A A A A A
Biblia en un año
Mayo 26

2 Samuel 23:1-38
1. Ushanantana David rimaran. Isaïpa wamranmi caran Davidga. Paytami Tayta Diosga alliman churar munayniyojyächiran. Paytaga Jacobpa Diosninmi acraran ray cananpaj. Israelcunacho payga caran alli cantajmi:
2. «Nogataga TAYTA DIOSPA Espiritunmi rimaycächiman. Pay yarpashancunatami rimä.
3. Israelcunapa Diosninmi parlasha. Israelcunata washajmi nimasha: ‹Runacunata mandashpan alli arrigläga, Tayta Diosta manchacuypa mandäga
4. canga pacha waraptin rama-rama achicyaycajno, tamyariptin guewacunata wiñachinanpaj lliuyaraycaptin tutapa inti ratamojno.›
5. Nogapita mirar aywajcunataga Tayta Dios manami cachaycongachu. Imaycamapis yanapämänanpämi aunimasha. Sumajmi parlashcäcuna. Manami rucacangachu. Paymi imapitapis alliman jorgaman. Yarpashäcuna alli llojshinanpaj camacächin.
6. Mana alli rurajcunaga cashacunano jitarisha canallanpämi caycan. Cashacunata jogariptinchi tucshimashanchïnömi paycunapis mana allita ruramanchi.
7. Chaycunata yatananpäga charin fyërruta u lansatarämi. Nircurmi ninaman gaycupaycun ushajpaj rupananpaj.»
8. Davidpa mas mijurnin caj suldäruncuna quimsami caran. Rimir cajmi caran Hacmonipa wamran Joseb-basebet. Paymi caran chay quimsa suldärucunapa capitannin. Juc cutichömi Joseb-basebetga lansanwan wañuchiran pusaj pachac (800) suldärucunata.
9. Paypa guepanmanna caran Ahohi runa Dodupa wamran Eleazar. Paywanga quimsajmi caran jinyu pillyajcuna. Pasdamimchöpis Davidwan iwal caycaran. Filistea runacuna pillyananpaj shuntacaptin Israelcuna gueshpiran.
10. Eleazarmi ichanga mana manchaypa ichiparan. Filistea runacunata wañuchiran asta maquinpis uticänancama. Maquinpis uticayllawanna aptacäcuran. Sablita mana cacharirannachu. Chay junäga TAYTA DIOSMI binsichiran. Chaypitarämi llapan suldärucuna Eleazarpa guepantana aywaran chiquishancunapa ima-aycantapis charicurcunanpaj.
11. Eleazarpa guepanmanna caran Arar runa Aguepa wamran Sama. Lehicho Filistea runacuna shuntacaran pushpu mururaycashan chacracho. Chaura Israelcunaga gueshpir aywacuran.
12. Sama ichanga pullan pampaman ichicuycuran. Filistea runacunata wañuchiran Israelcunata washashpan. Chaynömi TAYTA DIOSGA binsichiran.
13. Israelcunacho caran quimsa chunca (30) jinyu pillyajcuna. Paycunapitami cosëcha wichan quimsaj aywaran Davidwan tincoj Adulam machayman. Filistea suldärucunaga Refaim pampacho pachacaraycaran.
14. Davidga caycaran pacacunancho. Chay öra juc röpa Filistea suldärucunaga caycaran Belencho.
15. Davidga rimarcuran: «¡Belén marcapa puncun yaycunacho caycaj yacuta pillaraj macyaycamanman upurcunäpaj!» nir.
16. Chaura quimsaj baluryojcunaga Filistea runacuna pachacaraycashanman yaycuran. Belenman yaycunacho caycaj pösupita yacuta jorgurcur Davidta apaparan. Chaura payga upuyta mana munaranchu. Chaypa ruquin TAYTA DIOSPAJ pampaman jicharan
17. «¡Upunätaga TAYTA DIOSPIS ama munachunchu! Uporga cay runacunapa yawarninta upojnöchari caycäman. Paycunaga wañuytapis mana mancharmi aywasha apamunanpaj,» nir. Chayno nirmi upuyta mana munaranchu. Chaytaga ruraran quimsa chuncapita (30) quimsaj baluryojcunami.
18. Joabpa wauguin Abisai Sarviapa wamranga caran quimsa chunca (30) imatapis mana manchaypa pillyajcunapa mandajnin. Paymi juc cuticho quimsa pachac (300) runacunata tucsicuna lansanwan wañuycachiran. Chaynöpami quimsa chunca (30) cajcunapita mas rejsisha caran.
19. Mas rispitasha caran quimsa chunca (30) cajpitaga. Chaynöpami paycunapa mandajnin cananpaj churaran. Ichanga manami ayparanchu quimsaj mas mijurcunamanga.
20. Cabseel runa Joiadapa wamran Benaía caran jinyu. Paymi achca cuti pillyacho fiyupa almiraypajcunata ruraran. Moab runa Arielpa ishcan wamrancunatapis wañuycachiran. Juc cutichöpis rashtaycaptin uchcuman yaycuran. Chaycho juc liyunta wañuchiran.
21. Jatuncaray Egipto runatapis wañuchiran. Egipto runaga tucsicuna lansayoj caran. Benaiaga guerullawanmi ichiparan. Nircorga lansanta guechurcur tucsiycuran.
22. Joiadapa wamran Benaiaga chaynöpami quimsa chuncapita (30) mas rispitasha caran.
23. Waquinpita mas imatapis chasquiran. Chaypis manami ayparanchu quimsaj mas mijurcunamanga. Paytaga David churaran quiquinta täpaj suldärucunapa mandajnin cananpaj.
24. Quimsa chunca (30) jinyucunaga caran: Joabpa wauguin Asael, Belén runa Dodupa wamran Elhanán,
25. Harod runa Sama, Harod runa Elica,
26. Palti runa Heles, Tecoa runa Iquespa wamran Ira,
27. Anatot runa Abiezer, Husah runa Sibecai,
28. Ahohi runa Salmón, Netofa runa Maharai,
29. Netofa runa Baanapa wamran Heled, Benjamín particho caycaj Gabaa runa Ribaipa wamran Itai,
30. Piratón runa Benaía, Gaas ragrapa yacu aywajpita Hidai,
31. Arba runa Abi-albon, Bahurim runa Azmavet,
32. Saalbón runa Eliaba, Jasenpa wamrancuna; Jonatán;
33. Arar runa Samapa wamran Jonatán; Arar runa Sararpa wamran Ahíam;
34. Maaca runa Ahasbaipa wamran Elifelet, Gilo runa Ahitofelpa wamran Eliam,
35. Carmel runa Hezrai, Arab runa Paarai,
36. Soba runa Natanpa wamran Igal, Gat runa Bani,
37. Amón runa Selec, Beerot runa Naharai (Payga caran Sarviapa wamran Joabta cuydaj),
38. Jatir runa Ira, Jatir runa Gareb,

2 Samuel 24:1-25
1. Chaypitana TAYTA DIOS yapay Israelcunapaj rabyacurcuran. Chaymi camacächiran Israelcunatawan Judäcunata David sinsunanpaj.
2. Chaura rayga llapan suldärucunapa mandajnin Joabta niran: «Ayway tumamunqui llapan trïbu Israelcuna tiyaycashanpa Danpita-pacha Beersebacama. Llapanta sinsumunqui ayca runacuna cashantapis musyanäpaj.»
3. Joabga rayta niran: «TAYTA DIOSNIQUEGA runacunata yapacächichun canan caycashanpitaga pachac cutipa masta. Chayno gampis caway aypallaman mirashata ricanayquipaj. Ichanga ¿imapätaj munanqui llapan runacunata sinsuchiyta?»
4. Chaypis Joabga waquin mandajcunaga ray David nishantami wiyacuran. Chaymi Joabwan suldärucunapa mandajnincunaga aywacuran raypa ñaupanpita Israelcunata sinsoj.
5. Jordán mayuta päsarcur sinsur gallaycuran Aroer marcacho tiyaj runacunata y Arnón ragracho caycaj marca runacunatapis. Chaypitanami Gad trïbu runacuna tiyashan partipa sinsuraycar päsaran asta Jazer marcacama.
6. Chaypitana Galaad partipa y Het runacuna tiyashan Cades marcapa sinsuraycar päsashpan Dan trïbu runacuna tiyashanman chayaran. Chaypita päsarnami sinsuraycar tumaran Sidón siudäpa.
7. Chaypitana sumaj curalasha Tiro siudäpa päsar Hev runacuna y Cananeo runacuna tiyashan siudäcunapa sinsuraycar päsaran. Nircurmi Judá trïbu runacuna tiyashan sur caj-läpa sinsuraycar päsaran asta Beerseba siudäcama.
8. Intëru nasyunta tumaran isgun quilla ishcay chunca (20) junajnin. Intëruta tumaycur Jerusalenman cutiran.
9. Sinsumushanta Joabga rayta willaran. Israelcunacho caran pusaj pachac waranga (800,000) runa pillyapaj alli cajcunalla; pichga pachac warangana (500,000) Judá cajcho.
10. Llapan runata sinsuraycachir Davidga «juchatami rurashcä» niran. Chaymi TAYTA DIOSTA mañacur niran: «Fiyupa juchatami rurashcä sinsucherga. Cananga perdunaycallämay ari TAYTA DIOS. Nogaga upa runanömi rurashcä.»
11. Warannin tutaga puñushanpita David jatariranna. TAYTA DIOSGA profëta Gadta (payga caran Davidpa musyapacojnin) niran:
12. «Ayway David cajman. Quimsa castata rurayta yarpaycashäta willanqui. Payga acrachun maygantapis munashan cajta.»
13. Chaymi Gadga David cajman aywaycur tapuran: «¿Imatataj munanqui? ¿Cay nasyuncho ganchis wata muchuy canantachu? ¿Chiquishojcuna quimsa quilla gaticachäshunayquitachu? ¿Quimsa junaj fiyu gueshya canantachu? Mä yarpachacuy. Sumaj yarpachacurcur willamay nogapis cachamajta willanäpaj.»
14. Chaura Davidga Gadta niran: «Cananga imata niytapis manami puydëchu. Mas alli canman TAYTA DIOS munashanno ruramashami. Payga fiyupa cuyapäcojmi. Manami munächu runacunapa maquincho ñacaytaga.»
15. Chaura chay tutalla gallaycur Danpita Beersebacama intëru Israel nasyunman fiyu gueshyata TAYTA DIOS yurichimuran. Chay gueshyawanmi ganchis chunca waranga (70,000) runacuna wañuran.
16. Jerusalencho tiyajcunata anjil ushacächinanpaj caycaptinna TAYTA DIOS pësacuran. Chaymi wañuycächej anjiltaga niran: «Amana mastaga wañuchiynachu.» Chay öra TAYTA DIOSPA anjilnenga caycaran Jebús runa Araunapa ëran janancho.
17. Wañuchicoj anjilta ricaycurmi TAYTA DIOSTA David niran: «¡Nogami juchataga rurashcä! Runacunaga imatapis rurashatächu. ¡Castïguga nogata, famillyäcunata chayamächun ari!»
18. Chay junajlla Gad aywaran Davidman. Chayaycur niran «Jebús runa Arauna rïguta ëraycashancho altarta TAYTA DIOSPAJ ruray.»
19. Chaymi Davidga aywaran TAYTA DIOS willachishanno.
20. Araunaga carullamanna ricaran ray yanapajnincunawan aywaycajta. Chaymi Araunaga tariparan. Rayta rispitashpan ñaupanman gongurpar umpuran.
21. Nircur niran: «¿Imallaraj caycan tayta watucamänayquipaj?» Chaura David niran: «Rïgu ërashayqui chacrayquita ranticaycamay. Chaychömi fiyu gueshya chawananpaj TAYTA DIOSPAJ juc altarta rurashaj.»
22. Chaura Arauna niran: «Tayta, maynintapis munashayquita chariy ari. Chaycho uywacunata rupachiy Tayta Diospaj. Törucunapis caycanmi rupachina sacrifisyupaj. Caycanmi jorquëticunapis, yügucunapis yantapaj.
23. ¡Chaycunataga llapanta gamtami goycö tayta!» Mastapis Arauna niran: «¡TAYTA DIOSNIQUI cuyapaycushunqui ari!»
24. Chaura rayga niran: «Manami tayta. Llapantapis rantiypami ranticamanqui risyuncho. TAYTA DIOSNËPÄGA manami rupachishächu dibaldilla tarishäta.» Davidga chaynöpami chay partita rantiran töruntinta pichga chunca (50) guellaycho.
25. Chaychömi juc altarta TAYTA DIOSPAJ ruraran. Nircur rupachina sacrifisyucunata y alli goyaypita sacrifisyucunatapis rupachiran. Chayno ruraycuptin mañacur ruwacushanta TAYTA DIOS wiyaran. Chay örami acrashan runacunapita fiyu gueshya aywacuran.

Salmos 68:7-10
7. Tayta Dios, acrashayqui runacunapa ñaupanta chunyajpa shamuptiqui Selah
8. cay pachapis sicsicyaran. Tamyapis tamyamuran. Israelcunapa Tayta Diosnin, ñaupayquichöga Sinaí jircapis sicsicyaranmi.
9. Tayta Dios, gammi tamyata alli tamyachimurayqui. Acrashayqui chacrataga gammi allchacächirayqui.
10. Chay partichönami acrashayqui runacuna tiyacaycärisha. Tayta Dios, chaychöga alli cayniquipami, pishipacushan cajta pobrita llapanta camariparayqui.

Proverbios 17:5-6
5. Pobricunata manacajman churarga Tayta Diostapis manacajmanmi churaycan. Pipis mana alliman chayaptin cushipäga castigashami canga.
6. Auquin chacwanga willcan captin cushishami goyan. Wamrancunapis cushishami cawan maman-taytan cawaptenga.

Juan 9:1-23
1. Chaypita aywacuycashancho Jesús tariran yuriyninpita-pacha gapra runata.
2. Chaymi disïpuluncuna Jesusta tapuran: «Maestru, ¿imanirtaj cay runa gapra yurisha? ¿Mamanpa taytanpa juchanpitachu, u quiquinpa juchanpitachu?» nir.
3. Jesusnami niran: «Manami quiquinpa ni mamanpa taytanpa juchanpitapischu. Chaypa ruquenga Tayta Dios munayniyoj cashanta runacuna tantiyacunanpämi.
4. Chaymi pacha achicyaycashancamaga cachamajnë nishanta ruraycänanchi. Pachaga chacanganami. Chacacäcuptenga mananami imatapis ruranchïnachu.
5. Cay pachacho cashäcamaga runacunapaj achquimi caycä.»
6. Chayno nircur Jesusga pampaman togarcur mituta ruraran. Nircurna mituwan gaprapa ñawinta pichuparan.
7. Pichuparcur niran: «Siloé pösuman aywaycur mayllacunqui. (Siloé ninanga ‹Cachamusha› ninanmi.)» Chaymi Jesús nishanno aywar mayllacurirnaga ricaycarna cutiran.
8. Chaura bisïnuncunawan rejsejcunaga niran: «¿Manachu cay runaga limusnata mañacoj gapra?»
9. Waquin niran: «Au, paymi.» Waquinnami niran: «Manami paychu. Ichanga pasaypa pay-nirajmi.» Chayno niptin quiquinna niran: «Nogami cashcä chay gapra.»
10. Chaura payta tapuran: «¿Imanöpataj ñawiqui allchacasha?» nir.
11. Paynami niran: «Jesús jutiyoj runami mituta rurarcur ñawëta pichusha. Nircurmi cachamasha Siloé pösuman ñawëta mayllacoj. Chaycho mayllacushallämi ñawëga allchacasha.»
12. Chayno niptin tapuran: «¿Maychötaj chay runaga caycan?» nir. Tapuptin niran: «Manami musyächu.»
13. Chaura gapra cashanpita allchacaj runata fariseucunaman aparan.
14. Mituta rurariycur gapra runata allchacächishan junäga caran säbadu jamay junajmi.
15. Chaymi fariseucunapis allchacajta tapuran imanöpa ñawin allchacashantapis. Tapuptin niran: «Ñawëtami mituwan pichupämasha. Chayta mayllacurerga ricashcäna.»
16. Chaymi waquin fariseucunaga niran: «Chay runaga manami säbadu jamay junajta rispitanchu. Manami Tayta Diospitachu shamusha canman.» Waquinna niran: «Juchasapa runa carga ¿imanöpataj milagrucunata ruranman?» Chayno ninacurmi quiquin-pura apänacuran.
17. Chaura gapra cashanpita allchacajta yapay tapuran: «Gamga ¿pï cashantataj yarpanqui chay allchacächishoj runapaj?» nir. Chayno tapuptin niran: «Nogapäga profëtami.»
18. Chayno niptin mandaj Israelcunaga manami riguiranchu gaprapita allchacashanta. Chaymi allchacaj runapa mamanta taytanta gayarcachir tapuran:
19. «¿Cay runaga rasunpachu gampa wamrayqui? ¿Rasunpachu gapra yuriran? ¿Imanöpataj allchacasha?» nir.
20. Chaura maman-taytan niran: «Au, wamrämi. Rasunpami yurishanpita-pacha gapra casha.
21. Ichanga manami musyächu imanöpa allchacashantapis ni pï allchacächishantapis. Payga rucunami. Quiquinta tapuy ari.»
22. Maman-taytanga chayno niran mandaj Israelcunata manchacushpanmi. Mandaj Israelcunaga parlacushana carcaycaran mayganpis «Jesusga Tayta Dios cachamushan Cristumi» nej cajtaga sinagogapita jitarinanpaj.
23. Chaymi maman-taytan niran: «Payga rucunami quiquinta tapuy ari» nir.