A A A A A
Biblia en un año
Julio 9

2 Crónicas 13:1-22
1. Jeroboam chunca pusajnin (18) watana Israelcho ray caycaptin Abiamga Judächo ray cayta gallaycuran.
2. Jerusalencho ray caran quimsa watalla. Mamanga caran Micaías. Payga caran Gabaa runa Urielpa wamran. Jeroboamwan Abiamga guërrata gallaycäriran.
3. Jeroboamwan pillyananpaj Abiamga chuscu pachac waranga (400,000) acraylla pillyaj runacunata shuntaran. Jeroboamna paycunawan pillyananpaj caycaran pusaj pachac waranga (800,000) acraylla pillyaj runacunawan.
4. Chaura Efraín runacuna tiyaycashan Zemaraim puntaman wichaycur Abiamga gayararan: «¡Llapayqui Israelcunawan Jeroboam, wiyamay!
5. TAYTA DIOSNINCHËGA Davidtami wamrancunatami churaran Israelcunapa imaycamapis raynin cananpaj. Chayno parlashantaga manami pipis manacajman churanmanchu. ¿Manachu chayta musyashcanqui?
6. Chayno caycaptinpis Nabatpa wamran Jeroboamga mandajninpa contran jatariran. Payga caran Davidpa wamran Salomonpa uywayninmi.
7. Jeroboammanga guellicuran guella runacunawan fiyu runacunallami. Chaycunawanmi Salomonpa wamran Roboampa contran jatariran. Wamrallaraj captinmi jinyunpis sumäga mana caranrächu. Chaynöpami paycunata mana ichiparanchu.
8. Tayta Diosga auniran Davidtami y wamrancunatami ray cananpaj. Chaypis gamcunaga achcaj cashpallayquimi, Jeroboam ‹caymi diosniqui› nir rurapäshushayqui gori wäcacunata charallar TAYTA DIOSPA contran jatarircaycanqui.
9. Gamcunaga Aaronpita miraj cüracuna TAYTA DIOSTA sirbiycajta, Leví runacunata gargamushcanqui. Ruquinnami cüracunata churacurcushcanqui juc-lä nasyun runacuna-niraj. Pipis juc törutawan ganchis uyshata chayachimuptenga dioscunata adurar cüra cananpäna churashcanqui.
10. Nogacunapami ichanga TAYTA DIOSLLA Diosnë. Paytaga manami gongaycushcäcunachu. Cananpis Aaronpita miraj cüracunallami TAYTA DIOSTA sirbiycan. Paycunataga Leví runacunallami yanapaycanpis.
11. TAYTA DIOS nishannöllami paycunaga tutapapis tardipapis rupachina sacrifisyucunata rupaycächin y insinsuta rupaycächin. Chaynöllami limyuyächishan mësamanpis rispitädu tantacunata churaycan. Gori candilërucunamanpis cada tardimi achquita sindiycan. Chaynömi nogacunaga TAYTA DIOS nishanta cumliycä. Gamcunaga manami pay nishanta wiyacunquichu.
12. Nogacunataga Tayta Diosmi yanapaycäman. Cürancunapis nogacunachömi caycan. Gamcunawan pillyayta gallaycunäpaj trompëta tucajcunapis tucaj tucajllanami carcaycan. Chaymi Israelcuna ama pillyaychu unay caj awilunchïcuna rispitashan TAYTA DIOSWANGA. Paytaga manami binsinquipächu.»
13. Chayno nishancama Jeroboamga pacayllapa cacharan suldäruncunata, Judá suldärucunapa guepanpa yaycunanpaj. Chaura Judá runacunataga ñaupapita guepapita chapaypa yaycapaycäriran.
14. Judäcunaga ticraycushancho tantiyacuriran guepapa ñaupapa contrancuna yaycuycashanta. Chaura jinan öra TAYTA DIOSTA mañacuran. Cüracunana trompëtancunata tonädachiypa tucayta gallaycäriran.
15. Abiamwan Judá runacuna pillyananpaj gaparpar pillyaptin Tayta Diosmi yanaparan llapan Israel runacunatawan Jeroboamta binsinanpaj.
16. Judá runacuna binsiptin Israelcunaga gueshpir aywacuran. Tayta Diosmi Judá runacunapa munayninman cachaycuran.
17. Abiamga pillyäshej runacunawan aypallata wañuycachiran. Israelcunaga pillyay yachajlla wañuran pichga pachac waranga (500,000).
18. Israelcunaga pengaycho quëdaran. Judäcunami ichanga munayniyoj caycaran unay caj awiluncuna sirbishan TAYTA DIOSMAN yäracuyninpa.
19. Abiamga Jeroboamta gaticachar guechuran Bet-el, Jesana, Efraín siudäcunata istansancunatawan.
20. Abiam cawashanyäga Jeroboam munayniynajllanami caran. Chayno caycaptillanna Jeroboamtaga TAYTA DIOS gueshyachiran. Chayllawanna wañucuran.
21. Abiammi ichanga llapanta mandar mas munayniyojna ricacuran. Warminpis caran chunca chuscun (14). Ollgu wamrancuna caran ishcay chunca ishcaynin (22); warmi wamrancunana chunca sojtan (16).
22. Abiampa waquin willapan, ima rurashanpis isquirbiraycan Diospa willacojnin Iddo tantiyachiypa isquirbishanchömi.

2 Crónicas 14:1-15
1. Abiam wañuptin pampaycäriran Davidpa siudäninman. Ruquinna ray caran wamran Asa. Asa ray captenga chunca wata jauca goyäcuran.
2. Asaga TAYTA DIOS ricaptin allillata ruraran.
3. Chaymi juc-lä nasyun runacunapa diosnincunata adurananpaj churashan altarcunata Asa juchuchiran. Lömacunacho caycaj altarcunatapis juchuchiran. Adurananpaj ichichishan wancacunata y Asera diosa-niraj ïdulucunatapis paquichir-usharan.
4. Judá runacunataga llapanta niran unay awiluncunano TAYTA DIOSLLATA sirbinanpaj, TAYTA DIOSPA layninta, mandamintuncunata cumlinanpaj.
5. Judächo caycaj siudäcunapitaga intërupitami mana bälej ïdulucunapa capillancunatawan puytush lömacunacho altarcunata rurashantapis jitarichiran. Asa ray cashan wichanga runacuna jauca goyaran.
6. TAYTA DIOSMI allilla goyänanpaj camacächiran. Chaymi jauca goyashan watacunacho, piwanpis guërracho mana cashan wichan Asaga Judächo caycaj siudäcunata intërunpa curalachiran.
7. Judá runacunata Asa niran: «TAYTA DIOSMAN yäracushanchïpitami ñaupanchi nasyun runacunawan allilla goyaycächimanchi. Cay nasyunninchïpis maquinchïchömi caycan. Chaycama siudäcunata intëru cantunpa curalachishun. Törricunata arushun. Alli puncucunata tanashun. Rancancunata churashun.» Chayno parlacarcärir arushpanmi llapanta aruyta usharan.
8. Asapa suldäruncuna Judá runacunalla caran quimsa pachac waranga (300,000). Llapanpis carcaycaran lansanwan chapacuna escüduncunawan. Benjamín caj runacunapitana carcaycaran ishcay pachac pusaj chuncan waranga (280,000). Paycunapis carcaycaran lëcha jitacunancunawan, chapacuna escüduncunawan. Paycunaga llapanpis caran jinyu runacunalla.
9. Paycunata magananpaj shamuran Etiopía runa Zera jutiyoj juc millun (1,000,000) suldäruncunawan, quimsa pachac (300) pillyapaj carrëtancunawan. Chayaran Maresacama.
10. Chaura Asapis pillyananpaj suldäruncunawan aywaran. Chayar pachacuran Maresapa lädun pampa Sefata particho.
11. Asaga TAYTA DIOSTA mañacur niran: «TAYTA DIOS, achca suldäruyoj carpis y wallca suldäruyoj carpis gam yanapaptiquega binsinmi. Gamllaman yäracuycaptëga canan yanapaycamay. Gampa jutiquicho cay runacunawan pillyanäpämi shamushcä. Gamga TAYTA DIOSNËMI canqui Tayta. Ama dëjaycuychu chay conträcuna binsimänanta.»
12. Chaura TAYTA DIOSGA Judäcunatawan Asata yanaparan Etiopía runacunata binsinanpaj. Etiopía runacunaga gueshpir aywacuran.
13. Gueshpiptin suldäruncunawan Asaga gatiran Gerarcama. Etiopía runacunataga TAYTA DIOSMI suldäruncunami ushajpaj wañuchiran. Judäcunaga chiquinacushanpata ima-aycantapis aypallata shuntaran.
14. Nircur Gerarpa läduncho caycaj siudäcunaman yaycuran. TAYTA DIOSMI fiyupa mancharachiran chaycho tiyajcunataga. Chay siudäcunachöga aypallami caran ima-aycapis fiyupa cuestajcuna. Chaycunatami Judá runacunaga guechurcur apacuran.
15. Aypalla uywayojcunamanpis uywancunata guechoj yaycur aypallanpa gaticuran uyshata, camëlluta. Gaticarcärir Jerusalenman cuticuran.

Salmos 81:1-5
1. Asaf isquirbishan alabansa. ¡Tayta Diostaga cushisha alabay! Paymi ima-aycapitapis chapämanchi. ¡Cushisha alabay Jacobpa Tayta Diosnintaga!
2. Panderëtacuna, arpacuna, arpa-mallwacuna wagashan-tupu cantay.
3. Trompëtacunata tucay llullu quilla fistacho, llëna quilla fistacho. Chay junajcunami noganchïpäga jatun fistanchi.
4. Noganchi Israelcunataga chayno ruranapämi Tayta Diosninchi nimaranchi.
5. Egiptupita shacamuptinmi Josëpita mirajcunawan Tayta Diosga chayno conträtutami ruraran. Mana rejsishä rimaycho cayno nimojtami wiyashcä:

Proverbios 20:22-23
22. Pipis mana allita rurashuptiqui ama yarpaychu ayñita cutichiytaga. TAYTA DIOSLLAMAN yäracuy. Chaura Paymi yanapäshunquipaj.
23. TAYTA DIOSGA chiquinmi suwa pësata. Payga manami munanchu suwa balansatapis.

Hechos 15:22-41
22. Chaymi apostulcuna, mayurcuna, llapan ermänucuna numraran Antioquiaman Pablutawan Bernabëta aywäshinanpaj. Chay numrashan runacunaga caran mayur ermänucuna Silaswan Judasmi. Judaspa jucaj jutin caran Barsabás.
23. Paycunawan carta apachishanchöga niycaran: Antioquiacho, intëru Siria marcacunacho, Cilicia marcacunacho caycaj ermänucuna, ¿allillachu carcaycanqui? Jesusman yäracoj mana Israelcunamanmi apostulcuna, mayurcuna cartacamö.
24. Mana cachaycämuptë caypitashi runacuna shamusha. Paycunashi «Moisespa laynintaraj cumliy, señalacuyraj» nir rabyachishurayqui. Chayshi gamcunaga ima ruraytapis mana camäpacunquichu.
25. Chaynöpami nogacunaga sumaj parlacurcur ishcaj ermänucunata cachamö. Cuyay ermänunchi Bernabëtawan Pablutawan iwalmi cachaycämö.
26. Bernabëwan Pabloga mana manchacuypami Tayta Jesuspa willacuyninta willacurcaycan.
27. Cachamushä ermänunchi Judaswan Silas cartata apaycämushancho nishänöllami shimipapis willashunquipaj.
28. Espíritu Santupis ni nogacunapis manami munächu gamcuna llutanta ruranayquita. Ichanga
29. ama micunquichu ïdulucunapaj churashan micuyta, maticusha uywacunata, yawarta. Warmipis ni ollgupis jucwan-jucwan ama cacunquichu. Cay nishäcunata cumlerga allinami caycanqui. Chayllatami willapärë. Allilla goyaycärinqui-llapa.
30. Cachaptin carta apajcunaga Antioquiaman aywacuran. Chayaycurna ermänucunata shuntaycur cartata entregaran.
31. Cartacho shacyächishanta liguir llapan ermänucuna fiyupa cushicuran.
32. Judaswan Silaspis profëta cashpanmi tucuynöpa willapar sumaj shacyächiran.
33. Chaypita unayllataga carta apajcuna Jerusalenman cuticuran. Aywacuptin «allilla chayaycärinqui» nir despacharan. [
34. Silasmi ichanga «quëdashäraj» nir quëdacuran.]
35. Pabluwan Bernabëpis jinan Antioquiallacho goyaran waquin ermänucunawan alli willacuyta willacur.
36. Chaypita unayllataga Bernabëta Pablo niran: «Alli willacuyta willacushanchi marcacunapa mushoj ermänucunata watucamushun. Paycuna mä imanöshi goyarcaycan.»
37. Bernabëga Marcos nishan Juanta pushayta munaran.
38. Pablo ichanga mana munaranchu ñaupatapis Panfiliapita cuticamur willacoj mana aywäshishanpita.
39. Chaymi Pabluwan Bernabëga rimanacur raquicaran. Bernabëga Marcusta pushacurcur büquiwan Chipriman aywacuran.
40. Pablumi ichanga purïshinanpaj Silasta acraran. Ermänucuna Tayta Diosta mañacurcur cachaptin paycunapis aywacuran.
41. Chaura Pabluwan Silasga puriran Siria quinrancho, Cilicia quinrancho shuntacaj ermänucunata shacyächir.