A A A A A
Biblia en un año
Agosto 15

Job 21:1-34
1. Chaura Job cutichishpan niran:
2. «Cushicachimayta munashpayquega noga nishäta wiyaycäramay.
3. Noga parlamuptë gamcunaga upällalla wiyaray. Usharcuptë ichanga asirpis asicunqui.
4. «Nogaga manami runawanchu rimanacuycä. Chaymi nogaga upällalla mana cacöchu.
5. Wiyaycäramay. Wiyaycamarga mancharinquipämi. Imata nimaytapis manami camäpacunquipächu.
6. Quiquëpis ninäpaj caycashäta yarpashpäga mancharëmi. Cuerpöpis shiririnrämi.
7. ¿Imanirtaj fiyu runacunaga mas unaycamaraj cawan? ¿Imanirtaj auquinyayparaj wañun? ¿Imanirtaj fiyupa rïcu caycashanchöraj wañun?
8. Ricanrämi wamrancuna, willcancuna wiñajtapis. Mana yarpachacuypa cushisha goyan.
9. Paycunataga manami ima mana allipis chayanchu. Diospis manami castiganchu.
10. Uywancunapis fiyupami miran. Uywanpa wawancunapis manami wañunchu.
11. Wamrancunapis pucllar cörricachan uysha-mallwacunanöraj.
12. Cushisha gachwan, pinticachan, arpacuna, tamburcuna, pincullucuna wagashan-tupu.
13. Cushishami goyan wañunancama. Allillami wañuymanpis chayan.
14. Diostanami nin: ‹Nogacunataga ama rimapämaychu. Manami layniquicunata musyaytapis munächu.
15. ¿Pitaj Tayta Diosga sirbiycänäpäga? ¿Imatataj gänanchi payta mañacorga?›
16. Chayno nirpis fiyucunaga manami quiquillanpitachu rïcuyan. ¡Chayno cashantaga manami tantiyayta atipächu!
17. «¿Imayllaga mana alli runacunapa achquin upishachuraj? ¿Imayllaga disigrasya päsashachuraj? ¿Imayllaga Tayta Dios paycunapaj rabyacurcur paycunata ñacachishachuraj?
18. ¿Imayllaga paycunata shucucuy wayra ogshata apajno machiypa machishachuraj?
19. Rimayga nin: ‹taytancuna juchata rurashanpitaga wamrancunatanami castigan› nir. Chaynöga ama canmanchu. Quiquin jucha ruraj ñacachonga sumaj yachacunanpaj.
20. Ima-aycapäpis munayniyoj Tayta Diosga rabyar quiquin jucha rurajta castigachun.
21. Wañushatanaga manami imapis gocunnachu famillyancunata ima-ayca päsaptinpis.
22. «Ichanga ¿piraj Tayta Diostaga yachachinman, janaj pachacho caycajcunatapis paylla jusgaj caycaptenga?
23. Waquin runacunaga wañucun timpuncho caycällar, imapäpis mana yarpachacuyllapa goyaycashallancho,
24. alli caycashallancho, mana gueshyayllapa.
25. Waquinnami ichanga cawan fiyupa llaquicullar. Chayno runacuna wañun imaypis manaraj alliman chayar.
26. Imano captinpis pantiyunchöga llapanpäpis iwal-llami. Jucninta-jucnintapis curucunallami ushacurcun.
27. «Nogaga musyaycämi nogapaj gamcuna imano yarpaycashayquitapis, mana allita nogapaj yarpaycashayquitapis.
28. Gamcunaga ninacurcaycanqui: ‹¿Maytaj munayniyoj runapa wasin? ¿Maytaj fiyu runacuna tiyashan?›
29. ¿Manachu gamcuna parlashcanqui caminanticunawan? ¿Manachu gamcuna wiyashcanqui paycuna willapänacushanta? Paycuna ninacun:
30. ‹Dios rabyashpan castigaptinpis fiyucunataga manami chayanchu› nir.
31. Fiyucunataga ¿pitaj tapun mana alli rurashancunata? ¿Pitaj castigan mana allita rurashanpita?
32. Wañuptenga pampaychöpis guepa ñaupami llapan gatin.
33. Pantiyunpis paytaga cushishami chasquicun. Pampacushan uchcutapis täpanrämi.
34. «¡Llaquicuycajta shogamashayquipis yangami! ¡Gamcunaga nircaycämanqui manacajta llullacuyllapami!»

Job 22:1-30
1. Chaura Temán marca runa Elifaz yapay parlaran:
2. «Runaga ¿imapäräshi Tayta Diospäga alli canman? Fiyupa yachaj cashpanpis ¿imachöräshi Tayta Diostaga yanapanman?
3. Gam allillata ruraptiqui munayniyoj Tayta Diosga ¿cushicunchuraj? Llapanchöpis alli cashayquipita ¿imallataga chasquinchuraj?
4. ¿Payta rispitar munashanta rurashayquipitachuraj piñacur castigaycäshunqui?
5. Chaypa ruquenga castigaycäshunqui mana allita rurashayquipitami, mana atipaypaj juchata rurashayquipitami.
6. «Gamga imatapis mana nistaycashpayquimi marca-masiquita ‹rindataraj churay› nej canqui. Röpancunatapis ‹rinda quëdachun› nir galallata gargurej canqui.
7. Yacunaycajcunatapis yacuta mana macyajchu canqui. Yargaycajtapis mana garajchu canqui.
8. ¡Munayniyoj rispitädu cashpayquimi cay pachaga munaynillayquicho cashanta yarparayqui!
9. Biyüdacunata jinayllata gargurej canqui. Wacchacunatana ñacachej canqui.
10. Chaypitami cananga ñacaycunallana tumapaycäshunqui. Chaypitami fiyupa mancharishalla caycanqui.
11. Gampäga llapanpis chacajlla captinmi imatapis mana ricanquichu. Aypalla yacu shamur ñitejnömi gueshyaga ñitiycäshunqui.
12. «Syëluchöga llapanpita mas altuchömi Tayta Dios caycan. Mas janajcho caj goyllarcunapis chaquin ur'gallanchömi caycan.
13. Chayno caycaptin gamga ninqui: ‹¿Imanöpataj Tayta Dios musyanga? Yanauyaycaj chacajpitaga ¿imanöpataj ricamonga?
14. Janaj syëlu asulyaraycajcho wac-läman cay-läman puriptin paytaga chacaj yana pucutaymi chaparaycan. Chaynöpami mana ricamunchu› nir.
15. «¿Gampis unay caj fiyu runacuna rurashanno mana allita ruraytachu yarpaycanqui?
16. Paycunaga illajpitami wañuriran mayu chayar imatapis apacushanno.
17. Paycunaga Tayta Diosta niran: ‹¡Ama rimapämaychu! ¿Imataraj nogacunapäga gam ruranquiman?› nir.
18. Chauraga ¿Tayta Dioschuraj camacächiran chay runacuna rïcuyänanpaj? ¡Chayno cashantaga manami imanöpapis tantiyayta atipächu!
19. Alli runacunaga fiyu runacuna mana alliman chayajta ricar cushicun. Juchaynajcunaga asipar nin:
20. ‹Chiquimajninchïcunaga ushacashanami. Ima-aycantapis ninami ushacurcusha.›
21. «Tayta Diosmanna yapay yäracuy. Chauraga yapaymi ima-aycatapis tarichishunquipaj.
22. Pay yachachishushayquita sumaj wiyacuy. Llapan nishushayquita yarpayniquiman sumaj churacuy.
23. Tayta Diosman yapay yäracuptiqui, mana alli ruraycunata manana ruraptiqui,
24. mas cuyayllapaj gori captinpis ñuchu allpatanölla, mayucho caj rumicunatanölla ricaptiquega
25. ima-aycapäpis munayniyoj Tayta Diosnami gampäga canga gorino, aypalla guellayniquino.
26. Paymi cushicachishunquipaj. Chauraga payllamannami yäracunquipäpis.
27. Imata mañacuptiquipis wiyashunquipaj. Imatapis aunishayquita gampis cumlinquipaj.
28. Ima ruraychöpis allichömi llojshinquipaj. Llapan mana allicuna cashanpis pacha achicyacäcojnömi ricacongapaj.
29. Alli-tucojcunataga Tayta Dios manacajmanmi churan. Umildicunatami ichanga alliman churan.
30. Mana allita mana rurasha captiquega juchaynaj captiquega Tayta Dios salbashunquipämi.»

Salmos 96:1-6
1. TAYTA DIOSTA alabay-llapa mushoj alabansacunawan. Llapayqui TAYTA DIOSTA alabay.
2. TAYTA DIOSTA alabay. Waran-waran willacuy salbacoj cashanta.
3. Pay munayniyoj cashanta nasyuncunaman willacuy. Fiyupa almiraypajta rurashancunatapis marcacunaman willacuy.
4. TAYTA DIOSGA munayniyojmi. Fiyupa rispitashpanchi alabashun. Payga dioscunapita mas fiyupa manchacunami.
5. Waquin marcacunapa diosnincunaga mana bälejllami. TAYTA DIOSNINCHÏMI ichanga syëlutapis camasha.
6. ¡Pay caycashanchöga fiyupa achicyajmi! ¡Pay tiyashan cajchöga munayninpis caycanmi!

Proverbios 23:6-8
6. Micha yargaj runacunapa wasinman ama yaycunquichu. Mishqui micuynincunatapis ama munapaychu.
7. Chay runaga micuy aycalla cuestashantapis cuentata jorguycanmi. Janan shongullami «micushun, upushun» nishunqui.
8. Nircorga micushayquitapis gumitanquipämi. Cuyachicur alli shimillayquipa parlashayquipis yangami canga.

Romanos 14:1-23
1. Pishillaraj yäracoj ermänucunataga alli chasquiy. Ichanga gamcuna yarpashayquiman paycunapa yarpaynin mana tincuptinpis ama rimanacuychu.
2. Waquenga yarpaycan ima-aycatapis micunanpaj cashanta. Waquinnami imata Tayta Dios munashantapis manaraj musyar berdüracunallata micun.
3. Aychata micurpis mana micurpis Jesucristuman yäracoj cäga llapanpis Tayta Diosninchïpa wamranmi caycan. Chayno caycaptenga aychata micoj caj ama jamurpächunchu berdürallata micoj cajta. Berdürallata micoj cajpis ama jamurpächunchu aychata micoj cajta.
4. ¿Gamga pitaj canqui jucpa uywayninta jamurpänayquipaj? Allita rurashanta o mana alli rurashantapis patrunninmi nenga. Y uywaynenga allitami ruranga. Tayta Diosmi munayniyoj caycan allita rurachinanpaj.
5. Waquin runacunami yarpan Tayta Diosninchïta alabananchïpaj juc junaj waquin junajpita mas alli cashanta. Waquinnami yarpan maygan junajpis alli cashanta. Cada ünun sumaj yarpachacuchun imay junaj Tayta Diosninchïta alabananpaj cashantapis. Ishcanpis allimi caycan Tayta Diosninchïta alabaptenga.
6. Juc junaj waquin junajpita mas alli cashanta yarparpis Tayta Diosta wiyacuyta munarmi chayno yarpaycan. Aychata micojcunapis Tayta Diosninchïta agradësicushpanmi micun. Aychata mana micojcunapis Tayta Diosta agradësicushpanmi micuyninta micun.
7. Tayta Diosnillanchïpitami cawanchi. Chaymi manana quiquillanchïpitachu cawanchi. Manami usharäcunallanchïpächu wañunchïpis.
8. Cawarpis wañucurpis Tayta Jesucristuta adurananchïpämi caycanchi. Cawarpis wañucurpis Jesucristupa maquinchömi caycanchi.
9. Jesucristoga cawajcunatapis wañushacunatapis maquincho chararänanpämi wañushanpita cawarimusha.
10. Chayno caycaptenga ¿imanirtaj yäracoj-masiquita jamurpanqui? U ¿imanirtaj manacajman churaycanqui? Llapanchïmi Tayta Diospa ñaupanman chayashun jusgamänanchïpaj.
11. Palabranchöpis caynömi Tayta Diosninchi niycan: «Nogaga jutëchömi jurä. Nogata rispitamashpan llapanmi gongurpacamongapaj. ‹Gamga llapanpaj munayniyojmi canqui tayta› nimangapaj.»
12. Chayno caycaptenga llapanchïmi imata rurashallanchïtapis Tayta Diosninchïta cuentata goshunpaj.
13. Chayno caycaptenga ama jamurpänacushunchu. Chaypa ruquenga alli ricanacushun ermänucuna Jesucristuman yäracuycashanpita guepaman mana cutinanpaj.
14. Nogaga Jesucristuman yäracoj carmi musyä ima micuypis juchaman mana chayachicoj cashanta. Ichanga ima micuypis juchaman chayachicoj cashanta mayganpis yarpaptenga juchaman chayachicojmi paypaj canga.
15. Gamcunapis micushayquipita pipis yarpachacuyman churacänanpaj captenga manami paycunata cuyarchu ruraycanqui. Paycunata salbananpaj Jesucristo wañusha caycaptenga micuyllapita juchaman chayananta ama dëjaychu.
16. Chauraga llapanta micunayquipaj alli captinpis micushayqui-janan yäracoj-masiqui llutanta yarpänanpaj captenga ama micuynachu.
17. Tayta Diospa maquincho cawayga manami micunallanchïpächu ni upunallanchïpächu caycan, chaypa ruquenga allillata rurananchïpaj, pï-maywanpis alli cawananchïpaj y Espíritu Santu yanapämaptinchi cushisha cawananchïpämi.
18. Chayno Jesucristuta sirberga Tayta Diosninchi munashantami ruraycanchi. Chayno cawashaga manami pipis jamurpämäshunchu.
19. Chayno captenga sumaj yarpachacushun ermänucunawan alli cawananchïpaj. Jucninchi-jucninchïpis shacyächinacushun Tayta Diosninchi munashanno cawananchïpaj.
20. Tayta Diosninchi camashan micuyga llapanpis allimi caycan micunanchïpaj. Chaypis imallatapis micuptiqui yäracoj-masiqui yäracushanpita guepaman cutinanpaj captenga chay micuyta ama micuynachu-llapa.
21. Yäracoj-masiqui guepaman cutinanpaj captenga aychatapis ama micuychu ni bïnutapis ama upuychu. Chaynölla imatapis ama ruraychu jucha cashanta yarpaptenga.
22. «Micushä u mana micushäga manami imananpischu» nerga quiquillayqui yarparanquiman. Tayta Diosninchëga llapanchïtami rejsimanchi. Chaura cushishami canga «cayno goyar manami juchatachu ruraycä» nir shongun niptenga.
23. Micunanpaj mana alli cashanta yarparga mejor ama micuchunchu. Mana alli cashanta yarpaycar micorga juchatami ruraycan. Chaynöllami mana alli cashanta yarpaycar imatapis rurarga noganchïpis juchata ruraycanchi.