A A A A A
Biblia en un año
Mayo 1

1 Samuel 4:1-21
1. Samuelnami Tayta Dios nishancunata Israelcunata willapaj. Chay wichan Filistea runacuna shuntacaran Israelcunata magananpaj. Israelcunapis pillyaj aywaran. Paycunaga pachacuran Eben-ezer läduncho. Filistea runacunana pachacuran Afec marcacho.
2. Filistea runacunaga camaricushana carcaycaran Israelcunata magananpaj. Pillyachöna Filistea runacunaga Israelcunata binsir wañuycachiran chuscu warangata (4,000).
3. Suldärucuna pachacushanman cutiycäriptin mayur Israelcuna niran: «¿Imanirtaj TAYTA DIOS camacächisha Filistea runacuna binsimänanchïpaj? ¡TAYTA DIOSPA babulninta Silo marcapita apamushun. Chaura Paymi noganchïwanna purenga. Chiquimajninchïcunapitapis salbamäshun!»
4. Chayno parlacarcärir juc batallunta cacharan Siluman. Chaypita aparan munayniyoj TAYTA DIOSPA babulninta. Babulpa chapanancho querubín anjilcuna caycashan rurinchömi Tayta Diospa jamanan caycaran. Apaptinna aywaran Elïpa wamrancuna Ofniwan Finees.
5. TAYTA DIOSPA babulninta Israelcuna pachacarashanman chayaycachiptin llapan cushicuypita gaparparan. Jircacunapis yachaparanraj.
6. Chayno gaparpashanta wiyar Filistea runacuna yarparan: «¿Imanirtaj chayno fiyupa gaparpaycämun hebreo runacunaga?» nir. TAYTA DIOSPA conträtu babulninta chayachishanta musyaycärerga
7. fiyupa mancharir ninacuran: «¡Diosmi chayamusha Israelcuna pachacaraycashanman! ¡Cananga usharamäshunchari! ¡Manami imaypis chaynörächu casha!
8. ¡Ushacäshunchari! ¿Piraj salbamäshun fiyupa munayniyoj Diospa maquinpita? ¡Paymi tucuy gueshyawan llapan Egipto runacunatapis chunyajcho illgächiran!
9. ¡Sumaj callpachacuy Filistea suldärucuna! ¡Llapan callpayquiwan pillyay hebreo runacuna mana apashunayquipaj! ¡Hebreo runacunata apamushanchïno apargushunquiman!»
10. Filistea runacunaga pasaypa pillyar Israel runacunata binsiran. Chaura Israelcunaga pachacaraycashanman gueshpir aywacuran. Israelcunataga aypallata wañuycärachiran. Chaquipa purej suldärucuna quimsa chunca waranga (30,000) wañuran.
11. Tayta Diospa conträtu babulnintapis Filistea runacunaga apacuran. Wañuycärachiran Elïpa ishcan wamrancunata Ofnitawan Fineestapis.
12. Benjamín trïbupita caj suldäru pillyapita jucnaylla gueshpiran. Payga chay junajlla chayaran Silo marcaman. Llaquicuywan röpanpis pasaypa rachir-ushasha, umanpis allpalla chayaran.
13. Chay öra Elïga puncucho jamaraycaran nänipa ricchacur. «Tayta Diospa conträtu babulninta imapis päsaycunmanchi» nir fiyupa llaquicuycaran. Pillyapita gueshpej runaga willacuraycar siudäman chayariycuran. Chaura llapan runacuna gaparparan.
14. Gaparpajta wiyar Elïga tapuran: «¿Imanirtaj runacuna gaparpaycan?» nir. Pillyapita gueshpimoj runana cörriran Elí caycashan cajman imano cashantapis willacoj.
15. Elïga caycaran isgun chunca pusaj (98) watayojnami. Manana ricarannachu. Gapranöna caycaran.
16. Chayaj runa willaran: «Pillyapitami chayamushcä. Ichicllapami gueshpiycamushcä.» Elïga tapuran: «¿Imataj casha ïju?» nir.
17. Chaura pay niran: «Israelcunami gueshpir aywacusha Filistea runacunapita. Aypallami runacunapis wañusha. Gampapis ishcan wamrayquicuna Ofniwan Finees wañusha. Filistea runacunami babultapis apacusha.»
18. Tayta Diospa babulninpaj rimarcuptin Elïga jamaraycashanpita jinan öra ancallaypa tunicuran puncu ñaupanman. Pasaypa auquinna captin intëru cuerpunpis lasaranna. Chaymi tuniptin cuncan paquicäcuran. Jinan öra wañucäcuran. Payga Israelcunata chuscu chunca (40) watami mandaran.
19. Fineespa warminnami gueshyacunanpaj diyanchöna caycaran. Tayta Diospa conträtu babulninta apacushanta, majan Finees wañushanta, suyrun wañushanta mayarcuptin nanay charicuycuran. Nanaywan gochpaycaptillan wamran yuririycuran.
20. Wañuycajtana ricar partëracuna niran: «Ama llaquicuychu. Ollgumi wamrayquega.» Niptinpis mana imatapis rimacurannachu; ni wiyarannachu.
21. Yurej wamrapa jutinta churaparan «Icabod» nir. «Icabod» ninanga «Israelcunaga pengaychömi quëdasha» ninanmi. Chaynöga niran Tayta Diospa conträtu babulninta guechushanpita, warmipa suyrun wañushanpita y runan wañushanpitami.

1 Samuel 5:1-12
1. Filistea runacunaga Diospa babulninta Eben-ezercho guechurcur aparan Asdod siudäman.
2. Chaychömi caycaran «dios Dagón» nishanpa templun. Apashan babultaga chay ïdulupa lädunman churaycäriran.
3. Warannin tuta Asdod runacuna yaycur tariran babulpa ñaupancho Dagón lätacasha jitaraycajta. Chaura Dagontaga jogarcärir cashgan ichichiran.
4. Yapay warannin tutapis Asdod runacuna Dagontaga tariran TAYTA DIOSPA babulnin ñaupancho lätacasha jitaraycajta. Umanwan maquincunana paquisha jitarpaycaran puncu yaycurinacho. Cuerpullanna sänu caycaran.
5. Chaypitami canancamapis Asdod cüracunaga Dagonpa templunman yaycur mana lluchcanchu puncu yaycurina pampata.
6. Chaypitaga Asdod runacunata y lädun marcacunacho tiyajtapis chupu gueshyawan TAYTA DIOS fiyupa castigaran.
7. Chayno captinmi Asdod runacunaga cayno ninacuran: «Israelcunapa Diosninpa babulnintaga ama charäshunnachu. Chay Diosmi castigarcaycämanchi noganchïtapis diosninchi Dagontapis.»
8. Chaymi llapan Filistea mandajcunata willachiran parlacunanpaj. Chayaptin tapuran: «¿Imatataj rurashun Israelcunapa Diosninpa babulninta?» Niptin paycunaga niran: «Apay Gat siudäman» Chaura Filistea runacunaga Gatman aparan.
9. Chaychöpis TAYTA DIOSGA llapan runacunata fiyupa mancharachiran. Chupu usharan wamracunapita asta auquincama.
10. Chaura Filistea runacunaga Tayta Diospa babulninta aparan Ecrón siudämanna. Chayman chayaycärachiptin runacuna gaparparan: «Ricay, wañunanchïpaj noganchïmanna apapaycamanchi Israelcunapa Diosninpa babulninta» nir.
11. Chay siudächo tiyajcunata Tayta Dios wañuchiptin llapan fiyupa manchariran. Chaymi llapan mandaj Filistea runacunata gayarcachir niran: «Israelcunapa Diosninpa babulninta caypita apacuy. Jorgamushayquiman cutiycachiy llapanchïta mana wañuchimänanchïpaj.»
12. Mana wañojcunapapis intëru cuerpuncho chupu yuriran. Chaymi runacunaga fiyupa llaquicuran.

Salmos 54:1-7
1. Zif runacuna Saulman aywaycur «Davidga nogacuna cajchömi pacaraycan» niran. Chaypitami David isquirbiran cay alabansata. ¡Tayta Dios, salbaycamay ari! Munayniyoj cayniquiwan chapaycamay ari.
2. Tayta Dios, wiyaycuy ari mañacamushäta. Quijacamushäta wiyaycamay ari.
3. Jäpa runacunami conträ ricacusha. Fiyu runacunami wañuchimayta munaycäman. Chay runacunaga manami yäracushunquichu. Selah
4. Chaypis Tayta Dios yanapaycämanquimi; cawaycächimanquirämi.
5. Gammi camacächinquipaj chiquimajcuna mana allita ruramashan quiquincunaman chayananpaj. Tayta Dios, chiquimajcunataga illgarachiy ari.
6. Noganami llapan buluntänëpa ofrendata garashayqui. Gam alli cashayquipita alabashayqui.
7. Gamga llapan llaquicuypitami jorgamashcanqui. Llapan chiquimajcuna mana alliman chayajtapis ricachimashcanquimi.

Proverbios 15:12-13
12. Mana rispitacojcunaga pï piñacuptinpis manami wiyacunchu. Yachajcunawan goturpaytapis manami munanchu.
13. Shongun cushisha captenga cäranpis cushishami. Shongun llaquisha captenga cäranpis juc-nirajyashami.

Lucas 21:1-19
1. Chaypitaga Jesús ricaran rïcucuna ofrenda wiñacunaman Tayta Diospaj ofrendata wiñaycajta.
2. Chaycho ricaran pobri biyüdapis ishcay acapa guellayninta wiñaycajta.
3. Chaura Jesús niran: «Cay pobri biyüdaga llapanpita mas achcatami wiñasha.
4. Waquenga wiñasha puchöpacushallantami. Cay pobri biyüdami ichanga chaylla guellaynin cawananpaj caycaptinpis ushajpaj wiñarcusha.»
5. Waquin parlarcaycaran Templucho cuyayllapaj caycaj rumicunapaj, y Tayta Diospa Templun cuyayllapaj cananpaj goycushan adurnucunapäpis. Chayno parlaycajta wiyashpan Jesús niran:
6. «Imayllaga llapan ricaycashayqui ushacangapämi. Manami ni juc rumillapis canan pergaraycashannöga pergarangapänachu.»
7. Chaymi tapuran: «Maestru, ¿imaytaj Temploga chayno juchuchisha canga? ¿Imanöpataj musyashaj nishayquicuna cumlinanpaj cashanta?» nir.
8. Chaura Jesús niran: «Cuydä pipis engañashunquiman. Achcajmi shamongapaj ‹Nogami Cristo cä› nir. Chayno nirmi nishunquipaj: ‹Cay pacha ushacänanpaj caj chayamushanami› nir. Chayno nishuptiquipis gamcunaga ama riguinquichu.
9. Guërra captin, contra jatarejta wiyarpis ama mancharinquicunachu. Rimëruga chaycunallarämi canga. Chayno caycaptinpis cay pachaga manarämi ushacangarächu.»
10. Mastapis niran: «Intëru munducho juc nasyunwan juc nasyun pillyanga. Muchuypis intëruchömi cangapaj.
11. Timlurpis fiyupami juc-lächo juc-lächo canga. Muchuypis, gueshyapis cangami. Syëluchöpis mana imaypis ricashan manchariypajcunami canga.
12. «Manaraj chayno captinmi gamcunataga gaticachäshunquipaj. Charerga magashunquipaj, sinagogacunaman apaycur jusgashunquipaj. Carsilcunamanpis wichgashunquipaj. ‹Jesuspa gatirajninmi› nir apashunquipaj autoridäcunaman, nasyunpa mandajnincunamanpis.
13. Chaynöpami may-chaymanpis chayachishuptiqui willacunquipaj noga pï cashätapis.
14. Tapushunayqui öra imata ninayquipaj cajtapis ama yarpachacunquichu.
15. Nogami tantiyachishayquipaj imata ninayquipäpis. Chauraga maygan contrayquipis manami ima niytapis camäpacongachu. Ni ima achäquitapis manami tarengachu.
16. Gamcunapa contrayquimi ricaconga mamayqui taytayqui, wauguiqui, castayquicuna, rejsinacushayquicunapis. Chayno contrayqui carmi waquinniquitaga wañuchishunquipaj.
17. Chaynöllami llapan runacunapis chiquishunquipaj ‹Jesuspa gatirajninmi› nir.
18. Chayno rurashuptiquipis Tayta Diosninchëga manami cachaycushunquipächu.
19. Imano ñacarpis nogaman yäracamorga salbashami canquipaj.