A A A A A
Biblia en un año
Junio 12

2 Reyes 11:1-21
1. Wamran Ocozías wañushanta mayaycur maman Ataliaga aywaycur Ocoziaspa llapan famillyancunata wañuchiran.
2. Ocoziaspa pañin caran Josaba. Paycunaga ray Jorampa wamranmi caran. Josabaga Ocoziaspa wamran Joasta pacaycuran. Atalía ricananpita uywajnin warmitawan puñucuna cuartuman pacaycuran. Chaynöpami Joastaga mana wañuchiranchu.
3. Joastaga sojta wata TAYTA DIOSPA Templuncho pacarächiran. Chaycama Judächöga Ataliami rayna caycaran.
4. Chaypita ganchis wataman cajchönaga mas mandaj cüra Joiada gayachiran capitancunata, Ceret runacunata, palasyuta täpajcunata. Nircur llapanta yaycuchiran TAYTA DIOSPA Templunman. Chaychöna parlacur jurachinacuran. Nircorga ray Ocoziaspa wamran Joasta ricachiran.
5. Mandaj suldärucunata niran: «Gamcunaga quimsa röpaman raquicay. Juc röpa cäga palasyucho säbadu jamay junajcho täpanqui.
6. Juc röpana täparcaycanqui Shur jutiyoj puncucho; yapay juc röpana suldärucuna tiyarcaycashanpa guepan puncucho. Gamcunaga llapayquimi palasyuta rucaypa täpaycanquipaj.
7. Sumaj wiyamay. Ishcay röpa säbadu jamay junaj täpananpaj shamojcunaga yayconga TAYTA DIOSPA Templunman ray-mallwa cajman.
8. Gamcunaga rayta intërunpami curalaparanquipaj. Pillyanayquipaj armayquicunata aptasha-aptasha carcaycanqui. Jurmaraycashayquipa pipis päsayta munaj cajtaga wañuchinqui. Maypa aywaptinpis gamcunaga rayta yan'ganqui.»
9. Llapan mandaj suldärucunaga ruraran cüra Joiada nishannölla. Chaura mandajcunaga mandashan suldäruncunawan-cama aywaran cüra Joiadaman säbadu jamay junajcho täpananpaj cajcunapis, llojshej cajcunapis.
10. Chaura cüraga mandajcunata entregaran ray Davidpa sablincunata, pillyar chapacunan escüducunata TAYTA DIOSPA Templuncho churaraycajta.
11. Templuchöga altar ñaupancho carcaycaran täpajcuna ura cajpita janacama. Rayta täparcaycaran pillyananpaj armancunata aptasha-aptasha.
12. Chaura Joiadaga jorgamuran raypa wamranta. Nircur ray cananpaj churar corönata jatiparan, mandamintucunata entregaran, alli asyaj asëtita wiñaparan. Chaypitaga cushicur llapan macshushpan «¡Rayninchëga alli cawachun!» niran.
13. Llapan suldärucuna, runacunapis cushicur gaparpaycajta wiyar Ataliaga aywaran TAYTA DIOSPA Templuncho carcaycashanman.
14. Pilancu ichiraycashan läduncho rayga ichiraycaran raycunapa custumrin cashanno. Lädunchöna ichirpaycaran mandaj suldärucuna, müsicata tucajcuna. Llapan runacuna fiyupa cushisha trompëtatapis tucarcaycaran. Chaura Ataliaga rabyawan röpanta rachirir gapararan: «¡Traysunëru, traysunëru!» nir.
15. Cüra Joiadaga mana munaranchu TAYTA DIOS Templuncho wañuchinanta. Chaymi suldärucunapa capitannincunata niran: «¡Ataliataga juc-läman jorguy. Pipis paypa faburnin cajtaga wañuchiy!»
16. Chaymi Ataliataga charicarcärir jorguran muntädu suldärucuna palasyuman yaycunan cajpa. Chaychöna wañuycärachiran.
17. Chaypitana Joiadaga runacunata y rayta aunichiran TAYTA DIOSTA wiyacur cawananpaj. Chaynöpis rayta aunichiran runacunata alli ricananpaj y runacunatana aunichiran rayta rispitananpaj.
18. Nircorga Baalpa templunman llapan aywaycur ushajpaj juchurgärachiran. Altartapis illgächiran ïduluntinta. Baalpa cüran Matán jutiyojtana altarcuna caycashanman apaycur wañuchiran. Nircur cüra Joiadaga churaran TAYTA DIOSPA Templunta täpananpaj täpajcunata.
19. Chaypita niran llapan mandaj suldärucunata, Ceret runacunata, palasyu täpajcunata, llapan runacunatapis raywan iwal aywananpaj. Raytaga yan'garan TAYTA DIOSPA Templunpita palasyucama. Täpaycashan puncupa yaycurir Joasga jamacuycuran ray jamaränan sillunman.
20. Llapan runacuna cushicuran. Atalía sabliwan palasyucho wañuycushanpita-pacha siudächöga jauca goyayllana caran.
21. Joás Judächo ray cayta gallaycur caycaran ganchis watayoj.

2 Reyes 12:1-21
1. Chay wichan Jehú ganchis watana Israelcho ray caycaran. Joasga Jerusalencho tiyar ray caran chuscu chunca (40) wata. Mamanpa jutin caran Sibia. Payga caran Beersebapita.
2. Joastaga cüra Joiadami yachachisha caran llapanta alli rurananpaj. Chaymi Tayta Diosllata wiyacuran.
3. Ichanga manami illgächiranchu ïdulucunata aduranan puytush lömacunacho caj capillacunata. Jinallami runacuna uywacunata pishtarcaycaran ïduluncunapaj. Insinsuwanpis saumaycächiran.
4. Juc junajmi cüracunata ray Joás niran: «TAYTA DIOSPA Templunta allchachishun. Chaypäga TAYTA DIOSPA layninta cumlir apamushan ofrendata carpis o quiquincunapa buluntäninpita apamushan ofrendata carpis tesurëru shuntachun.
5. Chay guellaytana tesurërupa maquinpita jorgunqui Templuta sumaj allchachinayquipaj.»
6. Chaypitaga Joás ray caycaran ishcay chunca quimsan (23) watana. Ichanga cüracuna manaraj allchachisharächu caran Diospa Templunta.
7. Chaymi ray Joasga cüra Joiadatawan waquin cüracunata gayarcur niran: «¿Imanirtaj mana allchachishcanquichu Diospa Templunta? Cananpitaga amana guellayta gastuyquicunapaj chasquiynachu. Gamcuna shuntashayquita charaycashayqui cajtaga goy Templuta allchachinanpaj.»
8. Runacunapita guellayta manana chasquinanpaj niptin cüracunaga «au allimi» niran. Templuta allchachinanpäpis juc runatana churaran.
9. Chaymi cüra Joiadaga babulta rurarcachir chapanan chaupipa tacsha uchcuta ruraran. Nircur chay babultaga churaran altarpa lädunman. Templuman yaycuptenga derëchu caj-läduncho caycaran. Chauraga Templu puncuta täpaj cüracunaga TAYTA DIOSPA Templunpaj runacuna apashan guellayta chasquircur chay babulman wiñaj.
10. Babulman guellay juntaptinnaga aywaj raypa secretaryun, mas mandaj cürapis. Nircorga guellayta yupaj ayca cashantapis. Chaytaga taliga-mallwacunaman wiñaj.
11. Yuparcärerga Templuta allchachejcunata entregaycoj carpintïrucunata, ima obratapis TAYTA DIOSPA Templuncho rurajcunata pägananpaj,
12. albañilcunata, rumi llagllajcunata pägananpaj, guerutapis y llagllasha rumicunata rantinanpaj. Chay guellay caran Templuta allchachir gastananpaj.
13. TAYTA DIOSPA Templunman guellay apashanga caran manami guellaypita cöpacunata, achquipa llipta jorgunan tacsha alicäticunata, tasuncunata, ni trompëtacunata rurananpächu. Manami waquin ima-aycatapis goripita, guellaypita rurananpäpischu caran.
14. Chay guellaytaga TAYTA DIOSPA Templunta allchachejcunatami entregaran gastucunapita pägapacunanpaj.
15. Ichanga arojcunata aycata pägashantapis manami tapojchu. Paycunaga llapanpis caran imatapis mana pacajmi.
16. Juchapita sacrifisyupaj y cutichina sacrifisyupaj guellayta apashantaga manami Templuman apajchu. Chay guellayga caj cüracunapämi.
17. Chay wichan Siriapa raynin Hazaelga suldäruncunawan Gatman pillyaj yaycuycur siudäta charicarcäriran. Chaypitaga Jerusalenmanna aywaycaran.
18. Chaura Joasga shuntaran unay castan raycuna Josafat, Joram y Ocoziaspis Tayta Diospaj churashan cösacunata. Quiquin churashan cajtapis shuntaran. Shuntaran Diospa Templunpita, palasyunpita gorita. Nircur chaycunataga llapanta apachiran Hazaelman. Chaura Hazaelga manana Jerusalenman yaycurannachu.
19. Joás imata rurashancunapis, willapancunapis isquirbiraycan Judäpa raynincunapa acta librunchömi.
20. Joastaga quiquinta yanapaj autoridäcunalla ticrapur wañuycachiran Silaman aywaj näni Bet-milucho.
21. Chaynöpami Simeatpa wamran Josacar y Somerpa wamran Jozabadga ray Joasta wañuycachiran. Wañuptin pampaycäriran Davidpa siudäninman. Chaypitaga wamran Amasías jutiyojna ruquin ray caran.

2 Reyes 13:1-25
1. Ocoziaspa wamran Joás ishcay chunca quimsan (23) watana Judäpa raynin caycaptin Jehüpa wamran Joacazga Israelcho ray cayta gallaycuran. Samariacho ray caran chunca ganchisnin (17) wata.
2. TAYTA DIOSTA mana wiyacur juchata ruraran Nabatpa wamran Jeroboam Israelcunata juchata rurachishanno. Ñaupa caj famillyancunano juchata ruraran.
3. Chaymi TAYTA DIOSGA Israelcunapaj fiyupa rabyacurcuran. Siriapa raynin Hazaelpa munayninman, Hazaelpa wamran Ben-adadpa munayninman unaycama cachaycuran.
4. Jucpa munaynincho carmi ray Joacazga TAYTA DIOSTA mañacuran. Chaura yanaparan. TAYTA DIOSGA ricashana caran Israelcunata Siriapa raynin imano ñacachishantapis.
5. Chaymi TAYTA DIOS camacächiran ñacaypita juc mandaj jorgunanpaj. Chaynöpami Israelcunaga Siriapa munayninpita llojshiran. Chaypitaga unay tiyashanno jaucallana tiyacuran.
6. Ichanga Jeroboampita mirar aywajcuna Israelcunata juchata rurachishantano jucha ruraytaga mana cachaycuranchu. Samariachöpis jinalla caycaran Asera diosa-niraj ïdulu.
7. Joacazpaga manana carannachu achca suldäruncuna. Pichga chuncallana (50) caycaran cawalluwan cajcuna, chuncallana carrëtancunapis, chaquipa caj suldärucunana chunca waranga (10,000). Siriapa rayninmi binsir wañuchisha caran.
8. Joacaz imatapis rurashancuna, fiyupa almiraypajcunata rurashancunapis waquenga isquirbiraycan Israelpa raynincunapa acta librunchömi.
9. Pay wañuptin Samariaman pampaycuran. Wamran Joás jutiyojna ruquin ray caran.
10. Joás Judäpa raynin quimsa chunca ganchis (37) watana caycaptin Israelcho ray cayta gallaycuran Joacazpa wamran Joás. Samariacho tiyar ray caran chunca sojtan (16) wata.
11. Paypis TAYTA DIOSTA mana wiyacur juchata ruraran. Nabatpa wamran Jeroboam Israelcunata juchata rurachishanno juchallata ruraran.
12. Joás imata rurashanpis, ima willapancunapis, almiraypajcunata rurashanpis, Judäpa raynin Amasiaswan imano pillyashanpis isquirbiraycan Israelpa raynincunapa acta librunchömi.
13. Joás wañuptin Israelpa raynincuna pamparashan Samariaman pampaycäriran. Chaypitaga ray caran Jeroboam jutiyojna.
14. Eliseoga fiyupa gueshyaycaran. Chay gueshyallanwannami wañuranpis. Gueshyaycaptin, Israelpa raynin Joasga watucoj aywaran. Chayar macallacurcur wagar niran: «¡Ay taytallau, tayta, gamga Israelcunapaj cashcanqui fiyupa munayniyoj suldäruncunanömi!»
15. Eliseo niran: «Lëcha jitacunayquita y juc ishcay lëchantawan chariy.» Chaura rayga lëcha jitacunantawan lëchata chariran.
16. Eliseo niran: «Camariy chay lëchata jitanayquipaj.» Nishanno ray ruraycaptin Eliseoga maquinta churaran raypa maquin jananman.
17. Nircur niran: «Quichay bentänata inti yagamunan caj-läpa.» Chaura rayga quicharan. Quichariptin Eliseona niran: «Cananga ¡jitay!» Chaura rayga lëchata jitaran. Eliseoga sinchipa niran: «Chay jitashayqui lëchaga señal caycan Siria suldärucunapa munayninpita TAYTA DIOS salbashunayquipaj cashanta musyanayquipämi. Chaymi Afecman aywar Siria suldärucunata binsishpayqui Israel runacunata munaynincho caycashanpita salbanquipaj.»
18. Chaypitaga rayta niran: «Lëchacunata chariy.» Ray aptarcuptin Eliseo niran: «Cananga pampata tacay.» Chaura rayga pampata tacaran quimsa cutilla.
19. Chaymi profëtaga raypaj rabyacurcur niran: «Gam pichga, sojta cuti tacashpayquega Siria runacunata binsinquiman caran ushajpaj ushanayquicamami. Cananga quimsa cutillami binsinqui.»
20. Eliseo wañucuptin pampaycäriran. Chaypitanaga cada watalla asaltanti Moab runacuna röpa-röpa yaycoj Israel nasyunman.
21. Juc cutichömi Israelcuna wañusha runata pampaj aparcaycaran. Pampananpaj caycashancho ricäriran asaltanticuna aywaycajta. Chaura wañusha runataga Eliseota jatishan uchcullaman jitariycärir gueshpir aywacuran. Wañusha runapa cuerpun Eliseopa tullunta töparcuptin jinan öra cawarir jataricurcuran.
22. Joacaz cawashancamaga Siriapa raynin Hazael fiyupami ñacachiran Israelcunata.
23. Chaymi TAYTA DIOS amatar cuyapar Israelcunata yanaparan Abrahamwan, Isaacwan, Jacobwan parlashanta yarpärir. Mana ushajpaj illgächiranchu. Juc-lämanpis mana jitariranchu. Canancamapis manami jitarinrächu ni illgächinrächu.
24. Siriapa raynin Hazael wañuptin ruquin ray caran wamran Ben-adad.
25. Chaura Joacazpa wamran Joasna Ben-adadpa munayninpita shuntaran papänin Joacazta guechushan llapan siudäcunata. Joasga pillyar Ben-adadta quimsa cuti binsiran. Chaynöparaj Israelpa siudänincunata shuntaran.

Salmos 73:1-9
1. Asaf isquirbishan alabansa. Tayta Diosga fiyupa allimi Israelcunapäga, alli shongu cajcunapäga.
2. Nogami ichanga jucha rurayta yarpaycaräna. Ichicllanami pishisha jucha rurayman chayanäpaj.
3. Nogaga fiyupami charayta munaparä alli-tucojcuna charashanta. Fiyu runacuna alliman chayaptin pasaypami chiquiparä.
4. Fiyu runacunaga allimi goyan. Manami gueshyanpischu. Chaymi wañuypäpis mana yarpachacunchu.
5. Manami ñacanpischu waquin runacunanöga. Manami waquinnöga ima ñacaychöpis cashachu.
6. Chaymi alli-tucushanga wallganno camaraycächin. Mana allita rurashancunapis röpannömi caycan.
7. Mana allita rurananpaj yarpashanga cäranchömi rejsicaycan. Wera caywanmi ñawinpis ñipchicashallana caycan.
8. Runacunapa washan riman. Llapan runatami cushipan. Fiyupa alli-tucushpan paycunaga pitapis mana allita rurayta munarcaycan.
9. Tayta Diospa contranmi riman. Runacunapapis washantami riman.

Proverbios 18:16-17
16. Imallatapis buluntäninpa goycuptenga pï-maypis allimi jamachin. Mayur runacunapis allimi rican.
17. Rasun cajtanöraj dimandacur «caynömi, wacnömi casha» niptin chay dimandashan caj chayamur «manami chaynöchu» niptinrämi pengay-tucusha wiyaycun.

Juan 19:23-42
23. Jesusta crusificarcärir suldärucunaga röpanta chuscu pedäsuman ruraran. Nircur chay suldärucunaga juc-cama raquipänacuran. Custüran mana captin sotänanpäga parlacuran:
24. «Caytaga ama rachishunchu. Chaypa ruquenga surtita jitashun mayganchïpäpis cananpaj» nir. Chaynöpami cumliran Tayta Dios palabrancho niycashan: «Röpäta raquipänacusha. Röpäta apacunanpaj surtita jitasha.» Chay nishannöllami suldärucuna ruraran.
25. Crusificaraycashan cajchömi caycaran Jesuspa maman, mamanpa ñañan, Cleofaspa warmin María y María Magdalenapis.
26. Chaymi cuyay disïpulunta ricärir mamanta Jesús niran: «Mama, paymi canga wawayqui.»
27. Nircur disïpuluntapis niran: «Paymi canga mamayqui.» Chayno nishanpita-pacha chay disïpuluga Mariata wasinman pushacuran ricananpaj.
28. Chaypita Jesusga musyaranna llapanpis cumlishana cashanta. Chaymi Tayta Diospa palabrancho niycashan cumlinanpaj Jesusga «Yacunaycä» niran.
29. Chaychömi juc puyñuwan caycaran pochgoj bïnu. Chaymi gueru puntanman yacu shogojta watarcur, pochgoj bïnuman ushmarcachir Jesusta shoguchiran.
30. Pochgoj bïnuta shogurcur Jesús niran: «Llapantanami cumlishcä.» Chayno nircur wañucäcuran.
31. Pascua fistapa wispiranna caran. Chaynöpami mandaj Israelcunaga mana munaranchu säbadu jamay junajpis jinan crusllachu chay wañusha runacuna warcuraycänanta. (Chay jamay junäga fiyupa rispitädumi caran.) Chaymi Pilatuta ruwacuran crusificaraycajcuna apurä wañunanpaj chancancunata paquichinanpaj; chaynöpana cuerpuncunata cruspita jorgachinanpaj.
32. Chaymi suldärucuna aywaycur Jesuspa ñaupancho crusificaraycaj runacunapa chancancunata paquiran.
33. Jesuspa ñaupanman witircushancho Jesustaga ricaran wañushatana. Chaynöpami paypa chancancunataga mana paquirannachu.
34. Chayno wañushana caycajtami juc suldäruga Jesuspa isquïnanpa tucsiriran. Tucsiriptin yawarwan yacu llojshimuran.
35. Chaytaga willacun quiquin ñawinwan ricajmi. Payga rasunpa ricasha carmi nin. Payga rasun cajtami willacun gamcunapis sumaj yäracunayquipaj.
36. Llapan chaycunaga caran «Manami ni juc tullullantapis paquengachu» nir Tayta Diospa palabrancho isquirbiraycashan cumlinanpämi.
37. Tayta Diospa palabrancho «runacuna ricangami tucsishanta» nishanpis cumliran.
38. Chaypita Arimatea marca runa José jutiyoj Pilatuta ruwacuran Jesuspa cuerpunta pampachicunanpaj. Josëpis Jesuspa disïpulunmi caran. Ichanga mandaj Israelcunata manchacushpanmi mana musyachicuranchu. Ruwacuptin Pilato auniran. Chaura Josëga Jesuspa cuerpunta apacuran pampananpaj.
39. Nicodemopis aywaran quimsa arröba alli asyaj mïrratawan aloeta apacurcur. (Ñaupallatanami Nicodemoga chacaypa aywasha caran Jesuswan parlananpaj.)
40. Israel runacunapa custumrin cashannömi Josëwan Nicodemoga chay alli asyajta apashanta jatun tëlaman wiñapariycur Jesuspa cuerpunta pituran pampananpaj.
41. Jesusta crusificashanpa ñaupanchömi caran juc werta. Chaychömi manaraj pitapis pampashan gagacho mushoj uchcu caycaran.
42. Säbadu jamay junaj gallarinanpäna captinmi chay uchcullamanna Jesusta jatiycäriran.