A A A A A
Biblia en un año
Febrero 13

Éxodo 37:1-29
1. Nircur Bezaleelga acacia guerupita ruraran juc babulta. Largun caran juc metru chunca sentïmetrun. Anchun caran sojta chunca pichgan (65) sentïmetru. Altuyninpis caran sojta chunca pichgan (65) sentïmetru.
2. Rurinpa jananpa goriwan chapyaran. Chayno intëru cantunpapis goripita ribëtita churaparan.
3. Goripita ruraran chuscu arguyllata babulpa chuscun chaquin isquïnacunaman churananpaj. Chaycunataga churaran ishcayta jucaj-lädunman, ishcayta jucaj-lädunman.
4. Chay babulta wintunanpaj ishcay largu acacia gueruta camariran. Chay camarishan guerucunata goriwan chapyaran.
5. Nircur chay guerucunataga churashan arguyllacunapa uchcunpa päsachiran chaypita apar wintunanpaj.
6. Chapanantaga ruraran gorillapitana. Largun caran juc metru chunca sentïmetrun. Anchun caran sojta chunca pichgan (65) sentïmetru.
7. Babulpa chapanan janancho ruraran ishcay querubín anjilcunata. Chay caycaran gorita martilluwan tacayllapa rurasha. Querubín anjilcunaga caycaran chay chapanapa ishcan cuchuncunacho.
8. Chapananwan chay querubín anjilcunata rurashanga caycaran chay pïsalla. Jucaj querubín anjil caycaran jucaj cantuncho, jucajna jucaj cantuncho.
9. Chay querubincunaga wac-lä cay-lä ishcanpis caycaran ñaupanman älancuna quichasha. Ishcanpis ricarpaycaran chapanallanman. Chaura älancunaga chapana jananpa quichasha caycaran.
10. Bezaleelga acacia guerupita ruraran mësata. Larguynin caran isgun chunca (90) sentïmetru. Anchun caran chuscu chunca pichgan (45) sentïmetru. Altuynin caran sojta chunca pichgan (65) sentïmetru.
11. Intërunta goriwan chapyaran. Intëru cantunpapis goripita ribëtita churaparan.
12. Chay mësa cuchullanpa churaparan ganchis sentïmetru altuta intërunpa tumarejta. Chaymanmi gori ribëtita churaparan intërunpa tumarej.
13. Goripita jundiypa ruraran chuscu arguyllata. Chay arguyllata churaran chuscu isquïnanman.
14. Chaura chay arguylla caycaran chaquin tanaraycashan läduncho. Chay arguyllacunapanami päsararan mësata wintunanpaj rurashan gueru.
15. Mësata wintunanpaj caj guerucunataga ruraran acacia guerupita. Intëru jananpana goriwan chapyaran.
16. Goripita ruraran mësa janancho ruranan cösacunata: lätucunata, tasuncunata. Järracunatapis, cöpacunatapis ruraran chaywan altarman bïnuta wiñapänanpaj.
17. Bezaleelga martilluwan tacayllapa ruraran goripita candilëruta. Jamanan, ichirajnin, cöpancuna, mogu-mogu caycajcuna, wayta pashtaraycaj-niraj umancunapis caran juc pïsalla.
18. Chay candilërupa rämancunaga caran sojta callapayoj, quimsa jucaj-lädunpita, quimsa jucaj-lädunpita.
19. Cada callapa aywarajcho caran quimsa mogucuna wayta pashtaraycaj-niraj. Chaynölla caran sojtan callapancho.
20. Jamananpita aywaraj chaupi tullunchöga caran chuscu mogucuna wayta pashtaraycajno.
21. Chay mogucunaga cada callapa llojshejpa chaquinchömi caran.
22. Chay wayta pashtaraycaj-niraj moguncunaga caran jinallanpita martilluwan tacaypa rurasha.
23. Candilërupa ganchis tübu-nirajnincunatapis, tinäsuncunatapis, llipta shuntacunan lätu-mallwancunatapis gorillapita ruraran.
24. Candilërutaga llapan cösancunatawan ruraran quimsa chunca quimsa (33) quïlu goripita.
25. Bezaleel ruraran juc altarta acacia guerupita insinsuta chaycho rupachinanpaj. Chayta ruraran chuscun lädun iwalta. Cada lädun caycaran chuscu chunca pichgan (45) sentïmetru. Chay iwal-lla caycaran anchuynin larguyninpis. Altuyninna caran isgun chunca (90) sentïmetru. Altarpa wagrancunapis quiquin altarwanga chay pësallami caran.
26. Intërunta goriwan chapyaran. Wagrancunatapis goriwan chapyaran. Wirpanpapis intëru cantupa tumarej churaparan goripita juc ribïtitano.
২৭. Chay churashan chaquinpana churaparan goripita rurashan arguyllacunata, cada lädunman ishcayta-cama. Chay arguyllataga churaran chaypa gueruta jatircur altarta wintunanpaj.
২৮. Wintunanpaj caj guerutapis ruraran acacia guerupita. Nircur jananpa chapyaran goriwan.
২৯. Chaynöpis Bezaleel ruraran alli asyaj asëtita acrar wiñapänanta. Chayno ruraran alli asyaj insinsutapis. Chaytaga ruraran perfümita rurajcuna rurashanno.

Éxodo ৩৮:১-৩১
১. Bezaleelga uywata pishtarcur rupachicuna altarta ruraran chuscu isquïnayojta, acacia guerupita. Cada lädunpa larguynin caran ishcay metru ishcay chunca picha (২৫) sentïmetrun. Altuynin caran juc metru ishcay chunca pichga (২৫) sentïmetrun.
২. Chuscun isquïnancho wagratano ruraran. Chaycuna caran llagllaypa rurasha quiquin altarwanga chay pïsalla. Nircur intëru jananpa runsiwan chapyaran.
৩. Uchpa jorgucuna mancancunatapis, pälancunatapis, tasunnincunatapis, rinchincunatapis, wichincunatapis ruraran. Chaycunaga llapanpis caran runsipita jundiypa rurashalla.
৪. Chayno rëjasnincunatapis mällatano runsipita ruraran. Nircur rëjastaga churaran altarpa rurincho patac caycajman. Chaynöpami chay rëjasga quëdaran altarpa pullannincho.
৫. Runsipita chuscu arguyllacunatapis jundiypa ruraran. Nircur chay arguyllacunata chuscun isquïnaman churaran chay arguyllacunapa gueruta päsarcachir wintunanpaj.
৬. Altarta wintunan guerucunataga acacia guerupita ruraran. Chay rurashantaga intërunta runsiwan chapyaran.
৭. Chay ishcan-läduncho caycaj arguyllapa uchcunpa jatiran chaypita wintunanpaj. Chay altartaga tablapita ruraran alayri uchcullata.
৮. Chaypita Bezaleelga ruraran juc paylata runsipita llapan jamanantinta. Chayta ruraran toldu puncucho aroj warmicunapa espëjuncunapita.
৯. Bezaleelga Toldupa sawanninpaj tëlata rurachiran. Nircorga intëru cantunpana fïnu lïnu tëlawan guenchachiran. Sur caj-lädunpa larguynin caran chuscu chunca pichga (৪৫) metrun.
১০. Norte caj-lädunpapis larguynin caran chuscu chunca pichga (৪৫) metrun. Chaycunapäga cada lädunpaj ruraran ishcay chunca (২০) tushacunata. Chay tushacunapa jamanancunata cada lädunpaj runsipita ruraran ishcay chuncata (২০). Aushincunatapis, arguyllancunatapis guellaypita ruraran.
১১. ***
১২. Inti yaganan caj-läpa anchuynin caran ishcay chunca ishcay metru medyan (২২.৫). Chaypapis fïnu lïnu tëlawan guencharan. Chaypaj ruraran chunca tushacunata chunca jamanancunatawan. Chay tushacunapa aushincunata, arguyllancunatapis guellaypita ruraran.
১৩. Inti yagamunan caj-läpa ricaraycaj puncunpapis anchuynin caran ishcay chunca ishcay metru medyan (২২.৫).
১৪. Puncupita jucaj-lädunman caran ganchis metru. Chaypäpis ruraran quimsa tushacunata quimsa jamanancunatawan.
১৫. Puncupita jucaj-lädunmanpis churaran ganchis metru tëlata. Chay tëlata chararänanpaj ruraran quimsa tushacunata cada-ünunta jamanancunatawan.
১৬. Guenchanpaj caj tëlacunataga awaran fïnu lïnupitami.
১৭. Intëru cantunpa tumariraj tushacunapa jamanancunataga runsipita ruraran. Tushapa aushincunata arguyllancunatapis guellaypita ruraran. Tushapa puntanta chaparänanpäpis guellaypita ruraran. Sawanpa llapan tushancunapa arguyllancunatapis guellaypita ruraran.
১৮. Quiquin puncu yaycuna cajpana anchuynin caran isgun metru. Chaypaj awaran caupusha fïnu lïnu jïlupita, muräduman, auröraman, pucaman tiñishapita. Chaytaga cuyayllapaj burdaran. Chay tëlapa altuyninta ruraran ishcay metru ishcay chunca pichga (২.২৫) sentïmetrunta. Waquin guenchapa altuynintano ruraran.
১৯. Chay puncupäga ruraran chuscu tushacunata runsipita jamanancunatawan. Chay tushacunapa aushincunata arguyllancunata guellaypita ruraran. Tushapa puntanta chapananpäpis guellaypita ruraran.
২০. Toldu tuninanta chariraj istägacunatapis, Toldupa sawanninpa guenchanta chariraj istägacunatapis runsillapita ruraran.
২১. Moisés nishannöllami cüra Aaronpa wamran Itamarga cüracunata yanapaj Leví runacunawan apuntachiran Tolduta imawanpis rurachishancunata. Chay Tolduga caran babul churaränanmi.
২২. Judá trïbupita caj Hurpa wamran Uripa wamran Bezaleelga llapantami ruraran TAYTA DIOS Moisesta nishannölla.
২৩. Bezaleeltaga ruräshiran Ahisamacpa wamran Aholiab. Pay caran Dan trïbupita. Chaynöpis Aholiab caran fyërruta tacay yachaj. Paymi yacharan tucuy-nirajta awayta, tucuy-nirajcunata burdaytapis. Llapan casta tëlacunacho, muräducho, auröracho, pucacho, lïnu tëlachöpis burdayta yacharan.
২৪. Tolduta, Tolducho cananpaj caj cösacunata rurananpaj gori caran runacuna ofrenda churashanmi. Runacuna ofrenda churashan gori llapanga caran isgun pachac sojta chunca pichgan (৯৬৫) quïlu quimsa chunca (৩০) grämunwan. Chaycunata pësaran Tolducho caj pësacunawan.
২৫. Sinsucoj cumuncunapita shuntashan guellayga pësaptin lasaran quimsa waranga quimsa pachac chunca isgun (৩,৩১৯) quïlu pichga pachac ishcay chunca pichgan (৫২৫) grämunwan. Chaycunataga pësaran Tolducho pësacuna cajwan.
২৬. Ishcay chunca (২০) watayojpita janaman cajlla runacuna sinsucuran. Paycunami caran sojta pachac quimsa waranga pichga pachac pichga chuncan (৬০৩,৫৫০) runacuna. Chay runacunami cada-ünun pägaran pichga grämu medyan guellayta. Tolducho caj pësacunawan pësaypa churaran.
২৭. Chay shuntashan guellaymi quimsa waranga quimsa pachac (৩,৩০০) quïlu caran. Chay guellaywanmi Tincuna Toldupa marcuncunapa jamanancunata, ruricho caj tëlata chararaj tushacunapa jamanancunatapis ruraran. Pachactami (১০০) chay jamanancunata jundiran. Chaymi cada jamanata jundiran quimsa chunca quimsa (৩৩) quïlu guellaypita.
২৮. Waquin caj guellay shuntashanwan ruraran tushacunapa aushincunata, arguyllancunatapis. Tushacunapa puntantapis chaparan chay guellayllawan.
২৯. Tayta Diospaj apashanga runsipis ushajpäga caran ishcay waranga quimsa pachac quimsa chunca sojta quïlu medyan (২,৩৩৬.৫).
৩০. Chay runsipitami ruraran Tincuna Tolduta rurashanpa puncun yaycurinacho tusha ichirajcunapa jamananta. Chayno altarta, uchpa shicwananpaj uchcuyojtapis chay runsipitami ruraran. Runsillapitami ruraran altarpa llapan cösancunatapis.
৩১. Toldupa intëru cantunpa guencharaycajcho caycaj tushacunapa jamanancunata, istägancunatapis runsillapita ruraran. Chayno guenchano caycajman yaycurinacho caycaj tushacunapa jamanancunatapis runsillapita ruraran.

Salmos ২২:৯-১৫
৯. Chayno captinpis gammi mamäpa pachanpita yurichimashcanqui. Mellgayninchöpis wiñachimashcanqui.
১০. Manaräpis yuriptëmi gamga ricaycämarayqui. Mamäpa pachancho cashäpita-pachami gamga Diosnë caycanqui.
১১. Ama cachaycamaychu. Llaquicuynami nogamanga chayaycämun. Pipis manami canchu yanapämaj.
১২. Chiquimajcunaga wishtacoj törucunano tumaparcaycäman. Chaycunaga carcaycan Basancho tiyaj callpasapa törucunanömi.
১৩. Micucoj liyuncunanöraj gaparpanpis. Jatunta äyacarcärirmi nogaman cörrimun.
১৪. Yacu jicharishanönami caycäpis. Tullöcunapis pasaypa gotucäcushanami. Shongöpis ushaycanna.
১৫. Shimëpis chaquicäcushami. Gallöpis watacäcushami. Wañushata-japuyna jitaraycajta cachaycamashcanqui.

Proverbios ৮:১২-২১
১২. «Noga yachayga juc runanömi cä. Nogami runataga yarpayniyojyächë.
১৩. TAYTA DIOSTA rispitaj runaga mana alli cajcunata llapantami chiquin. Nogaga chiquëmi alli-tucojta, jucha aparicojta, llapan llullacojta.
১৪. Nogami yarpächë imapäpis; imata rurananpäpis camacächë. Nogami camacächë yarpaysapa cananpäpis, callpayoj cananpäpis.
১৫. Nogapitami raycunapis munaynincho runacunata chararan. Rasun cajllata rurar arriglajcunapis runacunata alli arriglan.
১৬. Nogapitami llapan mayur mandajcunapis chaychica runata mandan. Noga captëmi autoridäcunapis alli arriglan.
১৭. Cuyamajcunata nogaga cuyämi. Ashimajcunapis yachacunmi.
১৮. Nogami camacächë rispitasha cananpaj, ima-aycayojpis cananpaj. Ima-aycata chasquinanpäpis, allicho llojshinanpäpis camacächë.
১৯. Noga tarichishäga allinnin goripitapis mas allimi. Munachishäga aypalla guellaypitapis mas allimi.
২০. Nogaga llapantapis alli cajllatami camacächë. Alli cajta rurayllachömi goyä.
২১. Cuyar yachacamajcunataga ima-aycatapis tarichëmi. Tarichë wasincho ima-aycanpis mana pishej cananpaj.

Mateo ২৬:৫১-৭৫
৫১. Chaymi juc disïpulonga sablinta jorguriycur mas mandaj cürapa uywayninta mutuycushancho rinrillanta roguriycuran.
৫২. Ichanga Jesús niran: «Sabliquita churay. Pipis sabliwan wañuchicoj cäga sabliwanmi wañongapis.
৫৩. ¿Manachu musyanqui Tayta Diosta mañacuptëga washämänanpaj chunca ishcay batallun anjilcunata cachamunanpaj cashanta?
৫৪. Chayno washämänanpaj mañacuptëga ¿imanöpataj cumlicanga runacuna wañuchimänanpaj Tayta Diospa palabrancho isquirbiraycashan?»
৫৫. Chayno nircurna runacunata Jesús niran: «¿Suwachu cä, sabliquicunawan garutiquicunawan prësu charimaj shamunayquicunapäga? Waran-waran Templucho yachachir jamaraj cä. Chayno caycaptëpis manami charimarayquichu.
৫৬. Ichanga cayno prësu chariycämanqui profëtacuna unay isquirbishan cumlinanpämi.» Chayno Jesusta prësu charicurcuptin llapan disïpuluncunaga cachaycur gueshpir aywacuran.
৫৭. Jesusta prësu chariycorga aparan mas mandaj cüra Caifaspa wasinman. Chaychömi lay yachachejcuna waquin Israel mayur runacunapis shuntacasha carcaycaran.
৫৮. Pedroga Jesuspa caru guepallanta aywashpan sawan ruricama yaycuran. Yaycurir Templu täpajcunawan iwal jamarpaycaran imano päsashantapis ricananpaj.
৫৯. Chaycho mandaj cüracuna llapan mayur Israelcunawan ashircaycaran Jesuspa contran llullacuypa mayganpis parlananpaj, chay rimashanwanna Jesusta wañuchichinanpaj.
৬০. Achcaj llullacurcur parlaptinpis manami wañuchinanpänöchu caran. Chaypita may öratana ishcay llullacojcuna witiycur niran:
৬১. «Cay runaga caynömi nisha: ‹Tayta Diospa Templunta juchurachir quimsa junajllatami yapay cashannöman jatarachëman› nir.»
৬২. Chaymi mas mandaj cüraga jatarcur Jesusta tapuran «Cay runacuna contrayqui rimaycaptinpis ¿manachu imatapis ninqui?» nir.
৬৩. Chaura Jesús mana imatapis rimacuranchu. Mas mandaj cüraga niran: «Llapanpaj munayniyoj Tayta Dios ricaycämashami gamta tapö: ¿Gamchu Tayta Dios cachamushan Cristo canqui? ¿Tayta Diospa wamranchu canqui?»
৬৪. Niptin Jesús niran: «Quiquiquimi nishcanqui. Chaynöpis llapayquita në: Cananpitaga noga Destinädu Runata ricamanquipaj Tayta Diospa derëchu caj-läduncho jamaraycajta, chayno pucutay janancho syëlupita aywaycämojtapis.»
৬৫. Niptin mas mandaj cüraga fiyupa rabyashpan sotänantapis rachir-ushar niran: «¡Cay runaga Tayta Diosninchïtami manacajman churaycan! ¿Imapänataj mas testïgucunatapis ashishun? Wiyashcanquicunami Dios-tucur parlashanta.
৬৬. Cananga ¿imatataj gamcuna ninqui?» Niptin llapan niran: «¡Wañunan merësinmi! ¡Wañuchicächun!»
৬৭. Nircur Jesusta gagllanman togaparan, puñityaran. Wacpita-caypita lajyar-usharan.
৬৮. Chayno rurarmi cayno niran: «Rasunpa Tayta Dios cachamushan Cristo carga mä willamay pï magashushayquitapis.»
৬৯. Chay örami Pedrupis sawan ruricho jamaraycaran. Chaymi juc uyway warmi aywarcur niran: «¿Gampis Galilea runa Jesuswan purejmi canqui, au?»
৭০. Chaura Pedroga llapan wiyaycaptin ñïgar niran: «Manami musyächu imapita parlaycashayquitapis.»
৭১. Chayno nircorga sawan puncumanna witicuran. Chaychöpis yapay juc uyway warmi ricar chaycho caycajcunata niran: «Nazaret runa Jesuswanmi cay runapis puriran.»
৭২. Yapay ñïgar jurashpan niran: «Chay runataga manami rejsëchu.»
৭৩. Mas rätunninman chaycho cajcunaga witiycur nisha: «Gamga rasunpami paywan purej canqui. Gampaga rimacuyniquipis Galileacunapa-nirajmi.»
৭৪. Chaura ollgur jurashpan niran: «¡Chay runataga manami rejsëchu!» Chayno niycaptillanmi gällu cantarcuran.
৭৫. Chayraj yarpäriran Jesús cayno nishanta: «Gällu manaraj cantaptinmi quimsa cutina ñïgamasha caycanquipaj.» Chayta yarpärerga jawaman llojshircur fiyupa llaquicur wagaran.