A A A A A
Biblia en un año
Marzo 8

Números 13:1-33
1. Moisesta TAYTA DIOS niran:
2. «Israelcunata goycunäpaj caycaj Canaán partita ricapacamunanpaj runacunata cachay. Cachanqui cada trïbupita juc mandajta.»
3. Chaura Moisesga TAYTA DIOS nishannömi chunyaj Paranpita cacharan. Ricapacoj aywajcunaga Israelcunacho caran mandajcunallami.
4. Chay aywaj runacuna caran: Rubén trïbupita Zacurpa wamran Samúa,
5. Simeón trïbupita Horïpa wamran Safat,
6. Judá trïbupita Jefonepa wamran Caleb,
7. Isacar trïbupita Josëpa wamran Igal,
8. Efraín trïbupita Nunpa wamran Oseas,
9. Benjamín trïbupita Rafüpa wamran Palti,
10. Zabulón trïbupita Sodipa wamran Gadiel,
11. José trïbupita Susipa wamran Gadi (Payga caran Manasés trïbupita.),
12. Dan trïbupita Gemalipa wamran Amiel,
13. Aser trïbupita Micaelpa wamran Setur,
14. Neftalí trïbupita Vapsipa wamran Nahbi,
15. Gad trïbupita Maquipa wamran Geuel.
16. Paycunatami Moisesga cacharan Canaán partita ricapacoj. (Nunpa wamran Oseaspatana Moisesga jutinta rucachiparan «Josué» nir.)
17. Canaán nasyunta ricapacamunanpaj cachashpan Moisés niran: «Neguevpa aywashpayqui wichanqui punta-punta caycaj jircacunapa.
18. Chay parti imano cashantapis ricapacamunqui. Mayacachanqui chaycho tiyajcuna callpayoj cashanta callpaynaj cashanta, aypalla cashanta, wallcajlla cashantapis.
19. Ricapacamunqui tolducunallacho tiyarcaycashanta u siudänincuna curalasha cashantapis. Ricapacamunqui chacrancuna alli allpa cashanta, mana alli cashanta,
20. jundu allpa cashanta, gachpara cashanta, muntiyoj cashanta, mana cashantapis. Mana manchacuypa yaycunqui. Chay particho wayojtaga imallatapis apamunqui.» Chay ricapacoj aywashan öraga caran ñaupata pogoj übasta pallaycashan wichanmi.
21. Moisés cachashancuna aywar Canaán partitaga intëruta ricapacuran chunyaj Zinpita-pacha Hamatpa ñaupancho caycaj Rehobcama. Rehobga caycan Hamat yaycunachömi.
22. Neguevpa gallaycur chayaran Hebrón marcacama. Chaychömi tiyaycaran Anacpita miraj runacuna: Ahimán, Sesai, Talmai. Hebrón marcataga unaynami ruraran. Chaypita ganchis watatarämi Egiptucho caj Zoán marcatapis ruraran.
23. Ricapacojcuna chayaran yacu aywaycaj Escol ragracama. Chaycho juc rasïmu wayuyniyoj übasta muturan. Chay übastaga gueruman warcurcur ishcaj matancacarcärir aparan. Chaynöpis ricapacoj aywajcunaga pallaran ïgusta granadatapis.
24. Rasïmu übasta pallashanpitami chay partipa yacu aywaj ragrata jutichaparan «Escol ragra» nir.
25. Chuscu chunca junaj ricapacuycorga cutiran
26. Cadescho caycaj chunyaj Paranman. Chaycho goyarcaycaran Moisés, Aarón llapan Israelcunapis. Chayaycur willaparan imata ricapacushanta, imata mayacachashanta. Ricachiran chay partipita apashan frütacunatapis.
27. Nircurnami Moisesta willaran: «Cachamashayqui partiman ricapacoj aywashcäcunami. Chaychöga ima-aycapis aypalla captin lëchipis, mishquipis yacunöraj aypallami caycan. Chaycho wayushan frütacunami cay apamushäcunapis.
28. Ichanga chaycho tiyaj runacuna fiyupa callpayojmi; siudänincunapis jatunmi, sumaj curalashami. Manami chayllapischu. Chaychöga caycanmi Anacpita miraj jatusaj runacunapis.
29. Néguev partichöga tiyarcaycan Amalec runacuna. Punta puntayoj jircacunachöga tiyarcaycan Het runacuna, Jebús runacuna, Amorreo runacuna. Lamar cantun-quinraypana, Jordán mayu lädun-quinraypana tiyarcaycan Cananeo runacuna.»
30. Chaura Israelcunaga Moisespa contran rimayta gallaycäriran. Chaymi runacunata upällaycachir Calebga niran: «¡Aywashun chay chacrata guechunanchïpaj! ¡Noganchëga guechuyta puydinchïmi!»
31. Ichanga Calebwan ricapacoj aywajcuna niran: «¡Chacranta guechoj aywar chay runacunataga manami binsishunpächu! ¡Paycunaga noganchïpita mas munayniyojmi caycan!»
32. Chayno nirmi Israel-masincunata manchachir cayno niran: «Ricapacamushä partiga mana allimi. Wañuyllami tumaycan. Chaycho tiyaj runacunapis jatusajllami.
33. Anacpita miraj jatusaj runacunatapis ricashcämi. Paycunapa ñaupanchöga ticsanöllami cashcä. Paycunapis ticsatanöllami ricamasha.»

Números 14:1-45
1. Chaura Israelcunaga gaparparan. Chay chacayga wagaycar wararan.
2. Moisespawan Aaronpa contran rimar nircaycaran: «¡Egiptullachöna wañucushwan caran! U ¡cay chunyajchöpis mayna wañucushwan caran!
3. TAYTA DIOSGA ¿imapäraj cay partiman pushamashcanchi? ¿Pushamashcanchi guërracho wañunanchïpächu, warminchïcunapis wamranchïcunapis chiquimajninchïcunapa munaynincho prësu cananpächu? ¡Masbin Egiptuman cuticushun!»
4. Chayno parlarmi jucnin-jucnin ninacuran: «Mandajninchi cananpaj juctana churarcur Egiptuman cuticushun.»
5. Chaura Aaronwan Moisesga llapan runacunapa ñaupancho umpuran urcunpis pampaman töpananyaj.
6. Canaán partita ricapacoj aywaj Josuëpis Calebpis fiyupa llaquicushpan jatiraycashan röpanta rachiriran.
7. Nircurna llapan Israelcunata niran: «¡Ricapacur purimushä chacraga fiyupa allimi!
8. TAYTA DIOS cuyapämashpanchëga yanapämäshunmi chay nasyunman yaycunapaj. Nircur lëchipis mishquipis yacuno achca cashan nasyuntaga noganchïtami goycamäshun.
9. Ichanga TAYTA DIOSPAJ ama rabyaychu. Ama manchacuypischu chay nasyuncho tiyaj runacunataga. Chay runacunata noganchëga fäsimi binsirishun. Paycunataga manami pipis yanapanchu. Noganchïwan ichanga TAYTA DIOS caycan. ¡Chaymi ama manchacuychu-llapa!»
10. Chayno niycaptinpis runacunaga sajmayta munarcaycaran. Chaura Tincuna Toldu janancho TAYTA DIOSPA achicyaynin yurircuran llapan Israelcuna ricaycaptin.
11. Chay örami Moisesta TAYTA DIOS niran: «Cay runacunaga ¿imaycamaraj chaynölla manacajman churamanga? ¿Imaycamaraj mana riguimangachu paycuna ricaycaptin almiraypajcunata rurasha caycaptëpis?
12. Canan paycunataga gueshyawanmi usharishaj. Mananami aunishä partichöpis tiyanganachu. Gampitami ichanga mirachishaj mas aypallata, mas callpayojta.»
13. Niptinmi Moisesga TAYTA DIOSTA niran: «Gamga fiyupa munayniquiwanmi cay runacunata Egiptupita jorgamurayqui. Israel runacunata wañuchiyta yarpaycashayquita cumliptiquega Egipto runacuna mayaycur
14. willapanga Canaancho tiyajcunatami. Cananeo runacunapis mayashami gam cay runacunacho caycashayquita, paycunawan ricanacuypa parlashayquita, cay runacunapa ñaupanta ichiraycaj pucutaycho junajpa aywashayquita, chacaypana ichiraycaj nina rataycajcho aywashayquita.
15. Cay runacunata ushajpaj wañurachiptiquega gampaj parlajta wiyaj runacuna jamurpäshushpayqui nenga:
16. ‹TAYTA DIOSGA aunishan nasyunman chayachiyta mana puydishpanmi Israelcunata chunyajcho wañuycachisha› nir.
17. Chaymi Tayta Dios aunishayquinölla fiyupa munayniyoj cashayquita canan musyachiy. Gam nirayqui:
18. ‹Jucllaga manami rabyacöchu. Amatar cuyacojmi cä. Mana allita rurajcunata, mana wiyacojcunata perdunä. Chaypis juchayojcunataga castigä maman-taytanta, wamranta, willcanta mas willcan cajtapis› nir.
19. Tayta Dios, Egiptupita jorgamushayquipita-pachami cay runacunata awantashcanqui. Rasunpa cuyacoj caycashpayquega jucha rurashanta perdunaycuy ari.»
20. Chaura TAYTA DIOS niran: «Ruwacamashayquinömi paycunata perdunashaj.
21. Rasunpami nogaga imaycamapis cawä. Intëru mundupis maquillächömi caycan.
22. Egiptucho, chunyaj jircacho milagrucunata rurashäta ricajcunaga manami ni jucnayllapis ricangachu unay famillyancunata aunishä nasyunta. Paycunaga quiquin munashanta rurachimayta munashpanmi yaparir-yaparir mana wiyacamashachu. Chayno rabyachimajcunaga manami mayganpis chay nasyunta ricangachu.
23. ***
24. Sirbimajnë Calebmi ichanga nishäcunata riguir wiyacamasha. Chaymi ricapacoj aywashan partiman payllata yaycuchishaj. Paypita mirajcunapis chay partichömi tiyanga.
25. Ragran aywaj pampachöga tiyaycan Amalec runacunawan Cananeo runacunami. Chaymi gamcunaga wara junaj chunyajpa cutiy Puca Lamar läduman.»
26. Aarontawan Moisesta TAYTA DIOS niran:
27. «¿Fiyu Israelcuna washä rimashanta imaycamaraj awantashaj? Conträ rimashanta wiyashcänami.
28. Paycunaga rimaycan ‹TAYTA DIOS castigamashcanchi› nirmi. Chaymi cananga shimin nishanta cumlishaj. Nogaga cawämi. Nishäta cumlëmi.
29. Ishcay chunca (20) watayojpita janaman caj llapan sinsucojcuna, washä rimajcunaga cay chunyajllachömi ushacanga. Chaura ayancunapis chunyajchömi mashtarpanga.
30. Goycunäpaj aunishä nasyunman manami yaycongachu. Jefonepa wamran Calebwan Nunpa wamran Josuëllami aunishä nasyunmanga yayconga.
31. ‹Chiquimajcunapa munayninchöchari canga› nishayqui wamrayquicunatami ichanga aunishä nasyunman chayachishaj. Paycunami ichanga manacajman churashayqui nasyuncho cushisha goyangapaj.
32. Gamcunapa ayayquega cay chunyajchömi mashtarpaycar quëdanga.
33. Wamrayquicunanami chuscu chunca (40) wata uywancunata ricallar chunyaj jirca-quinraypa goyanga. Chayno paycuna ñacanga gamcuna mana wiyacamashayquipitami. Puriycällarmi canan rucu cäga llapayqui ushacanquipaj.
34. Gamcunaga chuscu chunca (40) junajmi Canaán nasyunta ricapacamurayqui. Chaypitami ñacashpayqui purinquipaj chuscu chunca (40) wata. Chaynöpami cada junaj ricapacur purimushanpita juc wata chunyajpa purinquipaj. Chayrämi musyanquipaj conträ ricacojcunata imano castigashätapis.
35. Chaynömi nogaga rurashaj conträ jatarir mana wiyacamaj Israelcunata. Chaura paycunaga cay chunyajllachömi ushacanga. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.»
36. Ricapacoj Moisés cachashan runacunami cutiycamur Israelcunataga willaparan «mana alli chacrami» nir. Chaynöpami llapan Israelcuna Tayta Diospa contran rimaran.
37. Chaypitami llullacuypa willajcunaga TAYTA DIOSPA ñaupancho castïguwan wañuran.
38. Ricapacoj aywajcunaga Josuëwan Calebllami cawaycar quëdaran.
39. Tayta Dios nishanta Israelcunata Moisés willapaptin Israelcunaga fiyupa llaquicuran.
40. Chaymi tutalla jatarcärir altunnin puntaman aywaran. Chayaycärir Moisesta niran: «Nogacunaga juchatami rurashcä. Cananga caychönami caycäcuna. Juclla aywashun TAYTA DIOS aunimashanchi partiman.»
41. Chaura Moisés niran: «¿Imanirtaj TAYTA DIOS nishanta gamcuna mana wiyacunquichu? Manacajllapämi aywanquipaj.
42. Ama aywaychu. TAYTA DIOSGA gamcunata manami yanapäshunquipächu. Chiquishojcunaga binsishunquipämi.
43. Amalec runacunawan Cananeo runacunaga magashunayquipaj, wañuchishunayquipämi shuyaycäshunqui. Tayta Diosman mana yäracushayquipitami gamcunatapis TAYTA DIOS mana yanapäshunquipänachu.»
44. Chaypis mana wiyacuypa aywaran punta puntayoj jircapa. Ichanga pacharpaycashanpita babulta mana aparanchu. Moisespis mana aywaranchu.
45. Chay partipa tiyaj Amalec runacunawan Cananeo runacunaga Israelcunata binsiran. Pasaypa binsirmi Horma marcacama gaticacharan.

Salmos 31:19-24
19. Rispitashojcunapäga allitami ruranqui. Chay allicunatami paycunapäga goritano shuyaraycächinqui. Chaycunataga waquin runacuna ricananpärämi gamman yäracamojcunata tarichinqui.
20. Paycunataga gammi ñaupancho car salbanqui fiyu runacunapita. Gammi Wasiquiman pacashpayqui washanqui washa-rimacunapita.
21. Alabasha cachun TAYTA DIOSGA. Paymi cuyapäcoj cashpan yanapämasha fiyupa ñacaycho caycashä öra.
22. Fiyupa manchariycashä örami yarparä «Tayta Diosga manami yarpämannachu» nir. Chaypis yanapämänayquipaj mañacamuptëga yanapämashcanquimi.
23. TAYTA DIOSMAN mana cachaypa yäracojcunaga payta cuyay. Chayno runacunataga TAYTA DIOS allimi rican. Alli-tucojcunatami ichanga imanöpis cashanpita castigan.
24. TAYTA DIOSMAN yäracoj cajcunaga mana guellanayllapa cumliy.

Proverbios 11:15-15
15. Jäpa runacunata garantiyäga mana allimanmi chayan. Pitapis mana garantiyajmi ichanga cushisha goyäcun.

Marcos 10:32-52
32. Chaypitaga Jerusalenman näni wichajpa Jesús ñaupa-puntata aywaycaran. Disïpuluncunaga almirasha aywarcaycaran. Paycunapa guepanta aywajcunapis mancharisha aywarcaycaran. Jesusga yapay chunca ishcay disïpuluncunata shuyni gayaran. Nircorga ima päsananpaj cashantapis willar niran:
33. «Musyanquimi-llapa Jerusalenman aywaycashanchïta. Chaychömi noga Destinädu Runataga prësu charircamar apamanga mandaj cüracunaman lay yachachicojcunaman. Paycunaga ‹wañuchun› nengami. Chayno nirmi jäpa runacunapa maquinman cachaycamanga.
34. Chay runacunanami munashanta rurar asipar-ushamanga. Togapar-ushamanga. Magar-ushamanga. Wañuchimanga. Ichanga wañuchimashanpita quimsa junajtanami cawarimushaj.»
35. Chaura Zebedeopa wamrancuna Santiaguwan Juanga Jesuspa ñaupanman witiycur niran: «Tayta, ruwacushayqui ari.»
36. Chaura Jesús tapuran: «Gamcunapaj ¿imata ruranätataj munaycanqui?» nir.
37. Chaymi paycuna niran: «Tayta, gam mandashpayquinaga mandäshinäpaj jucnëta jamachimanqui derëchu caj-läduyquiman, jucnëtana ichoj caj-läduyquiman.»
38. Chaura Jesús niran: «Gamcunaga mañacaycämashayquita manami musyanquichu. Nogata fiyupa ñacachimänanpaj caycashanno ñacachishuptiqui ¿gamcunaga awantanquimanchuraj? Noga wañunäpaj caycajno ¿wañunquimanchuraj?»
39. Chaura paycuna niran: «Au, awantashämi.» Chayno niptin Jesús niran: «Rasunpami ñacashäno ñacanquipaj; wañushäno wañunquipaj.
40. Ichanga manami aunëmanchu ichoj caj lädöman, derëchu caj lädöman jamanayquipaj. Chaycunaga acrasha cajcunapaj camarishanami caycan.»
41. Ruwacushanta wiyar chunca caj disïpuluncunaga Santiagupäwan Juanpaj rabyaran.
42. Chaura Jesusga llapanta gayaycur niran: «Gamcuna musyanquimi juc nasyuncho mandajcuna imano cashantapis. Mandaj cayninwan nishan nishanta runacunata rurachin. Pipis apärinanta manami munanchu.
43. Gamcunaga ama chayno canquimanchu. Chaypa ruquenga mas munayniyoj cayta munaj cäga waquinniquitaraj sirbiy.
44. Mayganiquipis rispitädu cayta munaj cäga waquin cajtaraj sirbichun.
45. Noga Destinädu Runaga manami sirbisha canäpächu shamushcä. Chaypa ruquenga waquinta sirbejmi shamushcä. Wañuchimaptin bïdäwanmi pägashaj aypallajta salbanäpaj.»
46. Chaypita aywaycashancho Jericó siudäman chayaran. Siudäpitana Jesusga disïpuluncunawan llojshiycaran. Guepanta aypalla runacunapis aywaycaran. Llojshircaycaptinna Timeopa wamran gapra Bartimeo jamaraycaran nänicho limusnata mañacur.
47. Nazaret runa Jesús päsaycashanta wiyar payga gaparaypa gayacuran: «¡Ray Davidpita miraj Cristo, cuyapaycallämay!» nir.
48. Chayno gayacojta wiyarmi waquenga piñacuran upälla cacunanpaj. Piñacuptinpis masraj gaparaypa gayacuran: «¡Ray Davidpita miraj Cristo, cuyapaycallämay!» nir.
49. Chaura Jesús ichiycur gayachimuran gaprata. Gayajcunaga Bartimeota niran: «Jatariy. Gayaycäshunquimi. Aywashun.»
50. Chaura jacurashanta jitariycur Jesús cajman apurä aywaran.
51. Chayaptin Jesús tapuran: «Gampaj ¿imata ruranätataj munanqui?» Gaprana niran: «Maestru, ñawë ricanantami munä.»
52. Chaura Jesús niran: «Cananga aywacuyna. Rasunpa yäracamashayquipitami allchacashcanqui.» Chayno niptin jinan öra ricaranna. Alli ricarnaga Jesuspa guepanta aywacuran.