A A A A A
Biblia en un año
Abril 23

Jueces 11:1-40
1. Jefté caran jinyu suldäru Galaad runa. Pay caran cuerpullanwan gänapacoj warmipa wawanmi. Papäninna caran Galaad.
2. Galaadpa warminchöpis wamrancuna achcana caran. Chaymi wauguincuna jatunyar Jeftëtaga garguran wasinpita. Gargushpanmi niran: «Gamga canqui paytacuymi. Chaymi gamwanga mana raquipänacushwanchu papäninchïpa ima-aycantapis.»
3. Chaura Jeftëga wauguincunapita aywacur tiyacuran Tob particho. Achcaj fiyu runacunawan shuntacaycur runacunata asaltar puriran.
4. Chaypita unayllataga Amón runacuna aywaran Israelcunawan pillyaj.
5. Chayrämi Galaad marcapa mandajnincunaga Jeftëta gayachiran Tobcho tiyaycajta.
6. Cachacuna chayaycärir niran: «Shamuy. Amón runacunawan pillyaptë mandajnë canayquipaj.»
7. Jeftëna niran: «¿Gamcunaga manachu chiquimashpayqui gargamarayqui? ¿Ñacar-rächu yarpäramanqui?»
8. Chaura Galaadcunaga niran: «Rasunpami ñacarcaycä. Yanapaycamay ari. Aywaycushun ari Amón runacunawan pillyäshimänayquipaj. Gamna mandaj jueznëpis cay ari Galaadcho tiyajcunapaga.»
9. Niptin Jefté niran: «Pillyacho Amón runacunata binsinäpaj TAYTA DIOS yanapämaptenga mandaj juezniquimi cashaj.»
10. Chaura mandajcunaga aunir niran: «TAYTA DIOS musyanmi. Gam nishayquita llapantapis cumlishämi.»
11. Chaura Jeftëga paycunawan aywaran. Mizpachöna llapan Israelcuna churaran mandaj jueznin cananpaj. Chaycho TAYTA DIOSPA ñaupancho Jefté yapay niran primëru nishannölla.
12. Chaypitaga Amón runacunapa rayninta tapuchiran: «¿Gamga imatataj munanqui nogacunawan, magamänayquipaj nasyunnëman yaycamunayquipäga?» nir.
13. Jeftëpa cachancunata Amonpa raynenga niran: «Egiptupita gamcuna llojshicamurmi chacräcunata guechumarayqui Arnón mayupita-pacha, Jabocwan, Jordán mayu caycashancama. Cananga cutiycachimay manaraj imapis cashancama.»
14. Chaura Jeftëga yapay Amón runacunapa rayninman cachacunata cacharan. Cachacuna niran:
15. «Jeftëga nin: Nogacunaga manami chacrayquicunata guechushcächu Moab runacunata, ni Amón runacunatapis.
16. Egiptupitaga Israel-masëcuna shacamuran chunyajllapami Puca Lamarman chayamunancama. Chaynöllami Cadescama chayamuran.
17. Shamur Edom nasyunpa raynintapis ruwacurä ‹nasyunniqui chaupillanpa päsacushaj› nir. Chaypis manami munaranchu. Moab nasyunpa raynintapis ruwacurämi. Paypis manami munaranchu päsachimayta. Chaynöpami Cadesllacho pachacurä.
18. «Chaymi chunyajpa aywar tumamurä Edom nasyunpa, Moab nasyunpa lindan lädullanpa Moabpa jan'ganman chayanäcama. Chaychönami pachacurä Arnón mayupa läduncho. Mayutami ichanga mana chimparächu, chaypita Moab nasyunna gallariptin.
19. «Chaypita cachacunata cacharä Amorreo runacunapa raynin Hesboncho caycaj Sehonman. Ruwacurä: ‹Chacrallayquipa päsacuycushaj chacräman› nir.
20. Chaura Sehonga risilashpanmi chacranpa päsanäta mana munaranchu. Chaypa ruquenga suldäruncunawan shamur pachacuran Jahazaman. Nircur magamänanpaj shamuran.
21. «Ichanga TAYTA DIOSMI Israel-masëcunapa munayninman cachaycuran Sehontaga mandashancho caj llapan runacunatawan. Chaynöpami Amorreo runacunapa chacrantaga guechurä.
22. Charicarcärirä Amorreo runacunapa chacrantaga Arnón mayupita-pacha Jaboccama, chunyajpitana Jordancama.
23. Cananga ¿imanirtaj guechumayta munaycanqui Amorreo runacunata guechurcur TAYTA DIOS goycamashantaga?
24. Quemós diosniqui chacrata gosha-cashuptiquimi ichanga ‹Quiquëpa› ninquiman. Nogacunapis ‹quiquëpa› nëcuna TAYTA DIOSNË goycamasha captinmi.
25. ¿Gamga Moabpa raynin Balac Ziporpa wamranpita mas munayniyoj cashayquitachu yarpanqui? Payga manami nogacunata magamajchu shamuran.
26. Canancamaga nogacuna Hesboncho, Aroercho, läduncunachöga tiyaycäcuna quimsa pachac (300) watanami. Arnón mayu cantunpa caj siudäcunachöpis intëru chacrantincho tiyarcaycäcuna. ¿Imanirtaj mana rimacushcanquichu chaychica watantin tiyarcaycaptëga?
27. Nogacunaga manami gamcunata ashipashcächu. Gamcunami ichanga pillyata ashir abusaycämanqui. Ichanga TAYTA DIOSLLAMI juezga. Paymi Israelcunatapis Amón runacunatapis jusgamäshun.»
28. Chayno Jefté willachishanpis Amón runacunapa raynenga manami wiyacuranchu.
29. Chay öra Jeftëga TAYTA DIOSPA munaynincho ricacuran. Chaymi payga Galaadpa aywar Manasespa päsar chayaran Galaadcho caycaj Mizpaman. Chaypitana Amón runacunapa nasyunninman yaycunanpaj aywaran.
30. Jeftëga TAYTA DIOSTA aunir niran: «Amón runacunata binsinäpaj yanapämaptiquega
31. wasëman cutiptë pipis primëru taripämaj cajmi gampaj rupachina sacrifisyu canga.»
32. Chaypita Jeftëga Amón runacunapa chacranman yaycur TAYTA DIOS yanapaptin binsiran.
33. Chiquinacushancunata aypallata wañuycachiran. Siudänincunatapis ishcay chuncatami (20) guechur charicarcäriran Aroerpita Minitcama, Abel-queramimcama. Chaynömi Israelcunaga binsiran Amón runacunata.
34. Mizpacho wasinman Jefté chayaptin jucnaylla warmi wamran tariparan gachwaraycar panderëtata tucaraycar. Japallanmi wamran caran. Manami masga caranchu.
35. Chaymi wamranta ricärir fiyupa llaquicushpan röpantapis rachiriran. Wamranta niran: «Ïja fiyupa llaquicuymanmi churaycamashcanqui. ¡Imamanraj gamga llojshiycämushcanquipis! Nogaga TAYTA DIOSTAMI aunishcä. ‹Pipis rimir taripämaj cajtaga gampämi rupachishaj› nishcämi. Nishätaga simri cumlishächari.»
36. Wamranga niran: «TAYTA DIOSTA aunishayquino nogataga ruramay ari papä. Payga yanapasha-cashunquimi contrayqui Amón runacunata binsinayquipaj.
37. Ichanga ruwacushayqui papä. Runa yatäni wañunä caycaptenga ishcay quilla yanasäcunawan intëru jircapa wagar puricamushaj.»
38. Chaura Jefté wamranta auniran ishcay quilla yanasancunawan intëru jircapa wagar puricamunanpaj runa yatänillaraj wañucunan captin.
39. Ishcay quilla usharcuptin papäninman cutimuran. Chaura Tayta Diosta aunishanno wamranta rupachiran. Jeftëpa wamranga runa yatänilla wañucuran.
40. Chaypitami Israel casta jipashcunaga cada watalla Jeftëpa wamranpaj chuscu junaj wagaj.

Jueces 12:1-15
1. Efraín trïbu runacunaga parlacurcur Jordán mayuta chimparan. Zafón marcaman chayaycärir Jeftëta niran: «¿Imanirtaj gamcunallaga nogacunata mana willamayllapa aywashcanqui Amón runacunawan pillyaj? Chaypitami wasintinta rupachishayqui.»
2. Niptin Jefté niran: «Amón runacunawanmi fiyupa rimanacurä. Gamcunamanpis willacachimurämi. Chaypis manami shamushcanquichu yanapämänayquipaj.
3. Chaynöpami wañuyta cawaytapis mana manchar aywashcä Amón runacunawan pillyaj. TAYTA DIOS yanapämaptinmi binsishcä. Canan gamcunaga ¿imanirtaj shamushcanqui nogacunata magamänayquipaj?»
4. Efraín runacunaga ashllir niran: «Galaadcunaga Efrainpita raquicarcur puricachajllami canqui.» Chayno niptinmi Jeftëga Efraín runacunawan pillyaj llojshiran. Galaad runacunaga Efraín runacunata binsiran.
5. Efraín runacunata Galaad runacunaga Jordán mayu bäduta manana päsachirannachu. Efraín trïbu runacuna gueshpishpan «päsashaj» nir chayaptin paycuna tapoj Efraín trïbupita cashanta mana cashantapis. Chay runa «manami Efraín trïbupitachu cä» niptenga
6. tapoj «Shibolet» nir rimachinanpaj. Shimin mana aclaraptin «Sibolet» nej. Chayno rimaj cajtaga jinancho wañurachej. Chay öra Efraín trïbu runacuna wañuran chuscu chunca ishcaynin waranga (42,000).
7. Jeftëga Israelcunapa mandaj jueznin caran sojta watami. Wañuptinnaga pampaycäriran yurishan Galaad siudäman.
8. Jefté wañushanpita Israelcunapa mandaj jueznin jucna caran, Belén runa Ibzán.
9. Paypa wamran caran quimsa chunca (30) ollgu, quimsa chunca (30) warmi. Llapan wamrancunatapis majachacächiran juc-lä jäpa runacunallawan. Ibzanga Israelcunapa mandaj jueznin caran ganchis wata.
10. Wañuptinna paytaga Belenman pampaycäriran.
11. Ibzán wañushanpita mandaj juez caran Elón jutiyojna. Payga caran Zabulón trïbupitami. Israelcunapa mandaj jueznin caran chunca wata.
12. Wañuptin pampaycuran Ajalón marcanman.
13. Elón wañushanpita Abdón jutiyojna Israelcunapa mandaj jueznin caran. Payga caran Piratoncho tiyaj Hilelpa wamran.
14. Abdonga Israelcunapa mandaj jueznin caran pusaj wata. Paypaga wamrancuna caran chuscu chunca (40). Willcancunana caran quimsa chunca (30). Wamrancunapis willcancunapis purej bürrun muntashalla.
15. Wañuptin pampaycäriran Piratonman. Chayga caran Efraín parti Amalec jircacho.

Salmos 50:7-17
7. «Acrashä Israelcuna wiyamay. Nogallami cä Diosga. Nogami cä gamcunapa Diosniqui. Cananga gamcunapa contrayquimi parlashaj.
8. Imatapis garamashayquipitachu, imaypis uywacunata nogapaj rupachishayquipitachu manami piñacö.
9. Manami besëra-mallwacunatarächu munä. Ni guenchayquicho caycaj chïbucunataräpischu ashë.
10. Llapan chucaru animalcunapis, altu jircacunacho tiyaycaj wäcacunapis nogallapami.
11. Nogallapami puntacunacho caycaj äbicunapis, intëru jircacho caycaj animalcunapis.
12. Munduga nogapami, llapan chaycho caycajcunapis. Yargarpis manami gamtaga ‹garamay› nëmanchu.
13. ¿Nogaga törucunapa aychantachuraj sacsä? ¿Chïbucunapa yawarnintachuraj upö?
14. Nogaga janaj pachacho caycaj Diosmi cä. Nogaga mas munä llapan shonguyquipa agradësicamänayquitami; aunimashayquita llapanta cumlimänayquitami.
15. Ñacaycho caycashayqui öraga mañacamay. Nogami jorgushayquipaj. Gamnami agradësicamashpayqui alabamanquipaj.»
16. Fiyu cajcunatami ichanga Tayta Dios nin: «Gamcunaga ¿imanirtaj laynëcunapaj parlanqui? Conträtuta rurashäpitapis manami parlayllapis parlarcunquimanchu.
17. Gamcunataga manami gustashunquichu noga piñacushä. Imano ruranayquipaj nishätapis manami cumlinquichu.

Proverbios 14:28-28
28. Aypallata ray mandaptenga llapanpis allimi rican. Wallcallata ray mandaptenga manacajman churashami canga.

Lucas 17:1-19
1. Chaypita disïpuluncunata Jesús niran: «Imallapis cangami runa juchaman chayananpäga. ¡Ay imanöraj canga jucha rurayman waquinta chayachejcuna!
2. Cay gatirämajcunata juchata rurachinanpitaga chay runapaj mas allimi canman mulinupa ruminta cuncanman watarcur lamarman garpuriptin.
3. ¡Gamcunaga cuydacuy-llapa! Riguej-masiqui imatapis contrayqui ruraptin willapashpayqui piñacuy. Jucha rurashanta tantiyacur arpinticuptenga perdunanqui.
4. Juc junajllacho ganchis cuti contrayqui rurarcushpan ganchis cuti ‹Perdunaycamay. Tantiyacushcämi. Yapayga mananami rurashänachu› nishuptiquega perdunanqui.»
5. Chayno niptin apostulnincuna Jesusta niran: «Yanapaycamay ari Tayta Diosninchïman mas yäracunäpaj.»
6. Chaura Jesús niran: «Nustäsa muruno tacshallapis yäracuyniqui captenga cay jatuncaray sicómoro yörata: ‹Sapipita achucarcur lamarman jawicämuy› niptiquipis jawicämongami.
7. «Uywayniqui yapyashanpita u michicushanpita tardi chayamuptin ¿maygallayquega ninquichu ‹Jamaycur micucurcuyraj› nir?
8. Chaypa ruquenga ¿manachu ninqui: ‹Garamänayquipaj yanucamuyraj. Noga micucurcuptëraj gamga micunquipaj› nir?
9. Llapan nishayquita ruraycaptinpis uywayniquitaga ¿agradësicunquichu?
10. Uywaycuna rurashanno ari gamcunapis Tayta Dios nishushayquicunata rurarcushpayquega ama shuyaraychu agradësicushunayquita. Chaypa ruquenga gamcuna ninqui: ‹Nogacunapis uywayllami caycä. Ruranäpaj nimashallayquitami rurashcäcuna› nir.»
11. Jerusalenman aywashpan Jesusga päsaran Samariawan Galilea probinsyapa.
12. Chayno aywarcaycashancho chayaran tacsha marca-mallwaman. Chay marcaman yaycuycaptin leprawan gueshyaycaj chuncaj runacuna tariparan. Manaraj ñaupanman chayar carullapita
13. gayacuran: «¡Maestru Jesús, nogacunata cuyapaycallämay!» nir.
14. Chaura Jesusga ricärir niran: «Cüracunaman ayway ricashunayquipaj» nir. Chayno niptin cüracunaman aywarcaycashallanchöna allchacaran.
15. Chaura allchacashana caycashanta mayar jucga Tayta Diosta alabaraycar cutiran Jesús cajman.
16. Chayaycorga Jesuspa ñaupanman gongurpacuycur umpuran «¡Grasyas tayta!» nishpan. Chay runaga caran Samaria runami.
17. Chaura Jesús niran: «Lepra gueshyapita allchacäga ¿manachu carayqui chuncaj? ¿Maytaj waquenga?
18. Israel cajcunaga ¿manachu cutimusha Tayta Diosta alabaj? ¿Cay jäpa runallachu cutimusha?»
19. Chay runatana niran: «Cananga jatarcur aywacuy. Rasunpa yäracushayquipitami allchacashcanqui» nir.