A A A A A
Biblia en un año
Diciembre 2

Daniel 7:1-28
1. Juc watana Babiloniapa raynin Belsasar mandaj caycashan wichan Danielga suyñuran. Riccharcorga suyñuynincho Tayta Dios ribilashanta jinan öra cayno isquirbiran:
2. «Suyñuynëcho ricaycashcä cay pachacho chuscun lädupita wayraycämojta. Chayno wayrashpanmi lamar yacutapis manchariypaj wac-läman cay-läman apar pullchajyaycächiran.
3. Chayno ricapaycaptëmi illajpita manchariypaj chuscu waräcuycuna lamarpita llojshimuran. Chay waräcuycunaga cada-ünun juc-niraj juc-niraj caran.
4. Rimir caj waräcuyga liyun-niraj caran. Ichanga ancapa-niraj älanpis caran. Ricapaycaptillämi älancunapis rachicäcuran. Chauraga runa ichirajno guepa caj chaquillanwanna ichicurcuran. Yarpayninpis runapanöna ticracuriran.
5. «Jucaj waräcuyna caran ösuno. Chaypa jucaj-lä wajtan jogaricasha caycaran. Amuraycasha quimsa custillacunata. Chay ösuta cayno nejta wiyarä: ‹¡Ayway aychata micucarcamunqui sacsanayquicama!›
6. «Jucaj waräcuyna caran tinri-niraj, chuscu älayoj. Umanpis chuscu caran. Paytana churaran mandaj cananpaj.
7. «Suyñushächo ricashä juc waräcuyga caran manchacuypaj, fiyupa callpasapa. Quiruncunapis fyërrupita jatusaj casha. Chay waräcuyga micushpan llapanta rachir-ushasha. Puchöpacushantana lluchcar-ushasha. Chay waräcuyga casha quimsa cajta ricashäpita mas juc-nirajmi. Chaypaga wagranpis umancho casha chunca.
8. Wagrancunata ricapaycashächo ricarä chaupinpita tacsha wagra wiñaycämojta. Chauraga quimsa caj wagrancunata achuriran chayraj wiñaycämoj wagra alli wiñananpaj. Chayraj wiñaycaj wagrapaga ñawinpis shiminpis caycasha runapano. Chaymi mana manchacuypa mana allicunata parlaycaran.
9. «Chayno ricapaycaptillämi jamacuna silluncuna yurircuran. Chayman juc auquin jamaycuran. Paypa röpanna caran rashtano yuraj. Ajchanpis caycaran tagshasha yuraj millwanöraj. Jamacuna sillunwan ruyranga caycasha nina ratataycajmi.
10. «Paypa ñaupanpitaga nina rataycaj mayumi llojshiycaran. Waranganpa-waranganpa runacuna aduraycaran. Yupaytapis mana atipaypaj sirbircaycaran. Chayno caycaptin auquenga jusgananpäna jamaycuran. Librucunatapis quicharan.
11. «Noga ricapaycarä chay tacsha wagra mana manchacuypa fiyupa manchariypajcunata rimajta. Chayno ricapaycaptillänami chay waräcuyta wañuycachiran. Wañurcachir tacsha-tacshalla rurariran. Nircur ninaman jitapaycuran chaycho rupananpaj.
12. Waquin caj waräcuycunataga munayninta guechuran. Ichanga manami wañuchiranchu. Chaycunapaga manami öran chayamuranrächu.
13. «Nogaga suyñur jinalla ricapaycarä. Illajpita ricarä pucutaycho runa-niraj aywaycämojta. Payga aywasha Auquin cajman. Chayaptenga Auquinpa ñaupancama pushasha.
14. Chaura paytaga mandaj cananpaj churaran. Paypa munayninmannami churaran llapan runata, llapan marcacunata, jäpa runacunata, juc-niraj rimajcunatapis. Llapan payllatana aduraycaran. Payga mandaj cayninpita imaypis manami llojshengapänachu. Pay mandashanga imaypis manami ushacangapänachu.
15. «Noga Daniel chaynöta ricaycushpä ima ruraytapis mana camäpacurächu. Chaynöcunata ricashäpitami fiyupa mancharisha caycarä.
16. Chaymi chaycho ichirpaycajmanga jucpa ñaupanman witirä. Paytana ruwarä ricashäcunata tantiyachimashpan willapämänanpaj. Chaura payga willapämashpan cayno nimaran:
17. ‹Chay chuscu waräcuyga gatinayllanpa chuscu raycuna cananpämi. Paycunami cay pachacho intëruta mandanga.
18. Chaypitanami Tayta Diosman yäracojcunapa munayninmanna cay pachata entreganga. Chaura paycunapa munayninchömi cay pacha imaycamapis canga.›
19. «Nogaga sumaj musyayta munarä ushanan caj waräcuypita. Chayga caran waquin cajpita mas juc-niraj fiyupa manchacuypaj. Quiruncunapis caran fyërrupita, shilluncunana runsipita. Micushpan llapantami rachir-ushaycaran. Puchöpacushantana lluchcacuycaran.
20. Chaynöpis nogaga musyayta munarä chunca wagrancunapaj, nircur guepata wiñamoj ñawiyoj shimiyoj wagrapaj. Chayga rimaycaran mana manchacuypa. Chayno waquin wagrapitaga mas jatunnöraj caycaranpis. Quimsa caj wagrataga achuriran japallanta cachaycunanpaj.
21. Nogaga chay wagrata ricarä Dios acrashancunawan pillyaycajta. Pillyashpan wagraga binsiycaranna.
22. Chayno pillyaycaran Auquin chayamunancama. Auquin chayaycamurmi Dios acrashancunataga alli arriglaran. Chay öraga Dios acrashan runacunapa maquinchöna cay pacha cananpaj chayamushanami caran.
23. «Chaura chay runa nimaran: ‹Chuscu caj waräcuypa guepanman caj waräcuyga caycan cay pachacho waquin cajpa guepanman mandaj cananpämi. Chayga cangapaj waquin mandajcunapita mas jucnömi. Munducho cajcunataga llapantami ushanga, lluchcaconga, ichic-ichiclla ruranga.
24. Chay waräcuypa chunca wagrancunaga caycan chay ray mandashancho chuncaj raycuna cananpämi. Paycuna mandaycaptin jucna mandaj yurenga. Chay mandäga waquin caj mandajpita mas jucnömi canga. Chay raymi quimsaj raycunata illgächenga.
25. Chay rayga syëlucho caycaj Diospäpis mana allitami rimanga. Dios acrashancunatapis ñacachengami. Diospa laynincunatapis, jatun diya-wardacunatapis rucachiyta munanga. Chauraga Dios acrashan cajcunapis chay raypa munayninchöna caycangapaj juc timpu, ishcay timpu, mas pullan timpucama.
26. Chaypitanaga Mandaj autoridä jamaycur chay rayta jusganga. Paymi llapan munayninta guechongapaj. Chayno guechushpan illgächenga.
27. Cay pachacho mandajcuna mandashanta, munayniyoj cashanta, ima-aycancunatapis jaguipaycongapaj Tayta Dios acrashancunatana. Paycuna mandashanga imaycamapis mana ushacajnami canga. Allpa janancho tiyaj cäga llapanmi payllatana wiyaconga, sirbenga.›
28. «Chayllanami casha suyñushäga. Chaynöta ricaycur noga Danielga fiyupa yarpachacur pasaypa almaynaj ricacurä. Ichanga chayno ricashäta manami pitapis ni juc shimillapis willaparächu.»

Daniel 8:1-27
1. Ray Belsasar quimsa watana mandaycaptinmi, ñaupata suyñushäno noga Danielga yapay suyñurä.
2. Suyñuynëcho nogaga caycarä Elam probinsyacho caycaj capitalnin Susa siudächo, Ulai mayu cantuncho.
3. Chaypita ricchacurishächo caruman ricarä jatun carni mayu cantuncho caycämojta. Ishcan wagranpis jatuncaray caycämuran. Jucaj wagranga guepataraj wiñamusha carpis jucajpita mas jatunta wiñasha caycaran.
4. Chay carni juracur wagranta munachipaycaran inti yaganan caj-läman, norte caj-läman sur caj-lämanpis. Chay carnitaga manami ni ima animalpis ichiparanchu. Tupashpanga llapantami wañurachisha. Manami ni ima animalpis gueshpishachu. Chay carniga llapantapis munashantami rurasha. Chayno ruraycällarmi fiyupa callpayoj ricacuran.
5. Chay ricashäpaj noga yarpachacuycashächömi ricärirä juc chïbutana inti yaganan caj-läpita, cörriyllapa pampamanpis mana lluchcayllapa aywaycämojta. Chay chïbupa urcuncho juc jatun wagran caycaran.
6. Chay mayu cantuncho caycajta ricashä ishcay wagrayoj carniman fiyupa rabyasha llapan callpanwan cörriran.
7. Carni cajman chayaycorga llapan callpanwan tupaycuran. Chaura carnipa ishcan wagranta paquipariran. Carnipaga manana callpan carannachu pillyananpaj. Chaymi chïbuga pampaman tunirachiran. Pampacho jitaraycajtana lluchcar-usharan. Chayno magaycajta washänanpaj manami pipis caranchu.
8. Chay chïbuga mas callpayoj munayniyoj ricacuycaran. Chayno fiyupa munayniyoj caycaptin jatuncaray wagran paquicäcuran. Chaypa ruquinna chuscu wagracuna wiñamuran. Chay wagrancuna cay pachachöga chuscun läduman togriraycaran.
9. Chayno wagrancuna caycaptin juc wagranpitaga tacsha wagra wiñacaramuran. Chay wagrana sumaj jatunta wiñaran sur caj-läman, inti yagamunan caj-läman, Cuyayllapaj nasyun caj-lämanpis togrisha.
10. Chay wagraga wiñaycällarmi syëlucho caycaj estrëllacunatapis töparanna. Nircur waquin estrëllacunataga garpamuran. Yagamojtana lluchcar-usharan.
11. Estrëllacunapa mandajnin Tayta Diostapis apäriyta munaran. Diosta adurana wasitapis ganrachiran. Waran-waran Diospaj rupachicunantapis illgächiran.
12. Chayno illgächirmi marca-masëcuna mana wiyacoj cashanpita paycunataga chay wagra maquichacurcuran. Chayno rurarmi Tayta Diospa laynincunataga manacajman churaran; munashanta ruraran. Llapan rurashanpis munashanno llojshiparan.
13. Chaypitaga wiyarä juc anjil jucaj anjilta cayno tapuycajta: «¿Imaycamaraj chaynölla caycanga waran-waran Diospaj sacrifisyuta rupachinan cajchöga? ¿Imaycamaraj Diospa wasintaga manacajman churaycanga? ¿Imaycamaraj Diosman yäracojcunatapis manacajman churaycanga?»
14. Chayno tapuptin jucaj anjilmi niran: «Chaynölla caycanga ishcay waranga quimsa pachacnin (2,300) tardi y tuta sacrifisyuta rupachinancamami. Chaypitarämi Templutaga limyuyächenga.»
15. Chaycuna imapaj cashantapis musyayta munar noga Daniel ricapaycaptëmi ñaupächo illajpita runano yurircuran.
16. Chaura Ulai mayupita runa gayacuycajta wiyarä. Cayno niycämuran: «Gabriel chay runata tantiyachiy ricashan imapaj cashantapis.»
17. Chaura payga ñaupäman witimuran. Noganami manchariywan ñaupanman gongurpacur umpurä urcöpis pampaman töpanancama. Chaymi pay nimaran: «Runa, suyñur ricashayquicunaga canga ushanan junajcunachömi.»
18. Chayno niycämaptillanmi nogaga chiyacäcur pampaman tunirä. Chaura pay yataycamar yapay jatarcachimaran.
19. Nircur nimaran: «Sumaj willapäshayqui Dios rabyacurcur castiganan junajcunapaj. Ricashayquega caycan ushanan junajcunapämi.
20. Chay ishcay wagrayoj carnita ricashayquega caycan Persiapawan Mediapa raynincuna imanöpis cananpämi.
21. Chïbunami tincuycan Grecia nasyunman. Chay urcuncho caycaj wagranga caycan Greciapa rimir caj raynin cananpämi.
22. Rimir caj wagran paquicäcuptin chuscu wagrancuna wiñamöga caycan chay nasyunta chuscoj raycuna mandananpämi. Ichanga chay guepa caj raycunaga manami rimir caj ray munayniyoj cashannönachu canga.
23. Chay raycuna mandashan ushacaptin, jucha rurashancunapis mana awantaypäna captin, juc fiyu raymi mandaj cayman chayangapaj. Chayga cangapaj sabïdumi.
24. Fiyupa munayniyojmi cangapaj, ichanga manami quiquinpa munayninwanchu. Mana riguiypaj illajpitami imatapis illgächenga. Ima rurashancunapis paypaga llapanmi alli llojshipanga. Munayniyoj runacunatapis illgächengami. Dios acrashan runacunatapis aypallatami wañuchenga.
25. Sabïdu cashpanmi llullapar pï-maytapis engañanga. Chayno ruraycorga fiyupami munayniyoj-tuconga. Aypalla runatami payman yäracur goyaycajcunata illajpita wañuchenga. Llapan raycunapita mas Munayniyojwanpis pillyaytami munangapaj. Chaymi ichanga wañuyta tarengapaj.
26. «Ayca junajpis imano cananpäpis suyñur ricashayquega rasunpami canga. Ichanga gam ama pitapis willapaychu. Cananpita unayllataga chay ricashayquicuna llapanpis rasunpami canga.»
27. Chaura, noga Danielga mayarä callpäpis mana cajtanöna. Chaynöpami gueshyarä achca junaj. Gueshyaycashäpita jatarcorga nasyuncho mandaj mandamashancunata ruraycarä. Chay suyñuynëcho ricashäpämi ichanga fiyupa llaquicur yarpachacuycarä tantiyayta mana camäpacur.

Salmos 137:1-6
1. Babilonia mayucuna cantuncho jamarpar, wagaj canchi Sionta yarpärir.
2. Siudächo caycaj wayau yöracunaman warcuycäriranchi arpanchïcunata.
3. Prësu apamajninchïcunawan, ima-aycanchïtapis guechumajninchïcunana nimaj canchi «mä cushicur cantay» nir, «¡mä Sionpaj cantashayquicunata cantay!» nir.
4. Juc-lä nasyunchöga ¿imanöparäshi cantaycushwan TAYTA DIOSTA alabana alabansacunataga?
5. Jerusalén, gamta gongaycuptëga derëchu caj maquëpis chaquicäcuchun.
6. Jerusalén, gamta manana mas yarpaptëga, gampaj manana mas cushicuptëga gallöpis palagarnëman lagacäcuchun.

Proverbios 29:14-14
14. Juc mandaj pobricunata alli mandaptenga imaycamapis chaynöllami mandaycanga.

2 Pedro 3:1-18
1. Ermänucuna, cananwanga ishcay cutinami cartata gamcunaman apachimö. Ishcan cartächöpis willapaycä alli cawanayquita munarmi.
2. Profëtacuna unay isquirbishanta, salbamajninchi Tayta Jesucristo nishancunata apostulnincuna yachachishushayquitapis wiyacuy.
3. Ushanan junajcunaga Tayta Diosta mana wiyacoj asipäcojcunami nenga:
4. «¿Imanirtaj Jesucristoga ‹Cutimushämi› nircur manaraj cutimunrächu? Unay caj taytanchïcunapis Cristuta shuyaraycällarmi wañusha. Cay pachapis gallarishanpita-pacha cashannöllami caycan.»
5. Chayno rimarpis paycunaga manami tantiyanchu Tayta Diosninchi cay pachata, syëluta camashanta. Tayta Diosninchi rimarcuptillanmi chaqui pachaga yacu rurinpita llojshimuran.
6. Rimashpan yacupita cay pachata camashannöllami chaypita guepataga yacuwan jundiypa cay pachata ushariran.
7. Canan wichanpaj Tayta Diosninchi rimasha carmi cay pachatapis janaj pachatapis caycächinraj. Ushacay junaj chayamuptinmi ichanga ninawanna llapanta usharenga. Chay junajmi juchata rurar cawaj runacunatapis usharengapaj.
8. Ichanga cuyay ermänucuna sumaj yarpay: Diosninchïpäga juc junaj caycan waranga watanömi, waranga watapis juc junajnöllami caycan.
9. Chayno caycaptenga ama yarpäshunchu: «Jesucristoga ¿imanirtaj mana cutimunchu?» nir. Tayta Jesucristoga shuyaraycan llapan runa arpinticunantami. Payga manami munanchu pipis juchallancho wañunanta.
10. Ichanga suwa illajpita shamushannömi Tayta Jesucristupis illajpita chayamonga. Pay cutimuptinmi intipis, quillapis, llapan goyllarcunapis cay pachapis, manchariypaj wararaylla nina rataycajwan ushacanga. Cay pachaga llapanninwanmi rupaycällar ushacanga.
11. Llapanpis ushacänanpaj caycaptenga ¿imanötaj cawashun? Juchata mana rurayllapa Diosninchi munashannöna cawashun.
12. Cutimunanta shuyashpanchi Tayta Dios munashanno cawananpaj willacuyninta willacuycäshun. Chaynöpami Jesucristo juclla cutimonga. Cutimushan junajmi inti, quilla, goyllarcunapis ninawan ushacanga. Chaynömi llapanpis chulluycällar ushacanga.
13. Noganchïtami ichanga aunimashanchïno Tayta Diosninchi shuyaraycächimanchi mushoj syëluta, mushoj pachatapis. Chaychöga Tayta Diosninchi munashannöllanami llapanpis allilla cangapaj.
14. Ermänucuna, chayno cananpaj caycaptenga llapan juchapita witicushun Taytanchi Jesucristo cutimur allita rurar goyaycajta tarimänanchïpaj.
15. Tantiyacuy Taytanchi Jesucristo imanir manaraj cutimushanta. Payga shuyaraycan runacuna arpinticunantami. Chayno cananpaj cashantaga ermänunchi Pablupis Tayta Diosninchi tantiyachiptin isquirbimushanami.
16. Pabloga llapan cartancunachömi chaycunapaj isquirbiran. Ichanga chay cartacunacho sasa tantiyaycuna captinmi mana tantiyajcunaga, Diosman janan shongulla yäracojcunaga llutanpa yachachin. Chayno llutanpami yachachin Tayta Dios waquin cajta isquirbichishantapis. Chaypitami ñacayman chayanga.
17. Cuyay ermänucuna, cay nishäcunata musyaycarnaga cuydä chasquipänayquiwan chay llutan yachachicojcunapa yachachicuyninta. Diosninchi munashanno alli cawaycashayquipitapis cuydä guepaman cuticunquiman.
18. Chaypa ruquenga cuyapäcoj Taytanchi Jesucristo munashanno cawanayquipaj sumaj yachacuy-llapa. ¡Payga imaycamapis alabasha cachun! Amén.