Instagram
English
A A A A A
Números 33:1-56
1. Egiptupita röpacashalla llojshicamuptin Israelcunataga Aaronwan Moisesmi pusharan.
2. TAYTA DIOS nishannölla Moisesga apuntaran Egiptupita llojshishan junajpita-pacha mayman-mayman chayashancunatapis.
3. Wata gallaycoj quilla chunca pichga (15) junajninmi Israelcuna Ramsespita aywacuran. Chay junaj caran Pascua micuyta micushan waranninmi. Llapan Egipto runacuna ricaycaptinmi paycuna aywacuran Tayta Dios munayninwan yanapaptin.
4. Egipto runacunaga TAYTA DIOS wañuchishan guechpa wamrancunata pamparcaycaran. Chayno rurarmi TAYTA DIOS musyachiran Egipto runacunapa diosnincuna manacajlla cashanta.
5. Israelcunaga Ramsespita aywacur chayaran Sucotman.
6. Sucotpita aywacur chayaran Etamman. Chayga caran chunyaj chaqui jirca gallaycunanna.
7. Etampita aywacur tumaran Baal-zefonpa chimpan Pi-hahirotman. Chaychöna Migdolpa ñaupancho tolduncunata ichichiran.
8. Pi-hahirotpita aywacurna lamarta päsashpan chayaran chunyajman. Nircurna quimsa junaj chunyaj Etam jircapa aywar chayaran Maraman. Chayman chayaycur tolduncunata ichichiran.
9. Marapita aywacur chayaran Elimman. Chaycho caran chunca ishcay yacu pashtaj, ganchis chunca palmëra yöracunapis. Chaycho tiyananpaj tolduncunata ichichiran.
10. Elimpita aywacur chayaran Puca Lamarpa ñaupanman.
11. Puca Lamarpita aywacur chayaran chunyaj Sin partiman.
12. Chunyaj Sinpita aywacur chayaran Dofcaman.
13. Dofcapita aywacur chayaran Alusman.
14. Aluspita aywacur chayaran Refidimman. Chaychöga runacuna upunanpaj yacu mana caranchu.
15. Refidimpita aywacur chayaran chunyaj Sinaïman.
16. Chunyaj Sinaïpita aywacur chayaran Kibrot-hataavaman.
17. Kibrot-hataavapita aywacur chayaran Hazerotman.
18. Hazerotpita aywacur chayaran Ritmaman.
19. Ritmapita aywacur chayaran Rimón-peresman.
20. Rimón-perespita aywacur chayaran Libnaman.
21. Libnapita aywacur chayaran Rissaman.
22. Rissapita aywacur chayaran Ceelataman.
23. Ceelatapita aywacur chayaran Sefer jircaman.
24. Sefer jircapita aywacur chayaran Haradaman.
25. Haradapita aywacur chayaran Macelotman.
26. Macelotpita aywacur chayaran Tahatman.
27. Tahatpita aywacur chayaran Taraman.
28. Tarapita aywacur chayaran Mitcaman.
29. Mitcapita aywacur chayaran Hasmonaman.
30. Hasmonapita aywacur chayaran Moserotman.
31. Moserotpita aywacur chayaran Bene-jaacanman.
32. Bene-jaacanpita aywacur chayaran Gidgadcho caycaj Horman.
33. Gidgadcho caycaj Horpita aywacur chayaran Jotbataman.
34. Jotbatapita aywacur chayaran Abronaman.
35. Abronapita aywacur chayaran Ezión-geberman.
36. Ezión-geberpita aywacur chayaran Zin chunyajman. Chayga caran Cades partina.
37. Cadespita aywacur chayaran Edom nasyunwan tincoj Hor jircamanna.
38. Chaypita cüra Aaronga TAYTA DIOS nishanno wicharan Hor puntaman. Chaycho wañucuran Israelcuna Egiptupita llojshimushan chuscu chunca watana caycaptin. Chayga caran pichga caj quilla rimir junajcho.
39. Hor jircacho Aaronga wañuran pachac ishcay chunca quimsan watayoj caycashanchömi.
40. Cananeo runa Aradpa rayninmi mayaran Israelcuna chayashanta. Chay ray tiyaycaran Canaán particho caycaj Neguevcho.
41. Israelcunaga Hor puntapita aywacur chayaran Zalmonaman.
42. Zalmonapita aywacur chayaran Punonman.
43. Punonpita aywacur chayaran Obotman.
44. Obotpita aywacur chayaran Moabpa lindan Ije-abarimman.
45. Ije-abarimpita aywacur chayaran Dibón-gadman.
46. Dibón-gadpita aywacur chayaran Almón-diblataimman.
47. Almón-diblataimpita aywacur chayaran achca puntayoj Abarimman. Chayga Nebo puntapita inti yagamunan caj-läduchömi caycan.
48. Abarimpita aywacur chayaran Moab pampaman. Chay pampaga caycan Jordán mayupa jucaj lädunmi, Jericöpa chimpanchömi.
49. Moab pampa Jordán mayupa ñaupancho paycunaga tiyarcaycaran Bet-jesimot partipita-pacha Abel-sitim particama.
50. Jordán mayupa jucaj lädun Moab pampa, Jericöpa chimpancho Israelcuna tiyarcaycaptin Moisesta TAYTA DIOS niran:
51. «Israelcunata willapanqui: Gamcuna Jordán mayuta chimpar Canaán nasyunman yaycur
52. chaycho tiyaycaj runacunata llapanta jitarinqui. Illgächiy rumipita rurashan, fyërrupita jundishan ïduluncunata. Ïduluncunata adurananpaj puytush lömacunacho rurashan capillancunatapis llapanta juchorgärachiy.
53. Gamcuna chay nasyunman yaycur tiyacaycäriy. Nogami gamcunataga tiyanayquipaj goycö.
54. Chacrata ichanga cada trïbucho ayca runacuna cashanman-tupu surtita jitaypa aypunqui. Achca runacuna captin achca chacrata aypunqui. Wallca runacuna captenga wallcallata aypunqui. Cada trïbu maynincho chacrata chasquinanpäpis surti töcashanchömi chacran canga.
55. «Chay nasyuncho tiyashpayqui jinan runacunata mana garguptiquimi ichanga canga ñawiquicho agu caycajno, chaquiquicho casha jatiraycajno.
56. Mana garguptiquega chiquishojniquicunata castigayta yarpashänöllami gamcunatana castigashayquipaj.»

Números 34:1-29
1. Moisesta TAYTA DIOS niran:
2. «Israelcunata willapanqui: Gamcuna chayaycanquinami Canaán partiman. Chay partimi gamcunapa nasyunniqui canga. Lindancuna caynömi canga:
3. «Sur caj-lädumanga tincuranga chunyaj jirca Zinwan Edom nasyunwan. Inti yagamunan caj-läpita gallaycurnami lindaga canga Cachi Lamarpa ura cantunpita.
4. Chaypita sur caj-läpa linda aywaranga Acrabimman wichänacama. Zin partipa päsar chayaranga Cades-barnea nishancama. Chaypitana Hasar-adarpa päsar Asmón particama chayaranga.
5. Asmonpa päsar chayanga Egiptupa lindan mayu-mallwa aywajcama. Chaypitana linda chayaranga jatun lamar Mediterraneocama.
6. «Inti yaganan caj-läpaga lindan canga jatun lamar Mediterráneo cantullanpa.
7. «Norte caj-läpaga linda canga jatun lamar Mediterraneopita Hor puntacama.
8. Hor puntapitanami linda chayanga Hamat partiman yaycunacama. Chaypitana chayaranga Zedad particama.
9. Zedad partipita norte caj lindaga chayaranga Zifrón particama. Nircurnami chay linda ushanga Hazar-enán particho.
10. «Inti yagamunan caj-läpanami linda canga Hazar-enanpita gallaycur Sefam particama.
11. Sefampa päsar Ribla particama, Aín partiman inti yagamunan cajcama linda chayaranga. Chaypitanami linda päsaranga Cineret gocha cuchunpa.
12. Nircur chay lindaga aywaranga Jordán mayullanpa Cachi Lamarman chayanancama. «Chaynömi lindancuna canga Israel-masiquicuna tiyananpaj caycaj nasyunpaga.»
13. Israel-masincunata Moisesga willaparan: «Cay partitami gamcunaga surtipa raquipänacunqui. TAYTA DIOSNINCHÏMI nisha isgun caj trïbuwan mas pullan trïbu cay nasyunta raquipänacunayquipaj. Chay trïbucunallanami raquipänaconga.
14. Chacran caycannami Rubén trïbu runacunapa, Gad trïbu runacunapa, pullan Manasés trïbu runacunapapis. Paycunaga chacrata maynami chasquisha famillyancunapäwan aypajta. Chasquishan chacracunaga caycan Jordán mayuman inti yagamunan caj-lächo Jericöpa chimpancho.»
15. ***
16. Moisesta TAYTA DIOS niran:
17. «Chacrataga raquipanga cüra Eleazarwan Nunpa wamran Josuëmi.
18. Paycunata yanapänanpäga cada trïbupa mandajnincunata churanqui.
19. Aypöshejcunaga caycunami canga: Judá trïbupita canga Jefonepa wamran mandaj Caleb.
20. Simeón trïbupita canga Amiudpa wamran mandaj Semuel.
21. Benjamín trïbupita canga Quislonpa wamran mandaj Elidad.
22. Dan trïbupita canga Joglipa wamran mandaj Buqui.
23. Josëpa wamran Manasés trïbupita canga Efodpa wamran mandaj Haniel.
24. Efraín trïbupita canga Siftanpa wamran mandaj Kemuel.
25. Zabulón trïbupita canga Parnacpa wamran mandaj Elizafán.
26. Isacar trïbupita canga Azanpa wamran mandaj Paltiel.
27. Aser trïbupita canga Selomipa wamran mandaj Ahiud.
28. Neftalí trïbupita canga Amiudpa wamran mandaj Pedael.»
29. Chay mandajcunatami TAYTA DIOSGA churaran Canaán partita Israelcunata raquipänanpaj.

Salmos 35:9-16
9. Chauraga TAYTA DIOS yanapämashanpitami cushicushaj. Salbamashanpitami fiyupa cushicushaj.
10. Llapan shongöpami nishaj: «Gammanga TAYTA DIOS, manami pipis tincunchu. Umildicunatawan pobricunataga jorgunquimi mas munayniyojcunapa y engañar suwapajcunapa maquinpita.»
11. Rantiy testïgucunami yurin. Paycunami tapuman mana musyashäcunata.
12. Alli yanapashäpitami mana alliwan cutichiman. Chaymi fiyupa llaquicö.
13. Nogami ichanga paycuna gueshyaptinpis fiyupa llaquicoj cä. Gachga röpacunata jaticur ayunaj cä. Shongullächo mana cachaypa Tayta Diosta mañacuycaj cä.
14. Fiyupa llaquishalla purejpis cä. Mamäpaj, amïgöpaj, wauguëpaj lütu caycajnöraj llaquicoj cä.
15. Mana alliman chayaptëmi ichanga paycuna llapan asipämasha. Juc-lä runacunanömi mana cachaypa magamar ñacachimasha.
16. Wacpita-caypita gayapämashpan asipämasha. Fiyupa chiquimar fiyu ñawinwan ricapämashapis.

Proverbios 12:2-2
2. Alli runataga TAYTA DIOS allimi yanapan. Mana allita rurayta yarpajcunatami ichanga castigan.

Marcos 15:1-24
1. Chaura pacha wararcuptinna mandaj cüracuna, Israel mayur runacuna, lay yachachejcuna, waquin autoridäcunapis parlacunanpaj shuntacaran. Parlacarcärerga Jesusta liyarcur Pilatuman apachiran.
2. Chayachiptin Pilatoga Jesusta tapur niran: «¿Gamga rasunpachu Judea runacunapa raynin canqui?» Niptin Jesús niran: «Gam nishayquinömi rasunpa caycä.»
3. Mandaj cüracuna Jesuspa contran tucuyta niptin
4. Pilatoga Jesusta yapay tapuran: «¿Manachu imatapis rimacunqui? ¡Masqui wiyay! Tucuytami contrayqui niycan.»
5. Chaypis Jesusga upällalla cacuran. Imatapis mana rimacuranchu. Chaura Pilatoga fiyupa yarpachacushpan ima ruraytapis mana camäpacuranchu.
6. Pascua fistachöga runacuna ruwacuptin cada watallami Pilato juc prësuta cacharej.
7. Roma mandajpa contran jatarir wañuchicushanpitami wañuchicoj-masincunawan Barrabás carsilcho prësu caycaran.
8. Aypalla runacuna Pilatuman aywar niran imaypis custumrin cashanno juc prësuta cacharinanpaj.
9. Chaura Pilato tapuran: «¿Judea runacunapa raynintachu cacharishaj?»
10. Chaynöga niran Jesusta chiquiyllapita mandaj cüracuna apashanta musyarmi.
11. Chaura mandaj cüracunaga aypalla runacunata shimita goran «Barrabasta cachariy» ninanpaj.
12. Chaura runacunata Pilato tapuran: «¿Imatataj rurashaj ‹Judea runacunapa raynin› nishayquitaga?»
13. Chaura sinchipa niran: «¡Crusificachiy!»
14. Niptinmi Pilato tapuran «¿Imapitataj? ¿Imachötaj juchata rurasha?» Chaypis runacunaga sinchipa niran: «¡Crusificachiy!»
15. Chaura paycunawan alli cayta munar Pilatoga Barrabasta cachaycuran. Jesustana fiyupa astircachir suldärucunaman entregaran crusificananpaj.
16. Chaypita suldärucunaga Jesusta aparan Pilatupa palasyunpa sawanninman. Chaymanna achca suldärucuna shuntacaran.
17. Chaychöga Jesusta jacuparan murädu jacuta. Nircur cashapita awasha corönata umanman jatiparan.
18. Asipashpan niran: «¡Cawachun Israelcunapa raynenga!»
19. Nircur shogushwan umacho wiruran. Togaparan. Nircur asipänan-cashalla gongurpacur aduraj-tucuran.
20. Chayno tucuyta rurarcurna jatipashan murädu jacuta lojtiparan. Quiquinpa röpantana jatiparan. Nircur crusificananpäna aparan.
21. Chay öra Cirene marca runa Simón chacrapita chayaycaran. (Payga Alejandrupa Rufopa taytan caran.) Payta ricar apachiran Jesús apaycashan crusta.
22. Chaypita Gólgota jutiyoj puytush lömaman chayachiran. («Gólgota» ninan caran «Calabëra» ninanmi.)
23. Chaychömi mïrra nishan ashgaj jachawan bïnuta talluchiran Jesusta upuchinanpaj. Chayno upuchiyta munaptinpis Jesusga manami upuranchu.
24. Chaypitanaga crusificaran. Nircur surtita jitaran röpancunata maygan apacunanpäpis.