A A A A A
Biblia en un año
Abril 8

Josué 5:1-15
1. Jordán mayuta päsar chayashan particho tiyaj Amorreo runacunapa raynincuna, Mediterráneo lamar ñaupancho tiyaj Cananeo runacunapa raynincuna mayaran Israelcuna päsananpaj TAYTA DIOS Jordán mayuta chaquichishanta. Chaymi fiyupa mancharishpan Israelcunata ichipaytapis mana munarannachu.
2. Jordán mayuta chimparcuptinmi Josuëta TAYTA DIOS niran: «Rumipita cuchillucunata rurarcur Israelcunata chiullacunanpa punta garanta cuchupay unay taytancunano señalasha cananpaj» nir.
3. Chaura Josuëga cuchilluta rurarcur Aralot jircacho ollgu caj Israelcunata señalaran.
4. Egiptupita llojshimoj pillyapaj alli caj runacunaga llapanmi chunyajcho wañushana caran. Chaymi Josuëga señalaran.
5. Egiptupita llojshimojcuna señalasha captinpis chunyajpa shamushancho yurejcunaga señalänillarämi carcaycaran.
6. Israel runacunaga chuscu chunca (40) watami chunyajpa puriran. Egiptupita llojshicamuptin pillyapaj alli caycajcunapis maynami wañuran. Chay runacunaga TAYTA DIOSTA manami wiyacuranchu. Chaymi TAYTA DIOS juraran ñaupa caj famillyancunata aunishan nasyunman manana yaycunanpaj. Chay nasyunchöga lëchipis mishquipis yacunöraj aypallami caycan.
7. Chaynöpami Josuëga señalaran chay runacunapa wamrancunata. Wañoj taytancunapa ruquinna cananpaj Tayta Dios churaran. Paycunaga señalänillarämi caran caminanti cashpan.
8. Ushajpaj ollgu cajcunata señalaycuptin allchacänancama jinallancho goyäcuran.
9. Chaypitana Josuëta TAYTA DIOS niran: «Canan señalashayquiwanmi ichanga Egiptucho unay castayquicuna uyway cashanpita pengaycho caycajta jorgushcä.» Chaypitami canancamapis chay partipa jutin Gilgal.
10. Gilgalga Jericó pampachömi caycan. Israelcuna Gilgalcho goyaycaptinmi Pascua fista junaj chayaran. Chayga caran wata gallaycunan Nisán quilla chunca chuscu (14) junajninchömi. Chay tardimi Pascua fistata ruraran.
11. Warannin junajnami lebadüraynaj tantatawan ancasha rïguta micuran. Chaycunaga jinancho wayoj micuynami caran.
12. Chay junajpitaga mananami maná carannachu. Chaymi Israelcunaga micuran Canaán particho caycaj wayojllatana.
13. Jericó siudä sercancho puriycashanchömi Josué ricaran sablin aptasha runa ichiraycajta. Chaymi ñaupanman witiycur tapuran: «¿Gamga caycanqui nogacunapa faburnëchu u conträcunapa faburninchu?» nir.
14. Niptin chay runa niran: «Manami mayganiquipapis cächu. Nogaga TAYTA DIOSPA suldäruncunapa mandajninmi caycä.» Chaura Josuëga gongurpacur umpuran urcunpis pampaman töpanancama. Nircur chay suldäruta tapuran: «¿Imallachöraj yanapäman tayta?» nir.
15. Chaura TAYTA DIOSPA suldäruncunapa mandajnenga niran: «Llanguiquita jorguy. Caycashayqui partiga fiyupa rispitädumi.» Chaura Josuëga llanguinta jorguran.

Josué 6:1-27
1. Israelcuna mana yaycunanpämi Jericó siudäpa puncuntaga chaycho tiyajcuna wichgacarcamuran. Chauraga mananami pipis yaycuranchu ni llojshiranpischu.
2. Josuëta TAYTA DIOS niran: «Maquiquimannami churashcä Jericó siudäta, rayninta, suldäruncunatapis.
3. Chaymi gamcunaga cada junaj juc cuti siudä wajtanpa tumanqui. Chayno ruranqui sojta junajcama.
4. Tayta Diospa babulninta apajcunapa ñaupantana ganchis cüracuna aywanga uyshapa wagranta tucaraycar. Ganchis junaj cajchömi ichanga ganchis cutina siudäpa wajtanpa tumanqui. Tumashayquicamaga cüracuna wagracunata tucarcaycanga.
5. Tucaycashanpita guërrapäna tucayta gallaycuptin llapan callpayquipa gaparpanqui. Chaura jinan örami siudäpa pergancuna juchucäconga. Juchuptin jinan öra siudäman yaycucaycärinqui.»
6. Chayno niptin cüracunata gayaycur Josué niran: «TAYTA DIOSPA babulninta apay. Apajcunapa ñaupantana ganchis cüracuna aywanqui uyshapa wagran aptasha.»
7. Runacunatanami Josué niran: «Llapaniqui siudä wajtanpa tumamunqui. Pillyapaj acrasha cajcunaga TAYTA DIOSPA babulninpa ñaupanta aywachun.»
8. Josué nishannölla llapan aywaran. Ganchis cüracuna aywaran TAYTA DIOSPA babulninta aparcaycashanpa ñaupanta wagracunata tucaraycar.
9. Paycunapa ñaupantanami pillyajcunaga aywarcaycaran. Waquin pillyajcunanami aywaran babulta apaycashanpa guepanta.
10. Pillyajpaj cajcunataga Josué nishana caran: «Upällalla aywanqui. Llapan callpayquiwan gaparpänayquipaj nishä öraraj gaparpanquipäga.»
11. Josuëga chay junaj siudä curalasha caycaj wajtanpa TAYTA DIOSPA babulninta apajcunawan juc cutilla tumachiran. Nircorga pacharpaycashanman cutiran warannincama.
12. Warannin tutaga tutalla Josué jatariran. Cüracunapis TAYTA DIOSPA babulninta yapay tumachiran.
13. Ganchis cüracunaga aywaran TAYTA DIOSPA babulninpa ñaupanta mana ichiypa, tucayta mana chawaypa. Pillyapaj cajcunaga aywarcaycaran ñaupanta. Waquin pillyajcunanami TAYTA DIOSPA babulninpa guepanta aywarcaycaran. Wagracunataga mana chawaypa tucaycaran.
14. Chay junajpis Jericó siudäta chayno tumarcur pacharpaycashanman cuticuran. Chaynölla waran-waran tumaran sojta junajcama.
15. Ganchis junajchönaga tutalla jatariran. Nircur chay siudäta tumaran imaypis tumashanno. Chay junajmi ichanga tumaran ganchis cuti.
16. Ganchis caj tumaycho cüracuna guërrapäno wagrata tucarcuptin Josuëga runacunata niran: «¡Gaparpay! ¡Cay siudätaga TAYTA DIOS maquinchïmannami churasha!
17. Siudäta, llapan ima-aycapis chaycho caycajcunataga ushajpaj illgächishun. TAYTA DIOSMI chayno nisha. Cuerpunwan gänapacoj Rahabta, wasincho pacacusha caycajllata ama wañuchishunchoga. Chay warmiga ricapacoj cachamushanchïtami pacaran.
18. Chay siudächo cajtaga imatapis ama apacunquichu. Chaycho cajcunataga ushajpaj illgächinanchïpämi Tayta Dios nimasha. Pay nishanta maygayquipis mana cumliptiquega maldisyunmi Israelcunaman chayamäshun.
19. Gori, guellay, runsipita, fyërrupita imapis cajcunami ichanga canga TAYTA DIOSPAJ. Chaycunataga churashun TAYTA DIOSPAJ churaraycashan cajman.»
20. Wagracunata mas jucnötana tucayta gallaycuptin Israelcunapis mana chawaypa gaparparan. Chaura siudäta curalaraycaj perga juchucäcuran. Jinan öra Israelcunapis yaycucaycärir siudäta charicarcäriran.
21. Sabliwan wañuchiran, ollguta, warmita, mösuta, auquincunata, wäcancunata uyshancunata, bürruncunata. Chaynöpami chaycho cajtaga llapanta illgächiran.
22. Ricapacoj cachashan ishcaj runacunatana Josué niran: «Cuerpunwan gänapacoj warmipa wasinman cörriy. Aunishayquino jorgamuy llapan famillyantawan.»
23. Chaura paycuna yaycuriycärir Rahabta, papäninta, mamanta, turincunata, llapan famillyancunatawan jorguran. Nircur pusharan Israelcuna tiyaycashanpita juc-läman mana pipis tarinanman.
24. Chaypita cajtaga ushajpämi rupachiran siudächo cajta. Jorguran gorita, guellayta, runsita, fyërrullata. Nircur churaran TAYTA DIOSPAJ churaraycashan cajman.
25. Rahabtami ichanga llapan famillyancunatawan mana wañuchiranchu. Payga Jericöman ricapacoj cachashantami pacaran. Chaypita-pachami Rahabpa famillyancunaga Israelcunacho tiyan.
26. Chaypita Josuëga TAYTA DIOSPA jutincho jurar niran: «Pipis cay Jericó siudäta yapay jatarachëga maldisyunädumi canga. Simintuta chutar pergaj cajpaga guechpa wamranmi wañonga. Cay siudäpa puncunta jawej cajpaga ñuñush wamranmi wañonga.»
27. TAYTA DIOSGA Josuëta imachöpis yanaparan. Chaymi Josuëpäga may-chaychöpis parlaj.

Salmos 42:6-11
6. Chaypis fiyupa llaquishami caycä. Hermón puntapita, Mizar puntapita aywaj Jordán mayupaj yarpashpäpis fiyupa llaquishami caycä.
7. Chay yacucunapaj yarpaptëpis bötircur-bötircur aywaycaj yacu janäpa päsajnömi llaquicuyga charicarcamasha. Pajcharcur-pajcharcur yacu bunyaylla urajnömi llaquicuyga ñiticarcamasha.
8. Chaymi cawachimaj TAYTA DIOS gamta mañacamö. Mañacö cuyamar junajpa ricamänayquipaj, chacaypana cantar alabanäpaj.
9. Imapitapis chapämaj Tayta Diosnë, ¿imanirtaj gongaycamashcanqui? ¿Imanirtaj chiquimajcuna ñacachimaptin llaquishaga purëman?
10. Tullöcunata paquiycajnömi chiquimajcunaga imay örapis asiparcaycäman «¿Maytaj Diosniqui?» nir.
11. Chauraga ¿imanirtaj yarpachacöman? ¿Imanirtaj llaquicöman? Tayta Diosmanmi yäracuycä. Payllatami alabaycäshäpis. Paymi Salbamaj Diosnëga.

Proverbios 13:19-21
19. Yarpashanta tariycorga runacuna fiyupami cushicun. Mana tantiyacojcunami ichanga mana alli rurayninta mana cachaycunchu.
20. Yachaj runacunawan goturarga yachaj caytami yachacunqui. Mana tantiyaj upacunawan goturarmi ichanga pirdicar mana allimanna chayanqui.
21. Juchasapacunataga imanöllapis disigrasya chayaycanmi. Alli runacunami ichanga allita rurashanpita allillata chasquin.

Lucas 9:18-36
18. Chaypita juc junajcho disïpuluncunallawan caycashpan Jesusga Tayta Diosta japallan mañacuycaran. Mañacuyta usharcur paycunata tapuran «Runacunaga nogapaj ¿pï cashätataj yarpan?»
19. Chaura disïpuluncunaga niran: «Waquenga ‹Bautisaj Juan› ninmi. Waquenga ‹profëta Elías› ninmi. Waquenga ‹Pï carpis Tayta Diospa juc profëtanmi cawarimusha canga› ninmi.»
20. Chaura quiquincunatana Jesús tapuran: «Gamcunaga ¿pï cashätataj yarpanqui?» Chaymi Pedroga niran: «Gamga Tayta Dios cachamushan Cristumi canqui.»
21. Chaymi disïpuluncunata Jesús willaparan pitapis mana willacunanpaj.
22. Nircur niran: «Noga Destinädu Runaga fiyupami ñacashaj. Autoridäcuna, cürapa mandajnincuna, lay yachachejcunapis nogapäga ‹Wañuchun› nengami. Chaypita quimsa junajtanami Dios cawarachimanga.»
23. Nircur llapan runatana Jesús niran: «Pipis disïpulö cayta munaj cäga, quiquinpa shongun munashanno ama cawachunchu. Ñacanan captinpis, wañunan captinpis waran-waran nogata mana gatirämaj cäga manami disïpulö canmanchu.
24. Noga-raycu wañuyta manchacoj cäga mana ushacaj cawayta manami tarengachu. Noga-raycu wañoj cajmi ichanga salbaconga.
25. Rïcuyar cay pachacho ima-aycata charaptinpis quiquin ushacänan caycaptenga ¿rïcu cashan bälinchuraj?
26. Pipis runacunapa ñaupancho nogapaj y willacuynëpaj pengacuptenga noga Destinädu Runapis syëlupita Papänëpa munayninwan anjilcunawan cutimushpä ‹Manami nogapachu› nishämi.
27. Rasunpami waquin caycho caycajcunaga manaraj wañur ricanga Tayta Diospa maquincho runacuna cawarcaycajtana.»
28. Chaypita pusaj junajtanönaga puntaman Jesús aywaran Tayta Diosta mañacunanpaj. Chayman aywar pusharan Pedruta, Juanta, Santiaguta.
29. Tayta Diosta mañacuycaptillan cäranpis achic-achicyaycajman ticracuriran. Röpanpis yuraj chipyaj ricacuran.
30. Chaychömi ishcaj runacuna yurircur Jesuswan parlaycaran. Paycunaga caran Moiseswan Eliasmi.
31. Paycunaga fiyupa achic-achicyaycajchömi caycaran. Jesuswanga parlarcaycaran cay pachapita aywacur Jerusalencho cumlinanpaj cashantami.
32. Chay öra Pedroga ishcay disïpulu-masincunawan fiyupa puñunaycarpis awantaycaran. Chaychömi ricaran Jesús fiyupa munayniyoj car achicyaypa achicyar ishcaj runacunawan parlarcaycajta.
33. Jesuswan parlashanpita chay runacuna witicuycaptinnami mana sumaj yarpachacuypa Pedroga niran: «Tayta, allipämi caycho carcaycä. Quimsa ramädata rurariycärishaj jucta gampaj, jucta Moisespaj, juctana Eliaspaj.»
34. Chayno niycaptin pucutay chapacurcuran. Pucutay rurincho car paycunaga fiyupa manchariran.
35. Chay pucutaypitana cayno nir wiyacämuran: «Payga acrashä cuyay wamrämi. Pay nishushayquita wiyacuy-llapa.»
36. Chaypitaga Jesusta quiquillantana ricaran. Chay ricashanta paycunaga chay wichan pitapis manami willaparanchu.