Instagram
English
A A A A A
2 Samuel 3:1-39
1. Chayno unaycamami pillyaran Saulpa faburnin cajcunawan Davidpa faburnin cajcunaga. Davidpa cajcunaga mas achcayaycaran. Saulpa cäga ushacaycaranna.
2. Hebroncho tiyaycaptin Davidpa wamrancuna achca yuriran. Guechpa caj wamranpa jutinmi caran Amnón. Payga Jezreelpita caj warmin Ahinoampa wamranmi caran.
3. Nabalpa biyüdan Carmelpita caj Abigailcho caran Quileab. Gesurpa raynin Talmaipa wamran Maacacho caran Absalón.
4. Haguitcho caj wamran caran Adonías. Abitalcho caj wamran caran Sefatías.
5. Eglacho caj wamran caran Itream. Paypis caran Davidpa warminmi. Chaycunami Davidpa wamrancuna yuriran mayurpita shullcacama Hebroncho tiyaycaptin.
6. Chaynöllami pillyaga caycaran Saulpa faburnin cajcunawan Davidpa faburnin cajcuna. Saulpa cajchöga Abnertana runacuna mas alli ricaran.
7. Saulpami Rizpa jutiyoj warmi chïnan caran. Chay caran Ajapa wamran. Juc cuti Saulpa wamran Is-bosetga Abnerta niran: «¿Imanirtaj papänëpa chïnanwan cacushcanqui?»
8. Chaura Abnerga fiyupa rabyacurcur Is-boset-ta niran: «¡Nogaga manacaj allgutächu cä Judächöga! Canancamapis allimi goyashcä papäniqui Saulta sirbir. Famillyancunatapis, amistänincunatapis allimi ricashcä. Gamtapis manami Davidman entregashcächu. ¿Cananga gamrächu jusgamanqui ‹warmiwan juchatami rurashcanqui› nir?
9. Canan ichanga Davidta yanapäshaj TAYTA DIOS aunishan cumlinanpaj. Man'chäga Tayta Dios castigamächun.
10. Tayta Dios aunisha Saúl casta mandajcunata jitarinanpaj, Israelpawan Judäpa mandajnin Davidllana cananpaj. Chaura payllanami mandanga Danpita Beersebacama.»
11. Chaura Is-bosetga ni juc shimipis mana rimacuranchu Abnerta manchacushpan.
12. Abnerga Davidwanna alli ricanacuyta munar cachacuran «Sumaj parlacushun. Nogami llapan Israelcunata shacyächishaj gamllatana rayninpa ricashunayquipaj» nir.
13. Davidna niran: «Nishayquino parlacushun ari. Ichanga shamunqui Saulpa wamran Micalta pushacurcur. Mana pushamorga ama chayamunquichu.»
14. Is-bosetmanpis Davidga cachacuran «Warmï Micalta entregamay. Paytaga noga rucarä Filistea runacunapa pachac (100) pengayninpa punta garanwanmi.»
15. Chaura Is-bosetga cacharan Laispa wamran Paltielpa warminta guechoj.
16. Apacuptin Paltielga guepanta aywaran wagaraycar Bahurimcama. Chaychönami Abnerga «cuticuy» niran. Chaura Paltielga cuticuran.
17. Chaypitaga Israel mayurcunata Abner niran: «Gamcunaga ñaupapitanami munarcaycashcanqui David rayniqui cananta.
18. Cananga ray cananpaj churayna. TAYTA DIOSMI auniran ‹Sirbimajnë Davidtami yanapäshaj Israelcunata Filistea runacunapa munayninpita salbananpaj, llapan chiquejcunapita salbananpaj› nir.»
19. Abnerga Benjamín runacunawanpis parlaran. Nircurmi Hebronman aywaran Israel runacuna, Benjamín runacuna imano yarpashantapis Davidta willaj.
20. David caycashan Hebronman chayaran ishcay chunca (20) runacunawan. Chaura Davidga alli micuyta rurachiran llapan shamojcunapaj.
21. Abnerga Davidta niran: «Cananga aywacushäna llapan Israelcunata shuntaj gamwan parlacunanpaj. Chayrämi tayta, munashayquino mandanquipaj.» Chaypita Davidga despacharan Abnerta. Chauraga allilla aywacuran.
22. Joabwan Davidpa suldäruncunaga chay öraraj chayaramuran runacunata asaltaj aywashanpita. Ima-aycatapis aypallata apamuran contranta asaltashanta. Abnerga Hebronpita aywacushana caran David despachariptin.
23. Llapan suldäruncunawan Joab chayaptin willaran Nerpa wamran Abner raywan parlacurir aywacushanta.
24. Chaura Joabga raywan parlaj aywar niran: «Tayta ray, ¿imatataj rurashcanqui? Abner shamusha caycaptin ¿imanirtaj aywacunanpaj cachaycushcanqui?
25. Tayta, gam ¿manachu musyanqui Nerpa wamran Abnerga engañashunayquipaj shamushanta? Payga shamusha imallata rurashayquitapis, mayllapa purishayquitapis musyapacojmi.»
26. Davidwan parlashanpita llojshirir Joabga jinan öra cacharan Abnerta ashej. Chayta Davidga mana musyaranchu. Aywaj runacuna Abnerta cutichimuran Sira particho yacu pösu caycajpitana.
27. Hebronman Abnerta chayaycachiptin Joabga aparan siudäman yaycuna puncupita juc-läduman ishcallan parlananpaj. Chaychöga wauguin Asaelta wañuchishanpita Joab wañojpaj pachapa tucsiycuran.
28. David musyaycur niran: «Nerpa wamran Abnerta wañuchishanpitaga nogapis ni mandashä nasyun runacunapis juchaynajmi. Chaytaga TAYTA DIOSPIS musyanmi.
29. Castïguga chayachun Joabman, llapan famillyancunatawan. Paycunaga gueshyanga purgasyunwan, leprawan. Pay famillyaga wegru cachun. Guërracho wañuchun. Muchupacajlla cachun.»
30. Joabwan Abisaiga wañuchiran Abnerta, Gabaón pillyacho wauguinta Abner wañuchishanpitami.
31. Chaypita Joabta yan'guincunatawan David niran: «Röpayquicunata rachir ushay. Nircorga jaticunqui gachga röpata. Abner wañushanpita wagay.» Nircur ray Davidga ayata gatiran.
32. Abnerta pamparan Hebroncho. Pampashan puncucho ray Davidga fiyupa wagaran. Llapan runacunapis wagaran.
33. Rayga llaquicuypita cantaran: «Abner ¿upata-jinachu wañuycachishurayqui?
34. Maquiquipis manami watarashachu. Chaquiquipis manami manyarashachu. ¡Asaltantinömi wañuchisha-cashunqui! Mala-muertipami wañushcanqui» nir. Abnerpäga runacunapis jinalla wagarcaycaran.
35. Chaypitaga runacuna aywaran manaraj inti yagaptin micunanpaj Davidta ruwaj. Chaymi Davidga jurashpan niran: «¡Dios fiyupa castigamächun manaraj inti yagaptin tantata car, ima micuyta carpis micuptëga!»
36. Chauraga llapan runa tantiyacuran. Ray rurashanga llapanpäpis alli caran.
37. Chay junaj llapan Israelcuna tantiyacuran Nerpa wamran Abner wañushanpita rayga juchaynaj cashanta.
38. Chaypita rayga mandaj suldäruncunata niran: «Gamcuna musyashayquinöpis cananga Israelcho wañusha alli runa, mayur runami.
39. Chaymi nogaga, Dios acrashan ray caycashpäpis Sarviapa wamrancuna Joabta y Abisaitaga wañuchicoj captin manchacömi. ¡Chaypita TAYTA DIOS castigachun!»

2 Samuel 4:1-12
1. Hebroncho Abner wañushanta mayaycur Saulpa wamran Is-bosetpaga balurpis mana carannachu. Llapan Israelcunapis fiyupa manchariran.
2. Is-bosetwan caran ishcaj runacuna. Jucninpa jutin caran Baana, jucajpana Recab. Paycunaga caran asaltanticunapa mandajnin. Ishcan caran Beerot runa Rimonpa wamran. Benjamín trïbupitami caran. Beerotcho tiyajcunataga «Benjamín trïbupita» nir rejsej.
3. Paycunaga Gitaimman gueshpir aywacuran. Chaychöga canancamapis lagacullarmi tiyarcaycan.
4. Saulpa wamran Jonatanpa juc wamran caran. Chaypa jutin caran Mefi-boset. Paypa ishcan chaquin caran mancu. Mefi-boset pichga watayoj caycaptinmi Jezreelpita willacoj chayaran «Saulwan Jonatán wañusha» nir. Chaura wamra uywajnenga Mefi-boset-ta aparicurcur gueshpir aywacuran. Apurä aywaycashancho wamrata sajtaycuran. Chay cajllami chaquincuna mancuyacäcuran.
5. Beerotcho tiyaj Rimonpa wamrancuna Recabwan Baanaga aywaran Is-bosetpa wasinman. Chayaran las-dösi inti fiyupa shanaycashan öra. Micuyta usharcur Is-boset puñuycaran.
6. Wasi puncuta täpajpis rïguta wayraycashancho puñucäcusha caran. Chaynöpa mana pipis ricaylla Recabwan Baanaga yaycuran.
7. Is-bosetga cämancho puñuycänaj. Chaura wañuycärachir umanta roguriycur apacuran. Nircorga Arabäman näni aywajpa warayllata aywaran.
8. Is-bosetpa umanta aparan Hebroncho David caycashanman. Chayaycur Davidta niran: «Tayta ray, Saulpa wamran Is-bosetpa umantami apamushcä. Is-bosetga chiquishushpayqui wañuchiytami yarpapaycäshurayqui. Cananmi ichanga TAYTA DIOS camacächisha Saulpis wamrancunapis ushacänanpaj.»
9. Chayno niptin David niran: «Ima llaquicuycunapitapis salbamaj TAYTA DIOSPA jutinchömi nogaga jurä.
10. Ñaupataga ‹Alli willapatami apaycä› nir nogaman chayaycamur Saúl wañushanta willamaran. Chayno willapämashanpitami prësu charircur Siclagcho wañuchichirä.
11. ¡Paypitaga mas fiyumi gamcuna canqui! ¡Juchaynaj runa wasincho puñuycaptinmi wañuchishcanqui! ¡Chaypitami cananga quiquiquita cay pachapitapis illgächishayqui!»
12. Chayno nircur jinan öra Davidga «wañuchiy» niran mandaj suldäruncunata. Chaura paycuna wañurachiran. Maquinta chaquinta roguran. Nircur warcuycuran Hebroncho yacu pösu lädunman. Chayno rurarcur Is-bosetpa umanta aparcärir pamparan jinan Hebronman, Abner pamparashan uchcullaman.

Salmos 62:5-12
5. Tayta Diosllami alli goyächiman. Payllamanmi nogaga yäracö.
6. Payllami salbaman y chapäman. Pay pacacunä captinmi ima mana allimanpis mana chayashächu.
7. Tayta Diosllami salbamajnëga. Paymi munayniyoj cayman churaman. Paymi chapacunä. Tayta Diosllami pacacunä.
8. Marca-masëcuna payllaman yäracuyga ari. Mana manchacuypa willapay mañacushayqui öra. ¡Tayta Diosmi pacacunanchëga! Selah
9. Runacunaga ricayllanmi caycan. Llullacuynöpis yangallami caycan. Llapanta jucllacharcur balansacho pësaptin manami ni aycapis lasanmanchu.
10. Mana allita rurashayquicunamanga ama yäracuychu. ¡Runapa ima-aycantapis guechushpayqui ama alabacuychu! Rïcuyashpayqui guellayniquimanga ama yäracuychu.
11. Yaparir yaparirmi wiyashcä Tayta Diospaj parlajta.
12. Payllami munayniyoj y cuyacöga. Paymi cada runata cutichin rurashanman-tupu.

Proverbios 16:13-15
13. Runa mana chapaypa rasun cajta rimaptenga raycuna cuyashpan alli ñawinpami chay runata rican.
14. Ray ollgucurcuptenga wañuchichinanpaj cashan musyacannami. Yachajcunami ichanga rayta ollguycajtapis alliyächin.
15. Ray cushishalla captenga runacunapis allilla goyaytami yarpan. Ray allilla carga timpuncho tamya tamyamushannömi cushicachin.

Juan 4:31-54
31. Manaräpis runacuna chayaptin Jesusta disïpuluncuna niran: «Maestru, micucurcuy ari.»
32. Chaura Jesús niran: «Nogapaga jucmi micuynë caycan. Gamcunaga manami musyanquichu.»
33. Chaura disïpuluncunaga quiquin-pura tapunacuran: «¿Piraj micuyta apapämusha?» nir.
34. Chayno yarpashanta tantiyarmi Jesús niran: «Nogapa micuynëga caycan cachamaj munashanta ruraymi y cumliymi.
35. Rimaypis canmi ‹Murushanchïpita chuscu quillatarämi cusichanchi› nir. Chayno captinpis masqui ricay. Tagay shaycämoj runacunaga cosëchapaj listunami caycan.
36. Runacunata shuntananpäga Tayta Dios maynami runacunata camarisha. Chaynöpami shuntashan runacunaga mana ushacaj cawayta tarenga. Chaura murojpis cosëchata shuntajpis iwal cushiconga.
37. «Rimay cashannöpis jucmi muröga, jucnami cosëchata shuntäga.
38. Nogaga mana murushayquita shuntajmi cachashcä. Juccunami murur ñacasha. Gamcunaga juccuna ñacar murushantami cusichar shuntanqui.»
39. Chaypitanami Samaria runacunaga warmi nishanta wiyar Jesusman achcaj riguiran. Warmiga nisha-caran: «Imano cashallätapis llapantami nimasha» nir.
40. Chaynöpami Samaria runacuna Jesús caycashan cajman chayaycur ruwaran goyapänanpaj. Chaymi paycuna cajcho goyaran ishcay junaj.
41. Chaycho goyar quiquin willapaptin achcaj runacuna riguiran payman.
42. Chaymi warmitaga runacuna niran: «Cananga manami gam nimashallayquiwannachu riguë, chaypa ruquenga quiquëcunami quiquinta wiyashcä. Chaymi musyä payga llapan runacunata salbaj Cristo cashanta.»
43. Samariacho ishcay junaj goyarcur Jesusga Galileaman aywaran.
44. Jesús niran: «Diospa profëtancunataga may-chaychöpis allimi rican. Marca-masincunawan castancunami ichanga mana riguinchu» nir.
45. Galilea runacunapis Pascuapaj Jerusalenman aywar Jesús milagrucunata ruraycajta ricaran. Chaymi Galileaman Jesús chayaptin chay runacuna fiyupa cushisha chasquiran.
46. Chaypitaga Jesús aywaran Caná marcaman. Chaychömi ñaupata yacuta bïnuman ticrachiran. Capernaúm marcachönami caycaran rayta yanapaj autoridä. Chay runapa wamranmi fiyupa gueshyaycaran.
47. Judeapita Galileaman cutishanta mayaycur payga aywaran Jesusta ruwacoj. Chayar niran: «Tayta, wamräta allchacaycachipamay ari. Wasëman aywashun. Wamrä wañuycannami» nir.
48. Chaura Jesús niran: «¿Imanirtaj gamcunaga nogaman mana riguinquichu milagruta mana ricarga?»
49. Chayno niptinpis chay autoridäga niran: «Juclla aywaycushun tayta manaraj wamrä wañuptillan.»
50. Chaymi Jesusga niran: «Wasiquiman cuticuy. Wamrayquega allchacashanami.» Jesús nishanta riguir chay runaga wasinman cuticuran.
51. Capernaumman chayaycaptinna uywaynincuna taripar niran: «¡Wamrayquega allchacashanami tayta!»
52. Chayno niptin uywaynincunata tapuran imay öra allchacayta gallaycushantapis. Chaura uywaynincuna willaran: «Ganyan las-dösi tumarcuynami wamrayquega allchacasha» nir.
53. Chaura chay runa yarpäriptin caran Jesús «wamrayquega allchacashanami» nishan öra. Chaymi chay runapis wasincho cajcunapis llapan riguiran Jesusman.
54. Chaywanga Jesús ishcay cutinami milagruta ruraran Judeapita Galileaman chayaycushpan.