A A A A A
Error:
BookNum: 13 Chapter: 6 VerseStart: 81 VerseShouldHave: 80
Biblia en un año
Junio 21

1 Crónicas 5:1-26
1. Rubenga Israelpa guechpa wamran car chasquinanpaj cajta manana chaquirannachu papäninpa chïnanwan puñucuycushanpita. Rubén chasquinanpaj cajcunataga chasquiran Josëpa wamrancunanami. Josëpis caran Israelpa wamranmi.
2. Chayno captinpis waquin caj wauguincunapita mas munayniyöga caran Judämi. Paypita mirajpitami juc mandajpis yuriran. Josëmi caycaran Israelpa guechpa wamranno.
3. Rubenpa wamrancuna caran: Hanoc, Falú, Hezrón, Carmi.
4. Rubenpita mirajmi caran Joelpis. Joelpa wamran caran Semaías, Semaiaspa wamran Gog, Gogpa wamran Simei,
5. Simeipa wamran Micaía, Micaiapa wamran Reaía, Reaiapa wamran Baal,
6. Baalpa wamran Beera. Beeratami Rubén famillyapa mandajnin caycaptin prësu aparan Asiriapa raynin Tiglat-pileser.
7. Beerapa wauguincunapa jutincuna cada famillyapami cayno apuntaraycan: Jeiel mas mandaj, chaypita Zacarías,
8. Bela. Belaga caran Asazpa wamran. Asazna caran Semapa willcan. Semaga caran Joelpa wamran. Bela tiyaran Aroer particho. Paypa chacran chayararan Neboman, Baal-meonmanpis.
9. Inti yagamunan caj-läpana caran chunyajpa ñaupancama Éufrates mayupita-pacha. Paycunapa uywancunaga fiyupa miraran Galaad particho.
10. Saúl ray cashan wichan Rubén trïbu runacunaga guërracho caran Agar runacunawan. Rubén trïbuga binsiran. Nircur tiyacaycäriran Galaad partiman inti yagamunan caj-lächo.
11. Gadpita mirajcunaga tiyaran famillyan Rubén trïbucuna tiyashanpa chimpancho, Basán partipita-pacha Salca siudäcama. Paycunachöga mas mandaj caran
12. Joel, chaypita cajna Safán, chaypita Jaanai, chaypita Safat.
13. Paycunapa famillyancuna taytapita aywaj caran: Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Zía, Heber. Llapanga caran ganchis.
14. Chay ganchis mandajcunaga caran Abihailpita miraj aywajcunami. Abihail caran Huripa wamran. Huri caran Jaroapa wamran. Jaroa caran Galaadpa wamran. Galaad caran Micaelpa wamran. Micael caran Jesisaipa wamran. Jesisai caran Jahdopa wamran. Jahdo caran Buzpa wamran.
15. Ahí caran Abdielpa wamran, Gunipa willcan. Ahí caran llapan famillyancunapa mandajnin.
16. Chay famillyacunaga llapan tiyaran Galaadcho, Basancho ñaupan jircacunacho, Sarón particho caycaj uywa michicunan jircacunachöpis lindancama.
17. Paycunaga llapanpis padrunacuran Judäpa raynin Jotam caycashan wichan. Israelpa rayninna Jeroboam caycaran.
18. Rubén trïbupita, Gad trïbupita, pullan caj Manasés trïbupita mirajcuna caran jinyu runacunalla. Paycunapaga caran sablincuna, lëchancuna, pillyar chapacunan escüduncunapis. Pillyananpaj sumaj yachacusha carcaycaran. Pillyajcunalla carcaycaran chuscu chunca chuscu waranga ganchis pachac sojta chuncan (44,760) runacuna.
19. Paycuna pillyaran Agar runacunawan, Jetur runacunawan, Nafis runacunawan, Nodab runacunawan.
20. Tayta Dios yanapaptin binsiran Agar runacunataga mincaynincunatawan. Pullan pillyacho Tayta Diosta mañacuran yanapänanpaj. Yäracuptinmi Tayta Diosga yanaparan.
21. Nircur chiquinacushanpa uywancunata apacuran: pichga chunca waranga (50,000) camëllucunata, ishcay pachac pichga chuncan waranga (250,000) uyshata, ishcay waranga (2,000) bürruta. Prësu chariran pachac waranga (100,000) runacunatapis.
22. Chiquinacushanga aypalla wañuran. Chaynöga wañuran pillyacho Tayta Dios yanapaptinmi. Nircur paycunaga chay partillacho tiyacuran juc-läman prësu apanancama.
23. Manasés trïbupita pullan caj trïbu mirajcuna tiyacuran Basanpita-pacha Baal-hermoncama. Aypalla cashpan tiyaran Senircho, Hermón jircachöpis.
24. Cada famillyapa mandajnincuna caran: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Hodavías, Jahdiel. Paycunaga llapanpis caran jinyu runacuna rejsisha. Cada-ünun caran cada famillyapa mandajnincuna.
25. Ichanga unay caj awiluncuna rispitashan Tayta Diosta mana rispitar contran ricacuran. Paycunaga Tayta Diosta mana rispitaranchu. Tayta Dios wañuchishan runacuna «diosnë» nishanta aduraran.
26. Chaypitami Israelpa Tayta Diosnenga yarpayta goran Asiriapa raynin Pul nishan Tiglat-pileser jutiyojta Israelcunata prësu apananpaj. Chaura paynami prësu apachiran Rubén trïbuta, Gad trïbuta, pullan caj Manasés trïbutapis. Apar chayachiran: Halahman, Haborman, Haraman, Gozán mayupa ñaupanman. Canancamapis chayllachömi tiyarcaycan.

1 Crónicas 6:1-81
1. Levïpa wamrancuna caran: Gersón, Coat, Merari.
2. Coatpa wamrancuna caran: Amram, Izhar, Hebrón, Uziel.
3. Amrampa wamrancuna caran: Aarón, Moisés, María. Aaronpa wamrancuna caran: Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar.
4. Eleazarpa wamran caran Finees. Fineespa wamran caran Abisúa.
5. Abisuapa wamran caran Buqui; Buquipa wamran Uzi;
6. Uzipa wamran Zeraías; Zeraiaspa wamranna Meraiot.
7. Meraiotpa wamran caran Amarías; Amariaspa wamranna Ahitob.
8. Ahitobpa wamran caran Sadoc; Sadocpa wamranna Ahimaas.
9. Ahimaaspa wamran caran Azarías; Azariaspa wamranna Johanán.
10. Johananpa wamran caran Azarías. Azariasmi cüra caran Jerusalencho Salomón aruchishan Templucho.
11. Azariaspa wamran caran Amarías; Amariaspa wamranna Ahitob.
12. Ahitobpa wamran caran Sadoc; Sadocpa wamranna Salum.
13. Salumpa wamran caran Hilcías; Hilciaspa wamran Azarías.
14. Azariaspa wamran caran Seraías; Seraiaspa wamranna Josadac.
15. Josadactaga prësu aparan Jerusalenpita Tayta Dios Judá famillyacunata jitarir Nabucodonosorwan prësu apachiptin.
16. Levïpa wamrancuna caran: Gersón, Coat, Merari.
17. Gersonpa wamrancuna caran: Libni, Simei.
18. Coatpa wamrancuna caran: Amram, Izhar, Hebrón, Uziel.
19. Meraripa wamrancuna caran: Mahliwan Musi. Paycunapis caran Levïpa wamrancunapita mirajcunami.
20. Gersonpita mirajcunaga caran: Gersonpa wamran Libni, Libnipa wamran Jahat, Jahatpa wamran Zima, Zimapa wamran Joa, Joapa wamranna Ido, Idopa wamran Zera, Zerapa wamran Jeatrai.
21. ***
22. Coatpita mirajcuna caran: Coatpa wamran Aminadab, Aminadabpa wamran Coré, Corëpa wamran Asir, Asirpa wamran Elcana, Elcanapa wamran Ebiasaf, Ebiasafpa wamran Asir, Asirpa wamran Tahat, Tahatpa wamran Uriel, Urielpa wamran Uzías, Uziaspa wamranna Saúl.
23. ***
24. ***
25. Elcanapa wamrancuna caran: Amasaiwan Ahimot. Ahimotpa wamranpita mirajcunanami caran: Ahimotpa wamran Elcana, Elcanapa wamran Zofai, Zofaipa wamran Nahat, Nahatpa wamran Eliab, Eliabpa wamran Jeroham, Jerohampa wamranna Elcana.
26. ***
27. ***
28. Samuelpa wamrancuna caran: Guechpan Vasni, chaypita Abías.
29. Meraripita mirajcuna caran: Meraripa wamran Mahli, Mahlipa wamran Libni, Libnipa wamran Simei, Simeipa wamran Uza, Uzapa wamran Simea, Simeapa wamran Haguía, Haguiapa wamranna Asaías.
30. ***
31. Rispitädu babulta Tolduman churashan junajmi Davidga alabajcunata churaran Tayta Diospa Tolduncho alabananpaj.
32. Alabananpaj numrashan runacunami alabaj Tayta Dioswan Tincuna Toldu ñaupancho. Paycunaga alabanyaj Jerusalencho Salomón Templuta aruchiyta ushanancama. Templuchöpis jinallami alabaj custumrincho.
33. Alabajcunaga wamrancunawan-cama caran: Coat castacuna caran Hemán. Hemanpa papänenga caran Joel. Joelpa papäninna caran Samuel.
34. Samuelpa papänin caran Elcana. Elcanapa papänin caran Jeroham. Jerohampa papänin caran Eliel. Elielpa papänin caran Toa.
35. Toapa papänin caran Zuf. Zufpa papänin caran Elcana. Elcanapa papänin caran Mahat. Mahatpa papänin caran Amasai.
36. Amasaipa papänin caran Elcana. Elcanapa papänin caran Joel. Joelpa papänin caran Azarías. Azariaspa papänin caran Sofonías.
37. Sofoniaspa papänin caran Tahat. Tahatpa papänin caran Asir. Asirpa papänin caran Ebiasaf. Ebiasafpa papänin caran Coré.
38. Corëpa papänin caran Izhar. Izharpa papäninna caran Coat. Coatpa papänin caran Leví. Levïpa papäninna caran Israel.
39. Hemanpa derëchu caj-läduncho alabaj caran famillyan Asaf. Asafpa papänin caran Berequías. Berequiaspa papänin caran Simea.
40. Simeapa papäninna Micael, Micaelpa papänin Baasías, Baasiaspa papänin Malquías,
41. Malquiaspa papänin Etni, Etnipa papänin Zera, Zerapa papänin Adaía,
42. Adaiapa papänin Etán, Etanpa papänin Zima, Zimapa papänin Simei,
43. Simeipa papänin Jahat, Jahatpa papänin Gersón, Gersonpa papäninna Leví.
44. Hemanpa ichoj caj-läduncho alabaj caran famillyan Merari casta: Etán. Etanpa papänin caran Quisi, Quisipa papänin Abdi, Abdipa papänin Maluc,
45. Malucpa papänin Hasabías, Hasabiaspa papänin Amasías, Amasiaspa papänin Hilcías,
46. Hilciaspa papänin Amsi, Amsipa papänin Bani, Banipa papänin Semer,
47. Semerpa papänin Mahli, Mahlipa papänin Musi, Musipa papänin Merari. Meraripa papäninna caran Leví.
48. Levïpita mirajcuna waquin cäga carcaycaran Tayta Diospa Tolduncho ima ruraycunapis cajta ruraj.
49. Aaronpis paypita mirar aywaj caran. Aaronga Tayta Diospaj rupachina sacrifisyucunata altarcho rupachej. Insinsu saumachicuna altarchöpis saumachej. Mas rispitädu cajcho Tayta Diospaj ima ruraycunatapis paycunallami ruraj. Israelcunata juchanpita Tayta Dios perdunananpäpis paycunallami ruraj sirbejnin Moisesta Tayta Dios nishanno.
50. Aaronpita mirajcuna caran: Aaronpa wamran Eleazar, Eleazarpa wamran Finees, Fineespa wamran Abisúa, Abisuapa wamran Buqui, Buquipa wamran Uzi, Uzipa wamran Zeraías, Zeraiaspa wamran Meraiot, Meraiotpa wamran Amarías, Amariaspa wamran Ahitob, Ahitobpa wamran Sadoc, Sadocpa wamranna Ahimaas.
51. ***
52. ***
53. ***
54. Aaronpita mirajcunapa siudänincunawan lindancuna cayno caran. Coat famillya cajtaga töcaran Hebrón.
55. Chayga caycan Judá famillya tiyashan particho. Hebronga paycunapaj caran uywa michicunantin.
56. Jefonepa wamran Calebtana töcaran siudäpa ñaupancho caycaj chacracuna marcantin.
57. Aaronpita mirajcunataga tiyananpaj töcaran imapitapis gueshpir pacacunan Hebrón siudä. Chaytaga goycuran Libna, Jatir, Estemoa,
58. Hilén, Debir, Asán, Bet-semes siudäcunata goycushanpa jananmanraj. Chaycunaga llapanpis caran uywa michicuna chacrantin.
59. ***
60. Benjamín famillyapa tiyanan cajchöpis goycuran Geba, Alemet, Anatot siudäcunata. Uywa michicuna chacrantinta goycuran. Chaura Aaronpita mirajcunapäga caran chunca quimsa siudäcuna.
61. Coatpita mirar aywaj waquin famillyatapis töcaran chunca siudäcuna pullan Manasés trïbu tiyashancho.
62. Gersonpita miraj famillyata ayca famillyapis cashanpita töcaran chunca quimsa siudäcunata. Chay siudäcunaga caycaran Isacar, Aser, Neftalí trïbucuna tiyashancho, Basancho tiyaycaj pullan Manasés trïbucuna tiyashancho.
63. Meraripita miraj caj famillyatana töcaran ayca famillyapis cashanpita chunca ishcay siudäcuna. Chay siudäcunaga caycaran Rubén, Gad, Zabulón trïbucuna tiyashancho.
64. Israelcunaga Levïpita miraj famillyacunata siudäcunata goycuran uywa michicuna chacrantinta.
65. Judá, Simeón, Benjamín trïbu tiyashancunacho töcashanga maynami isquirbiraycan.
66. Coatpita miraj waquin famillyata töcaran Efraín trïbu tiyashancho caycaj siudäcuna.
67. Pacacuna Shequem siudäpis, uywa michicuna chacrantin paycunatami töcaran. Chayga caycaran Efraín famillya tiyashan jircacho. Jananmanpis goycuran Gezer,
68. Jocmeam, Bet-horón, Ajalón, Gat-rimón siudäcunata. Chay siudäcunaga caran uywa michicunantin.
69. ***
70. Aypuypaj quëdaj Coat famillyata goycuran Aner, Bileam siudäcunata uywa michicuna chacrantinta. Chay siudäcunaga caran pullan caj Manasés trïbu tiyashancho.
71. Gersonpita mirajcunata ayca famillyapis cashanpita goycuran Golán siudäta. Chay siudäga caycan Basán particho. Chayno goycuran pullan Manasés trïbu tiyashan Astarot siudäta. Chay siudäcunata goycuran uywa michicunantinta.
72. Isacar trïbu tiyashan siudäcunatapis goycuran Cedes, Daberat, Ramot, Anem siudäcunata uywa michicuna chacrantinta.
73. ***
74. Aser trïbu tiyashan siudäcunatapis goycuran Masal, Abdón, Hucoc, Rehob siudäcunata uywa michicuna chacrantinta.
75. ***
76. Neftalí trïbu tiyashan Galileacho caycaj Cedes, Hamón, Quiriataim siudäcunata goycuran uywa michicuna chacrantinta.
77. Quëdaj caj Merari famillyata goycuran Zabulón trïbu tiyashancho goycuran Rimón, Tabor siudäcunata uywa michicuna chacrantinta.
78. Jordanman inti yagamunan cajcho Rubén trïbu tiyashancho goycuran Jericöpa, Beserpa chimpan chunyajcho caycajta. Goycuran Jaza, Cademot, Mefaat siudäcunata uywa michicuna chacrantinta.
79. ***
80. Gad trïbu tiyashancho goycuran Galaadcho caycaj Ramot, Mahanaim, Hesbón, Jaser siudäcunata uywa michicuna chacrantinta.
81. Jedutún cantashan. Asaf isquirbishan alabansa. Tayta Diostami sinchi gaparaypa mañacö pay wiyamänanpaj.

Salmos 77:1-3
1. Llaquisha caycashä öra Tayta Diosta mañacö. Chacaycuna mañacushpä mana jamaypami maquëcunata jogarirä. Chayno mañacuptëpis manami cushicachimannachu.
2. Tayta Diosta yarpärishpäga wagämi. Yarpachacushpä manami ima ruraytapis camäpacöchu. Selah
3. Yarpayniynaj mana tantiyäga yangami mishti-tucunpis. Uyway runacunapis manami mayur runacunapa mandajnin canmanchu.

Proverbios 19:10-12
10. Yarpaysapa runaga imapitapis pasinsacunmi. Achäquita ashipajcunatapis perdunanmi.
11. Ray ollgorga liyunno manchacuypämi. Ray cushisha captenga guewaman shullay chayajnömi.
12. Chaycho caran juc runapis Ananías jutiyoj. Paymi warmin Safirawan chacranta ranticuycuran.

Hechos 5:1-21
1. Paycunaga yachachinacurcur chacran ranticushan guellayta raquicuriran. Waquillantana apostulcunaman aparan «cayllachömi chacräta ranticushcä» nir.
2. Waquillanta apashanta musyar Pedro niran: «Ananías, ¿imanirtaj Satanás yarpayta goshushayquita chasquishcanqui? ¿Imanirtaj Espíritu Santuta llullapaycanqui? ‹Cayllachömi ranticushcä› nerga llullacuycanquimi.
3. Chacrayquega quiquiquipami casha. Chasquishayqui guellaypis quiquiquipami casha. Quiquiquipa caycaptenga ama llullacunquimanchu. Manami nogatachu llullapämashcanqui, chaypa ruquenga Tayta Diostami.»
4. Pedro chayno niptin Ananías jinan öra wañucäcuran. Wañushanta musyar runacunaga fiyupa manchacuran.
5. Chaura mösucuna Ananiaspa cuerpunta pitucurcur apar pampaycäriran.
6. Chaypita quimsa öratano Ananiaspa warmin Safirapis chayaran. Payga manami musyaranchu runan wañushanta.
7. Chayaptin Pedro tapuran: «¿Rasunpachu chacrayquita ranticushcanqui runayqui apamushan guellayllachu?» Safirana niran: «Au, chayllachömi ranticushcäcuna.»
8. Niptin Pedro niran: «Gamga ¿imanirtaj runayquiwan parlacushcanqui Tayta Diospa Espiritunta musyapänayquipaj? ¡Masqui ricay! Puncuchönami caycan runayquita pampaj mösucuna. Cananga gamtanami apashunqui.»
9. Chayno niptin chay öra Safirapis Pedrupa ñaupancho wañucäcuran. Mösucuna yaycur wañushatana tariran. Aparcur runanpa lädullanman pampaycuran.
10. Ananiaswan Safira wañushanta musyaycur llapan yäracojcuna, llapan wiyaj runacunapis fiyupa manchacuran.
11. Runacuna ricaycaptinmi Diospa munayninwan apostulcunaga achca milagrucunata ruraj. Juc yarpayllami llapan carcaycaran Salomón jutiyoj alarcho shuntacashpan.
12. Waquin runacunaga Jesusman yäracojcunata alli ricarpis, tallupayta manchacuran.
13. Chayno captinpis waran-waran warmi ollgumi Jesusman yäracojcunaga yapacaycaran.
14. Chaymi runacunaga Pedro puriptin gueshyajcunata cämantinta wasinpita wajtaman jorgoj «Cay gueshyajcunapa jananman Pedrupa llantuynin chayaptillanpis allchacangami» nir.
15. Sercancho caj marcacunapitapis aypalla runacuna shamuran Jerusalenman, gueshyajcunata, dyablu ñacachishancunatapis apacurcur. Chaura chay apashan runacunaga allchacaran.
16. Chauraga mas mandaj cürapis, saduceocunapis apostulcunata fiyupa chiquir rabyacarcäriran.
17. Chaymi prësu charircur carsilman wichgachiran.
18. Wichgaraycashan chacaymi Diospa anjilnin chayaycur carsil puncuta quicharir paycunata jorguran. Jorgurcur niran:
19. «Cananga Templuman ayway. Chaychöna runacunata willapay alli cawayta tarinanpäga imata rurananpäpis.»
20. Warannin tutaga anjil nishannöllami apostulcuna Templuman aywaran. Chaychöna runacunata yachaycächiran. Chaycama mas mandaj cüraga cüra-masincunawan llapan mayur runacunawan shuntacaran. Paycunawan parlacurcurmi Templu täpajcunata carsilman cacharan apostulcunata apamunanpaj.