A A A A A
Biblia en un año
Diciembre 14

Amós 4:1-13
1. Sumaj wiyay Samaria warmicuna. Basán particho wäcacunano caycaj warmicuna wiyay cayno nishäta: Gamcunaga pobricunatami ñacaycächinqui. Pishëpacojcunatapis magar-ushaycanqui. Runayquicunatana «Bïnuta apamuy upyanäpaj» nircaycanqui.
2. Rispitädu jutincho jurashpanmi TAYTA DIOS cayno nin: «Juc junajmi liyacurcur gamcunata apacushunquipaj. Wamrayquicunatami aushicunawan janchacurcongapaj.
3. Chauraga gatinayllanpami perga uchcucunapa llojshinquipaj. Hermonmanmi gargurishunquipaj.» TAYTA DIOSMI chayno nisha.
4. «¡Betelcho caycaj capillaman mä ayway ä jucha ruraj! ¡Gilgalcho caycaj capillaman mä ayway ä masta jucha ruraj! Uywata pishtarcur tutacunapa apay ä. Cada quimsa junaj diesmuyquita apay ä.
5. Agradësicushpayqui lebadürayoj tantacunata rupachiy ä. Nircur, chay goycushayquitaga pï-maytapis willapay ä. Chayno ruraymi gamcunataga gustashunqui.» TAYTA DIOSMI chayno nisha.
6. «Nogami camacächirä gamcuna yargaycho canayquipaj. Nogami camacächirä tiyashayquicunacho micuy pishëshunayquipaj. ¡Chaypis gamcunaga manami nogaman yapay yäracamushcanquichu!» TAYTA DIOSMI chayno nisha.
7. «Chaynöpis nogami camacächirä, micuycuna pogunanpaj quimsa quilla pishiycaptillan usyacurcunanpaj. Nogami camacächirä waquin siudächo tamyananpaj, waquin siudächöna mana tamyananpaj. Waquin chacramanga tamyaran. Mana tamyashan caj partichönami micuycuna chaquiran.
8. Siudänin-siudänin runacunaga yacuta ashishpan puriran. Chayno ashirpis manami tariranchu yacunaycashanta chawächinanpäga. ¡Chaypis gamcuna manami nogaman yapayga yäracamushcanquichu!» TAYTA DIOSMI chayno nisha.
9. «Nogami gamcunata castigarä acaj wayrawan, micuyta ushaj curucunawanpis. Camacächirä wertayquicunacho lantayquicuna, übas yörayquicuna garwashtacäcunanpäpis. Chüpacacuna micur ushacurcuran ïgus yörayquicunata, olivocunatapis. ¡Chaypis gamcunaga manami nogaman yapay yäracamushcanquichu!» TAYTA DIOSMI chayno nisha.
10. «Egiptuman yurichishäno castïgutami gamcunamanpis chayachimurä. Nogami camacächishcä gamcunacho caycaj mösucuna guërracho wañunanpaj. Camacächirä cawalluyquicunata chiquishojcuna guechurishushpayqui apacunanpaj. Nogami camacächirä pillyacho wañoj runacuna ismushan asyaytapis tiyarcaycashayquicho mayanayquipaj. ¡Chaypis gamcunaga manami nogaman yapay yäracamushcanquichu!» TAYTA DIOSMI chayno nisha.
11. «Nogami gamcunata castigarä Sodomatawan Gomorrata castigashäno. Chaymi gamcunaga caycarayqui ninapita jorgurisha tisunno. ¡Chaypis gamcunaga manami nogaman yapay yäracamushcanquichu!» TAYTA DIOSMI chayno nisha.
12. «Chaypitami cananga Israelcuna sumaj camaricuy tapuptë imata willamänayquipäpis. Gamcunataga mas piyur-rämi castigashayquipaj.»
13. Rasunpa chaynömi ruranga. Tayta Diosga caycan puntacunatapis camajmi, wayratapis yurichimojmi. Paymi runacunata musyachin imata pay yarpaycashantapis. Paymi achicyajtapis ticrachin chacayman. Paymi purin cay pachachöga intërupa. Paypaga jutinpis munayniyoj TAYTA DIOSMI.

Amós 5:1-27
1. Canan rimaycämushäta sumaj wiyacuy Israelcuna. Gamcunapaj fiyupa llaquicur parlaycämushäta wiyaycäriy ari.
2. Israelga runa yatänillaraj caycarmi mana alliman chayasha. Chaypita alli cashanmanga mananami cutenganachu. Quiquinpa marcallanchömi mashtarpaycar quëdasha. Pipis manami canchu mashtarpaycajta jatarachinanpäga.
3. TAYTA DIOSGA Israelcunata caynömi nin: «Juc siudäpita waranga (1,000) runacunata pillyaman cachaptin, pachacllanami (100) cutimonga. Juc siudäpita pachac (100) runacunata cachaptin chuncallanami cutimonga.»
4. TAYTA DIOSGA Israelcunata caynömi nin: «Nogaman shacamuy-llapa. Chauraga cawanquipämi.
5. Ama aywaychu Betelcho caycaj capillamanga. Ama aywaychu Gilgalcho caycaj capillamanga. Chayno, amana päsaynachu Beersebacho caycaj capillamanpis. Gilgalcho tiyajcunataga simrimi prësu apanga. Betelnami ushajpaj ragällan quëdangapaj.»
6. TAYTA DIOS munashanno rurarga cawanquimi-llapa. Mana wiyacuptiquimi ichanga ushacächicojcunata Pay cachamonga Israelcuna tiyarcaycashanman. Chaura Betelchöga manami pipis cangachu mana allicunapita salbananpaj.
7. Ay wawallau, gamcunaga laycunata mana allimanmi ticrachinqui. Nircurpis manacajmanmi churanqui.
8. TAYTA DIOSMI ichanga chacayta junajman ticrachin. Junajtapis yanauyaycaj chacayman ticrachin. Paymi ruraran «Pléyades» nishan, «Orión» nishan goyllarcunatapis. Paymi gayan lamarcho caycaj yacucunata, nircorga allpa jananmanna machirin. Tayta Diosmi camacächin pacacuna siudä illgänanpäpis. Chaynöpami mana allita chayachimun curalasha caycaj siudäcunaman. Paypa jutenga TAYTA DIOSMI.
9. ***
10. Israelcuna gamcunaga dimanduta alli arriglaj cajta chiquinquimi. Rasun cajta rimaj testïgutaga manami rimanantapis munanquichu.
11. Gamcunaga pobricunata manacajmanmi churarcaycanqui. Rïgupitapis impuestuta pägashunayquipämi nircaycanqui. Chayno cashayquipitami mana tiyanquipächu llagllasha rumicunapita wasicunata rurashayquichöpis. Chayno, manami upunquipächu bïnutapis lantashayqui übas wayushantaga.
12. Noga musyaycämi maychicata mana allicunata rurashayquitapis. Musyaycämi juchata rurashayquicunata. Juchaynaj alli runacunata ñacarcaycächinqui. Pägashushayqui saynitapis pacayllapa chasquiycanqui. Autoridäcunapa despächunchöpis pobricunapa dimanduntaga mana bälichinquichu.
13. Chaymi yachaj runaga upälla cucun, chay wichan fiyupa mana alli captin.
14. Alli cajta ruray, ama mana alli cajtaga. Chauraga cawanquipämi. Chayrämi rasunpa canga gamcuna cayno nishayquega: «Munayniyoj TAYTA DIOSMI nogacunacho caycan» nir.
15. Mana alli cajtaga chiquiy. Alli cajtaga cuyay. Gamcunaga yarpay despächucunachöpis alli arriglayta. Chaura munayniyoj TAYTA DIOSGA capaschari cuyapaycushunquimanpis quëdasharaj caycaj Israelcunata.
16. Munayniyoj TAYTA DIOSGA caynömi nin: «Läsacunachömi wagay canga. Cällicunachömi llaquicuypita gaparpanga. Chacracho arojcunatapis gayanga wagäshinanpaj. Pägapaj wagapacojcunatapis gayanga.
17. Übas chacracunachöpis intëruchömi waganga. Chaynömi canga noga castigaj shamushä örapis.» TAYTA DIOSMI chayno nisha.
18. ¡Ay imanöraj canga, TAYTA DIOS shamunan junajta shuyarpaycajcuna! ¿Gamcunaga musyaycanquichu gamcunapaj imano chay junaj cananpaj cashantapis? Achicyaj cananpa ruquin chay junäga cangapaj yanauyaycaj chacaymi.
19. Chay junäga canga, juc runa liyunpita gueshpiycashancho ösuwan tincupurajnömi. Man'chäga gueshpir wasinman yaycurir pergaman guellicuycojta culebra cañiycushannömi.
20. Au, rasunpami TAYTA DIOS shamunan junäga canga fiyupa chacay, mana achicyaj. Chayga canga fiyupa yanauyaycaj chacaymi, mana imapis ricacajmi.
21. «Noga Tayta Diosga fiyupami melanäcö gamcuna rispitädu fistata rurashayquicunata. Aduramänayquipaj shuntacashayquipis manami gustamanchu.
22. Manami munächu rupachina sacrifisyucunata nogapaj pishtashayquitapis, ni chaqui micuy ofrendacunata goycamashayquitapis. Nogaga manami chasquishäpächu werannin töru-mallwacunata alli goyaypita sacrifisyupaj pishtaptiquipis.
23. Noga wiyanäpitaga juc-lächo cantacuy chay alabansayquicunata. Arpayquicuna wagashantapis manami wiyayta munächu.
24. Ichanga noga munä allita ruranayquitami. Alli arriglanayquitami munä. Imaypis mana chaquej limyu yacunöraj alli cajta ruray ari.
25. «Israelcuna, chuscu chunca (40) watantin chunyaj chaqui jircapa pushamuptë ¿imaytaj nogapaj uywacunata pishtarayqui, u chaqui micuycunata garamarayqui?
26. Chaypa ruquenga ‹raynë› nishayqui Sicut-ta aparisha purichej canqui. ‹Quiyún› goyllartapis aparisha purichej-canqui. Chaycunataga ‹diosnë› nir quiquiquicunami ruracarcärirayqui.
27. Chaypitami gamcunata jitarishayquipaj Damascupita mas carucho caycaj chunyaj chaqui jircaman.» Chayno rurashunayquipäga niycan TAYTA DIOSMI. Paypaga jutinpis munayniyoj TAYTA DIOSMI.

Salmos 141:5-10
5. Alli runa piñacamaptin, astimaptin chasquicushämi. Chaycunaga canga jampinömi. Chauraga chasquicushämi. Fiyu runacuna magaycämaptinpis gamllatami mañacuycäshayqui.
6. Fiyu runacunapa mandajnincuna gagapita rumi paquicajno mana alliman chayar-rämi musyanga noga willapashäcunaga rasunpa cashanta.
7. Yapyaptin curpacuna mashtarashannömi tulluncunapis mashtaranga runacuna pamparashancho.
8. TAYTA DIOS, gamllamanmi yäracaycämö. Gam chapämänayquipämi yäracamö. Ama cachaycamaychu ari.
9. Fiyu runacuna mana alliman chayachimänanpaj yarpapaycämashanpita chapaycamay ari.
10. Fiyu runacunaga nogapaj yarpashanman quiquincuna chayachun. Nogata ichanga salbaycamay.

Proverbios 29:26-26
26. Runacunaga llapan-japuymi mandajnin cuyapänanta munan. Chaypis TAYTA DIOSLLAMI llapantapis arriglanga.

Apocalipsis 4:1-11
1. Chaypitanami ricarä syëlu puncu quicharaycajta. Chaychöpis rimir wiyashänölla yapay wiyarä trompëta wagamojtano. Cayno nimaran: «Cayman wichämuy. Cananmi ricachishayqui ima päsananpaj cajtapis.»
2. Jinan öra Espíritu Santu ricachimaran mandajpa jamacunan sillun syëlucho caycajta. Chay sillunchönami juc jamaraycaran.
3. Jamaraycäga achic-achicyaycaran. Jaspe rumino, cornalina ruminörämi cuyayllapaj achicyaycachaycaran. Sillun jananpana chutaraycaran esmeralda ruminöraj achic-achicyaycaj turmanya.
4. Chay mandajpa jamacunan silluntanami tumaparaycaran ishcay chunca chuscu (24) silluncuna. Chay silluncunamannami yuraj röpasha mayur runacuna jamaycuran. Chay mayur runacunaga gori corönan jatishami caycaran.
5. Chay mandaj jamacunan sillunpitami llojshimuran achicyaypa achicyar illguy. Räyupis junruruypa junrurur wiyacämuran. Chay sillunpa ñaupanchömi ganchis candilërucuna rataycaran. Chaycunaga caran Tayta Diospa ganchis espirituncunami.
6. Sillun ñaupanpana intërupa lamar yacu-niraj bidryuno achicyaraycaran. Chaynöpis chay sillunta tumaparaycaran chuscoj anjil-nirajcuna. Paycunapaga intëru cuerpuncho ñawincuna caran.
7. Ichanga chuscun caran juc-niraj juc-niraj: jucmi caran liyun-niraj; jucmi caran töru-niraj; jucpa cäranmi runapa-niraj caran; jucmi caran päriycaj anca-niraj.
8. Chuscunpis sojta älayoj-camami caran. Intëru cuerpunchömi ñawincunapis caran. Chay anjil-nirajcunaga chacaypa junajpapis nircaycaran: «Santo, Santo, Santumi munayniyoj Tayta Diosga. Payga unaypita-pacha cawaj, cananpis caycaj y shamunanpaj caycajmi.»
9. Sillunnincho jamaraycaj imaycamapis cawaj Tayta Diosta chaynömi anjil-nirajcuna rispitar alabaycaran.
10. Chay örami ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapis gongurpaycur aduraycan imaycamapis cawaj Tayta Diosta. Chaymi corönancunata jorgurcur Tayta Diospa ñaupanman churaycur aduraran:
11. «Tayta Dios, gamllami llapanpäpis munayniyoj canqui. Llapan imatapis gammi camashcanqui. Cawayta gam goshayquipitami llapanpis cawaycan. Chaymi llapanpis rispitar gamta alabashunqui.»