A A A A A
Biblia en un año
Julio 14

2 Crónicas 23:1-21
1. Chaypita ganchis wataman cajchönaga Joiada gayachiran capitancunata. Gayachiran: Jerohampa wamran Azariasta, Johananpa wamran Ismaelta, Obedpa wamran Azariasta, Adaiapa wamran Maasiasta, Zicripa wamran Elisafat-ta. Paycunawan sumaj parlacuran.
2. Paycunana intëru Judäpa tumar llapan siudäcunapita Jerusalenman shuntamuran cüracunata yanapaj Leví runacunatawan Israel runacunapa mandajnincunata.
3. Llapan shuntacaycur Templucho Joaswan parlacuran. Chay runacunata Joiada niran: «¡Caymi raypa wamran! Paymi rayga canman, TAYTA DIOS Davidta aunishanno.
4. Chaymi gamcunaga quimsa röpaman raquicanqui. Juc röpa cäga säbadu jamay junajcho Diosta rispitananpaj yachachej cüracuna, Leví runacuna Templupa puncunta täpanqui.
5. Yapay juc röpa cäga caycanqui raypa palasyun cajcho. Yapay juc röpa cajna ‹Simintu› nishan puncucho carcaycanqui. Runacunana llapan Templupa sawannincho carcaycanga.
6. Leví runacunawan cüracuna aruynincho caycajcunalla Templu rurimanga yayconga. Paycunallami limyu cashpan Templumanga yayconga. Runacunaga llapan TAYTA DIOS nishanta cumlircaycanga.
7. Leví runacunaga rayta täpar curalaraycanga pillyanancuna aptasha. Templuman yaycuyta munaj cajtaga wañuchenga. Ray maypa aywaptinpis yan'ganga.»
8. Leví runacunawan Judá runacunaga cüra Joiada nishannölla llapan carcaycaran. Mandajcunaga munaynincho caj runacunata shuntaran säbadu jamay junajcho Templucho aruycajcunata, turnunta rucananpaj caycajcunatapis. Cüra Joiadaga turnunta cumlejcunapis manaraj aywacunanpämi niran.
9. Llapanta camacarcachir Joiadaga capitancunata entregaran Tayta Diospa Templuncho caycaj lansacunata, pillyar chapacunan escüducunatapis. Chaycunaga unay ray Davidpami caran.
10. Nircur llapan puncucunaman runacunata camacächiran Templupa jucaj cantunpita jucaj cantuncama, altarpa ñaupanpapis intëru tumarej. Raytaga llapan täparcaycaran lansan aptasha-aptasha.
11. Chayrämi cüra Joiadaga wamrancunawan raypa wamranta jorgamuran. Nircur corönata jatiparan. Tayta Diospa mandamintuncunata entregaran. Ray cananpäna churaran. Alli asyaj asëtita wiñapaptin llapan runa sinchipa «¡Rayninchëga alli cawachun!» nir gaparparan.
12. Llapan runacuna gaparpajta wiyar Ataliaga aywaran TAYTA DIOSPA Templuncho runacuna carcaycashanman.
13. Pilancu ichiraycashan läduncho rayga ichiraycaran raycunapa custumrin cashanno. Lädunchöna ichirpaycaran mandaj suldärucuna, müsicata tucajcuna. Llapan runacuna fiyupa cushisha trompëtacunata tucarcaycaran. Cantajcunana cantapallapa tucanacunata tucar Tayta Diosta alabarcaycaran. Chaura Ataliaga rabyawan röpanta rachirir gapararan: «¡Traysunëru! ¡Traysunëru!» nir.
14. Cüra Joiadaga mana munaranchu TAYTA DIOSPA Templuncho wañuchinanta. Chaymi suldärucunapa capitannincunata niran: «¡Ataliata juc-läman jorguy. Pipis paypa faburnin cajtaga wañuchiy!»
15. Chaymi Ataliataga charicarcärir apacuran cawalluyoj suldärucuna palasyuman yaycunan cajpa. Chaychöna wañuycärachiran.
16. Chaypita Joiadaga Tayta Dioswan parlacachiran rayta y Judá runacunata TAYTA DIOS munashannölla cawananpaj.
17. Nircorga llapan aywaran Baalpa templunman. Chayaycur llapanta juchurgärachiran. Altartapis illgächiran ïduluntinta. Baalpa cüran Matantana altarcuna caycashanman apaycur wañuchiran.
18. Chaypitaga cüra Joiadanami TAYTA DIOSPA Templunta täpananpaj waquinta churaran. Täpajcunaga caycaran cüracunapawan Leví runacunapa mandäduncho. Cüracunatawan Leví runacunataga ray Davidmi turnunpa churasha caran TAYTA DIOSTA rispitashpan rupachina sacrifisyucunata altarcho rupachinanpaj, cantar alabananpaj. Davidga churasha caran Moisés isquirbishancho niycashanno.
19. Chayno Templuman yaycuna puncumanpis täpajcunata churaran, ganra caycar yaycur Templuta mana ganrachinanpaj.
20. Nircur cüra Joiadaga rispitädu runacunawan, capitancunawan, siudäcunacho mandajcunawan y llapan runacunawan rayta yan'garan TAYTA DIOSPA Templunpita palasyucama. Chaymanga norte caj puncupa yaycarcachirmi Joasta jamachiran ray jamanan sillunman.
21. Llapan runacuna cushisha carcaycaran. Ataliata sabliwan wañuchisha captin siudächöga jauca goyayllana caran.

2 Crónicas 24:1-27
1. Ray cayta gallaycur Joás caycaran ganchis watayoj. Jerusalencho ray caran chuscu chunca (40) wata. Mamanpa jutin caran Sibia. Payga caran Beerseba marcapitami.
2. Cüra Joiada cawashancamaga TAYTA DIOSLLATA wiyacuran.
3. Joastaga ishcay warmiwan Joiada majacharan. Chaura Joaspaga wamrancuna caran achca ollgupis warmipis.
4. Chaypita unayllataga TAYTA DIOSPA Templunta allchachiyta Joás yarparan.
5. Chaymi cüracunata y cüracunata yanapaj Leví runacunata shuntaycur niran: «Judá siudäcunapa tumar llapan runacunapita guellayta shuntamuy cada watalla Tayta Diospa Templunta allchachinapaj. Juclla ayway.» Nishanpis Leví runacunaga manami jucllaga aywaranchu.
6. Chaura rayga cüracunapa mandajnin Joiadata gayarcachir niran: «¿Imanirtaj Judäpita Jerusalenpita guellayta mana shuntachimushcanquichu Leví runacunawan? Toldupaj shuntananpäga niran TAYTA DIOSTA sirbej Moisesmi, llapan Israelcunami.»
7. Fiyu warmi Ataliami famillyancunawan TAYTA DIOSPA Templunta pirdichisha caran. Templupitaga jorguran rispitädu cösacunata ïduluncunaman churapänanpaj.
8. Chaypita rayga babulta rurachiran. Nircur Templu puncu jawa cajman churaran.
9. Chaypitana ushajpaj Judá runacunatawan Jerusalencho tiyajcunata nutificaran impuestuta pägaj apananpaj. Chayno cananpäga TAYTA DIOSTA sirbej Moisesmi Israelcunata chunyajcho willaparan.
10. Chaura llapan mandajcuna, runacuna cushisha impuestuta pägaj apar cajunman wiñaran juntachinancama.
11. Juntarcuptin Leví runacunana babultaga rayman apaj ricananpaj. Guellay juntashana captenga gayachej raypa secretaryuntawan mas mandaj cüratapis. Paycunami guellayta tacshej. Nircur babultaga cutichej churaränan cajman. Chaynölla waran-waran rurashpan aypalla guellayta shuntaran.
12. Raywan cüra Joiadanami TAYTA DIOSTA rispitana Templuta allchachejcunata guellayta entregaj. Paycunanami rumi llagllajcunata, carpintërucunata, fyërru tacajcunata, runsipita rurajcunata pägaj.
13. Chaura paycunana aruyta gallaycärir rätu usharachiran. Rimir-punta caj plänunta ricaycur-ricaycur chaynöta Tayta Diospa Templunta allcharan.
14. Allchayta ushaycur puchoj guellayta aparan raywan cüra Joiada cajman. Chaura paycunana chay puchoj guellaypita rurachiran Templucho imapis pishejcunata. Rurachiran Tayta Diosta alabananpaj caj cösacunata, sacrifisyucunata rupachir üsanan cajcunata, cucharuncunata, gori bäsucunata, guellay bäsucunata. Joiada cawashancamaga TAYTA DIOSPA Templuncho custumri cashanno uywacunatapis siguïru ruparcaycächiran.
15. Cüra Joiadaga auquinna caran. Pachac quimsa chuncan (130) watayoj caycashancho wañucuran.
16. Pampaycäriran Davidpa siudänincho raycuna pampacunan pantiyunman. Payga amatar allillatami ruraran Israelcunapaj, Tayta Diospaj, Templuchöpis.
17. Joiada wañushanpitanaga Judá runacunapa mandajnincuna ray cajman aywaycur rayta rispitar alliman churaran. Nircurnaga paycuna llutanta yachachishanta ray chasquiparan.
18. Chaynöpami unay caj awiluncuna adurashan TAYTA DIOSTA y Templuta gongaycuran. Nircorga Asera diosa-niraj ïdulucunata, juc ïdulucunatana aduraran. Chay juchanpitami Tayta Diosga fiyupa rabyacurcuran Jerusalén runacunapäwan Judá runacunapaj.
19. Chaypis TAYTA DIOSGA profëtancunawan willachiran ñaupatano payllaman yäracunanpaj. Profëtacuna piñacuptinpis runacunaga mana wiyacurannachu.
20. Chaura cüra Joiadapa wamran Zacarías Diospa Espiritunpa munaynincho ricacushpan altuninman ichiycur llapan runacunata niran: «TAYTA DIOSGA nin: ‹¿Imanirtaj mana cumlinquichu mandamintöcunata? ¿Imanirtaj quiquillayquicuna mana alliman chayayta ashircaycanqui? ¡Cananga gamcuna cachaycamashayquinöllami nogapis cachaycushayqui!› »
21. Chayno niptin Zacariaspa contran parlacuran. Ray «wañuchiy» niptinmi Templupa sawannincho runacuna sajmaran.
22. Ray Joasga mana yarparannachu Zacariaspa papänin Joiada imano cuyapashantapis. Joiadapa wamran Zacariastaga wañuycachiran. Zacarías wañunanpäna caycashancho sinchipa niran: «¡TAYTA DIOS ricashunqui imano ruraycashayquitapis. Nircur jusgashunqui!»
23. Chaypita juc watataga Joaswan pillyaj aywaran Siria suldärucuna. Judäman, Jerusalenman chayaycushpanmi Judäpa mandajnincunata ushajpaj wañuchiran. Nircur ima-aycantapis Damascucho ray caycashanman apachiran.
24. Siria suldärucunaga wallcajllami caranpis. Judá suldärucunataga aypalla caycaptinpis TAYTA DIOSMI wallcajllapa munayninman cachaycuran. Payta gongaycushanpitami chayno cachaycuran. Chaynömi Joastaga juchancunapita castigaran.
25. Siria suldärucuna aywacur Joastaga cachaycuran fiyupa wañuycajtana. Joastaga quiquinpa uywaynincunallami contran parlacur cämancho jitaraycajta wañuycachiran. Chaynöga cüra Joiadapa wamran Zacariasta wañuchishanpitami wañuchiran. Nircur pampaycäriran Davidpa siudänincho caycaj pantiyunman. Ichanga manami pamparanchu raycuna pamparänanmanga.
26. Joasta wañuchejcunaga caran Amón warmi Simeatpa wamran Zabad, Moab warmi Simritpa wamran Jozaba.
27. Joaspa contran Tayta Dios willachishancunapis, Templuta allchachinanpaj guellayta shuntashancunapis, wamrancunapa willapancunapis isquirbiraycan raycunapa acta librun isquirbiraycashanchömi. Chaypitaga wamran Amasías jutiyojna ruquin ray caran.

Salmos 83:9-18
9. Paycunata wañurachiy Madián runacunata wañuchishayquino. Paycunataga ushariy Sisarata, Jabinta Cisón mayu läduncho wañuchishayquino.
10. Paycunataga illgächirayqui Endorchömi. Chauraga chullpamanna ticraran.
11. Mandajnincunatana wañuchiy Orebta, Zeebta wañuchishayquino. Llapan raycunatana wañuchiy Zebata, Zalmunata wañuchishayquino.
12. Paycunaga «Dios goycushan chacrata charicarcärishun» niran.
13. Tayta Diosnillä, camacaycachiy ari chaquisha öjata wayra apacushanno ricacunanpaj.
14. Imanömi muntita nina rupar ushacurcun, imanömi jircapa nina ichircur-ichircur aywan
15. chayno ricacunanpaj löcu tamyawan gaticachay, löcu wayrawan manchachiy.
16. ¡TAYTA DIOS paycunataga fiyupa pengacachiy gamman yäracamunanpaj!
17. Imaycamapis pengaycho cachun. ¡Chayno caycällarmi paycunaga wañongapis!
18. Llapan musyachun gam japallayqui TAYTA DIOS cashayquita. Tantiyacuchun gamlla janaj pachacho cay pachachöpis Tayta Dios cashayquita.

Proverbios 21:2-3
2. Runapäga llapan rurashancunapis alli-niräpunmi. Chaypis TAYTA DIOSRÄMI nin alli u mana alli yarpashancuna cashantapis.
3. Alli cajta rasun cajllata rurar goyay. Chayno ruraptiquega sacrifisyucunata garashayquipitapis masmi TAYTA DIOS cushicun.

Hechos 18:1-28
1. Atenaspita aywacorga Corintuman Pablo chayaran.
2. Chaychömi Israel-masin Aquila jutiyoj runawan tincuran. Warminpana jutin caran Priscila. Aquilaga Ponto probinsya runami caran. Paycunaga mushojrämi Italiapita chayasha caran. Chayman aywacuran Israelcunata Romapita mandaj César Claudio garguchiptinmi. Pabloga Aquilata watucoj aywaran.
3. Aquilaga toldu jirayta yacharan. Pablupis chayno toldu jirayta yacharmi paycunawan iwal tiyaran.
4. Pabloga cada säbadu jamay junajmi sinagogaman aywaran. Chaychömi Israel runacunawanpis mana Israel runacunawanpis Jesuspita parlaj.
5. Macedonia probinsyapita Silaswan Timoteo chayaptinna Pabloga aruyninta cachaycur alli willacuyta willacullarna puriran. Israelcunata willaparan Jesusga Tayta Dios cachamushan Cristo cashanta.
6. Ichanga Israelcuna mana wiyacuyta munar Pabluta ashllir-usharan. Chaymi Pabloga röpanta tapsicurir niran: «Gamcunaga quiquiquipitami ñacayman chayanquipaj. Nogaga willapashcänami. Cananpitaga mana Israel runacunatanami alli willacuyta willapäshaj» nir.
7. Sinagogapita llojshirir Pabloga Tayta Diosta rispitaj Ticio Justopa wasinman aywacuran. Ticiopa wasinga sinagogapa ñaupallanchömi caran.
8. Sinagogacho mandäga caran Crispo jutiyoj runami. Paypis wasincho llapan tiyajcunawanmi Jesusman yäracuran. Corinto runacunapis yäracuran. Chaura yäracojcunataga llapantami Pablo bautisaran.
9. Juc chacayga suyñuynincho Pabluta Tayta Jesús niran: «Pablo, noga nishätaga mana manchacuypa willacuy. Ama upällallaga cacuychu.
10. Nogaga gamwanmi caycäshaj. Pipis manami imatapis rurashunquipächu. Cay marcachöga achcajmi acrashä runacuna tiyan.»
11. Chaymi Pabloga wata sojta quillan alli willacuyta willacur Corintucho goyaran.
12. Galión jutiyoj runa Acaya probinsyapa mandajnin caycänan wichanmi ichanga Pablupa contran Israel runacuna jatariran. Pabluta charircur Galionpa despächunman aparan.
13. Chayaycachir niran: «Cay runaga: ‹Tayta Diosta adurashun› nishpan yachachirpis laytami manacajman churaycan.»
14. Pablo rimananpaj caycaptinna Galión niran: «Israelcuna, cay runa llutanta rurasha captenga wañuchicusha captenga gamcunata atindëmanmi.
15. Diosniquipa laynincuna janan, ninshi-ninshillapita ichanga manami atindishayquichu. Quiquiquicuna imanöpis arriglacuy.»
16. Chayno nir despächunpita llapanta garguran.
17. Garguptinmi sinagogapa mandajnin Sostenesta despächu puncucho charicaycärir fiyupa magaran. Chayta ricarpis Galionga mana imapis gocuranchu.
18. Chaypita unayllarämi Corintucho Pablo goyaran. Nircur ichanga ermänucunapita dispidicurir Pabloga Priscilawan Aquilawan iwal aywacuran Siria partiman chayananpaj. Büqui chayanan Cencrea marcaman chayashpan Pabloga Tayta Diosta aunishanta cumlir ajchanta rutucuran.
19. Efesuman chayarna Pabloga Priscilatawan Aquilata cachaycuran. Nircur sinagogaman aywaran Jesuspita Israelcunawan parlananpaj.
20. Chaymi Israelcunaga Pablo unaycama goyapänanta munaran. Pablumi ichanga mana munaranchu.
21. Chaypa ruquenga dispidicur niran: «[Cananga Pascua fistapämi imanöpapis Jerusalenman chayanä caycan.] Tayta Dios munaptenga watucoj cutimushämi.» Nircorga Efesuman büquiwan aywacuran.
22. Cesarea siudäman chayaycurna Jerusalenman aywaran ermänucunata watucoj. Chaypitana Antioquiaman cuticuran.
23. Chaypita unayllataga Galacia y Frigia probinsyacunapa yapay aywaran marcan-marcan ermänucunata shacyächiraycar.
24. Chay wichanmi Efesuman chayaran Apolos jutiyoj Israel runa. Payga caran Alejandría marca runa. Rimayta sumaj yacharan. Tayta Diospa palabrantapis sumaj yacharan.
25. Apolosga Tayta Jesuspaj sumajmi musyaran. Chaymi runacunataga cushisha sumaj willapaj Tayta Jesuspita. Bautisacuypitami ichanga Bautisaj Juan yachachishallantaraj yacharan.
26. Juc cuti sinagogaman aywar Apolosga mana manchacuypa willacuycaran. Chayta wiyar Priscilawan Aquilaga wasinman Apolosta pusharan. Nircur Jesuspita masta tantiyachiran.
27. Chaypita Acaya probinsyamanna Apolos aywayta munaptin, Efesucho caj ermänucunaga cartata apachiran Acayacho caj ermänucuna alli chasquinanpaj. Chayarga Dios yanapaptin ermänucunata sumaj shacyächiran.
28. Israelcuna mana riguiptinpis Apolosga sumaj tantiyachiran Diospa palabrancho Jesuspaj rimaycashanta. Tantiyachiran Jesusga Tayta Dios cachamushan Cristo cashanta.