Instagram
English
A A A A A
1 Reyes 5:1-18
1. Tiropa raynin Hiram mayaran Davidpa ruquin wamran Salomontana ray cananpaj churashanta. Chaymi cachata cacharan. Hiramga Davidwan amatarmi yachänacuran.
2. Chaura Salomonga chayaj cachacunawan Hiramta willachiran:
3. «Gamga musyanquinami papänë David intërupa runacunawan amatar pillyallar puricur Tayta Diosninpaj Templuta rurachiyta mana puydishanta. Tayta Diosga papänë Davidpa munayninmanmi llapan chiquejnincunata churasha.
4. Cananga Tayta Diosnë intërupanami pillyata gasacächisha. Pipis manami chiquimannachu. Ñacaycunapis manami cannachu.
5. Chaynöpami cananga yarpashcä Tayta Diosnëpa Templunta aruchiyta. Tayta Diosmi papänë Davidta niran: ‹Ruquiqui mandananpaj wamrayquita churashärämi Templötaga aruchipämanga› nir.
6. Líbano muntipita sedru guerucunata cuchuchipämay ari. Piyunnëcunapis gampa piyunniquicunata gueru jorgamuychöga yanapangami. Piyunniquicunapa jurnalnintaga pägashayquimi aycatapis. Gamga musyanqui caycho tiyaj runacuna Sidón runacunanöga gueru sajtayta mana yachashanta.»
7. Salomón nishanta willaycuptin Hiramga fiyupa cushicuran. Chaymi niran: «¡Tayta Diosga fiyupa alabasha cachun. Diosmi camacächisha Davidpa wamran fiyupa yachaj cananpaj, wamran jatun nasyunta alli mandananpaj!
8. Nircur Hiramga Salomonta willachiran: «Cachäcunaga llapantami willamasha. Sedrutapis pïnutapis munashayquitami jorgachipäshayqui.
9. Nogapa piyunnëcunami Libanupita-pacha urächimonga lamar cantuncama llapan guerucunata. Chaypitanami apachimushaj yacu janallanpa maycamapis nimashayquicama. Chaychörämi pascanga shuntanayquipaj. Gamnami micuyta apachimanqui palasyöcho tiyajcuna micunanpaj.»
10. Chaymi Hiramga guerucunata jorgachiparan sedruta, pïnutapis Salomón munashan cajtaga llapanta.
11. Salomonnami micuyta apachiran Hiramman. Cada wata apachej ishcay chunca waranga (20,000) säcu rïguta, ishcay chunca quimsa waranga (23,000) läta olivo asëtita.
12. Tayta Diosga aunishannömi Salomonta yanaparan fiyupa yachaj cananpaj. Salomonga Hiramwan alli amïgu cananpaj parlaran. Paycunaga mana chiquinacuyllapana goyaran.
13. Chaypita ray Salomonga juc layta niran Israel runacuna fayna aroj aywananpaj. Chaymi shuntaran quimsa chunca waranga (30,000) runata.
14. Chay runacunata cacharan Libanuman cada quilla turnuypa. Cada ayway aywaran chunca waranga (10,000) runacuna. Runacunaga goyaj ishcay quilla wasincho juc quilla Libanucho. Arojcunapa mandajnin caran Adoniram.
15. Salomonpaga caran ganchis chunca waranga (70,000) carguërucuna; intëru jircacho rumi llagllajcunana pusaj chunca waranga (80,000).
16. Runacunata aruchinanpänami caran quimsa waranga quimsa pachacnin (3,300) capuralcuna. Paycunami llapanta aruchiran.
17. Rayga jorgachiran jatusaj allinnin rumicunata, llagllasha rumicunata Templupa simintunpaj.
18. Salomonpa piyunnincuna, Hirampa piyunnincuna, bisïnun Gebal runacuna camariran llapan guerucunata. Rumicunatapis llagllaran Templupaj.

1 Reyes 6:1-38
1. Salomón TAYTA DIOSPA Templunta aruchiyta gallaycuran chuscu watana Israelcunapa raynin caycashancho, ziv quillacho. Chay quillaga caran mushoj watapäna gallarej ishcay caj quillan. Israelcuna Egiptupita llojshimushanga caran chuscu pachac pusaj chuncawan (480) watana.
2. Ray Salomón TAYTA DIOSPAJ Templuta aruchishanga jatunmi caran. Larguynin caran ishcay chunca ganchisnin (27) metru; anchuynin isgun metru; altuynin chunca quimsa metru medyan (13.5).
3. Templuman yaycuna alarnenga caran isgun metru anchu Templupa anchuyninwan iwal ruripaga. Largunna caran chuscu metru medyan.
4. Salomonga Templupa bentänancunatapis rëjasniyojta rurachiran.
5. Templuman guellichiyllapa intëru wajtan tumarejpapis cuartucunata ruraran.
6. Pacha caj cuartupaga anchun caran ishcay metru medyan. Altus cuartupana anchuynin caran quimsa metru. Altus janan caj cuartupana anchuynin caran quimsa metru medyan. Templupa jawa caj pergantaga cachaypa pergaran jawa caj cuartupa gueruncunata jamachinanpaj. Chaytaga ruraran Templuta mana uchcunanpaj.
7. Templuta arunanpaj rumicunataga jorgamullarna llagllasha caran. Chaymi Templuta arur mana tacarannachu martillucunawanga. Ima iramintatapis manami nistarannachu fyërrupitaga.
8. Pacha caj cuartuman yaycuna puncuga caycaran Templupa derëchu caj-lädunman ricaraj. Altus caj cuartuman, altuspa janan cuartuman wichänanpäga caran escalun.
9. Templuta pergachiyta ushaycur Salomonga larguërucunata churachiran. Gatachiran sedru tablacunawan.
10. Templuman guellichiyllapa intëru tumarej cuartucunata aruchiran. Cada pïsupa altuynin caran ishcay metru medyan. Sedrupita altus tiranticunaga Templupa perganman guellisha caycaran.
11. Chaura TAYTA DIOSGA Salomonta niran:
12. «Cay Templuta jatarachir gallaycusha captiquimi canan tantiyachishayqui: Noga nishäno llapan laynëcunata y mandamintöcunata cumliptiquega nogapis cumlishämi taytayqui Davidta aunishäta.
13. Nogapis tiyashäpaj Israelcunachömi. Manami gongaycushächu acrashä Israelcunataga.»
14. Salomón usharanna Templu rurachiyta.
15. Templu rurinpa caj pergancunata intablachiran janajpita pampacama sedru tablacunawan. Pampataga intablaran pino tablawan.
16. Mas ruri cajcho Mas Rispitädu cananpaj raquiran isgun metru larguta. Chay cuartutaga raquiran janajpita pampacama sedru tablawan.
17. Mas Rispitädu cuartupita jawamanga caran chunca pusaj (18) metru.
18. Templuta intablashan sedru tablacunachöga burdaran wayta-nirajta früta-nirajcunata. Ushajpaj sedruwan chapasha captinmi rumicunaga mana ricacaranchu.
19. Salomonga Templu ruricho ruraran Mas Rispitädu cuartuta TAYTA DIOSPA babulninta churananpaj.
20. Mas Rispitädu cuartoga caran isgun metru largun, isgun metru anchun, isgun metru altun. Jananpana ushajpaj goriwan chapyachiran. Sedrupita altarta rurachishantapis goriwan chapyachiran.
21. Mas Rispitädu cajta, altarta goriwan chapyachishannömi intëru Templu ruritapis goriwan chapyachiran. Mas Rispitädu cajpa puncuntapis gori cadinawan wichgaran.
22. ***
23. Mas Rispitädu ruricho ishcay querubín anjilcunatapis rurachiran olivo guerupita. Cada-ünun caran chuscu metru medyan altu.
24. Cada-ünunpa cada lädu älancunapa larguynin caycaran ishcay metru juc cuarta masllan. Chaura jucaj älanpa puntanpita jucaj älanpa puntancamaga caran chuscu metru medyan.
25. Ishcan querubín anjilcuna caycaran chay tamäñulla, chuscu metru midyan-cama. Chay-nirajlla caranpis.
26. Jatun cayninpis caran chuscu metru midyan-cama.
27. Salomonga chay querubín anjilcunata churachiran Mas Rispitädu cajman. Älayojcunaga älan quichacasha caycaran. Ishcanpapis jucaj älanga cuchuman chayaraycaran. Chaupichöna ishcanpa älancuna töpanacusha caycaran Mas Rispitädu cuartuchöga.
28. Nircur Salomonga querubín anjilcunata goriwan ushajpaj chapyachiran.
29. Mas rispitädu caj cuartutaga rurinpapis, jananpapis dibujaran querubín anjilcunata, waytacunata, palmacunata.
30. Templu pampantaga Rispitädu caj pampatapis Mas Rispitädu caj pampatapis goriwan chapyaran.
31. Mas Rispitädu cajman yaycuna puncutapis ishcay öjata rurachiran olivo guerupita. Puncuga marcuntin caran ishcay metru anchu.
32. Puncucunachöga llagllaypa dibujaran querubín anjilcunata, waytacunata, palmacunata. Dibujashan jananpana goriwan chapyaran.
33. Chaynöllami Templu puncupa marcuncunatapis olivo guerupita cuadrädu listuncunata rurachiran.
34. Ishcan öja puncucunaga caran pïno guerupita. Puncuga ishcanpis caran jucaj-lädunman doblanalla.
35. Chay puncucunachöpis llagllaypa dibujaran querubín anjilcunata, waytacunata, palmacunata. Dibujashan jananpaga goriwan chapyaran.
36. Templupa sawannin pampatapis curalachiran. Llagllasha rumicunawan quimsa jana pergarcur jananman sedru tablatana churaran. Chaynöllami janay-janay ruraran.
37. Salomonga chuscu wata mandaycashancho TAYTA DIOSPA Templunpa simintuncunata pergayta gallaycachiran ziv quillacho.
38. Chunca juc (11) watan mandaycashanchöraj Diospa Templun aruchiyta usharan. Aruyta ushashan quillapa jutin caran «bul». Chayga caran watacho pusaj quilla cajmi. Templu aruyta ushachiran imano imancunata rurananpäpis yarpashanno. Salomonga Templu aruyta ushachiran ganchis watata.

Salmos 68:21-27
21. Diosga chiquejcunapa umanta llapirengami. Juchallancho cawajcunapa ajchasapa umantapis ishcaymanmi rurarenga.
22. Tayta Diosmi nisha: «Basán puntapitapis cutichimushayquimi. Lamar yacu rurinpitapis jorgamushayquimi
23. chaquiquicunatapis chiquinacushayquipa yawarninwan pucaypa pucachinayquipaj, allguyquicunapis chay yawarta lajwananpaj» nir.
24. Masqui ricay, Tayta Diosnëmi wasinman yaycuycan. Rusyunchönömi raynëpa guepanta gatinaylla aywarcaycan.
25. Cantajcunami ñaupa-puntata aywarcaycan, guepantanami tucajcuna. Chaupintana aywarcaycan jipashcuna panderëtacunata tucaraycar.
26. ¡Gamcunaga llapaniqui Tayta Diosta alabay! ¡Israel cajcunaga llapayqui shuntacaycur TAYTA DIOSTA alabay!
27. Llapanpa shullcan Benjaminpita mirajcunami ñaupa-puntata aywarcaycan, Judäpita, Zabulonpita Neftalïpita mirar aywajpa mandajnincunawan iwal.

Proverbios 17:13-15
13. Alli yanapaycaptin mana alliwan cutichejpa wasinchöga manami imaypis mana alli goyay pishengachu.
14. Rimanacuyman chayayga lloglla shamojpitapis mas piyurmi. Rimanacuyman chayanayquipa ruquenga witicuy.
15. Juchan musyacaycaptin mana castigajtapis, juchaynajta «juchayojmi» nejtapis ishcantami TAYTA DIOSGA melanäcun.

Juan 10:24-42
24. Chaychömi mandaj Israelcuna Jesusta tapuran: «¿Imaycamataj shuyäshayqui rasun cajta willamänayquipaj? Tayta Dios cachamushan Cristo carga juclla willacuy.»
25. Chaymi Jesús niran: «Maynami willashcä. Willaptëpis manami riguimanquichu. Papänëpa munayninwan milagrucunata ruraycaptëpis manami riguimanquichu.
26. Gamcunaga mana riguimanquichu mana uyshä cashpayquimi.
27. «Uyshäcunami ichanga wiyacamar gaticarcaman. Nogapis paycuna imano cashantapis musyämi.
28. Chaymi mana ushacaj cawayta tarichishaj. Paycunataga maquëpita manami pipis guechumangachu.
29. Chay cawayta tarichinäpäga papänëmi paycunata maquëman churamusha. Papänë llapanpäpis munayniyoj captinmi ni pipis maquëpita mana guechumangapächu.
30. Chaymi nogaga në Papänëwan noga jucnaylla cashäta.»
31. Chayno niptin mandaj Israelcunaga Jesusta sajmananpaj rumita aptacarcäriran.
32. Chaymi Jesús niran: «Gamcuna ricashcanquimi Papänëpa munayninwan milagrucunata rurashäta. ¿Maygan milagruta rurashäpitataj gamcunaga sajmayta munarcaycämanqui?»
33. Chaura mandaj Israelcuna niran: «Manami allita rurashayquipitachu sajmayta munarcaycä; chaypa ruquenga runalla caycashpayqui Tayta Diosta ashlliycanqui; jananmanpis Dios-tucuycanquiraj.»
34. Chayno niptin Jesusga niran: «Tayta Diospa palabranchöga ‹Gamcuna dioscunami caycanqui› niycanmi.
35. Tayta Diosta wiyacojcunatami ‹dioscuna canqui› nin. Chay palabrantaga manami manacajman churashwanchu.
36. Papänëga nogatami acrarcamar cay pachaman cachamasha. Chaymi nogaga ‹Diospa Wamran cä› niycä. Chauraga ¿imanirtaj nircaycämanqui ‹Diostami ashlliycan› nir?
37. «Rurashäcuna Papänë munashanno mana captenga ama riguimaypischu.
38. Nogaman mana riguirpis milagrucunata rurashäman riguiy. Chaynöpami musyanquipaj Papänë nogacho caycashanta, nogapis paywan caycashäta.»
39. Chayno niptin yapay prësu chariyta munarcaycaptin Jesusga gueshpipaycuran.
40. Chaypita Jesusga Jordán mayu chimpanman cuticuran ñaupata Bautisaj Juan bautisaycashan cajman. Chaychöna goyaran.
41. Chaymanga achcaj runacuna aywaran. Chay aywajcunami parlaran: «Ima milagruta bautisaj Juan mana rurasha captinpis Jesuspaj willacushanga llapanmi cumlicaycan» nir.
42. Chayno parlarmi achca runacuna Jesusman riguiran.