A A A A A
Biblia en un año
Febrero 17

Levítico 5:1-19
1. «Pitapis ricashanta, wiyashanta cärananpaj gayachiptin mana cärarga paypis juchayojmi ricaconga.
2. «Pipis mana musyayninpa ganra cajcunata yatar ganranami ricaconga. Ganrami ricaconga mana micuna wañoj uywacunata chucaruta manshuta yatarpis, garachaypa purej curucunata yatarpis. Chaura ganra cajcunata yatarga juchayojnami ricaconga.
3. «Pipis mana musyayninpa ganra runata u ganra warmita u paycuna ganrayächishanta yatarga ganranami ricaconga. Yatashanta tantiyacurerga juchayojnami ricaconga.
4. «Mana musyayninpa pipis allita mana allita rurananpäpis jananta rurinta jurar, juclla mana tantiyarpis cuentata gocurerga juchayojnami ricaconga.
5. «Pipis chaycunata rurashanta tantiyacurerga perdunta mañacuchun.
6. Nircur juchapita sacrifisyuta nogata garamänanpaj apamonga uyshata carpis cabrata carpis chinata. Cüra garamaptinrämi runapa juchan perdunasha canga.
7. «Uyshapaj mana aypashpanga garamanga ishcay palumata car u ishcay pushapa wampata carpis. Jucaj canga juchapita sacrifisyuta pishtananpaj, jucajna rupachina sacrifisyupaj.
8. Chaycunataga cüraman apanga. Cüranami apashan cajta tipirenga.
9. Yawarnintana wallcallata altarpa cantuncunaman chajchupanga. Waquin yawartana altar chaquinman jutuchenga. Juchapita sacrifisyuta pishtashan uywaga canga apamoj runa juchayoj cashanpita perdunashana cananpämi.
10. Jucajtami ichanga rupachina sacrifisyupaj pishtanga willapashäno. Cüra chayno ruraptinrämi jucha rurashanga perdunasha canga.
11. «Ishcay palumata, u ishcay pushapa wampata rantinallanpäpis mana ayparga juchapita sacrifisyuta garamanga ishcay quïlu ñuchu caj jarinata. Juchapita sacrifisyu captin ama tacuchengachu asëtita, ni insinsutapis.
12. Cüraman apapanga. Paynami juc aptayta altarcho rupachenga ofrenda apaj runata noga yarpänäpaj. Chayta rupachenga waquin sacrifisyucunata rupaycächishan jananchömi. Chay ofrendaga juchapita sacrifisyu garamashanmi canga.
13. Cüra chayno ruraptinrämi ima juchata rurashanpitapis runaga perdunasha canga. Chaqui micuy ofrendata garamashannömi juchapita sacrifisyu garamashanpis puchoj cäga cürapaj canga.»
14. Moisesta TAYTA DIOS willaparan:
15. «Pipis mana musyayninpa TAYTA DIOSPAJ rispitädu cajcunata quiquinpaj quëdachicorga juchayojmi ricaconga. Chaura multata pägar uyshanpita sänu carnita TAYTA DIOSPAJ apamonga. Chay carniga duyñunman cutichina sacrifisyumi canga. Tincuna Tolducho caj pësacunawan pësarcur chay carnipa risyunta cüra täsanga.
16. Nogapaj rispitädu cajta quëdachicushantaga cutichinan. Chay jananmanna multata pägachun cada chuncapita ishcay mastaraj. Cutichina sacrifisyu carnita altarcho cüra rupachiptinnami quëdachicushanpita perdunasha canga.
17. «Mana musyayninpa noga nishäcunata mana cumlirpis juchayojnami ricaconga.
18. Chayno captenga uyshancunapita sänu carnita apamonga ayca chaninta apananpäpis cüra nishanno. Chay carniga cutichina sacrifisyumi canga. Chayta altarcho cüra rupachiptinmi juchayoj runa perdunasha canga.
19. Chay runa mandamintöcunata mana cumlishanpitami juchayoj caycan. Chaymi apamushan carniga cutichina sacrifisyu canga.»

Levítico 6:1-23
1. Mastapis Moisesta TAYTA DIOS niran:
2. «Pipis ñaupächo juchatami ruran runa-masin mañashanta mana cutichir, ricapänanpaj paytacushanta mana cutichir, imantapis suwapar, firsapita guechur.
3. Juchatami ruran taricushanta ñïgar, u manacajpita ‹rasunpami› nir jurarpis.
4. Chayno rurasha carga duyñunman cutichinan suwapashanta, firsapita guechushanta, paytacuyta mana cutichishanta, taricushanta,
5. manacajpita ‹rasunpami› nir jurashanpitapis. Duyñunta cutichishanpa jananmanpis cada chuncapita ishcay mastaraj päganga cutichina sacrifisyuta garamashan öra.
6. Cutichinan sacrifisyupäga apamunan sänu carnita imanöta pägananpäpis cashanpita. Carnitaga cüraman apapanga juchanpa ruquin pishtananpaj.
7. Chayrämi yarpaypa ñaupächo maygan juchacunata rurasha carpis perdunasha canga.»
8. Moisesta TAYTA DIOS niran:
9. «Aarontapis wamrancunatapis uywacunata rupachina sacrifisyuta rurananpaj sumaj willapanqui: Pishtashan uywapa aychanga warayllata altar shanshacho rupanan.
10. Pacha wararcuptinna cüraga lïnu röpata jaticonga. Lïnupita rurasha ajürutapis jaticonga. Nircur altarcho rupachishan uywapa uchpanta shuntarcur altarpa ñaupallanman churanga.
11. Nircur cüra car jatiränan röpanta rucaconga. Chayno rucacuriycur-rämi uchpataga apanga uchpata gotunanpaj acrashan pachaman. Chay partiga canga tiyaycashancunapita juc-lächo.
12. «Altarchöga imaypis mana upiypa nina ratachun. Cüra cada tuta yantata yapanga nina mana upinanpaj. Uywapa aychantana jananman churanga rupachina sacrifisyupaj. Alli goyaypita sacrifisyupaj garamashan uywapa wirancunatapis rupachenga.
13. Altarchöga mana upiypa imaypis nina ratachun.
14. «Cananga willapanqui chaqui micuy ofrendacunata garamänanpaj: Cüracunami chaqui micuytaga ñaupächo altar cajman churanga.
15. Juc cürana asëtiwan tacusha jarinataga juc aptayta raquenga asëtintawan insinsuntawan. Chayta altarman apaycur rupachenga ofrenda apamoj runata yarpänäpaj. Rupachishanpa jömuyninnami nogapa shongöpäno canga.
16. Nogapaj ofrendata garamashan puchoj cajtaga lebadüraynajllatami Aaronpis wamrancunapis miconga. Miconga Tincuna Toldu puncun pampallacho.
17. Altarcho rupachishanpita puchoj cajtaga cüracunatami goycushcä. Chay micuypis juchapita sacrifisyunömi, cutichina sacrifisyunömi fiyupa rispitädu. Chaymi lebadürayojtaga ama cancangachu.
18. Chay micuycunataga Aaronpita miraj ollgucunallami miconga. Chay nishätaga imaycamapis cäsucunqui gamcuna y gamcunapita mirajcunapis. Chay micuyta pipis o imapis töpashan cajcunaga rispitädunami canga.»
19. Moisesta TAYTA DIOS niran:
20. «Aarón castacunapis cüra cayman chayar nogapaj chaqui micuy ofrendacunata apamonga. Apamonga ishcay quïlu jarinata. Pullantaga tutapa garamanga, pullantana tardipa. Waran-waran chaynölla ruranga.
21. Nogapaj churananpaj asëtiwan talluraycachir sartincho ancanga. Nircur tacsha tacshalla paquirir altarman churanga. Chay garamashanpa jömuynenga nogapaj shongöpänömi canga.
22. Aaronpita miraj mandaj cüra wañuptin ruquin yaycojpis chaynöllami ruranga. Ofrenda garamashantaga nogapa captin ushajpämi rupachenga. Imaycamapis chayno cananpaj noga TAYTA DIOSMI në.
23. Cüracuna garamashan ofrendataga llapanta rupachenga. Pipis ama micongachu.»

Salmos 24:1-6
1. David isquirbishan alabansa. TAYTA DIOSLLAPAMI cay munduga, chaycho caycajcunapis llapan cawaycajcunapis.
2. Tayta Diosmi cay pachata camacächisha lamar jananman. Y sumaj tacyachisha mayucuna jananman.
3. ¿Piraj chayanman TAYTA DIOS acrashan jircaman? ¿Piraj yaycunman TAYTA DIOSPA wasinman adurananpaj?
4. Chayangaga juchata mana ruraj cajllami, alli shongu cajllami, ïdulucunata mana aduraj cajllami, llullacuypa mana juraj cajllami.
5. Paycunataga salbacoj TAYTA DIOS bindisyuntami gonga, allimi ricangapis.
6. Chayno alli car-rämi cawanan Tayta Diosta sirbiyta munajcunaga, Jacobpa Diosninpa ñaupancho goyayta munajcunaga. Selah

Proverbios 9:7-9
7. Fiyu runata piñacuptiquega ashllishunquipämi. Mana rispitacojta piñacuptiquega manacajmanmi churanga.
8. Mana rispitacojcunaga piñacuptiqui chiquipäshunquipämi. Yachaj runacunami ichanga piñacuptiqui fiyupa cushicurmi chasquicongapaj cuyashunquipaj.
9. Yachaj runaga yachachiptiqui masmi yachaj ricaconga. Alli runacunata yachachiptiqui masmi yachacongapaj.

Mateo 28:1-20
1. Säbadu jamay junajpa warannin domingu tuta pacha waraycaptin María Magdalena jucnin Mariawan ishcan aywaran Jesusta jatishan cajman.
2. Illajpita pachaga timlurwan fiyupa cuyuriran. Tayta Dios cachamushan anjilmi syëlupita urarcamur chaparaj rumita witirachiran. Nircur witirachishan rumi jananman jamacuycuran.
3. Anjilga illguynöraj achicyaycaran. Röpanna caycaran yuraj rashtano.
4. Suldärucunaga anjilta manchacur sicsicyaycällar wañushanöna ricacuran.
5. Warmicunatana anjil niran: «Ama manchacuychu. Musyaycämi crusificashan Jesusta ashej shamushayquita.
6. Mananami caychönachu. Nishannöllami cawarimusha. Masqui shamuy. ¡Ricay mayman churashantapis!
7. Cananga apurä cutiy disïpuluncunaman. Willay wañushanpita cawarimushanta, Galileamanna ñaupaycashanta, chaychöna tincunanpaj cashanta. Chaytami gamcunata willaycä.»
8. Chaura warmicunaga manchacasha caycashanpita fiyupa cushicur apurä cörriyllapa aywaran Jesuspa disïpuluncunata willaj.
9. Chayno aywarcaycaptinna Jesusga yuriparcur saludaran. Chaura warmicunaga ñaupanman witir gongurpacuycushpan Jesuspa chaquinta macallacurcur alabaran.
10. Chaymi Jesús niran: «Ama manchacamaychu. Canan ayway. Disïpulöcunata willanqui Galilea marcaman aywananpaj. Chaychönami paycunawan tincushaj.»
11. Warmicuna willacoj aywarcaycaptin täpaj suldärucunapis aywaran siudäman mandaj cüracuna cajman. Chayaycur willaran imanöpis päsashanta.
12. Willaycuptenga mandaj cüracuna waquin Israel mayurcunawan shuntacaycur parlacuran imano rurananpäpis. Parlacarcärerga suldärucuna llullacunanpaj achca guellayta pägaran.
13. Nircur niran: «Gamcunaga cayno ninqui: ‹Chacaypa puñucasha caycaptëmi Jesuspa disïpuluncuna cuerpunta suwapaycamasha› nir.
14. Pilato mayaptenga nogacunami paywan parlashaj mana castigashunayquipaj.»
15. Niptenga guellayta chasquicurcur aywacuran. Cüracuna yachachishannölla runacunata willaparan. Chayno willacushanga Israelcunapa yarpaynincho canancamapis jinallami caycan.
16. Chunca juc apostulnincunaga Galileamanna aywaran may jircachöpis tincunanpaj Jesús nishanman.
17. Chaycho Jesusta ricaycärir rispitashpan alabaran. Waquenga ricaycarpis manami sumäga riguiranchu Jesús cashanta.
18. Disïpuluncuna caycashanman witiycurna Jesús niran: «Tayta Diosga maquëman llapantami churasha cay pachacho cajtapis syëlucho cajtapis.
19. Chaymi gamcunaga caypita ayway may-chay nasyunchöpis disïpulö cananpaj yachachishpayqui. Chasquicamajcunataga bautisanqui Tayta Diospa, Wamranpa, Espíritu Santupa jutincho.
20. Gamcunata willapashä cajtaga wiyacunanpaj llapanta yachachinqui. Noganami gamcunata yan'gaycäshayquipaj cay pacha ushacänancamapis.»