A A A A A
Biblia en un año
Junio 10

2 Reyes 7:1-20
1. Chaura Eliseo niran: «TAYTA DIOS nimashanta sumaj wiyay. Caynömi Diosga nin: ‹Wara cayno öra Samaria puncucho ranticongapaj juc arröba jarinata juc guellayllapaj; ishcay arröba sebädatapis juc guellayllapaj.› »
2. Rayta yanapaj suldäruga niran: «Nishayquitaga manami riguëchu. Syëlupa puncuncunata TAYTA DIOS quicharamuptinpis chaynöga manami canmanchu.» Chaura Eliseo niran: «Ñawiquipami ricanquipaj. Quiquiquimi ichanga mana micunquipächu.»
3. Chay öraga siudä puncucho carcaycaran leprawan gueshyaycaj chuscoj runacuna. Paycuna ninacuran: «¿Imanirtaj cayllachöga jamaräcuycäshun wañuy chayamunancamaga?
4. Siudäman yaycurpis wañushunmi. Rurichöga fiyupami yargay caycan. Cay jinallancho jamarpaycarpis wañushunmi. Chayno caycänanchïpitaga aywashun Siria runacuna pachacaraycashanman. Mana wañuchimashaga cawashunmi. Wañuchimashaga wañushunmi. Imano carpis wañushunpämi.»
5. Chayno parlacarcärirmi pacha chacarcuptenga Siria runacuna pachacaraycashanman aywaran. Paycuna chayaptenga mana pipis carannachu.
6. Siria runacunataga Tayta Dios mayapacachisha caran pillyapaj caj aypalla carrëtacuna, aypalla suldärucuna, cawallucuna yaycuycajtano. Chaura Siria runacunaga yarparan Israelpa raynenga Het nasyunpa raynincunata, Egipto nasyunpa raynincunata mincacushanta.
7. Chaymi jinan öra jatarcärir gueshpir aywacuran llapanninta cachaycärir: tolduncunata, cawalluncunata, bürruncunata. Tiyaycashancho llapan ima-aycantapis caycashantanölla cachaycäriran. Wañuchinanpitami gueshpir aywacuran.
8. Leprawan gueshyaycajcunaga chayaran Siria runacuna pachacarashanman. Imapis mana mayacaptenga juc tolduman yaycuycärir micuran, upuran. Nircur chaycho caycaj guellayta, gorita, röpata apacur pacaycäriran. Yapay cutir jucmanna yaycuran. Chaypitapis llapanta apacur yapay pacaycäriran.
9. Chaypitaga ninacuran: «Caynöga mana allitami ruraycanchi. Alli willapataga juclla willacushun. Wara tutacama upällalla cacushaga juchayojmi cashunpaj. Juclla cutishun ray musyananpaj willacoj.»
10. Chayno parlacarcärir cutir chayaycärir gayacuran siudäta täpaycajcunata «Nogacuna aywashcä Siria runacuna pachacaraycashanman. Manami pipis canchu. Ni parlajllatapis manami wiyashcäcunachu. Cawalluwan bürrucunallami watarpaycan. Tolduncunapis ichichishannöllami carcaycan» nir.
11. Siudäman yaycunata täpaycajcunaga jinan öra gayacuran palasyucho caycajcunaman.
12. Chaura rayga jinan öra jatariran chacay captinpis. Nircur mandaj suldäruncunata niran: «Sumaj tantiyachishayqui Siria runacuna imano ruramänanchïpaj yarpaycashantapis. Paycunaga musyaycanmi fiyupa yargaycho car ñacarcaycashanchïta. Chaymi pachacaraycashanpita jircaman llojshiycärir pacacaycärisha. Paycunaga yarparcaycan noganchi siudäpita llojshisha cawaycajllata prësu charimänanchïpaj, nircur siudäman yaycamuytami.»
13. Niptin juc mas mandaj suldäru niran: «Pichgallana cawaycaj cawallucunawan runacunata cachashun ricapacoj. Paycuna wañumuptinpis manami imananpischu. Cay siudächöga llapanchïpis wañushunmi.»
14. Chaymi rayga runacunata cacharan ishcay carrëtawan Siria runacuna pachacarashanman imano cashantapis ricapacamunanpaj.
15. Aywajcunaga Siria runacunapa yupinta yupicharan Jordán mayucama. Yupincunaga aywaraycaran. Gueshpir aywar nänicunacho cachapacushancunapis caycaran röpacuna, imancunapis. Yupichashanpita cutimur rayta willaran imano tarishantapis.
16. Willaycuptin jinan öra llapan runacuna siudäpita aywar Siria runacunapataga llapan ima aycantapis apacamuran. TAYTA DIOS willachishannölla juc arröba jarinata ranticuran juc guellayllapaj, ishcay arröba sebädatapis juc guellayllapaj.
17. Rayga yanapajnin suldäruta niran siudäman yaycuna puncuta täpananpaj. Ichanga aypalla runacuna rancacar quichqui captin tangariycärir lluchcaycällar jinan puncullacho wañurachiran. Chay suldäru chayno wañunanpämi Eliseo nisha caran ray aywashan öra.
18. Diospa profëtan rayta nishannöllami caran. «Samariaman yaycuna puncucho juc arröba jarinata, ishcay arröba sebädatapis juc guellayllawan rantenga» nishanno caran.
19. Rayta yanapaj suldäruga Diospa profëtanta nisha caran: «Nishayquitaga manami riguëchu. Syëlupa puncuncunata TAYTA DIOS quicharamuptinpis chaynöga manami canmanchu» nir. Chaura Eliseoga nisha caran: «Ñawiquipami ricanquipaj. Quiquiquimi ichanga mana micunquipächu.»
20. Eliseo nishannölla llapanpis cumliran. Runa quichqui captin tangariycärir lluchcaycällar wañurachiran siudä puncucho.

2 Reyes 8:1-29
1. Wamranta cawarachipashan warmita Eliseo willaran: «Tiyaycashayquipita juc-läman famillyayquicunawan aywacuy. TAYTA DIOSGA maynami nisha cay nasyuncho ganchis wata muchuy cananpaj».
2. Diospa profëtanta wiyacurmi warmiga llapanninta camaricurcur famillyancunawan aywacuran Filistea nasyunman. Chaychöna tiyacuran ganchis watacama.
3. Ganchis wata päsariptin warmiga Filistea nasyunpita marcanmanna cuticamuran. Nircur ray cajman aywaran «wasëta, chacräta cutiycachimay» ninanpaj.
4. Chay öra Eliseopa uywaynin Gieziwan rayga parlaycänaj. Rayga Giezitami nisha caran Eliseo ima milagrucunatapis rurashanta llapanta willapänanpaj.
5. Rayta willapaycaran Eliseo imanöpa warmipa wamranta cawarachishantapis. Willapaycashan öra warmi chayariran chacranta, wasinta cutichinanpaj ruwacoj. Chaura Gieziga rayta niran: «Tayta ray, caymi chay warmi. Eliseo cawarachishan wamranpis caymi.»
6. Chaura rayga warmita tapuran. Paynami imano cashantapis llapanta willaparan. Chaypita rayga juc mandaj suldärunta niran chay warmipa cajtaga llapanninta cutichinanpaj. Nasyunpita aywacushanpita-pacha cutimunancama chacran aycata wayushanpitapis pägananpaj niran.
7. Eliseoga Damascuman aywaran. Chay wichanga gueshyaycaran Siriapa raynin Ben-adad. Payta willaran Diospa profëtan Damascuman chayashanta.
8. Chaura rayga yanapajnin Hazaelta niran: «Goycunayquipaj imatapis apacurcur ayway Diospa profëtanman. Payta ruwacunqui TAYTA DIOSTA tapucunanpaj. Mä cay gueshyapita allchacäshächush.»
9. Hazael aywaran Diospa profëtanman, mas allinnin cajcunata Damascupitaga cuyachicuynincunata chuscu chunca (40) camëlluwan cargacurcur. Eliseoman chayaycur niran: «Siriapa raynin Ben-adad gamtaga ricashunqui papänintanömi. Paymi tapucoj cachamasha gueshyaycashanpita allchacänanpaj cashanta, mana allchacänanpaj cashantapis musyananpaj.»
10. Chaura Eliseo niran: «Ayway willanqui, gueshyaycashanpitaga allchacangami. Ichanga TAYTA DIOS maynami musyachimasha simri wañunanpaj.»
11. Eliseoga Hazaelta mana cachaypa ricaparan. Chaura Hazaelga jucajyacäcuran. Diospa profëtan Eliseoga wagacuran.
12. Chaura Hazael tapuran: «¿Imanirtaj waganqui tayta?» nir. Eliseona niran: «Musyaycämi fiyupa mana allita Israelcunata ruranayquipaj cashanta. Alli wasincunatami rupargärachinquipaj. Llapan mösucunatami wañuchinquipaj sabliquiwan. Tacshacunatapis wañorgärachinquipaj. Gueshyaj caycaj warmicunapa pachantapis gashargärinquipämi» nir.
13. Chaura Hazaelga niran: «¿Imanöpataj chaycunataga ruraycöman? Nogaga allgunöllachaj cäpis.» Eliseona niran: «TAYTA DIOSMI nogataga musyachimasha gamna Siriapa raynin canayquipaj.»
14. Eliseowan caycashanpita Hazaelga aywacuran. Chayaptin ray tapuran: «¿Ima nisha-cashunquitaj Eliseoga?» nir. Chaura Hazael niran: «Gueshyaycashayquipitaga allchacanquishi.»
15. Chaypita warannin junaj wañuchiyta munarmi Hazaelga jacucunata ushmarcachir mandaj raypa umanta chaparcuran. Chayno chapaycuptinmi jämaychaypa wañuran. Wañuracherga Hazaelnami Siria nasyunpa raynin caran.
16. Acabpa wamran Joram pichga watana Israelcunapa raynin caycaptin Josafatpa wamran Joramga Judächo ray cayta gallaycuran.
17. Quimsa chunca ishcaynin (32) watayoj caycaran ray cayta gallaycushan öra. Jerusalencho tiyar ray caran pusaj wata.
18. Ichanga TAYTA DIOSTA mana wiyacur juchata ruraran Israelpa waquin caj raynincunano, Acabpa famillyancunano. Warminpis caran Acab famillyallapitami.
19. Chaypis Judätaga TAYTA DIOS manami illgächiyta munaranchu, unay sirbejnin Davidta aunishanta yarpar. Davidtami niran: «Gampa famillyayquega Jerusalencho achicyaj pachata ricar imaypis mandaycangami» nir.
20. Joram ray caycaptin Edom runacunaga Judá nasyunpa contran jatarir munaynincho caycashanpita raquicar rayninta shuyni churacarcäriran.
21. Chaura Joramga aywaran Zair partiman llapan pillyapaj carrëtancunawan contran jatarejcunata magaj. Ichanga Edom runacuna curalacaycäriran. Chaura Joramga mandaj suldäruncunawan chacaypa curalarpaycaj Edom runacunapa chaupinpa päsar gueshpiran. Pampa suldäruncunana puydishanpita gueshpir aywacur wasinman-cama cuticuran.
22. Chaypita-pachami Edom runacunaga canancama Judäcunapita shuyniyaran. Chay wichanmi shuyniyaran Libna siudäpis.
23. Jorampa waquin willapan, ima rurashancunapis isquirbiraycan Judäpa raynincunapa acta librunchömi.
24. Joram wañuptin castancuna pamparashanman pampaycäriran Davidpa siudäninman. Ruquin ray caran wamran Ocozías jutiyojna.
25. Acabpa wamran Joram chunca ishcaynin (12) watana Israelcunapa raynin caycaptin Judächöga Jorampa wamran Ocozías ray cayta gallaycuran.
26. Ray cayta gallaycushpan caycaran ishcay chunca ishcaynin (22) watayoj. Jerusalencho tiyar ray caran juc watalla. Mamanpa jutin caran Atalía. Ataliaga caran Israelpa raynin Omripa willcanmi.
27. Ocoziaspis TAYTA DIOSTA mana wiyacur Acabno, famillyancunano juchata ruraran. Acabpa mashan cashpanmi juchata ruraran.
28. Ocozías Acabpa wamran Joramwan parlacuran Galaadcho caycaj Ramotman aywaycärir Siriapa raynin Hazaelta magananpaj. Chayno parlacurcur aywajtami Siria runacunaga Joramta fiyupa malubraycuran.
29. Chaymi Jezreelman cuticamuran Ramotcho Siriapa raynin Hazael casta cajcunawan pillyashpan fiyupa malubracushanta jampicoj. Joram Jezreelcho gueshyaycaptin Ocoziasga watucoj aywaran.

Salmos 72:8-16
8. ¡Payga mandachun jatun lamarpa cuchunpita Cachi lamarcama! Éufrates mayupitana mundupa jucaj cuchuncama mandachun.
9. Payta chiquej chunyajcho tiyajcunaga paypa munayninchöna ricacuchun.
10. ¡Paymanga Tarsischo tiyaj raycuna, lamar chaupin tishgucho tiyajcuna impuestuta pägachun! ¡Garaynincunata goycuchun Sabächo caycaj raycuna, Sebacho caycaj raycuna!
11. ¡Llapan raycuna gongurpacuchun paymanga! ¡Llapan nasyuncho tiyajcuna sirbichun!
12. Payga salbangami ruwacoj caj pobricunata, mana pipis yanapänanpaj cajcunatapis.
13. Umildicunataga cuyapangami. Wañunanpaj caycaj pobricunatanami salbanga.
14. Paycunataga munayniyojcunapita, fiyu runacunapita salbangami. Paycunaga raypa ñaupancho bälinmi.
15. ¡Chayno alli cashanpita rayga cawachun! ¡Sabächo caj gorita goycuchun! ¡Paypäga imaypis Diosta mañacuycäshun! ¡Paytaga bindisyunta gochun imaypis!
16. ¡Cay nasyunchöga rïgu amatar wayuchun! ¡Intëru jircacunachöpis juntasha cachun! Libanuchöno rïgucuna wiñachun. Runacunapis aypalla mirachun jirca jachacunanöraj cananpaj.

Proverbios 18:12-13
12. Alli-tucojcunaga ushapacaymanmi chayanga. Umildicunami ichanga pï-maypitapis rispitasha canga.
13. Tapucunanpaj caycajta manaraj sumaj musyar willayga mana tantiyaj caymi, fiyupa pengaypämi.

Juan 18:19-40
19. Chaypita mandaj cüraga Jesusta tapuycaran disïpuluncuna pï cashantapis, imata yachachishantapis.
20. Jesús niran: «Nogaga manami imatapis pacayllapa yachachishcächu. Sinagogacunacho, Templucho yachachiptë llapan runacunami wiyamasha.
21. ¿Imanirtaj nogataga tapumanqui? Yachachishä runacunata tapuy. Paycunami musyan imata yachachishätapis. Mä paycuna willashunqui imata nishätapis.»
22. Chayno niptin Templuta täpaj suldäruga Jesusta lagyaran «¿imanirtaj mandaj cürata chayno ninqui?» nir.
23. Niptinmi Jesús niran: «Mana allita nisha captëga nimay ima mana alli cashantapis. Llapan parlaycashä alli caycaptenga ¿imanirtaj lagyamanqui?»
24. Chaura Anasga jina liyashallata Jesusta apachiran Caifás cajman. Caifasga caran cüracunapa mas mandajninmi.
25. Chay öra Pedroga jinallaraj mashacuycaran. Chaycho mashacuycajta tapuran: «¿Gampis manachu chay runapa disïpulun canqui?» nir. Chaura Pedro niran: «Manami.»
26. Chaypita mas rätunllantaga mandaj cürapa uywayninpis niran: «Gamtaga werta cajcho paywan caycajtami ricashcä.» (Chay tapoj runapa famillyanpa rinrintami Pedro cuchurisha-caran.)
27. Chaura Pedro yapay ñïgaran. Chayno niycaptinmi gällu cantarcuran.
28. Manaräpis pacha waraptin Caifaspa wasinpita Jesusta aparan Pilatupa despächunman. Payga Roma gobernadormi caran. Mandaj Israelcunaga gobernadorpa despächunman mana yaycuranchu «Mana Israel runapa wasinman yaycorga ganrami ricacushunpaj. Pascua fista micuytapis manami micushunpänachu» nir.
29. Chaymi despächunpita llojshirir Pilato tapuran: «Cayman apamunayquipäga ¿ima mana allitataj cay runa rurasha?» nir.
30. Chayno tapuptin niran: «Mana allita rurasha captinmi cayman apamushcä. Man'chäga manami apamömanchu caran.»
31. Chaura Pilato niran: «Layniqui nishanno jusganayquipaj apacuy.» Chaura mandaj Israelcuna niran: «Musyashayquinöpis nogacunaga manami pita wañuchinäpäpis munayniyojchu cä.»
32. Chayno niptinmi quiquin Jesús imano wañunanpäpis willacushan cumliran.
33. Despächunman cutirir Pilato Jesusta gayarcur tapuran: «¿Rasunpachu Israelcunapa raynin canqui?» nir.
34. Chaura Jesús niran: «¿Quiquiquipa yarpaynillayquipitachu chayno nimanqui, u juccho chayno nisha-cashunqui?»
35. Pilato niran: «Nogaga manami Israel runachu cä. Gamtaga marca-masiquicunawan cüracunapa mandajnincunami prësu apachimushurayqui. ¿Imatataj rurashcanqui?»
36. Niptin Jesús niran: «Nogaga manami cay pachachöchu mandaj cä. Cay pachacho mandaj captëga yanapämajcuna Israelcunawan pillyanmanmi caran. Ichanga manami cay pachachöchu mandaj cä.»
37. Chaura Pilato tapuran: «Chaura gamga ¿rasunpachu ray canqui?» nir. Chaura Jesús niran: «Gam nishayquinömi cä. Rasun cajta willacunäpämi cay pachacho yurishcä. Pipis rasun cajta musyayta munajcunaga willacushäcunata llapantami wiyacun.»
38. Niptin Pilato niran: «¿Imataj chay rasun cäga?» Chayno Jesusta nircur Pilatoga despächunpita yapay llojshirir Israelcunata niran: «Nogaga manami tarëchu cay runapa ima juchantapis.
39. Gamcuna musyanquimi Pascua fistachöga cada wata juc prësuta cacharinäpaj cashanta. ¿Munanquichu Israelcunapa rayninta cachaycunäta?»
40. Chayno niptin sinchipa llapan niran: «¡Jesustaga ama cachariychu! ¡Barrabasta ichanga cachaycuy!» Barrabasga caran asaltantimi.