A A A A A
Biblia en un año
Julio 30

Nehemías 12:1-47
1. Salatielpa wamran Zorobabel Josuëwan cutimoj cüracunata yanapaj Leví runacuna, cüracuna caran: Seraías, Jeremías, Esdras,
2. Amarías, Maluc, Hatús,
3. Secanías, Rehum, Meremot,
4. Ido, Gineto, Abías,
5. Mijamín, Maadías, Bilga,
6. Semaías, Joiarib, Jedaías,
7. Salú, Amoc, Hilcías, Jedaías. Paycuna caran mandaj cüracunalla. Josué caycashan wichanpis paycunapa famillyancunaga mandajcuna caran.
8. Cüracunata yanapaj Leví runacuna caran: Josué, Binuy, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías. Mataniasga Diosta agradësicur ima alabansata cantananpäpis mandaj caran.
9. Paycunapa cantaj-masin caran: Bacbuquías, Uni. Paycunaga waquin cantashancunata chasquejmi caran.
10. Josué caran Joiacimpa papänin. Joiacim caran Eliasibpa papänin. Eliasib caran Joiadapa papänin.
11. Joiada caran Johananpa papänin. Johanán caran Jaduapa papänin.
12. Joiacim cashan wichanpis cada famillyacho mandaj cüracuna caran: Seraías famillyacho mandaj caran Meraías. Jeremías caj famillyacho caran Hananías.
13. Esdras caj famillyacho caran Mesulam. Amarías caj famillyacho caran Johanán.
14. Melicú famillyacho caran Jonatán. Sebanías famillyacho caran José.
15. Harim famillyacho caran Adna. Meraiot famillyacho caran Helcai.
16. Ido famillyacho caran Zacarías. Ginetón famillyacho caran Mesulam.
17. Abías famillyacho caran Zicri. Miniamín famillyacho y Moadías famillyacho caran Piltai.
18. Bilga famillyacho caran Samúa. Semaías famillyacho caran Jonatán.
19. Joiarib famillyacho caran Matenai. Jedaías famillyacho caran Uzi.
20. Salai famillyacho caran Calai. Amoc famillyacho caran Eber.
21. Hilcías famillyacho caran Hasabías. Jedaías famillyachöna caran Natanael.
22. Eliasib, Joiada, Johanán, Jadúa cashan wichanpita-pacha Persiapa raynin Darío cashancama Leví famillyacunawan cüracunaga apuntaraycaran cada castapa mandajnincuna.
23. Leví famillyacunapaga cada castapa mandajnincuna apuntararan acta librucho Johanán mandaj canancama. Johananga Eliasibpa willcanmi caran.
24. Chay mandajcunaga caran: Hasabías, Serebías, Josué, Binuy, Cadmiel. Paycunawan carcaycaran cantaj-masincunapis turnuncho Tayta Diosta alabar agradësicunanpaj. Chayno cananpämi Tayta Diosta sirbej ray David niran.
25. Yaycuna puncuta täpajcuna caran: Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Acub.
26. Paycunaga caran Josuëpa wamran Joiacim cashan wichanmi. Joiacimga caran Josadacpa willcan. Chay caran Nehemías gobernador cashan wichan, lay yachaj cüra Esdras cashan wichan.
27. Jerusalenpa curralninta aruyta ushaycärir Tayta Diospäna inaurananpaj cüracunata yanapaj Leví runacunataga maychöpis tiyashanpita ashimuran. Nircur Jerusalenman pushamuran perga ushay fistacho cushicuypita latillunpawan arpanpawan arpa-niraj salterionpawan Diosta agradësicur alabananpaj.
28. Cantaj Leví runacunaga shuntacaran Jerusalenpa lädun marcacunapita, Netofapa lädun marcacunapita,
29. Gilgal caseryupita, Gebapa, Azmavetpa ñaupancunapita. Cantajcunaga tiyaran Jerusalenpa läduncunallacho.
30. Cüracunawan Leví runacunaga lay nishanno limyuyaran. Nircur llapan runacunatapis, puncucunatapis, curral pergacunatapis limyuyächiran Tayta Diospana cananpaj.
31. Nircurna Judäpa mandajnincunata wichächirä curral jananman. Cantajcunatana ishcay röpaman raquirä. Rimir caj röpa Diosta alabar cantajcuna perga jananpa aywaran derëchu caj-läpa gallaycur «Ganrata Gotucuna» jutiyoj yaycuna caj-läduman.
32. Chay caj röpa cantar alabaraycar aywajcunapa guepantana aywaran Osaías waquin autoridäcunawan. Paycunaga caran:
33. Azarías, Esdras, Mesulam,
34. Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías.
35. Trompëtata tucaraycar aywaj cüracunana caran: Zacarías. Payga caran Jonatanpa wamran. Unay famillyancunana caran: Semaías. Semaiaspa papänin caran Matanías. Mataniaspa papänin caran Micaías. Micaiaspa papäninna caran Zacur. Zacurpa papäninna caran Asaf.
36. Zacariasta tucäshej famillyancuna caran: Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Hanani. Paycunaga tucaran Tayta Diosta sirbej David rurachishan tucanacunata. Paycunapa ñaupantana aywaycaran yachachej cüra Esdras.
37. Yacu Pashtaj yaycuna jananpa wichäna escalunpa wicharan «Davidpa siudänin» jutiyojman. Chaypa aywar päsaran «Davidpa Palasyun» jutiyoj jana wajtanpa Yacu jutiyoj yaycunaman chayananpaj. Chay caycaran inti yagamunan caj-lächo.
38. Jucaj röpa cantajcuna aywaran ichoj caj-läpa perga jananpa. Chaypa guepantana waquin runacunawan nogapis aywarä «Jurnucuna» jutiyoj ricchacuna törripita-pacha anchu perga caycashancama.
39. Chaypa päsar aywarä «Efraín» puncu jananpa, «Jesana» puncu jananpa, «Pescädu» puncu jananpa, «Hananeel» jutiyoj ricchacunapa päsar, «Pachac» jutiyoj ricchacunapa päsar «Uyshacuna» jutiyoj puncu janancama. «Carsil» jutiyoj puncu jananchöna ichicaycärirä.
40. Nircorga ishcan röpa cantajcuna Tayta Diospa Templunchöga shuyni-cama camacaran maychömi cantananpaj caj parti caran chayman. Nogapis shuyni caycarä pullan caj yan'gämaj mandajcunawan
41. trompëta tucaj cüracunawan: Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Hananías;
42. cantajcunawan: Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam, Ezer. Tucajcunawan cantajcunaga Izrahías mandashan-tupulla sinchipa cantar alabaran.
43. Chay junaj Diospaj pishtaran aypalla uywacunata. Runacunapis fiyupa cushicuran Tayta Dios yanapashanpita. Cushisha carcaycaran warmicunawan wamracunapis. Jerusalencho runacuna cushicushanga carucamaraj wiyacaycaranpis.
44. Chay öra achcaj runacunata acraran Tayta Diospa Templuncho bälej cösancuna churaränan wasita täpananpaj, runacuna Tayta Diospaj apamushanta, rimir-punta shuntashanta raquir apamushanta, diesmuta goshanta täpananpaj. Shuntamushantaga chay wasiman chayachimur täpaj runacunata entregaran. Lay nishanno apamoj cüracunapaj, cüracunata yanapaj Leví runacunapaj Judá siudäcunapita, chacracunapita. Chaura Judá runacunaga cushishami carcaycaran cüracuna y cüracunata yanapaj Leví runacuna Tayta Diosta sirbir Templuncho aruptin.
45. Davidpis wamran Salomonpis nishannömi paycunaga Tayta Diosta sirbir y limyuyänanpaj ruraj. Chaytaga ruraj cantajcunawan, puncu täpajcunawan iwal.
46. Unay Davidwan Asaf cashan wichanpita-pacha caran cantajcunapa mandajnincuna, Tayta Diosta imano alabananpäpis caj mandajnincuna, Diosta agradësicur cantajcunapa caj mandajnincuna.
47. Zorobabelwan Nehemías cashan wichanpis waran-waranmi Israelcunaga micuyta aparan cantajcunapaj, puncu täpajcunapaj. Cüracunata yanapaj Leví runacunatapis raquipaj töcashanta. Chaura Leví runacunapis Aaronpita mirar aywajcunata raquipaj.

Nehemías 13:1-31
1. Chay wichan Moisés isquirbishan libruta liguiparan llapan runacuna shuntacasha caycaptin. Chay liguipashancho tariran Dios acrashan runacunawanga Amón runacuna, Moab runacuna iwal mana tiyananpaj.
2. (Unay Israelcuna Canaanman chayaycaptin paycunaga manami micuyta ni yacutapis taripächiranchu. Chaypa ruquenga Balaamtami pägaran maldisyunta gonanpaj. Chay maldisyuntami Diosninchëga ticrachiran bindisyunman.)
3. Lay nishanta wiyaycur juc-lä nasyuncunawan majachacasha caycajta, juc-lä runacunata Israelcunapita raquiran.
4. Manaraj chayno captin Diospa Templuncho ima-aycapis churacuna wasita täpaycaran cüra Eliasib. Eliasibga famillyan captinmi Amón runa Tobiasta
5. jatun cuartuta ricachisha caran chaycho tiyananpaj. Ñaupataga chay cuartu caran shuntashancunata churacunan, insinsuta, Templucho imatapis ruracuna cösacunata, rïgupita, bïnupita, asëtipita shuntashan diesmuta churacunan cuartu. Chaycunataga raquipaj cüracunata yanapaj Leví runacunata, cantajcunata, puncu täpajcunata. Cüracunata raquipänan cajtapis chaymanmi churaj.
6. Chayno rurashan wichan nogaga manami Jerusalenchöchu caycarä. Quimsa chunca ishcay (32) watana Babiloniata Artajerjes mandaycaptin nogaga yapay cutirä ray cajman. Chaypita unayllataga Jerusalenman cutinäpaj rayta ruwacurä.
7. Jerusalenman chayaycamur-rämi musyarä Eliasib mana allita rurashanta. Tobiaspa gustunta cumlirmi juc cuartuta ricachiran Diospa Templun puncucho.
8. Chaycho tarir fiyupa rabyarä. Chaymi Tobías tiyaycashan cuartupitaga llapan cösanta jawaman jitarirä.
9. Nircorga Tayta Diospäna limyuyächinanpaj nirä. Diospa Templuncho rurana cösacunata, insinsuta, Tayta Diospaj goycushanta cashgan churananpaj nirä.
10. Chaynöpis musyarä raquipänan cajcunata cüracunata yanapaj Leví runacunatawan cantajcunataga manana raquipashanta. Chaynöpami paycunaga marcanman-camana cuticuran.
11. Chaura autoridäcunata piñacurä «¿Imanirtaj Tayta Diospa Templunta cachaycärishcanqui?» nir. Nircur gayachirä cüracunatawan cüracunata yanapaj Leví runacunata. Aruynincunaman cutichirä.
12. Chaypita Judá runacunaga rïgupita, bïnupita, asëtipita diesmuta llapan apamuran churacuna wasiman.
13. Chay churacuna wasita täpananpäna churarä cüra Selemiasta, secretaryu Sadocta, cüracunata yanapaj Leví runa Pedaiasta. Paycunata täpäshinanpäna churarä Hananta. Payga caran Zacurpa wamran, Mataniaspa willcan. Paycunataga churarä yäracuna runacuna captin. Chaura paycunanami carcaycaran aroj-masincunata raquipänanpaj.
14. Tayta Diosnë, noga allita rurashäcunataga ama gongaycuychu. Yarpaycuy Templuyquipaj, quiquiquita adurashunayquipaj rurashätaga.
15. Chay wichanmi Judá famillyacunata ricarä säbadu jamay junajcho lluchcacunancho bïnupaj übasta lluchcaycajta, ërananpaj rïguta ashtarcaycajta, bïnuta, übasta bürrunwan aparcaycajta, ïgusta ashtarcaycajta, imatapis ashtarcaycajta. Jerusalenmanpis jamay-junajcho yaycurcaycajta. Chaymi chay säbadu jamay junajcho ranticurcaycajcunatapis piñacurä.
16. Jerusalencho tiyaj Tiro runacunapis pescäduta, ima-aycatapis aparcur säbadu jamay junajcho Israelcunata ranticurcaycaran.
17. Chaymi Judäcunapa mandajnincunata piñacur nirä: «¡Säbadu jamay junajta mana rispitar gamcunaga fiyupa juchatami rurarcaycanqui!
18. Canan rurarcaycashayquinömi awiluyquicunapis ruraran. Chaypitami noganchïtaga castigamashcanchi; cay siudätapis juchuchisha. Chayno caycaptin ¿imanirtaj säbadu jamay junajta mana rispitar Tayta Diosta masraj rabyaycächinqui Israelcunapaj yapay rabyacurcunanpäga?»
19. Chaynöpami jamay-junaj gallaycunanpaj juc junaj pishiycaptin tardi llantuy ñitiycaptinna nirä Jerusalenman yaycuna puncucunata wichgananpaj, nircur säbadu jamay junaj päsanancama mana quichananpaj. Uywaynëcunata churarä siudäman yaycuna puncucunaman säbadu jamay junajcho imatapis mana yaycuchinanpaj.
20. Chauraga imatapis rantejcuna, ranticojcunapis Jerusalenman mana yaycur juc ishcay pagas jawallacho wararan.
21. Nogaga paycunawan rimanacur ollgöparä curral chaquincunacho puñushanpita. Nircur «yapay chayno ruraptiquega carsilmanmi wichgachishayqui» nirä. Chay junajpita-pacha manana yapay shamurannachu säbadu jamay junajchöga.
22. Nircur cüracunata yanapaj Leví runacunatana nirä limyuyänanpaj, puncu täpaj aywananpaj, chaynöpa säbadu jamay junajtaga rispitananpaj. Tayta Dios, chayno rispitachishäpita nogapäga ama gongaycuychu. Cuyapäcoj cashayquino nogatapis cuyapaycamay ari.
23. Chay wichan cuentata gocurä waquin Israelcuna Asdod warmicunawan, Amón warmicunawan, Moab warmicunawan majachacasha tiyarcaycashanta.
24. Waquin wamrancuna parlarcaycaran Asdod runacunapa rimayninta, waquin nasyuncunapa rimayninta. Israelcunapa rimaynintaga manana yacharannachu.
25. Chay runacunawan rimanacur paycunata «maldisyun chayashunqui» nirä. Waquintaga chay runacunata magarä. Ajchancunata achur-usharä. Firsapita jurachir nirä: «Warmi wamrayquicunata ama majachaychu juc-lä nasyun runacunawanga. Gamcunapis ni wamrayquicunapis paycunapa warmi wamrancunawanga ama majachacächunchu.
26. ¡Israelpa raynin Salomonpis chayno juc-lä nasyun warmicunawan majachacarmi juchata ruraran! Pay ray cashannöga manami may nasyunchöpis ray caranchu. Tayta Diospis fiyupa cuyaran. Llapan Israelcunapa raynin cananpäpis churaran.
27. Gamcunapis juc-lä nasyun warmicunawan tiyashpayquega Tayta Diosta rabyachir juchatami ruranquipaj. Juchayquipitaga Tayta Diosmi castigamäshun.»
28. Mas mandaj cüra Eliasibpa wamran Joiadapa juc wamranga Hor runa Sanbalatpa mashan caran. Chaymi ñaupäpita gargurä.
29. ¡Tayta Dios, ama gongaycuychu ari cüracunata juchata rurachishanta, cüracunawan Leví runacunawan alli parlacushayquita manacajman churashanta!
30. Chaynömi juc-lä runacunapitaga raquirä. Nircurna cüracunata, Leví runacunata churarä turnuncho-cama arunanpaj.
31. Nirä imay junaj yantata churamunanpäpis, imay rimir-punta shuntar raquishan micuyta apamunanpäpis. ¡Tayta Dios, ama gongaycamaychu ari; yanapaycamanqui ari!

Salmos 89:30-37
30. «Yachachishäta paycuna gongaycuptin, imanöpis rurananpaj nishäno mana ruraptin,
31. laynëta mana cumliptin, mandamintöcunata mana wiyacuptin
32. castigashaj gueruwan wiruypapis mana wiyacamashanpita, mana allicunata rurashanpita.
33. Chaypis Davidtaga mana cachariypami cuyaycäshaj. Paypaj imata aunishätapis manami cutiricushächu.
34. Paywan parlacushätaga manami rucachishächu. Palabrätaga cumlishämi.
35. Davidtaga aunishcä jutëcho jurarmi. Paytaga manami llullapäshächu.
36. Paypita mirar aywajcunaga imaypis mandaycangami. Inti caycashancamaga mandaycangami.
37. Mandaj cashanga canga quillano. Mana illgaypami mandaycanga syëlu manaraj ushacashanyäga.» Selah

Proverbios 22:3-4
3. Alli tantiyacoj runaga mana alliman chayananpaj cashanta musyar witicunmi. Mana tantiyacoj runami ichanga mana cäsupaypa aywar fiyupa ñacayman chayan.
4. Umildi cashpan, TAYTA DIOSTA rispitaptenga Paymi camacächin chay runa ima-aycayojpis cananpaj, rispitasha cananpaj, alli cawananpaj.

Romanos 1:1-32
1. Romacho caycaj ermänucuna: Noga Pablo, Jesucristupa sirbejninmi cay cartata apachimö. Jesucristupa apostulnin canäpämi Tayta Diosninchi acramasha. Jesucristupa alli willacuyninta willacunäpämi cachamasha.
2. Chay alli willacuyninpäga unaynami Tayta Diosninchi profëtancunawan willacachiran.
3. Chay alli willacuynenga niycaran Tayta Diospa wamran Jesucristo salbamajninchi cashantami. Payga cay pachacho caran ray David castapita yurejmi.
4. Paytami wañuptinpis Espíritu Santu cawarachimuran. Chaymi tantiyachimanchi Jesucristoga Tayta Diosninchïpa munayniyoj wamran cashanta.
5. Jesucristu-raycumi Tayta Diosga apostulnin canäpaj churamar cachamasha may-chay nasyuncunachöpis alli willacuyninta willacunäpaj. Chaymi pï-maytapis willapä Jesucristuman yäracur Tayta Diosninchi munashanno cawananpaj.
6. Chaynöpami gamcunatapis Tayta Diosninchi acrasha-cashunqui Jesucristupa maquincho cawanayquipaj.
7. Romacho caycaj ermänucuna, gamcunatapis Tayta Diosninchi cuyashushpayquimi acrashurayqui wamran canayquipaj. Tayta Diosninchi, y Taytanchi Jesucristo cuyapaycushunqui ari alli cawanayquipaj.
8. Ermänucuna, rimëruga Tayta Diosninchïtami noga agradësicö Jesucristuman sumaj yäracushayquita may-chaychöpis parlaptin.
9. Waran-waran llapaniquipaj mañacushäta quiquin Tayta Diospis musyanmi. Cachamashannöllami Wamran Jesucristupa alli willacuyninta llapan shongöwan willacuycä.
10. Mañacuycä Tayta Dios camacächiptenga gamcuna cajman rajacoj shamunäpämi.
11. Gamcuna cajmanga pasaypami shamuyta munaycä Espíritu Santu yanapämashanwan gamcunatapis yanapänäpaj. Chaynöpami Jesucristuman mas yäracur alli cawanquicunapaj.
12. Chayamuptëmi jucninchi-jucninchïpis Jesucristuman yäracuyninchïpa shacyächinacushunpaj Tayta Diosninchi munashanno cawananchïpaj.
13. Ermänucuna, achca cutimi gamcuna cajman rajacoj shamuyta munashcä. Shamuyta munarpis chapa captinmi mana puydishcächu. Juc marcacunacho willacuptë runacuna Jesucristuman yäracushanno gamcuna cajchöpis Jesucristuman yäracunanpämi willacuyta munaycä.
14. Rejsisha mana rejsisha runacunatapis, yachaj runacunata mana yachaj runacunatapis Jesucristupa willacuyninta willapänä caycan.
15. Chaymi imanöpapis Romaman shamuyta munaycä Jesucristupa alli willacuyninta willacunäpaj.
16. Nogaga manami pengacöchu alli willacuyta willacur. Chay alli willacuyga Tayta Diospa munayninmi Jesucristuman llapan yäracojcuna salbacunanpaj. Chaymi rimëru willapä Israel-masëcunata, chaypitana juc-lä runacunata.
17. Chay alli willacuychöga tantiyachimanchi Jesucristuman yäracullar salbasha cananchïpämi. Chaymi palabranchöpis isquirbiraycan: «Alli runaga Tayta Diosman yäracushanpitami salbasha canga» nir.
18. Fiyu runacunaga mana allita rurashpanmi waquin runacuna Tayta Diosninchi imano cashantapis musyananta chapata ruran. Chayno rurarga syëlucho caycaj Tayta Diosninchïtami rabyachin. Chaypitami chay runacunataga castiganga.
19. Chay runacunaga Tayta Dios imano cashantapis musyanmi. Paycunataga quiquin Tayta Diosmi llapan camashancunawan musyachisha.
20. Llapan camashancunata ricarmi musyanchi Tayta Diosninchi llapanpaj munayniyoj cashanta. Chaytaga unay caj runacunapis musyaranmi. Chaymi fisyu junaj chayamuptin pipis mana chapacongachu «Noga manami musyashcächu Tayta Dios llapanpaj munayniyoj cashanta» nishpan.
21. Tayta Diosninchi llapanpaj munayniyoj cashanta musyaycarpis paycunaga manami wiyacuranchu ni agradësicuranpischu. Chaypa ruquenga manacajcunallata yarpar mana allita rurashpanmi cawaran.
22. Paycunaga «yachajmi cä» nirpis imata rurashantapis manami musyanchu.
23. Chaymi imaycamapis cawaj munayniyoj Tayta Diosta adurananpa ruquenga runa-nirajcunata ruraycullar aduran. Chaynöpis aduran pärejcunatano ruraycur, uywacunatano ruraycur y garachaypa purejcunatano ruraycur.
24. Chayno cawaptinmi Tayta Diosninchïpis cachaycusha shongun munashanno melanaypajcunata rurar cawacunanpaj. Chaymi jucwan-jucwan cacun, marca pengay goyäcun.
25. Tayta Diosninchïta adurananpa ruquenga quiquincuna rurashallantami aduran. Llapanta camaj Tayta Diosninchïta adurananpa ruquenga pay camashallantami aduraycan. Quiquin Tayta Diosnillanchi adurashaga cachun.
26. Chaymi Tayta Diosninchi cachaycusha tucuy mana allicunata rurar cawacunanpaj. Warmicunapis uman shanariptin warmi-pura cacun. Ollgutaga mana munannachu.
27. Ollgucunapis ollgu-pura cacun. Warmitaga mana munannachu. Chaymi juchata rurashanman-tupu Tayta Diosninchi castigaycan.
28. Tayta Dios munashanno cawayta mana munaptinmi payga cachaycusha llutan yarpaynincunacho cawacunanpaj, marca pengay goyänanpaj.
29. Chayno cashpanmi tucuy mana allicunata ruran, quiquillanpaj imatapis munan, chiquinacun, inbidyösumi, wañuchicun, achäquita ashipan, engañacun, llullacur imatapis rasuntanöraj parlan, washa rima,
30. runa-masinpa contran riman, Tayta Diospapis contran, pï-maywanpis rimanacun, alli chölu-tucun, alabacun, mana allicunata ruranallanpaj yarpachacun, maman-taytanta mana wiyacunchu,
31. imata willapaptinpis mana chasquicunchu, aunishanta mana cumlinchu, mana cuyapäcunpischu, runa-masintapis perdunayta mana yachanchu.
32. Paycunaga musyaycanmi chayno cawajcuna infiernucho ñacananpaj cashanta. Chayta musyaycarpis mana manchacuypami chayno juchata ruran. Waquin runacunatapis shacyächin chayno mana allicunata rurananpaj.