A A A A A
Biblia en un año
Julio 12

2 Crónicas 19:1-11
1. Judäpa raynin Josafatga alli sänu cuticuran Jerusalencho caycaj palasyunman.
2. Hananipa wamran Jehú Diospa profëtanga Josafat-ta taripaycur tapuran: «¿Imamantaj aywashcanqui fiyu runata yanapäga? ¿Imanirtaj TAYTA DIOSTA chiquejcunawanga alli ricanacuycanqui? Chaypitami gampäga TAYTA DIOS rabyacurcusha.
3. Imano captinpis alli rurashayquicuna caycanmi. Asera diosa-niraj ïdulucunata cay nasyuncho cajta illgächishcanqui. Tayta Diosmanpis yäracushcanquimi.»
4. Josafatga Jerusalencho tiyaran. Payga imaypis marca-masincunata watucur purej. Chaymi aywaj Beersebapita gallaycur Efraín jircacama unay caj awiluncuna rispitashan TAYTA DIOSTA paycunapis rispitananpaj willapar.
5. Curalasha siudäcunacho intëruchömi Judächöga juezcunata churaran.
6. Juezcunataga niran: «Sumaj yarpachacurcur-raj imatapis ruray. Gamcunaga manami runacunapächu arriglanqui, chaypa ruquenga TAYTA DIOSPÄMI. Arrigluta rurashayqui örapis payga ricaycäshunquipämi.
7. Chaymi TAYTA DIOSTA rispitanqui. Imatapis yarpachacurcur-raj ruranqui. TAYTA DIOSGA rabyacunmi jucnillanpa faburnin captinchi. Mana allita rurajcunata, saynita chasquejcunataga manami awantanchu.»
8. Jinan Jerusalenchöpis Josafatga cüracunatawan cüracunata yanapaj Leví runacunata, Israelcho mandajcunatapis churaran TAYTA DIOSPA layninta rispitacachinanpaj, arriglucunata alli rurananpaj.
9. Paycunata willaparan: «Gamcunaga TAYTA DIOSTA manchapacushpayqui llapan demanducunata pay munashanno alli arreglay.
10. Cay nasyuncho, siudäcunacho tiyajcuna imapitapis gamcunaman dimanduta capas churamunman runa wañushapita, man'chäga layta mana cumlishanpita, Tayta Dios nishancunata cumlinanpaj cajta mana cumlishanpita. Chaura gamcunaga willapanqui TAYTA DIOS mana munashantaga mana rurananpaj. Chaynöpami Tayta Diosga mana castigashunquipächu gamcunata ni paycunatapis. Chayno rurar manami gamcunachu juchayoj canquipaj.
11. Llapan cüracuna TAYTA DIOSPA laynincunata cumlichinanpaj mandajnenga canga mas mandaj cüra Amarías. Ismaelpa wamran Zebadías Judá trïbu runacunapa mandajninnami canga alli arriglucunata rurachinanpaj. Leví runacunanami imachöpis yanapäshunquipaj. Callpachacuy-llapa. Juclla aruyta gallaycuy. ¡Juchata mana ruraj cajtaga TAYTA DIOS yanapaycuchun ari!»

2 Crónicas 20:1-37
1. Chaypita unayllataga Moab runacuna, Amón runacuna, Meun runacuna parlacarcärir aywaran Josafatwan pillyananpaj.
2. Chaymi runacuna aywaran Josafat-ta willaj: «Edompita y Cachi Lamarpa wash'ganpitami aypalla suldäru aywaycämun gamta magashunayquipaj. ¡Hazezón-tamarchönami carcaycan!» (Hazezón-tamarga caycan En-gadi nishallanmi).
3. Chaymi Josafatga fiyupa manchacur TAYTA DIOSTA tapucuran. Llapan Judá runacuna ayunananpaj willachiran.
4. Chaura Judá runacunaga llapanmi shuntacaran TAYTA DIOSTA mañacunanpaj. Judächo caj siudäcunapitaga intërupitami runacuna shuntacaran.
5. Llapan Judá runacunawan Jerusalén runacunaga shuntacaran Templupa puncuncho allchachisha caycaj jatun sawanman. Runacunapa chaupinman ichiycur Josafatga
6. mañacuran cayno nir: «Unay awilöcunapa TAYTA DIOSNIN, gammi canqui janaj syëlucho caycaj Dios. Gamllami intëru nasyuncunatapis mandaycanqui. Gamllami canqui fiyupa munayniyoj, callpayoj. Gamtaga manami pipis ichipäshunquichu.
7. Tayta Diosnë gammi runacunata gargurayqui cay partipita acrashayqui Israelcuna tiyananpaj. Llapanta garguycurmi amïguyqui Abrahampita mirajcuna imaycamapis tiyacunanpaj goycurayqui.
8. Caycho unay goyarcurnami Templutapis ruraran gampaj. Nircur niran:
9. ‹Gamga cay Templuchömi caycanquipaj. Nogacunata capas castïgu chayamanman. Capas canman pillya, gueshya, muchuy. Chaura nogacunaga cay Templupa puncunmanmi shuntacäshaj. Fiyupa llaquicushpäcuna ruwacur mañacamuptë gamnami wiyamar llapanpitapis salbamanqui› nir.
10. Cananga chiquimaj Amón runacuna, Moab runacuna, Seir jircapita cajcunapis nogacunamanmi aywarcaycämun. Paycuna tiyashanmanga manami munarayquichu Israelcuna Egiptupita shacamur chayananta. Chaypa ruquenga juc lädullapa päsacamurmi paycunataga mana wañuchiranchu.
11. Masqui ricaypis, cananga imanöshi cutircaycächiman. Goycamashayqui nasyunpita jitarimänancunapämi aywaycämun.
12. Tayta Dios ¿manachu paycunata castiganquiman? Nogacunapaga callpäcunapis manami canchu aypalla suldäru yaycamur magamaptin ichipänäcunapaj. ¡Manami musyäcunachu imata ruraytapis. Chaymi gamllaman yäracaycämö Tayta Dios!»
13. TAYTA DIOSPA ñaupancho llapanmi Judá runacunaga ichirpaycaran warmipis, wamrapis mas tacshapita-pacha.
14. Chayno carcaycaptinmi Benaiapa willcan Zacariaspa wamran Jahazielta TAYTA DIOSPA Espiritun charicurcuran. Benaiaga caran Mataniaspa willcan, Jeielpana wamran. Jahazielga caran Leví trïbu Asafpita miraj. Diospa Espiritun rimachiptin
15. niran: «Judäcuna, Jerusalencuna, gampis ray Josafat sumaj wiyay. TAYTA DIOSGA gamcunata nishunqui: ‹Ama manchacuychu ni llaquicuypischu fiyupa aypalla suldärucunapitaga. Cay pillyachöga manami gamcunachu pillyanquipaj. Tayta Diosmi pillyanga.
16. Gamcuna wara ayway pillyaj. Paycunaga wicharcaycämun Sis cuestapami. Gamcunaga tincunquipaj Jeruel chunyajpa chimpan ragra läduncho.
17. Gamcunaga manami pillyanquipächu. Gamcunaga chayllacho shuyaray mana yarpachacuypa. Chaychömi musyanquipaj noga TAYTA DIOS imano salbashätapis. ¡Jerusalén runacuna, Judá runacuna ama manchacuychu ni llaquicuypischu! Paycunata magaj wara ayway. Noga TAYTA DIOSGA gamcunawanmi caycä.› »
18. Chaura Josafatga gongurpaycur umpuran urcunpis pampaman töpananyaj. Chayno Jerusalén runacunawan Judá runacunapis TAYTA DIOSPA ñaupancho umpuran adurananpaj.
19. Coatpitawan Corëpita miraj cantaj Leví runacunana sinchipa TAYTA DIOSTA alabayta gallaycäriran.
20. Tutannenga tutalla llapan camaricuran Tecoa chunyajpana aywananpaj. Aywananpaj caycashancho Josafatga ichiycur llapanta niran: «Jerusalén runacunawan Judá runacuna TAYTA DIOSLLAMAN yäracuy. Payllaman yäracushaga llapanchöpis allimanmi churamäshun. Profëtacuna nishancunaman yäracushun. Chauraga llapanpis allimi canga.»
21. Llapan runacunata willaparcur alabajcunata churaran pillyaman aywaycajcunapa ñaupanta aywananpaj. Tayta Diosta rispitana röpancunata jaticurcur TAYTA DIOSTA alabar cantaraycar aywananpaj churaran. Alabar cantanan caran: «TAYTA DIOSTA agradësicuy. Pay cuyacoj cashanga imaycamapis chaynöllami» nir cantashan alabansata.
22. Diosta alabashpan cushicur cantayta gallaycushan öra TAYTA DIOSGA Amón runacunata, Moab runacunata Seir jircapita shamojcunata quiquin-pura pantanacur pillyaran. Paycunaga aywarcaycämuran Judäcunata magaj. Quiquincunata binsiran.
23. Amón cajwan Moab cajcunaga wañuycärachiran Seir jircapita shamojcunata. Chayta wañuycärachirna quiquin-pura wañuchinacuran.
24. Aywaj Judá runacuna chunyajta ricänaman tumarcur chiquinacushanman ricärir ricaran pampacho wañushana mashtarpaycämojta. Ushajpaj wañuchinacusha caran.
25. Chaura Josafatga llapan runacunawan aywaran chiquinacushancunapa ima-aycantapis shuntacamoj. Chayar tariran: achca uywacunata, armancunata, röpacunata, chanin cuestaj cösacunata. Llapan tarishantami shuntacarcäriran. Aypalla captin apaytapis mana puydirannachu. Wañojcunapa cösancuna fiyupa aypalla captinmi quimsa junajtaraj shuntayta ushaycäriran.
26. Warannin chuscu junajchöna TAYTA DIOSTA alabananpaj shuntacaran guechwa pampaman. Chaypitami chay pampapa jutintaga churaparan «Beracá pampa» nir. Canancamapis chayllami jutin.
27. Chaypitaga Judá runacunawan Jerusalén runacunapis Josafatwan Jerusalenman cuticuran chiquejnincunapita TAYTA DIOS salbashanpita cushicushpan.
28. Jerusalenman chayaycärir TAYTA DIOSPA Templunman aywaran arpano salteriocunata, cítaracunata, trompëtancunata tucashpan.
29. Israelcunata chiquejcunawan TAYTA DIOS pillyashanta musyaycur llapan nasyuncho tiyajcuna Tayta Diosta fiyupa manchacuran.
30. Chaynöpami Josafat ray cashancamaga jauca goyaylla caran. Tayta Diosmi camacächiran bisïnun nasyuncunacho tiyajcunawan allilla goyänanpaj.
31. Josafatga caran Judäcunapa raynin. Mandayta gallaycushan öra caycaran quimsa chunca pichgan (35) watayoj. Ishcay chunca pichgan (25) watami ray caran Jerusalencho. Mamanpa jutin caran Azuba. Azubanami caran Silhipa wamran.
32. Josafatga papänin Asa rurashanno allillatami ruraran. Payga TAYTA DIOSTAMI wiyacuran.
33. Ichanga mana illgächiranchu puytush lömacunacho ïdulucunapa capillancuna caycajta. Runacuna manami llapan shongunpaga yäracuranrächu unay caj awiluncuna adurashan Tayta Diosman.
34. Waquin caj ima rurashancunapis gallarinanpita ushanancama isquirbiraycan Hananipa wamran Jehüpa acta librunchömi. Waquinnami isquirbiraycan Israelcunapa raynincunapa acta libruncho.
35. Chaypita guepataga Judäpa raynin Josafat alli parlacuran Israelpa raynin Ocoziaswan. Ocoziasga fiyupa mana allicunata rurajmi caran.
36. Paywanmi parlacuran büquicunata rurarcur Tarsisman aywananpaj. Ezión-gebercho büquicunata ruraran.
37. Chaura Maresa runa Dodavapa wamran Eliezermi Tayta Dios nishanta willaran Josafat imano cananpäpis. Willar niran: «TAYTA DIOSMI gam rurashayquita illgächir acapa acapalla ruranga Ocoziaswan parlacushayquipita.» Nishannölla büquincunaga paquir ushacaran. Chaura Tarsismanpis manana aywarannachu.

Salmos 82:1-8
1. Asaf isquirbishan alabansa. Syëlucho caycajcunapita mas munayniyojmi Tayta Diosga. Paymi chaupicho ichircur llapan dioscunata jusgar nin:
2. «¿Imaycamaraj gamcunaga mana alli arriglanqui? ¿Imaycamaraj mana allita rurajcunapa faburnin caycanqui? Selah
3. Pïninpis mana caj wacchacunataga alli arriglay. Pobricunataga pishëpacojcunataga alli arriglay.
4. Pïninpis mana cajcunata pobricunataga salbay. Fiyu runacunapita washay.
5. «Ichanga, gamcuna mana musyanquichu ni tantiyanquipischu. Chacaycho purejnömi purircaycanqui. Mana alli arriglaptiquimi cay pachata tuncarajcunapis sicsicyan.
6. Nogami nishcä ‹gamcunaga dioscunami caycanqui. Llapaniquipis caycanqui janajcho caycaj Diospa wamranmi›.
7. Imano carpis, gamcunapis wañunquipaj waquin runacunanömi. Pï mandajcunapis wañushannömi wañunquipaj.»
8. Tayta Dios, gamllapami llapan nasyuncunapis. Cay pachacho tiyajcunata alli arriglanayquipaj shaycamuy.

Proverbios 20:29-30
29. Timpu callpallancho cashpan mösucunaga cushicunmi. Ajchan soguna captinmi auquincunatapis rispitan.
30. Mana allita rurajcunapäga yawar-yawar astiyrämi jampi. Castïguwanrämi juchasapacunapis tantiyacun.

Hechos 17:1-15
1. Aywacur Anfípolis, Apolonia marcacunapa päsar chayaran Tesalónica siudäman. Chaycho Israelcunapa sinagogan caran.
2. Pabloga yachacasha carmi sinagogaman aywaran. Quimsa säbadu jamay junaj aywarmi Jesuspaj Israelcunawan parlaran.
3. Chaycho Tayta Dios isquirbichishanwan tantiyachiran Tayta Dios cachamushan Cristoga wañunanpaj cashanta, cawarinanpaj cashanta. Chaymi niran: «Jesusga Tayta Dios acrashan Cristumi.»
4. Willapaptin waquin Israelcunaga yäracuran. Pablutawan Silasta juntapararan. Tayta Diosta sirbej griego runacunapis, waquin mayur warmicunapis achcaj Jesusman yäracuran.
5. Jesusman mana yäracoj Israelcunami ichanga chiquicushpan fiyupa rabyacarcäriran. Chaymi guella runacunata mincacuran: «Llapan runata shimita goy Pablupa, Silaspa contran jatarinanpaj» nir. Chay runacunaga Jasonpa wasinmanpis yaycuran Pablutawan Silasta marca runacunaman entregananpaj ashir.
6. Chay pachacarashancho mana tariycur Jasontawan waquin ermänucunallatana garchacurcur autoridäcunaman aparan «Pabluwan Silasmi may-chaypapis engañacur puriycan. Cananga caymannami chayamusha.
7. Jasonmi paycunata pachächisha. Chay runacunaga mas mandaj Cesarpa laynincunatami manacajman churaycan. Paycunaga nircaycan Jesús jutiyoj ray cashantami» nir.
8. Chayno niptin, autoridänintin llapan runacunaga ima ruraytapis mana camäpacuranchu.
9. Chaypis Jasón y waquin ermänucunaga guellayta garantiya churaycur-raj llojshiran.
10. Chay chacayga Pablutawan Silasta Berea marcaman aywacunanpaj ermänucuna despacharan. Chay marcaman chayarga säbadu jamay junaj captin Israelcunapa sinagoganman aywaran.
11. Berea runacunaga Tesalónica runacunapita mas allimi caran. Chaymi Pablo willapashanta cushisha chasquicuran. Ichanga waran-waran Pablo yachachishancunata Tayta Dios isquirbichishanwanraj tincuchiran rasunpa cashanta musyananpaj.
12. Chay marcachöga Israel runacunapis, mana Israel rispitädu warmicunapis ollgucunapis achcajmi Jesusman yäracuran.
13. Bereacho Pablo willacuycashantaga Tesalonicacho tiyaj Israelcuna mayaran. Chaymi Bereaman aywarcärir runacunata shimita goran Pablupa contran jatarinanpaj.
14. Chaura Pablutaga ermänucuna jinan öra pusharan lamarpa aywacunanpaj. Silaswan Timoteomi ichanga quëdacuran.
15. Pabluta yan'gajcunaga Atenas siudäman pusharan. Pushariycorga Bereaman cutiran Silastawan Timoteota Pablo cajman cachananpaj.