A A A A A
Biblia en un año
Abril 5

Deuteronomio 33:1-29
1. Moisestaga Tayta Diosmi acraran. Paymi wañunanpaj wallcallana pishiycaptin Israelcunata bindisyunta gor
2. cayno niran: «TAYTA DIOSGA Sinaïpitami shamusha. Seirpita-pachami achquipämashcanchïpis. Parán jircapitami achicyaypa achicyämuran. Waranganpa waranganpa anjilnincunawanmi shamusha. Derëchu caj maquinpitaga ninanörämi layninpis yargamusha.
3. Tayta Diosga cuyanmi acrashan caj runacunata. Pay munashanno cawajcunataga imapitapis chapanmi. Chayno cawaj runacunaga Diospa ñaupanman gongurpacun. Chaychömi tantiyachishancunata chasquicun.
4. Moisesmi laycunataga willapämashcanchi. Chay laycunaga Jacobpita mirar aywaj cajcunapa erensyannömi caycan.
5. Jesurún Tayta Diosta chasquiran raynin cananpaj.»
6. Rubén trïbu runacunapaj niran: «¡Wallcajlla carpis Rubén trïbu runacunaga ama ushacächunchu!»
7. Judá trïbu runacunapämi niran: «Judá runacuna mañacamushanta wiyaycullay ari TAYTA DIOS. Paycunataga mashtacaptinpis juc pachallaman shuntaycuy. Munayniyoj cayniquiwan paycunata washaycuy ari. Contrancunata binsinanpaj yanapaycullay.»
8. Leví trïbu runacunapämi niran: «Tayta Dios, Israelcunataga Masah partichömi musyaparayqui. Meribachömi paycunawan rimanacurayqui. Nishayquita wiyacoj Leví trïbu runacunatami ichanga Tumimtawan Urimta aptapashcanqui.
9. Paycunaga nishayquita llapantami cumliran. Conträtu rurashayquinöllami cawarcaycan. Maman-taytanta, wauguincunata, wamrancunata cuyashanpitaga masmi gamta cuyashunqui Tayta Dios.
10. Paycunaga Jacobpita miraj Israelcunatami layniquicunata yachachin. Ñaupayquichömi insinsuta rupachin. Altarchömi rupachina sacrifisyucunata rupachin.
11. TAYTA DIOS, paycuna sumaj sirbishunayquipaj yanapaycullay. Paycuna rurashanga shonguyquipäno caycullächun. Chiquejcuna yarpashanta ichanga manacajman churaycullay. Amana contran jatarichunnachu.»
12. Benjamín trïbu runacunapämi niran: «TAYTA DIOS cuyashancunaga mana yarpachacuypami goyanga. Paymi imaycamapis chapanga. Maquillanchömi imaypis chararanga.»
13. José trïbu runacunapämi niran: «Paycunapa chacranmanga TAYTA DIOS bindisyunta churaycuchun. Tamyata tamyachimuchun. Yacutapis pashtachimuchun pargunanpaj.
14. Micuynincunapis timpuncho wiñamuptin alli poguypa poguchichun.
15. Lömacunachöpis allinnin caj micuy wayuchun. Jircancunachöpis aypallata cusichachun.
16. Chacrancunapis alli chacra cachun. Micuyninpis alli wayuchun. Josëta bindisyunta gochun rataycaj shiracho yuripäcoj Tayta Dios. Llapanpis Josëpäga alli cachun. Paytaga llapan wauguincunapitami acraran.
17. José trïbu runacunaga wäcapa rimir caj wawan maucha cashan törunömi caycan. Callpayoj cayninpis chucaru törunömi. Callpayoj cayninpami may-chay nasyun runacunatapis binsir manchachenga. Chaynömi canga yupaytapis mana atipaypaj Efraín runacunaga. Chaynömi canga waranganpa waranganpa Manasés runacunapis.»
18. Zabulón trïbu runacunapaj Isacar trïbu runacunapaj niran: «Zabulón runacuna maypapis purir cushicuy. Gamcunapis Isacar runacuna witichinalla tolduyquicunacho goyar cushicuy.
19. Paycunaga juc-lä runacunatami puntaman gayangapaj. Chay runacunawanna Tayta Diospaj uywacunata pishtanga. Lamarcho ima-aycapis bälejcuna cajwan rïcuyarmi cushisha goyanga.»
20. Gad trïbu runacunapämi niran: «Tayta Diosga alabasha caycullächun. Paymi Gad runacunapa chacrancuna mas achca cananpaj yanaparan. Gad runacunaga wawayoj liyun lätacuycur cäsajnömi caycan. Chaymi charishan runapa ricranta, umantapis rachirin.
21. Paycunaga allinnin caj chacracunatami charicurcusha. Paycunapa chacrancunaga suldärucunapa mandajnincuna allinnin caj chacrata chasquishannömi caycan. Gad runacunami waquin Israel famillyata yanapar ñaupa-puntata aywaran. Paycunaga llapantapis TAYTA DIOS willapashannöllami cumlisha. Israel trïbucunachöga Dios munashallantami rurasha.»
22. Dan trïbu runacunapämi niran: «Dan runacunaga caycan manta liyun Basán partipita pintimojnömi.»
23. Neftalí trïbu runacunapaj niran: «Neftalí runacunataga TAYTA DIOS cuyanmi. Paycunataga achca bindisyuntami gosha. ¡Lamarpita chunyajcamami chacranpis caycan!»
24. Aser trïbu runacunapaj niran: «Jacobpita miraj waquin trïbucunano paycunapis bindisyunta chasquichun. Waquin trïbucunapis Aserta cuyachun. Chaquincunatapis ushmananpaj olivo asëti puchuy-puchuy caycullächun.
25. Siudä puncunpa rancancunapis fyërrupita, runsipita caycullächun. Callpancunapis wañushanyaj ama ushacächunchu.»
26. «Jesurunpa Diosninnöga manami ima dioscunapis canchu. Payga yanapäshunayquipaj shamun pucutay janallanpami.
27. Imaypis cawaj Tayta Diosmi munayninwan gamcunataga chapäshunqui. Paymi chiquishojcunatapis ñaupayquipita gargusha. Chayno gargushpan ushacächinayquipämi nishunqui.
28. Israelcunaga Tayta Diospa munaynincho carmi alli goyäconga. Mirar aywaj wamrancunapis allimi goyäconga. Chacrancunachöpis rïguwan übasga fiyupami wayonga. Paycuna tiyashanmanga tamyapis timpunchömi tamyanga.
29. Israelcuna cushicäriy. ¿Picunaräshi gamcunamanga tincunman? TAYTA DIOS quiquinmi gamcunataga salbashunqui. Paymi imapitapis chapäshushpayqui yanapäshunqui. Paymi contrayquicunatapis binsëshishunquipaj. Chiquishojcunataga ushajpämi wañuchinquipaj. Alli-tucuycajtami manacajman churanquipaj.»

Deuteronomio 34:1-12
1. Chunyaj Moab pampapita Moisesga aywar Nebo jircacho caycaj ricäpannin Pisga nishan puntaman wicharan. Chay puntaga Jericöpa chimpanchömi caycan. Chay puntapitami TAYTA DIOSGA ricachiran Galaad partipita Dan particama.
2. Ricachiran Neftalí partita, Efraín partita, Manasés partita, Judá partitapis Mediterráneo lamarcama,
3. Neguevta, Jordán aywaj pampata, Jericó aywaj pampata Zoarcama. Jericó siudächöga achca palma yöracunami caycan.
4. Nircur TAYTA DIOS niran: «Tagay ricashayqui nasyonga caycan Abrahamta, Isaacta, Jacobta wamrancunata goycunäpaj jurar aunishämi. Noga munashcä ñawillayquiwanpis ricärinayquitami. Quiquiquega mananami chayman chayanquipänachu.»
5. Chaynömi TAYTA DIOS nishanno sirbejnin Moisesga chay puntacho wañucuran. Chay puntaga Moab nasyunchömi caycan.
6. Wañucuptin Moabllacho pampaycuran Bet-peorpa chimpancho caycaj pampaman. Canancama manami pipis musyanchu mayninman pampashantapis.
7. Moisés wañuran pachac ishcay chuncan (120) watayoj caycashanchömi. Wañunancamapis paypa ñawenga manami chacaranchu. Manami gueshyaranpischu.
8. Moisés wañuptin Israelcunaga Moab pampacho quillacama lüturan. Chayno lüturan custumrin cashannömi.
9. Manaraj wañurmi Nunpa wamran Josuëpa umanman maquinta churaycur Tayta Diosta Moisés mañacaparan tantiyacoj cananpaj. Chaymi TAYTA DIOS nishannölla Moisespa ruquin Josuëtana Israel runacuna rispitar wiyacuran.
10. Moisés wañushanpita mas jucga profëta mananami carannachu Moisesnöga. Paywanga TAYTA DIOS parlaj ricanacurmi.
11. Moisesmi Egiptucho, faraón ricaycaptin, mandäshejnincuna ricaycaptin, llapan runa ricaycaptin TAYTA DIOS yanapaptin milagrucunata ruraran. Chaymi paynöga mas juc profëta mana carannachu.
12. Payga llapan Israel runacuna ricaycaptinmi Tayta Diospa munayninwan almiraypaj milagrucunata ruraran.

Salmos 40:13-17
13. Taytallau tayta, salbaycamay ari. TAYTA DIOS, canan öra shaycamuy yanapämänayquipaj.
14. Wañuchimayta munajcunaga pengay-tucushpan umpuycachächun. Mana allita rurayta munamajcunaga pengay-tucusha gueshpichun.
15. Asipämajcunaga pengay-tucusha aywacuchun.
16. Gamman yäracamojcuna ichanga cushicuchun. Gam salbanayquita munaycajcunaga imaypis «¡TAYTA DIOSGA munayniyojmi!» nichun.
17. Tayta Dios, noga pobriyasha llaquicuycajta ichanga ama gongaycamaychu. Gammi canqui yanapämaj imapitapis jorgamaj. Juclla yanapaycamay ari.

Proverbios 13:13-14
13. Yachachishanta mana wiyacoj cäga fiyupami llaquiconga. Mandamintuta wiyacojcunami ichanga alli cawayta tarenga.
14. Yachaj yachachishanga alli cawananpämi. Wañunanpitami salban.

Lucas 8:1-25
1. Chaypitana Jesusga chunca ishcay apostulnincunawan marcan-marcan puriran. Alli willacuyta willaparan «Tayta Diosga maquincho cawananchïpämi shuyaycämanchi» nir.
2. Paycunawan puriycaran dyablu maquichacushanpita jorgushan warmicuna, tucuy gueshyapita allchacächishan warmicunapis. Chayno paycunawan puriycaran Magdalena marcapita caj María. Paypitami Jesús garguran ganchis dyablucunata.
3. Chayno puriycaran Herodespa yanapajnin Cuzapa warmin Juana, Susana, waquin warmicunapis. Paycunaga Jesusta y disïpuluncunatami guellaywan yanapaj.
4. Intëru marcapita shamurmi achca runacuna shuntacaran Jesús caycashan cajman. Chaymi tincuchiypa willaparan:
5. «Juc runashi rïgu muroj aywaran. Chayshi muruta machiptin waquin muru caminuman chayaran. Chaura chay caminupa purejcuna lluchcacuran. Äbicuna shamurna machiraycajta pashacurcuran.
6. Waquin caj murunashi chayaran allpaynaj rumi shallaman. Chaycho wiñarcamur mana ömi captin chaquicäcuran.
7. Waquin caj murunashi chayaran cashacuna chaupinman. Cashacuna rurincho garwashtaycällar wiñamurshi chaquicäcuran.
8. Mas waquin caj murunashi alli allpaman chayaran. Chaura chaycunaga alli wiñamurshi juc ispïjallacho pachacta wayuran.» Chayno willaparcur Jesús niran: «¡Nishäta wiyaj cäga sumaj tantiyacuy!»
9. Chaypita disïpuluncuna tapuran: «¿Ima ninantaj chay tincuchiypa willapashayquega?» nir.
10. Niptin Jesús niran: «Gamcunataga Diosmi tantiyaycächishunqui imano Paypa maquincho cananpaj cajtapis. Waquincunatami ichanga tincuchiyllapa willapä, chaynöpami ricaycarpis mana ricajno canga. Wiyaycarpis mana tantiyangachu.
11. «Chay tincuchiypa willapashäga cayno ninanmi caycan: Rïgu murunömi Tayta Diospa willacuynin caycan.
12. Chucru caminunömi waquin runacunapa shongun chucru caycan. Chayno carmi Tayta Diospa willacuyninta wiyarpis mana chasquicunchu. Chaymi wiyashallantapis Satanás gongaycachin mana salbacunanpaj.
13. Waquin runacunapa shongonga allpaynaj rumi shallanömi caycan. Paycunaga Tayta Diospa willacuyninta wiyar cushishami chasquicun. Chaypis mana ömi captin rïgu yagarcamur chaquicäcushannömi paycunapis caycan. Chaymi runacuna chiquiptinpis o ima ñacaycho carpis ñaupata cawashanmanno cuticurin.
14. Waquin runacunapa shongonga cashacuna rurincho caj allpanömi caycan. Paycunaga Tayta Diospa willacuyninta wiyarpis mas yarpachacun warannincuna imanöpis cawanallanpaj, rïcu canallanpaj y quiquin munashanno cawanallanpämi. Chaynöpami paycunaga caycan mana wayoj rïguno.
15. Waquin runacunapa shongonga alli allpanömi caycan. Paycunaga Tayta Diospa willacuyninta cushisha chasquicur Tayta Dios munashannömi cawan. Chaymi alli allpacho muru wiñarcamur fiyupa wayushanno caycan.
16. «Achquita sindircur manami pipis churaycunchu cajun rurinman, ni cawitu rurinmanpis. Chaypa ruquin achquitaga alayrinninmanmi churan llapanman achicyänanpaj.
17. Cananga Tayta Diospa alli willacuynin pacaraycajnömi caycan. Chaypis pacaraycajta imayllaga ricacächengami. Mana musyacajcunapis imayllaga mayacangami.
18. Chaymi sumaj tantiyacuy-llapa. Yachachishäta wiyar Tayta Dios munashanno cawaj cäga masmi tantiyaconga. Mana wiyayta munaj cajtaga ichicllata tantiyashallantapis gongaycachengami.»
19. Jesús chayno yachaycächiptin wauguincunawan maman chayaran. Aypalla runacuna captin yaycuyta mana puydiranchu Jesuswan tincunanpaj.
20. Chaymi juc runa Jesusta willar niran: «Mamayquiwan wauguiquicunami jawacho shuyaycäshunqui.»
21. Niptin Jesús niran: «Mamäwan wauguëcunaga Tayta Dios nishanta wiyar rurajcunami.»
22. Juc junajcho Jesús disïpuluncunawan can'waman yaycuran. Nircur niran: «Cay gochata chimpashun.» Chayno nishpan can'wawan aywaran.
23. Gochapa aywarcaycashancho Jesusga puñucäcuran. Chayno aywarcaycaptin löcu wayra gallaycuran. Chaura wayrawan yacu pullchajyar can'waman yaycushpan tallpucächiytana munaycaran.
24. Chaura Jesusman witiycur riccharcachir niran: «¡Tayta, Tayta! ¡Tallpucaycanchïnami!» Riccharcushpan wayratawan yacuta piñacuran. Chaura wayrapis yacupis chawaran.
25. Nircur disïpuluncunata niran: «¿Gamcunaga manachu Tayta Diosman yäracunqui?» Manchacasha cashpan quiquin-pura ninacuran: «¿Piraj pay wayrapis yacupis wiyananpäga?» nir.