A A A A A
Biblia en un año
Junio 28

1 Crónicas 19:1-19
1. Chaypita mas unayllataga wañuran Amón runacunapa raynin Nahas. Chaura ruquin quëdaran wamranna.
2. Davidga yarparan «Hanunpa papänin Nahaswanga allimi ricanacurä. Nogapis wamranwan alli ricanacushaj» nir. Chayno yarparmi Davidga suldäruncunata cacharan Hanunta shogananpaj. Davidpa mandaj suldäruncuna Amón nasyunman chayaptin
3. Amoncho mandajcunaga mandajnin Hanunta niran: «Tayta, ¿gam yarpanquichu papäniqui wañushanpita shogashunallayquipaj suldäruncunata David cachamushanta? ¡Capas manami chaypächu canga! Shamusha canga nasyunta ricapacojmi, tumapacojmi nircur illgächimänanchïpämi.»
4. Chaura Hanunga niran: «Davidpa suldärucunata prësu charircur shaprantapis garaypa rutupay. Röpantapis siqui-patanpita uraman rogupariy.» Nishanno rurarcärerga garguriran.
5. Suldäruncuna pasaypa pengay-tucusha cutiycämushanta mayar Davidga runacunata cacharan shuyaj «Jericó marcallacho goyapäramuy shaprayqui wiñanancama. Chaypitaraj caymanga cutimunqui» nir.
6. Chayno rurashanpita Davidta rabyachishanta tantiyaycurmi Amón runacunaga yarparan David shamur magaj aywananpaj cashanta. Chaymi guërrapaj carrëtacunata y cawallu muntacojcunata mincacunanpaj quimsa chunca quimsan waranga (33,000) quïlu yuraj guellayta Siria nasyunman apachiran. Chaymi mincayta pägananpaj waquinta aparan Mesopotamia läducho caycaj marcacunaman. Waquinta aparan Maaca läducho caycaj marcacunaman. Y waquintana aparan Soba läducho caycaj marcacunaman chaycho tiyaj runacunatapis mincacur pägananpaj.
7. Pägapaj mincacuran Maaca rayta suldäruncunawan quimsa chunca ishcaynin warangata (32,000) pillyapaj carrëtantinta. Paycuna shamur wasincunata ichichiran Medebapa chimpancho. Amón runacunapis siudänincunapita aywaran paycunawan tallucarcur Davidta magananpaj.
8. Chayta mayaycur Davidpis cacharan Joabta llapan suldärucunatawan.
9. Amón runacunaga aywar siudäman yaycuna puncucho camaricuran pillyananpaj. Waquin caj ray shamojcunaga jircallacho carcaycaran.
10. Chaypita Joabga musyaran payman ishcan lädupita yaycunanpaj cashanta. Chaura acraran mas mijurnin Israel suldärucunata. Nircur camaricuran Siria runacunata ichipänanpaj.
11. Nircorga waquin suldärucunata churaran wauguin Abisaipa munayninman Amón runacunata ichipänanpaj.
12. Nircur niran: «Siria runacuna nogata binsimajnöna captenga shamunqui yanapämänayquipaj. Amón runacuna gamta binsishojnöna cashuptiquega shamushaj yanapänäpaj.
13. Ama manchacuychu. Tayta Diosninchïpa acrashan marca-masinchi-raycu, nasyunninchi-raycu pillyashun mana manchacuypa. ¡TAYTA DIOSGA yarpashanta camacächichun!»
14. Joabga llapan suldäruncunawan aywaran Siria runacunawan pillyaj. Chaura Siria runacunaga gueshpir aywacuran.
15. Amón runacunapis Siria runacuna gueshpejta ricashpan Joabpa wauguin Abisaipita gueshpir siudäman yaycucaycäriran. Chaura Joabga Jerusalenman cuticuran.
16. Israelcuna binsishanta tantiyacurir Siria runacunaga cachata cacharan waquin caj Siria runacuna Éufrates mayupa washa chimpancho caycajcuna shamunanpaj. Chaychöga mandaj caycaran Sofac. Payga caran Hadad-ezerpa mandaj suldärun.
17. Willacoj aywaycashanta Davidta willaran. Chaura Davidga llapan Israelcunata shuntacurcur jinan öra aywaran. Jordán mayuta päsariran. Chay runacuna cajman chayaycur pillyaran. Davidga suldäruncunata röpa-röpa raquiran Siria runacunawan pillyananpaj. Siria runacunapis paycunawan pillyaran.
18. Pillyaycashancho Siria runacunaga Israelcunapita gueshpiran. Davidga wañuycachiran chuscu chunca warangata (40,000) chaquipa cajta, carrëtacunawan cajta ganchis warangata (7,000). Siria suldärucunapa mandajnin Sofactapis wañuycachiran.
19. Hadad-ezerta yanapajcunaga Israelcuna binsiptin manana masga rimaparannachu. Israelcunawanga allillana goyaran. Israelcunapa munayninchöna caran. Chay junajpita-pacha Siria runacunaga fiyupana manchacuran Amón runacunata yanapayta.

1 Crónicas 20:1-8
1. Juc cuticho usya quilla päsariptin, raycuna jircacunaman llojshinan wichan Joabga achca suldärucunawan aywar Amón nasyunman yaycuran. Rabá siudäta curalacaycäriran. Nircorga yaycuycur llapanta wañuchiran. Wasincunatapis ragällata cachaycuran. Davidga Jerusalenllacho caycaran.
2. Chaypitanami Rabá marcaman David aywaycur chay marcapa rayninpa corönanta guechuran. Chay corönaga quimsa arröba goripita rurasha y cuyayllapaj rumicunawan adurnashami caran. Chay corönatami Davidtana jatiparan. Rabá marcapitaga achcatami ima-aycatapis bälej cajta David apacuran.
3. Chay siudächo cawaycar quëdaj runacunatana apaycur aruchiran jächawan rusadörawan gueru roguycho, pïcucunawan ojtiycho. Amón nasyunpa llapan siudänincunacho caj runacunatapis chaynöllami ruraran. Nircur Davidga llapan suldäruncunawan Jerusalenman cutiran.
4. Yapay Filistea runacunawan Gezercho pillyaran. Chay öra Husat runa Sibecai wañuycachiran jatuncaray runapa wamran Sipaita. Chaynöpami Filistea runacunataga munayninchöna chararan.
5. Yapaypis Filistea runacunawan pillya captin Jairpa wamran Elhanán wañuycachiran Lahmita. Lahmiga caran Gat runa Goliatpa wauguin. Tucsicuna lansanpis caran tilarpa bayëta pitucunannöraj.
6. Yapaypis Gatcho pillya caran. Chaycho juc runa caran jatuncaray. Dëdun caran ishcay chunca chuscun (24). Dëduncunaga cada maquincho y chaquincunachöpis sojta-cama caran. Chaypis caran jatun runacuna casta.
7. Chay runaga Israelcunata manacajman churaran. Paytaga wañuycachiran Davidpa wauguin Simeapa wamran Jonatán.
8. Chay jatusaj runacunaga caran Gat runa Refa castami. Chay runacunataga Davidmi suldäruncunawan wañuchiran.

Salmos 78:26-33
26. Tayta Diosmi munayninwan wayrata wayrächimuran. Syëlupita-pachami wayrächimuran.
27. Chay wayrawanmi acrashan runacunamanga aychata chayachimuran. Äbicunami shicwamuran lamarcho caj agushnöraj aypallanpa.
28. Israelcuna tiyarcaycashan partiman y tolduncunapa ñaupancunaman Tayta Dios shicwachimuran.
29. Chaura runacunaga micuran sacsananyaj. Chaynömi Tayta Diosga runacuna munashanno camacächiran.
30. Chayraj cushisha micurcaycaptin, jinallaraj amurpaycaptinmi
31. contran jatarishanpita Tayta Diosga rabyacurcuran. Chaymi mas callpayoj caj runacunata wañurachiran. Israelcho mas mijurnin caj runacunata ushariran.
32. Chaypis yapaymi juchata ruraran. Manami riguiranchu Tayta Dios milagrucunata rurashanta ricasha caycarpis.
33. Chaynöpami Tayta Diosga camacächiran illajpita jämayta cachaynölla wañunanpaj. Paycunaga ñacayllachömi goyaran.

Proverbios 19:27-29
27. Ïju, llapan corrijishushayquita wiyacuy. Mana wiyacorga llutan caminupami purinquipaj.
28. Alman ranticojcunaga juezpitapis asicunmi. Fiyu runacunaga shimin tarishantami riman.
29. Shimisapacuna castigacänanpaj asticunaga caycanmi. Mana tantiyacoj upa runapis wajtan rawaychaj-rawaychajmi asticanga.

Hechos 8:26-40
26. Chaypitaga Tayta Diospa anjilnin chayaycur Felipita niran: «Felipe, cananga Jerusalenpita Gazaman uraj caminupa ayway.» (Chay caminuga chunyajmi.)
27. Chaura Felipega jinan öra aywaran. Caminuchöna Etiopía runawan tincuran. Payga Etiopiacho rayna Candacepa tesurërunmi caran. Tayta Diosta adurajmi Jerusalenman aywasha caran.
28. Cuticuycaran carrëtancho jamasha profëta Isaías isquirbishan libruta liguiraycar.
29. Chaymi Espíritu Santuga Felipita niran: «Felipe, ayway tagay carrëtayoj runa cajman.»
30. Chayarga liguiycajta wiyar tapuran: «Chay liguiycashayquita ¿tantiyanquichu?» nir.
31. Chay Etiopía runaga niran: «Pipis mana tantiyachimaptenga ¿imanöpataj tantiyashaj? Tayta, carrëtäman wichämuy ari tantiyaycachimänayquipaj.»
32. Liguiycashan libruchöga caynömi isquirbiraycaran: «Paytaga aparan uyshata pishtananpaj apaycajnömi. Manami ni juc shimipis rimacuranchu. Payga millwanta rutuptin uysha upällalla cacushannömi upällalla cacuran. Manami ni juc shimipis rimacuranchu.
33. Manacajman churaptin manami pipis faburnin jatarcushachu. Paytaga cay pachapita illgänanpämi wañuycärachisha. Chaura ¿wamrancuna mana captenga piraj rimarconga?» nir.
34. Liguiyta usharir Etiopía runaga Felipita niran: «Cay liguishäta tantiyaycachimay tayta. ¿Pipätaj isquirbiran? ¿Quiquinpächu, jucpächu?»
35. Chaymi Felipega quiquin Etiopía runa liguishallanwan Jesuspa alli willacuyninta tantiyachiran.
36. Chaypitana aywarcaycashancho yacuta tariran. Chaura Felipita niran: «Caycho yacu caycan. ¿Imataj bautisacunäpäga pishin?»
37. [Niptin Felipe niran: «Llapan shonguyquiwan riguiptiquega bautisashayquimi.» Chaura Etiopía runa niran: «Au, nogaga rasunpami riguë Jesucristo Diospa Wamran cashanta.»]
38. Chaymi carrëtanta ichiycachir ishcan uraran yacuman. Chaycho Felipe bautisaran.
39. Yacupita llojshircuptin Espíritu Santuga Felipeta apacuran. Etiopía runaga imaypis mana ricanacurannachu. Chaypis Jesusman riguishanpita cushishana aywacuran.
40. Felipinami Azoto marcachöna illajpita ricacuran. Payga chay-wichaypa purir alli willapata marcan-marcan willacuran. Chayno willacuraycarmi Cesarea siudäcama chayaran.