A A A A A
Biblia en un año
Mayo 28

1 Reyes 3:1-28
1. Salomonga Egipto faraonpa wamranwan majachacar paycunawan famillyana caran. Majachacarcur warmitaga Davidpa siudäninman aparan. Chayrämi aruycächiran palasyunta, TAYTA DIOSPA Templunta, Jerusalén cantun pergata.
2. Chay wichanga manami caranrächu TAYTA DIOSPAJ Templu. Chaymi runacuna uywancunata Tayta Diospaj pishtaj puytush lömacunallachöraj.
3. Salomonga fiyupami TAYTA DIOSTA rispitaj. Papänin David rurashan laycunatapis llapanta cumliran. Ichanga puytush lömacunacho uywacunata rupachiran. Insinsuwanpis saumachiran.
4. Payga Gabaonman aywaj uywacunata pishtarcur rupachinanpaj. Chay puytush lömami caran waquinpita mas rejsisha. Chaychöga Salomonga rupachina sacrifisyucunata waranganpa (1,000) rupachej.
5. Chaypita juc chacay Gabaoncho caycaptin suyñuynincho Salomonta TAYTA DIOS yuriparcur niran: «Munashayquita mañacamay. Mañacamashayquitaga goshayquimi.»
6. Chaura Salomón niran: «Tayta Dios, gamga allimi ricashcanqui papänë Davidta. Paypis ñaupayquicho allitami rurasha. Llapan shongunwanmi wiyacushurayqui. Manami juchata rurashachu. Chaymi alli ricashcanqui. Camacächishcanqui juc wamran ruquin ray jamaycunanpäpis. Chaymi nogaga ray caycä.
7. TAYTA DIOS, gammi wamrallaraj pishi yarpay caycaptëpis papänë Davidpa ruquin mandaj ray canäpaj churamashcanqui.
8. Cananga gam acrashayqui runacunatami mandaycä. Aypalla runami. Yupaytapis manami atipashwanchu.
9. Gam acrashayqui runacunata alli mandanäpaj sumaj alli yarpayta goycamay ari. Sumaj tantiyachimay allitapis, mana allitapis musyanäpaj. Man'chäga manami acrashayqui aypalla runacunata mandayta camäpacömanchu.»
10. Salomón chayno mañacushan Tayta Diospäga alli caran.
11. Chaymi niran: «Gamga manami mañacamashcanquichu unay-yaj cawanayquipäga, ima-aycayquipis cananpäga, chiquinacushayquicunapis wañunanpäga. Chaypa ruquenga mañacamashcanqui sumaj tantiyanayquipaj, alli mandanayquipämi.
12. Chaymi mañacamashayquino yanapäshayqui alli tantiyacoj y yachaj canayquipaj. Gam yachaj cashayquinöga manami pipis yachaj cashachu ni cangapischu.
13. Gam mana mañacamasha captiquipis yanapäshayquimi rïcuyänayquipaj, munayniyoj canayquipaj. Chaymi gam cawashayquicamaga mana cangapächu juc ray gamnöga.
14. Papäniqui Davidno noga munashäcunata, llapan laycunata, mandamintucunata cumliptiquega yanapäshayquipaj unaycama cawanayquipämi.»
15. Riccharamur Salomonga yarpachacurir tantiyacuriran suyñushanta. Jerusalenman chayaycorga juclla aywaran Tayta Diospa babulnin caycashanman. Nircur rupachina sacrifisyucunata y alli goyaypita sacrifisyucunatapis rupachiran. Chaypitana llapan mandäshejcunata micuyta garachiran.
16. Chay wichan ishcay warmi caran cuerpunwan gänapacoj. Paycunami aywaran rayman. Chayaycärir
17. jucaj warmi niran: «Tayta ray, cay warmiwan ishcallämi tiyashcä juc wasicho. Ishcanë tiyaycashächömi nogaga gueshyacushcä.
18. Gueshyacushäpita quimsa junajtaga paypis gueshyacusha. Nogacunaga ishcallämi goyashcä. Juccunaga wasicho manami caranchu. Ishca-ishcallä tiyarä.
19. Chaypita juc chacay cay warmiga wamranta ñitiycusha.
20. Chaura pullan pagas jatarcur noga puñucasha caycashäcama wañusha wamranta ogllaparcamasha. Nogapa wamrätana ogllacurcusha.
21. Ricchapacamur chuchunäpäga wañusha wamralla caycasha. Tuta pacha achicyarcuptin ricaptëga manami wamrächu casha.»
22. Jucaj warmipis niran: «Manami. Nogapa wamräga cawaycajmi; gampami wañushaga.» Niptin jucaj warmina niran: «Manami. Gampa wamrayquega wañusha cajmi; cawaycäga nogapami.» Chayno rimanacurcaycaran raypa ñaupancho.
23. Chaura rayga yarpachacuyman churacaran «Cay caj warmiga nin ‹nogapa wamräga cawaycajmi, wañusha caycäga paypami› ¡Jucaj warminami mas jucno nin!» nir.
24. Nircur ray niran: «¡Juc sablita apamuy!» Sablita chayachiptin rayga
25. niran: «Cawaycaj wamrata ishcayman partiriy. Nircur pullanta jucninta, pullanta jucninta goycuy.»
26. Chaura cawaycaj wamrapa mamanga fiyupa llaquicuran. Chaymi rayta ruwacuran: «¡Tayta, ama wañuchiychu ari wamrataga! ¡Chaypa ruquenga chay warmita goycuy!» Jucaj warmi ichanga niran: «Wamrata ishcayman cuchurichun. Gampis nogapis pirdishun.»
27. Chaura ray niran: «Ama wañuchiychu. Rimir ruwacoj caj warmita goycuy. Paymi rasunpa mamanga.»
28. Llapan Israelcuna musyaran dimanduta ray imanöpa alli arriglashantapis. Tantiyacuran alli arriglananpaj Tayta Dios yanapashanta. Chaymi llapan fiyupa rispitaran.

1 Reyes 4:1-34
1. Llapan Israelcunapa raynin caran Salomonga.
2. Payta yanapajcuna caran achca: Cüra caran Sadocpa wamran Azarías.
3. Acta isquirbejcuna caran Sisapa wamran Elihorefwan Ahías. Raypa secretaryunna caran Ahiludpa wamran Josafat.
4. Suldärucunapa mandajnin caran Joiadapa wamran Benaía. Cüracuna caran Sadocwan Abiatar.
5. Prefectucunapa mandajnin caran Natanpa wamran Azarías. Rayta tantiyachej caran Natán cürapa wamran Zabud. Paywanga amïgumi caran ray.
6. Palasyucho imatapis ricajna caran Ahisar. Aruchej capural caran Abdapa wamran Adoniram.
7. Salomonpa chunca ishcay (12) prefectucuna caran intëru Israelcho. Paycunami llapan famillyantinpaj raypaj imatapis shuntaj. Cada ünun watacho juc quillacama raypaj ima-aycatapis shuntaj.
8. Chunca ishcay (12) prefectucuna caran. Ben-Hur prefectu caran Efraín altucunacho.
9. Ben-Decar prefectu caran Macazcho, Saalbimcho, Bet-semescho, Eloncho, Bet-hanancho.
10. Ben-Hesed prefectu caran Arubotcho, Sococho, intëru Hefer nasyuncho.
11. Ben-Abinadab prefectu caran intëru Dor probinsyacho. Paypa warminna caran Salomonpa wamran Tafat.
12. Ahiludpa wamran Baana prefectu caran Taanaccho, Meguiducho, intëru Bet-seancho. Bet-seán caran Saretanpa ñaupancho, Jezreelpa ur'gancho. Chauraga mandaran Bet-seanpita Abel-meholacama, Jocmeampa washa-läduncama.
13. Ben-Geber prefectu caran Galaadcho caycaj Ramotcho. Paypa munaynincho caycaran intëru Galaad parti. Chay partiga caran Manasespa wamran Jairpami. Ben-Geberpa munaynincho caycaran Basancho caycaj Argob. Chaychömi caycaran jatusaj sojta chunca (60) siudäcuna, intëru cantunpa curalasha, puncu lläbincunapis runsipita.
14. Idopa wamran Ahinadab prefectu caran Mahanaimcho.
15. Salomonpa wamran Basematwan majachacaj Ahimaasna prefectu caran Neftalïcho.
16. Husaipa wamran Baana prefectu caran Asercho, Alotcho.
17. Paruapa wamran Josafat prefectu caran Isacarcho.
18. Elapa wamran Simei prefectu caran Benjamincho.
19. Uripa wamran Geber prefectu caran Amorreo runacunapa raynin Sehón tiyashan Gad particho, Basanpa raynin Og tiyashancho. Llapan prefectucunapa mandajninpis juc caran.
20. Judächo Israelcho caran aypalla runacuna yupaytapis mana atipaypaj. Fiyupa aypallana caran ima-aycancunapis micunanpaj upunanpäpis. Cushisha jaucallanami goyaj.
21. Salomonmi mas mandaj caran Éufrates mayupita Filistea nasyuncama, Egipto nasyunwan tincoj lindacama. Chaymi llapan pägaj impuestuta. Salomón cawashancamaga paypa munaynillanchöna caran.
22. Salomonpaj y palasyuncho cajcunapäga cada junaj micuyta shuntaj sojta waranga sojta pachac (6,600) quïlu fïnu caj jarinata, chunca quimsa waranga ishcay pachacnin (13,200) quïlu cumun caj jarinata,
23. sëbasha chunca törucunata, guewallawan uywasha caj ishcay chunca (20) törucunata, pachac (100) uyshata; mana yupayllapa tarushcunata, lluychu castacunata; werayasha uywana caj äbicunata.
24. Salomonga mandaran Eufratespita inti yaganan caj-läpaga ushajpaj Tifsa siudäpita Gaza siudäcama. Chaycho tiyaj raycunaga llapanpis carcaycaran Salomonpa munaynillanchöna. Llapanpis allilla jaucalla goyaran.
25. Salomón cawashanyäga Judá runacunawan Israel runacuna Danpita Beersebacama tiyacuran allilla. Cada-ünunpa imapis mana pishiranchu. Übasninpis ïgusninpis achca caran.
26. Salomonpaga caran carrëtacunata garachaj cawallucunata uywananpaj cuartucuna chuscu waranga (4,000). Muntädu purej suldärucunana caran chunca ishcay waranga (12,000).
27. Prefectucunaga töcashan quillami micuyta apaj ray Salomonpaj, paypa mësancho micojcunapäpis. Imatapis manami pishëchejchu.
28. Turnun chayamushan öraga cada-ünun apaj sebädata ogshata carrëta garchaj cawallucunapaj, waquin carga cawallucunapäpis. Ray goyashanman apaj.
29. Tayta Dios camacächiran Salomón fiyupa yachaj cananpaj, yarpaysapa cananpaj, llapantapis sumaj tantiyaj cananpaj.
30. Chaura Salomonga mas yacharan Egipto runacunapita, inti yagamunancho tiyajcunapitapis.
31. Pï-may runapitapis mas fiyupa yachaj caran. Zerapita miraj Etanpitapis mas yachaj caran. Mas yachaj caran Maholpa wamran Hemanpita, Calcolpita, Dardapita. Fiyupa yachaj cashanga intërupa mayacaran.
32. Quimsa waranga (3,000) casta yachachicuycunata rimaran. Birsucunatapis camacächiran waranga pichganta (1,005).
33. Yachachiran jatun jachacunapita tacsha jachacunapitapis. Yachachiran Libanucho caj jatusaj sedru guerucunapita pergacunacho caj guewacunapitapis. Llapan casta uywacunapitapis, äbicunapitapis, garachaypa purejcunapitapis, pescäducunapitapis yachachiran.
34. Salomón fiyupa yachaj cashanta mayaycur intëru nasyunpitami shamoj rimashanta wiyananpaj.

Salmos 68:15-20
15. Fiyupa altumi Basán jircacunaga. Puntancunaga fiyupa altumi.
16. Altu jircacuna, puntacuna ¿imanirtaj chiquir ricapanqui Tayta Dios tiyashan Sión lömata? ¡Chaychömi TAYTA DIOSGA imay-yajpis tiyanga!
17. Tayta Diospa pillyapaj carrëtancunaga millunninpami. Chay carrëtancunawanmi Tayta Diosga Sinaí jircapita shamusha Sioncho caycaj Wasinman.
18. Tayta Dios, prësucunata apacurcurmi janajman aywacushcanqui. Runacunanami garayniquita apapämusha-cashunqui. Mana wiyacojcunapis garayniquita apapämushurayquimi. Chaynöpami Tayta Diosga paycunawan iwal tiyanga.
19. Alabasha cachun Salbacoj Tayta Diosninchëga. Paymi waran-waran yanapämanchi. Selah
20. Diosninchëga imapitapis salbacoj Diosmi. TAYTA DIOSGA wañunanchïpaj caycajtapis salbamashwanmi.

Proverbios 17:10-12
10. Alli tantiyacöga juc piñacuyllawanmi wiyacun. Mana tantiyacojmi ichanga pachac cuti astiptinpis mana wiyacunchu.
11. Mana wiyacöga imay örapis pillyallatami ashiycan. Chayno cashanpitami mana cuyapaypa ñacachicoj runawan tinconga.
12. Mana tantiyacoj upa runa imata rurananpäpis yarparaycajwan tincunanchïpa ruquenga mas allimi canman wawanta suwapaycuptin fiyupa rabyasha caycaj ösuwan tincushapis.

Juan 10:1-23
1. Chaura Jesús niran: «Sumaj tantiyacuy-llapa. Cancha puncupa mana yaycoj cäga suwami.
2. Uyshërumi ichanga puncunpa yaycun.
3. Canchata täpajnami paytaga puncuta quichaparin yaycunanpaj. Chay uyshëruga uyshancunata jutinpa-cama gayan. Uyshacuna busninta rejsircuptinnami uyshëruga canchapita pushan.
4. Canchapita llapan llogshircuptinnami gayapayllapa ñaupanta aywan. Uyshancunapis busninta rejsir guepallanpa aywan.
5. Jäpa runapa guepantami ichanga mana aywanchu. Busninta rejsircurmi chay runapitaga gueshpir aywacun.»
6. Tincuchiypa Jesús yachachishanta paycunaga manami tantiyaranchu imapaj niycashantapis.
7. Chaura yapay tincuchiypa Jesús cayno niran: «Sumaj wiyay-llapa. Nogami caycä uysha yaycunan cancha puncu.
8. Manaraj shamuptë shamojcunaga suwami caran. Chaymi uyshacunapis manchacusha.
9. Nogami ichanga cancha puncu caycä. Pï-maypis noga puncupa yaycoj-cäga salbacongami. Chaura paycunaga yayconga llojshenga alli guewata tarinanpämi.
10. Suwaga shamun suwacunanpaj, wañuchinanpaj, illgächinanpämi. Nogami ichanga shamushcä imaycamapis alli cawayta tarichinäpaj.
11. «Nogaga caycä alli uyshërumi. Alli uyshëruga uyshancuna-raycumi wañuytapis tarin.
12. Pägullapaj michej cajmi ichanga liyun aywaycajta ricar gueshpir aywacun. Quiquinpa uywan mana captinmi cachariycur aywacun. Chaura liyonga uyshata apacun. Waquinnami gaticachaptin mancharir wacpa-caypa gueshpir aywacun.
13. Pägullapaj michipacojcunaga gueshpirmi aywacun. Uyshacunapäga manami yarpachacunchu.
14. «Nogami alli uyshëru cä. Uyshäcunataga rejsëmi. Uyshäcunapis rejsimanmi.
15. Imanömi Papänë rejsiman, chaynömi nogapis payta rejsë. Chaynöpis uyshäcuna-raycumi nogaga wañuytapis tarishaj.
16. Manami cayllachöchu uyshäcuna caycan. Juc-lä canchacunachöpis caycanmi. Chaycunatapis shuntashämi. Paycunaga nishäcunatami wiyaconga. Chaymi llapanpis jucllachacashalla canga. Uyshërunpis jucnayllami canga.
17. «Papänëga cuyaman wañunäpaj bïdäta churaptëmi, wañurcurpis yapay cawarimunä captinmi.
18. Nogataga manami pipis wañuchimanchu. Chaypa ruquenga quiquë munarmi wañushaj. Quiquëpa munaynëchömi caycan wañuy. Chaynöllami cawarimushäpis. Chayno cananpämi Papänë nimasha.»
19. Chayno nejta wiyaycur mandaj Israelcuna yapay quiquin-pura apänacuran.
20. Chaymi achcaj niran: «¿Imapätaj paytaga wiyashunpis? Dyablupa munaynincho carmi löcuyasha caycan.»
21. Waquinnami niran: «¡Manami pipis dyabluyoj cashpanga payno parlanmanchu! Dyabluga ¿imanöpataj allchacächinman yuriyninpita-pacha gaprata?»
22. Chay wichan Jerusalenchöga caycaran Tayta Diospa Templunpa diyanta cada watalla ruranyashan fista. Chayga caran tamya quillacho.
23. Jesusna Templu cajcho puriycaran «Salomonpa alarnin» nishan cajcho.