A A A A A
Biblia en un año
Julio 16

2 Crónicas 28:1-27
1. Acaz ray cayta gallaycushan öra caycaran ishcay chunca (20) watayoj. Jerusalencho ray caran chunca sojtan (16) wata. Acazga TAYTA DIOSTA mana wiyacur juchata ruraran. Manami unay awilun Davidnönachu caran.
2. Chaypa ruquenga Israelpa raynincuna rurashanno juchallatana ruraran. Jundiypa ruracurcuran Baal-niraj ïdulucunata.
3. Insinsuwanpis saumachiran guechwa aywaj pampacho caycaj Ben-hinomcho. Wamrancunatapis sacrifisyupaj rupachiran TAYTA DIOS gargushan juc-lä runacunano. Chay runacunataga Israelcunapa ñaupanpitami Tayta Dios gargusha caran.
4. Uywacunatapis sacrifisyuta rurar rupachiran. Insinsuwanpis saumachiran ïdulucunapa capillancunacho, puytush lömacunacho, cupösu yöracuna chaquincunacho.
5. Chaypitami TAYTA DIOS cachaycuran Siriapa rayninpa munayninman. Chaura Siria runacunaga binsir Judäcunata aypallata prësu aparan Damascuman. Chaynöpis Tayta Diosga Acazta cachaycuran Israelpa rayninpa munayninman. Chaura paycunataga binsiran.
6. Remaliaspa wamran Peka Judá runacunata juc junajllacho wañuchiran pachac ishcay chuncan waranga (120,000) runacunata. Wañojcunaga caran jinyucunalla. Chaynöga caran unay caj awiluncuna rispitashan TAYTA DIOSTA gongaycärishanpitami.
7. Pillyay yachaj Efraín runa Zicri wañuycachiran Judäpa rayninpa wamran Maasiasta, palasyucho mandaj Azricamta, raypa mandaj suldärun Elcanata.
8. Israel suldärucunaga prësu chariran ishcay pachac waranga (200,000) Judá runacunata. Prësu aparan warmicunata, ollgu wamrancunata, warmi wamrancunata. Llapan ima-aycantapis quiquincunapaj apacuran Samariaman.
9. Chaycho caycaran TAYTA DIOSPA profëtan Oded. Paymi Samariaman suldärucuna prësuta yaycuycächiptin tariparcur niran: «Unay famillyayquicuna rispitashan TAYTA DIOSMI Judäcunapaj fiyupa rabyacurcusha. Chaynöpami gamcunapa munayniquiman churamusha. Gamcunaga fiyupa rabyawanmi wañuchishcanqui. Chayno rurashayquitaga Tayta Diospis musyaycanmi.
10. Chaypis Judäcunatawan Jerusalencho tiyajcunataga warmita ollgutapis uywayniquicunapaj aparcaycanqui. Gamcunapis ¿manachu juchata rurashcanqui TAYTA DIOSPA ñaupanchu?
11. Cananga nishäta wiyacuy. Prësu apamushayquita cutichiy. Paycunaga famillyayquicunami canpis. Canan gamcunapäga TAYTA DIOS fiyupa rabyashami caycan.»
12. Chaymi Efraín trïbucho mandajcuna: Johananpa wamran Azarías, Mesilemotpa wamran Berequías, Salumpa wamran Ezequías, Adlaipa wamran Amasapis cutircaycämojtaga ñaupanpita chapaycur
13. niran: «¿Imapätaj prësucunata apamushcanqui? Paycunata ñacacherga masmi juchayojyäshun. Gamcunaga munarcaycanqui juchanchïcuna jananman-jananman yapacänallantami. Noganchëga fiyupa juchayojnami carcaycanchïpis. Chaura TAYTA DIOSGA fiyupami rabyacurcongapaj noganchi Israelcunapäga.»
14. Chayno niptin suldärucunaga prësu aparcaycashanta cachariycäriran. Ima-aycanta guechumushantapis mandajcunapawan llapan runacunapa ñaupanman gotuycäriran.
15. Chaura Efrainpita mandajcunana chay prësu apamushancunata cuyaparan. Guechurcur apashanpita jorgurcur röpacunata goran jaticunanpaj galalla caycajcunata. Llanguiynajcunatapis jatiparan. Micuyta gararan. Yacuta upuchiran. Nanajnincunata jampiparan. Mana aywayta puydejcunatapis bürrucunaman muntarcachir cutichiran aypalla palmayoj Jericó siudäcama. Chaychöna cachaycuran famillyancunawan. Nircur Samariaman cuticuran.
16. Chay wichan ray Acazga Asiriapa rayninman cachata cacharan «yanapämay» nir.
17. Edom runacunaga Judäman yaycuycur waquinta wañuycachir waquinta prësu apacuran.
18. Filistea runacunapis Judäman yaycuycur ima-aycantapis pampa siudäcunapita, Neguevpita guechurcur apacusha caran. Filistea runacunaga quiquincunapäna charicarcäriran: Bet-semes, Ajalón, Gederot, Soco, Timna, Gimzo siudäcunata, läduncho caj marcacunatapis. Chay guechushan siudäcunachöna tiyacaycäriran.
19. TAYTA DIOS camacächisha caran Judäcuna pengaycho cananpaj. Judäpa raynin Acazmi juchata rurachiran. Quiquin Acazpis TAYTA DIOSTA manana rispitarannachu.
20. Asiriapa raynin Tiglat-pileser alli yanapänanpa ruquenga Acazta magaj aywaran.
21. TAYTA DIOSPA Templunpitawan palasyunpita, mandajcunapa wasincunapita llapan alli caj cösacunata jorgurcur goycuptinpis Asiriapa raynenga manami cuyaparanchu.
22. Fiyupa ñacaycarpis ray Acazga manami TAYTA DIOSTA rispitaranchu.
23. Damascucuna «diosnë» nishancunapämi uywancunata pishtarcur rupachiran. Chayno rurarmi Acazga mana alliman chayaran. Acazga yarparan Siria runacuna «diosnë» nishancuna chay nasyuncho tiyaj raycunataga imachöpis yanapashanta. Chaymi paypis yarparan uywacunata pishtarcur rupachiptenga yanapänanpaj cashanta. Chayno rurashanpitaga Acaz mana allimanmi chayaran. Israelcunapis ñacayman chayaran.
24. Acazga TAYTA DIOSTA sirbinanpaj Templucho caycaj cösacunatapis paquir-usharan. Templupa puncuncunatapis wichgachiran. Nircur Jerusalenpa intëru isquïnancunacho altarcunata rurachiran.
25. Judächöga llapan siudäcunacho capillacunata rurachiran mana rejsisha dioscunapaj insinsuwan saumachinanpaj. Chaycunata rurar unay awiluncuna rispitashan TAYTA DIOSTAGA fiyupa rabyachiran.
26. Acazpaga gallaycushanpita ushanancama ima rurashanpis waquenga isquirbiraycan Judäpawan Israelpa raynincunapa acta librunchömi.
27. Wañuptin pampaycäriran unay caj awiluncuna pamparaycashan Jerusalén siudächo caycaj pantiyunman. Ichanga manami pamparanchu Israel runacunapa raynincuna pamparänan pantiyunmanga. Chaypitaga ruquin ray caran wamran Ezequías jutiyojna.

2 Crónicas 29:1-36
1. Ezequiasga ray cayta gallaycushan öra caycaran ishcay chunca pichgan (25) watayoj. Jerusalencho tiyar ray caran ishcay chunca isgunnin (29) watan. Mamanpa jutin caran Abi. Payga caran Zacariaspa wamran.
2. Ezequiasga TAYTA DIOSTA rispitar allillata ruraran unay caj awilun Davidno.
3. Paymi rimir wata ray caycashancho wata gallarej quillacho Templupa puncuncunatapis quichachiran. Nircur allchachiran.
4. Cüracunatawan y cüracunata yanapaj Leví runacunata gayachir shuntaran inti yagamunan caj läducho läsa pampaman.
5. Nircur niran: «Leví runacuna sumaj wiyamay: Cananga limyuyay. Unay caj famillyanchïcuna rispitashan TAYTA DIOSPA Templuntapis limyu cananpaj pichapacuy. Rispitädu cuartupitapis ganra caycajcunata jorguy.
6. Päsaj famillyanchïcunaga TAYTA DIOSNINCHÏTA manami cäsushachu. Tayta Diospa ñaupanchöga juchallatami rurasha. Chayno carmi TAYTA DIOSTAGA gongaycärisha. Tiyanan Templutapis manacajman churasha.
7. Templuman yaycuna puncutapis wichgarachisha. Achquicunatapis upirgärachisha. Templuchöga manana insinsuwanpis saumachinnachu. Mananami rupachina sacrifisyucunatapis rupachishanachu rispitashanchi Tayta Diospäga.
8. Chaypitami TAYTA DIOSGA rabyacurcusha Judäcunapaj, Jerusalencho tiyajcunapäpis. Chaynöpami camacächisha fiyupa manchariypaj llaquicuy cananpaj. Chaytaga ñawiquiwanmi ricashcanqui.
9. Chaypitami taytanchïcunapis guërracho wañusha. Wamranchïcunata warmita ollgutapis, warminchicunatapis prësu apasha.
10. Chaymi cananga Israelpa TAYTA DIOSNINWAN alli parlacunäpaj yarpachacushcä. Chayrämi noganchïpaj rabyasha caycashanpita allchacanga.
11. Taytacuna gamcunaga ama guellanaychu. TAYTA DIOS gamcunataga acrashurayqui pay nishanta rurar imaypis sirbinayquipämi, insinsutapis paypaj saumachinayquipämi.»
12. Chaura Leví runacunaga aruyta gallaycäriran. Chay arojcunaga caran: Coatpita miraj cajcuna Amasaipa wamran Mahat, Azariaspa wamran Joel. Meraripita miraj cajna caran Abdipa wamra Cis, Jehaleelpa wamran Azarías. Gersonpita miraj cajna caran Zimapa wamran Joa, Joapa wamran Edén.
13. Elizafanpita miraj caj famillyana caran Simriwan Jehiel; Asafpita cajna Zacariaswan Matanías.
14. Hemanpita miraj cajna caran Jehielwan Simei; Jedutunpita cajna Semaiaswan Uziel.
15. Leví runacunaga aruyta gallaycunanpaj famillyancunata shuntaran. Nircur limyuyar bäñacuran. Chaypitaga Templumanna yaycuran chaycho cajcunata limyuyächinanpaj. Llapantapis ruraran TAYTA DIOSPA laynincho niycashanno y ray nishannömi.
16. Chaypitana Templuta limyuyächinanpaj cüracuna yaycuran. Ruripita jawaman jorgamuran llapan tarishancunata TAYTA DIOS «ganra» nishan cajtaga. Leví runacuna aparan Cedrón ragraman.
17. Templuta limyuyächiyta gallaycuran wataman gallarej rimir junajcho. Chaypita pusaj junajtaga limyuyächir puncucamana chayachimuran. Chaypita pusaj junajtami Templuta limyuyächiyta usharan. Chunca sojtan (16) junajpäga ushajpäna usharan.
18. Nircur palasyuman aywaycur Ezequiasta willar niran: «Intëru Templu ruritanami limyuyächiyta ushashcäcuna. Limyuyächishcänami uywacunata rupachina altarta llapan cösancunatawan, TAYTA DIOSTA garar tantata churana mësatapis llapan cösancunatawan.
19. Ray Acaz Tayta Diosta mana rispitar jitargärishancunatapis camacächishcäcunanami. Cananga llapanpis caycan TAYTA DIOSPA altarninpa ñaupanchönami.»
20. Chaypita ray Ezequiasga tutalla jatariran. Nircur shuntachiran siudächo mandajcunata. Paycunawanna aywaran Templuman.
21. Aparan ganchis töruta, ganchis carnita, ganchis cashnita, ganchis orgu capshita. Capshitaga aparan raypa famillyancunapa, Templucho sirbejcunapa, Judá nasyun runacunapa juchanpa ruquin. Aaronpita miraj cüracunatana rayga niran chay uywacunata TAYTA DIOSPA altarnincho rupachinanpaj.
22. Chaura cüracunaga pishtaran töru-mallwacunata. Yawarninta charircur wiñaparan altarpa intëru jananpa. Chaynöllami ruraran carnicunapawan cashnicunapa yawarnintapis.
23. Chayno ruraycur juchapita sacrifisyupaj capshicunatana aparan raywan runacuna caycashanman. Chaura paycunana capshicunapa uman jananman maquinta churaran.
24. Nircurna pishtaran. Yawarnintaga altarpa jananpa wiñaparan Tayta Dios llapan Israel famillyacunapa juchanta perdunananpaj. Raymi niran llapan Israelcunapa jutincho chay sacrifisyuta rupachinanpaj.
25. Ray Ezequiasga TAYTA DIOSPA Templunman churaran Leví runacunata latilluntawan, arpantawan, tacsha arpantawan. Churaran ray David camacächishanno, Tayta Diospa profëtan Gad y Natán nishanno. Chayno rurananpäga TAYTA DIOSMI profëtancunawan willacachiran.
26. Leví runacunaga ichirpaycaran David rurachishan tucanacunata aptash-aptasha, cüracunana trompëtanwan-cama.
27. Chaura Ezequiasga niran altarcho uywata rupachinanpäna. Rupachiyta gallaycäriptin TAYTA DIOSTA alabar gallaycäriran. Cantayta, trompëtacunata tucayta, David rurachishan tucanacunata tucayta gallaycuran.
28. Llapan runacuna gongurpaycur adurarcaycaran Tayta Diosta alabashpan cantaptin. Cüracunana trompëtacunata tucarcaycaran. Chaynölla llapan carcaycaran rupachina sacrifisyu rupayta ushanancama.
29. Rupayta ushaycuptin raypis yan'gajnincunapis Tayta Diosta adurar gongurpacuran.
30. Ray Ezequiaswan autoridäcuna niran David cantashancunata, profëta Asaf cantashancunata cantaj Leví runacuna TAYTA DIOSTA adurananpaj. Chaura paycunaga fiyupa cushisha cantaran. Adurashpan gongurpacuran.
31. Ushaycuptinna llapan runacunata Ezequías niran: «Cananga TAYTA DIOSPANAMI canqui. Agradësicur alli goyaypita sacrifisyuyquicunata Templuman apamuy. Waquin sacrifisyucunatapis apamuy.» Chaura runacunaga agradësicur aparan uywa garaynincunata, micuy ofrendancunata. Buluntäninpita rupachina sacrifisyupaj uywacunata rupachiyta munaj cäga aparan.
32. Rupachina sacrifisyupaj runacuna apashan uywacuna caran ganchis chunca (70) töru, pachac (100) carni, ishcay pachac (200) cashni. Chay uywacunaga caran TAYTA DIOSPAJ rupachinallanpaj.
33. Tayta Diosta llapan garashanga caran sojta pachac (600) wäca, quimsa waranga (3,000) uysha.
34. Wallcajlla cashpanmi cüracunallaga mana atiparanchu rupachina sacrifisyupaj uywacunata pishtayta. Chaymi waquin cüracuna limyuyashancama Leví runacuna yanaparan. Cüracunapitaga mas rimërumi jinan öra Leví runacuna limyuyasha caran.
35. Rupachina sacrifisyucuna aypalla caran. Alli goyaypita sacrifisyucunapa wirancunatapis aypallata rupachiran. Rupachir wiñapänanpaj bïnupis caycaran. Chaynömi TAYTA DIOSTA rispitar adurayta yapay gallaycäriran.
36. Tayta Dios yanaparan. Llapantapis camarishancunataga manacajnölla rurar ushariran. Chaymi Ezequiaspis llapan runacunapis fiyupa cushicuran.

Salmos 84:8-12
8. Jacobpa munayniyoj TAYTA DIOSNIN, mañacaycämushäta wiyaycamay ari. Selah
9. Tayta Dios, alli ricaycuy acrashayqui raytaga. Nogacunapäga paymi caycan pillyar chapacuna escüdöno.
10. Waranga watantin juc-lächo goyänäpa ruquenga mas alli canman juc junajllapis Wasiquicho goyaptëmi. Juchasapacunawan goyänäpa ruquenga mas alli canman Wasiquicho pichapacullarpis goyaptëmi.
11. TAYTA DIOS gammi intita achicyächimunqui, ima mana allipitapis chapämanqui. Munashayquino goyajcunataga cuyanquimi, allimi ricanqui. Paycunataga llapantapis allitami tarichinqui.
12. Munayniyoj TAYTA DIOS, ¡cushisha cawachun gamman yäracamojcunaga!

Proverbios 21:6-8
6. Llullacuyllapa ima-aycatapis tariyga manami allichu. Chayga caycan cushicachimänallapämi, wañuyta ashiyllami.
7. Fiyucunaga quiquin mana allita rurashallanwanmi wañonga. Allita rurayta mana munashanpitami ushacanga.
8. Fiyu runaga juchallatami ruran. Alli runa rurashanmi ichanga llapanpis alli.

Hechos 19:21-41
21. Chaypitana Pablo yarparan Jerusalenman aywananpäga Macedonia probinsyacho, Acaya probinsyacho caj ermänucunata watucuytaraj. Jerusalenpita Romamanna aywaytapis yarparan.
22. Chaymi Timoteotawan Erastota Macedoniaman ñaupachiran. Quiquin Pablumi ichanga Asia probinsyacho goyaranraj.
23. Chay wichanmi Jesusman yäracojcunataga runacuna chiquicarcäriran.
24. Chayno chiquiyta gallaycachiran Demetrio jutiyoj runami. Chay runaga diosa Artemisapa tacshalla capillancunatami guellaypita tacaj. Chay capillacunata ranticurmi Demetrioga capilla ruraj-masincunawan achca guellayta gänaj.
25. Juc cutinami capilla ruraj-masincunatawan piyunnincunata gayaycachir niran: «Gamcuna musyanquimi tacapacullar gänashanchïta.
26. Musyashayquinöpis Pabloga intëruchömi yachaycächin ‹runa rurashanga manami rasunpa dioschu› nir. Chayno nishanta manami cay Efesullachöchu riguisha. Asia probinsyachöpis riguichishami.
27. Cananga manami noganchïpa aruyllanchïchu ushacanga. Munayniyoj mamanchi Artemisatapis templuntapis manacajmannami churanga. Mamanchi Artemisataga intëru Asiacho tiyajcuna, intëru munducho tiyajcunapis rispitaycashancho capaschari manapis rispitanmannachu.»
28. Demetrio chayno niptin guellay tacaj-masincunawan piyunnincunaga fiyupa rabyar gaparparan: «¡Bïba, Efesucunapa mamanchi Artemisa!» nir.
29. Chayno niptin mas achcana chay siudächo tiyaj runacunapis gaparpaycaran. Fiyupa rabyarmi Gayotawan Aristarcotapis shuntacänan coliseuman prësu aparan. Gayowan Aristarcoga Macedonia probinsyapitami Pabluta yanapar shamuran.
30. Apashanta musyaycurmi Pabloga aywayta munaran. Ichanga ermänucunana micharan.
31. Asia probinsyacho caj waquin autoridäcunapis Pabluwan rejsinacushpanmi willachiran shuntacasha caycajman mana aywananpaj.
32. Shuntacasha caycaj runacunaga manami musyaranchu imapaj shuntacashantapis. Wichaypa uraypa parlarcaycaran.
33. Israelcunatapis jitapänanpaj cashanta yarparmi Israel runacunaga Alejandro jutiyoj runata tangaypa yaycachiran paycunapa faburnin parlananpaj. Chaymi runacunapa ñaupanman Alejandro yaycuycur maquinwan sëñata ruraran upällananpaj.
34. Ichanga Alejandro Israel runa cashanta musyar ishcay örano juc rimashannölla gaparparan «¡Bïba, Efesucunapa mamanchi Artemisa!» nir.
35. Chaura autoridäcunapa secretaryonga sëñaypa runacunata upällaycachir niran: «Éfeso runacuna, ¿imanirtaj gamcuna gaparpaycanqui? Llapanmi musyan cay marcanchïcho Artemisapa templunta täpaycashanta, syëlupita urämoj mamanchi Artemisatapis ricaycashanta.
36. Pipis manami chaytaga ñïgangapächu. Ama gaparpaychu. Sumajraj yarpachacuy-llapa imata ruranayquipäpis.
37. Apamushayqui runacunaga templuta manami manacajman churashachu. Mamanchi Artemisatapis manami ashllishachu.
38. Demetrioga, aroj-masincunaga pitapis demandar juezman aywachun. Juezcuna caycanmi arriglananpaj. Quiquincuna rasun cajwan ichichun.
39. Ichanga gamcuna jucta parlayta munaptiquega llapan autoridäcunawan shuntacaycur sisyunta rurashun.
40. Canan päsashanwanga Roma nasyunpa contran jatarishanchïta yarpar demandamashwanmi. Chaura noganchëga manami imano difindicuytapis camäpacushunpächu.»
41. Chayno nirir llapan runacunata despachariran.