Layga allimi. Ichanga lay cayninpami jucha wañuyman apamasha. Chaynöpami tantiyacushcä jucha ruraycunaga fiyupa mana alli cashanta.
14. Musyanchïmi chay laycunaga Tayta Diosninchïpita car alli cashanta. Nogami ichanga mana allicunata rurayta munar juchapa munaynincho caycä.
15. Chaymi quiquëpis mana tantiyächu imata ruraycashätapis. Allita ruraytami munä, ichanga manami camäpacöchu. Chaypa ruquenga rurayta mana munarpis mana munashä cajtami rurä.
16. Chayno mana munashä mana allicunata rurarmi nogaga allita rurayta mana camäpacöchu. Chaymi laycunataga nistä alli cajta tantiyachimänanpaj. Chaypämi layga alli caycan.
17. Chauraga manami quiquënachu mana allicunata rurä. Chaypa ruquenga shongö munapashallanta ashirmi juchaman chayä.
18. Musyämi jucha rurayllapaj yarparaycashäta. Alli cajcunata rurayta munarpis manami camäpacöchu.
19. Allita rurayta munashäcunataga manami camäpacöchu. Chaypa ruquenga mana munaycarpis mana alli cajtami simri rurä.
20. Mana munashäta rurarpis manami quiquënachu juchata ruraycä. Chaypa ruquenga shongö munapashallanta ashirmi juchaman chayä.
21. Chaymi allita rurayta munarpis tantiyacö mana alli ruraycunalla tumapaycämashanta.
22. Shongullächöga Tayta Diospa laynincuna nishanta wiyacuytami munä.
23. Ichanga tantiyacömi Tayta Diosta wiyacuyta munashä yarpaynëpa contran mana wiyacunäpaj shongöcho imallapis caycashanta. Chayga caycan nogacho jucha rurachicoj caycajmi. Chaymi prësutanöpis chararaycäman.
24. ¡Nogapäga cawaypis manami cawaynachu! Quiquëchömi juchaga caycan. Chayga wañuymanmi apaycäman. ¿Pillaraj salbaycamanman?
25. Tayta Diosnillanchïmi Jesucristuman yäracuptë salbamanga. Chaypitami agradësicö. Nogaga tantiyämi Tayta Diosninchïpa layninta wiyacuyta munaycashäta. Ichanga juchata rurar shongö munashannölla cawarmi juchapa munaynincho caycä.