A A A A A
Biblia en un año
Julio 13

2 Crónicas 21:1-20
1. Josafat wañuptenga pamparan unay awiluncuna pamparaycashan Davidpa siudäninman. Chaura ruquin mandäga caran wamran Joram.
2. Josafatpa wamrancuna Jorampa wauguincuna caran: Azarías, Jehiel, Zacarías, Micael, Sefatías. Paycunaga llapanpis caran Judäpa raynin Josafatpa wamrancunallami.
3. Paycunataga papänin raquiparan goripita guellaypita cösacunata aypallatami y cuestajcunatapis. Judá nasyuncho caycajtaga intërunpa curalasha siudäcunatapis raquiparan. Ruquin ray cananpämi ichanga churaran Joramta mayur wamran captin.
4. Joramga papäninpa ruquin ray carnaga llapan wauguincunata sabliwan wañuchichiran. Israelpa mandajnincunatapis waquintaga wañuchichiran.
5. Joram ray cayta gallaycushan öra caycaran quimsa chunca ishcaynin (32) watayoj. Jerusalenchöga ray caran pusaj wata.
6. Israelpa raynincuna mana allita rurashanno, Acabpita mirajcuna rurashannölla llapantapis ruraran. Jorampaga warminpis caran Acabpita mirar aywajmi. Joramga TAYTA DIOSTAPIS mana wiyacuranchu.
7. Chaypis Judätaga TAYTA DIOS manami illgächiyta munaranchu unay sirbejnin Davidta aunishanta yarpar. Davidtami niran: «Gampa famillyayquega achicyaj pachata ricar mana pishiypami ray caycanga.»
8. Joram ray caycaptin Edom runacunaga Judá nasyunpa contran jatarir munaynincho caycashanpita rayninta shuyni churacarcäriran.
9. Chaura Joramga aywaran capitannincunawan, pillyapaj carrëtancunawan. Ichanga Edom runacuna curalapaycäriran. Chaura Joramga suldäruncunawanmi chacaypa curalarpaycaj Edom runacunapa chaupinpa päsar gueshpir aywacuran.
10. Chaypita pachami Edom runacunaga canancama Judäcunapita shuyniyaran. Chay wichanmi shuyniyaran Libna siudäpis. Joramga unay caj awiluncuna rispitashan TAYTA DIOSTA gongaycuranna.
11. Joramga Judá nasyun jircacunacho ïdulucunapaj capillacunata rurachiran. Chaynöpami Jerusalencho tiyajcunataga mana allita rurachiran Tayta Dios ricaptin. Judá runacunaga Tayta Diosta mana cäsurannachu.
12. Chay wichan Joramga cartata chasquiran profëta Elías cayno nir apachishanta: «Unay caj awiluyqui Davidpa TAYTA DIOSNINMI nishunqui: ‹Gamga manami rurashcanquichu papäniqui Josafat rurashanno ni Asa rurashannöpis.
13. Chaypa ruquenga Israelpa raynincuna rurashantanami yachacushcanqui. Gammi juchayoj caycanqui Jerusalencho, intëru Judächo tiyaj runacunata llutanta rurar yachachishayquipita, Acabpa famillyancuna Tayta Diospaj mana alli cashanno cananpaj. Jinachöpis wauguiquicunataga gampita mas alli caycajtami wañuchishcanqui.
14. Chaypitami TAYTA DIOSGA fiyupa castigashunquipaj. Castïgu chayanga nasyunniquiman, warmiquicunaman, wamrayquicunaman, chacrayquicunamanpis.
15. Gamtaga castigashunquipaj tucuy-niraj fiyu gueshyawan. Pacha nanaywan gueshyaycaptillayquimi aguilliquipis llojshicaramongapaj.› »
16. TAYTA DIOSGA camacächiran Filistea runacuna, Arabia runacuna Joramta fiyupa chiquicurcunanpaj. Arabia runacunaga tiyaran Etiopía runacunapa lädunpa.
17. Chiquicurcushpan aywarmi Judá nasyunman yaycuran. Raypa palasyuncho tarishan cajtaga ima-aycatapis apacuran. Chayno apacuran llapan wamrancunatawan warmicunatapis. Jorampa shullca caj wamran Joacazllami quëdaran.
18. Chaypita TAYTA DIOSGA Joramta castigaran mana allchacaj pacha nanay gueshyawan.
19. Ishcay wata chaynölla gueshyaycaptin aguillincunapis llojshicaramuran. Fiyupa nanaywan ataycashallancho wañuran. Wañuptinpis marca-masincunaga manami ima ninallatapis ratachiranchu wañoj raycunapaj ruranyashannöga.
20. Ray cayta gallaycushan öra Joramga caycaran quimsa chunca ishcaynin (32) watayoj. Jerusalencho pusaj watami ray caran. Wañuptin manami pipis llaquirannachu. Davidpa siudäninman pampaycuran. Ichanga manami raycuna pamparänan cajmanchu pamparan.

2 Crónicas 22:1-12
1. Jerusalén runacunaga Jorampa ruquin ray cananpaj churaran shullca caj wamran Ocoziasta. Arabia runacunawan asaltanticuna yaycushpanmi Judäpa raynin Jorampa mayur caj wamrancunataga wañuchiran. Judäpa raynin Jorampa wamran Ocoziasna ray cayta gallaycuran.
2. Ray cayta gallaycur Ocoziasga caycaran ishcay chunca ishcaynin (22) watayoj. Jerusalencho ray caran juc watalla. Mamanpa jutin caran Atalía. Ataliaga caran Israelpa raynin Omripa willcan.
3. Ocoziaspis TAYTA DIOSPA ñaupanchu juchata ruraran. Acabno, famillyancunano juchata ruraran. Mamanmi mana allicunata willapar llutanta yachachiran. Tayta Diosta mana wiyacur Acabpita miraj famillyancuna rurashanno Ocoziasga mana allicunata ruraran. Papänin wañushanpitanaga Acabpita miraj famillyacunami imano mandananpäpis tantiyachejnincuna caran. Chaynöpami mana alliman chayaran.
4. ***
5. Willapashancunata wiyacurmi Ocoziasga Acabpa wamran ray Joramwan parlacuran Galaadcho caycaj Ramotman Siria nasyunpa raynin Hazaelta magaj aywananpaj. Parlacurcur aywajtami Siria runacunaga Joramta malubraycuran.
6. Chaura Jezreel siudäman cuticuran Hazaelwan pillyashpan malubracushanta jampicunanpaj. Jezreelcho Joram gueshyaycaptinmi Ocoziasga watucoj aywaran.
7. Ocozías wañuyta tariran Joramta watucoj aywashanchömi. Ocozías chayaycuptin Joramga ishcan aywaran Nimsipa wamran Jehüwan tincoj. Jehüta TAYTA DIOS mayna acrasha caran Acab famillyata wañuchinanpaj.
8. Tayta Diospa ñaupancho juchata rurashanpita Acabpa famillyacunata Jehüga jusgaycaran. Chayno jusgaycashancho tariran Judächo mandajcunatawan Ocoziaspa famillyancunata. Chaura paycunatapis wañurachiran.
9. Paycunata wañuycachir Ocoziasta ashejna Samariaman cacharan. Prësu chariycärir Jehüman apaparan. Chaychöna Ocoziasta wañuycachiran. TAYTA DIOSTA Josafat alli sirbishanpitami willcan Ocoziastaga pampaycäriran. Ocozías famillyaga mananami carannachu ruquin ray yapay yaycunanpänöga.
10. Wamran Ocozías wañushanta mayaycur Ataliaga aywaycur Ocoziaspa llapan famillyan Judächo cajta wañuchiran.
11. Ocoziaspa pañin caran Josaba. Paycunaga ray Jorampa wamranmi caran. Josabaga Ocoziaspa wamran Joasta pacaycuran. Atalía ricananpita uywaj warmitawan puñucuna cuartuman pacaycuran. Chaynöpami Joastaga mana wañuchiranchu. Josaba caran cüra Joiadapa warmin.
12. Joasga paycunawan Tayta Diospa Templuncho sojta wata pacararan. Chaycama Judächöga Ataliami mandaycaran.

Salmos 83:1-8
1. Asaf isquirbishan alabansa. Tayta Dios, ¡ama upällallaga cacuychu! ¡Mana cuyucuypa, mana rimacuypaga ama cacuychu!
2. Chiquishojcunata masqui ricay: imanöshi gayapaycäshunqui. Contrayquicunata masqui ricay: gaparpashpan imanöshi washayquita rimarcaycan.
3. Acrashayqui runacunata mana allita rurananpämi parlacurcaycan.
4. Paycunaga nircaycan: «¡Paycunata illgarachishun manana nasyun cananpaj! ¡Israelpa jutintaga pipis manana yarpänanpaj illgarachishun!» nir.
5. Llapanmi parlacusha gampa contrayqui. Juc shongullami parlacusha:
6. Edom runacuna, Ismaelcuna, Moab runacuna, Agar runacuna,
7. Gebalpita, Amonpita, Amalecpita mirajcuna, Filistea runacuna, Tirocho tiyajcunapis.
8. Asiriocunapis paycunamanmi guellicusha. Asiriocunaga Lotpita mirajcunata pillyäshejcunami. Selah

Proverbios 21:1-1
1. TAYTA DIOSPA ñaupancho rayga caycan sicyapa yacu aywajnömi. TAYTA DIOSMI munashanpa pushan.

Hechos 17:16-34
16. Atenascho Silastawan Timoteota shuyar Pabloga ricapacur puriran. Aypalla ïdulucunata ricar fiyupa llaquicuran.
17. Chaymi sinagogacunachöpis Israelcunawan y Tayta Diosta rispitaj mana Israelcunawanpis Jesuspita parlaj. Läsacho goturpaj runacunawanpis waran-waran Jesuspita parlaj.
18. Chayno yarpaysapa «epicúreo» nishancunawan «estoico» nishancunawanpis parlaj. Jesuspa alli willacuyninta Pablo willacuptin, wañojcuna cawarinan cashanta willacuptin waquenga niran: «Cay yachaj-tucoj runaga ¿imataraj rimacunpis?» Waquinna niran: «Cay runaga mana rejsisha dioscunatami munachicuycan» nir.
19. Chay runacunaga Pabluta pusharan yachaj runacuna shuntacänan Areópago nishanman. Chaychöna tapuran: «¿Ima willapatataj willacuycanqui?
20. Willacushayquitanöga manami imaypis nogacuna wiyashcächu. Chaymi musyayta munäcuna» nir.
21. Atenaschöga jinan runacunapis, chaycho tiyaj jäpa runacunapis mushoj yachachicuycunallatami ashej. Nircur waran-waran chay wiyashancunallata parlaj.
22. Chaymi Pabloga Areópago shuntacasha caycaj chaupiman ichiycur niran: «Atenas runacuna, gamcunaga dioscunata sumaj rispitajmi canqui.
23. Siudäpa purishächömi ricashcä dioscunapaj capillacunata rurashayquita. Juc capillachöpis tarishcä ‹CAYGA MANA REJSISHA DIOSPÄMI› nir isquirbiraycajta. Chay mana rejsiycar adurashayqui Diospämi nogaga willacuycä.
24. «Paymi camasha cay pachata, llapan ima-aycatapis. Paypa maquinchömi caycan syëlupis cay pachapis. Payga manami tiyanchu runacuna rurashan capillacho.
25. Paymi cawananchïpaj jämaytapis gomanchi. Cawananchïpaj nistashanchïcunatapis camaripämanchi. Manami noganchïchu payta imatapis camaripänanchi. Chaypa ruquenga paymi llapantapis camaripämanchi.
26. «Juc runallata rurashanpitami achca nasyuncunaman mirashcanchi. Paymi distinamashcanchi may nasyuncho tiyananchïpaj, imaycama juc nasyun cananpaj, nasyuncunapa lindancuna may-maypa cananpäpis.
27. Chayno camacächisha Tayta Dios cashanta quiquinchi tantiyacur payman yäracunanchïpämi. Payga ricaycämanchïmi.
28. Tayta Diospa maquinchömi cawanchi, purinchi. Chaymi yachaj marca-masiquipis niran: ‹Llapanchïpis pay camashallanmi canchi› nir.
29. Chaura Tayta Dios camashan castalla caycarga ama yarpäshunchu Diosga goripita, guellaypita, rumipita cashanta. Chaycunataga runacunami quiquinpa yarpaynillanpita ruran.
30. Unay runacuna chayno mana musyayninpa rurashanpita Tayta Diosga manami castigaranchu. Cananmi ichanga munan may-chaychöpis llapan runa juchancunapita arpinticunanta.
31. Tayta Diosga maynami juc runata acrasha juc junaj llapan runacunata ima rurashanpitapis jusgananpaj. Acrashanta musyananchïpämi chay runataga wañushanpita cawarachimusha.»
32. «Wañushanpita cawaramusha» nir Pablo willapaptenga runacuna asiparan. Waquinna niran: «Rimashayquitaga juc junajrämi wiyashayqui.»
33. Chaura Pabloga aywacuran.
34. Waquin runacunaga Pablo willapashanta riguir paywan aywacuran. Chay yäracojcunacho caycaran Areopagucho mandaj Dionisio, Dámaris jutiyoj warmi, mas juccunapis.