A A A A A
Biblia en un año
Noviembre 26

Ezequiel 43:1-27
1. Chaypitaga chay runa pushamaran inti yagamunan caj-läpa caycaj puncuman.
2. Chaypita ricarä Israelcunapa Tayta Diosninpa achicyaynin inti yagamunan caj-läpita aywaycämojta. Suynashanga fiyupa wiyacaran chayasha mayu gaparajnöraj. Chaura cay pachaga fiyupa achicyacurcuran.
3. Chay ricashäga caran Quebar mayu läduncho caycar ricashänömi, Jerusalenta illgächinanpaj aywaycämojta ricashänömi. Chaura nogaga rispitar umpurä urcöpis pampaman töpananyaj.
4. TAYTA DIOSPA achicyaynenga inti yagamunan caj-läpa caycaj puncupa yaycuran quiquin Templucama.
5. Chaypita TAYTA DIOSPA Espiritun janajpa jogacarcamaran. Nircorga apamaran ruri caj sawan pampaman. Chaycho ricarä Tayta Diospa achicyaynin Templu ruricho juntasha caycajta.
6. Chay runaga ñaupäman shamur ichicuycuran. Chaycho caycashpä wiyarä Templupita-pacha
7. cayno niycämajta: «Runa, caymi caycan jamaränä, chaquë lluchcaränan. Caychömi imaycamapis tiyashaj Israelcunawan iwal. Paycunapis ni raynincunapis mananami yapayga nishäcunata mana cumlir rispitädu jutëtapis manacajman mana churanganachu. Raynincuna wañuptinpis mananami wañoj ray-nirajta leträtunta ruranganachu.
8. Manami ruranganachu palasyuncunapa puncuntapis Templupa puncun caycashan lädunpa cananpäga, ni guellichiyllapapis. Paycunaga rispitädu jutëta manacajman churasha melanashäcunata rurashpanmi. Chaypitami rabyashpä camacächishcä ushacänanpaj.
9. Amana mana allita rurachunnachu. Wañoj raynincunatanöpis amana rurachunnachu. Chauraga paycunawan iwalmi imaycamapis tiyashaj.
10. «Runa, gamga Israelcunata willay Templuta ricashayquita. Willay imano cashanta, ima tamäñu cashantapis. Chauraga capaschari juchancunapita pengacunmanpis.
11. Llapan rurashanpita pengacur llaquicuptenga willapay Templu imano caycajta ricashayquitapis, chaycunacho ima caycashanpäpis, yaycuna llojshina caycashanpäpis, ushajpaj imanöpis caycashanta. Chayno willapanqui laycunata imano cumlinanpaj cashantapis. Chay ricashayquitaga llapanta dibujapay imano caycashantapis tantiyacur arunanpaj. Llapan laycunatapis isquirbiy paycuna liguir cumlinanpaj.
12. Templupa laynenga caynömi caycan: Templu caycashanpa ñaupan pampacuna intëru cantun tumarej fiyupa rispitädumi canga.»
13. Tupucunawan tupuptin altarpa tamäñonga caynömi caran: Altarpa intëru cantunpa tumarej caycaran medyu metru altu sanja, anchuyninpis medyu metru. Sanjapa cantonga patacniyoj caycaran. Chay patacninpa altuyninna caran ishcay chunca pichga sentïmetru. Altarga caycaran chuscu isquïnayoj, quimsa jana, cada jana mas tacsha mas tacsha. Sanjapita gallaycunan cajpa altuynin caran juc metru. Ichanga sanja uchcuman jamasha cayninpa medyu metru altulla päsaraycämuran. Chaypa jananman churashan cajna chuscun isquïnanpa iwal caran. Ichanga medyu metrupa yaycucasha caycaran. Cada lädunna caran ganchis metru largu, altuyninna ishcay metru. Chay jananchöna ofrendacunata rupachicunapaj caycaran chuscun lädupa iwal tamäñu. Ichanga medyu metrupa yaycucasha caycaran. Cada lädunpa caran sojta metru largu, altuyninna ishcay metru. Janaj isquïnanchöna chuscun läducho päsacasha caycaran wagra-nirajcuna. Altarman rupachej wichänanpaj escalunna inti yagamunan caj-lädupa caycaran.
14. ***
15. ***
16. ***
17. ***
18. Nircur nimaran: «Runa, caynömi Tayta Dios nin: Uywata altarcho rupachinanpaj, uywapa yawarninwanpis altarta chajchunanpaj altarta rurarcuptenga cayno ruranquipaj:
19. Leví trïbu runa Sadocpita mirar aywaj cüracunallami caycan nogata sirbimänanpäga. Paycunataga juc töru-mallwata gonqui juchapita perdunasha cananpaj rupachinanpaj. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.
20. Chay wäcata pishtar wallcalla yawarninta charircur altarpa chuscun wagrancuna llauchiraycajta pichupanqui. Chuscun isquïnanta, patac caycajtapis llapanta pichupanqui. Chayno altarta ruraptiquega ofrendacunata rupachinayquipaj rispitädunami canga.
21. Nircorga chay töru-mallwapa aychanta jorgunqui. Chaytaga rupachinqui Templupita mas juc-lächo, maychöpis rupachinayquipaj caycashancho.
22. «Warannin junajna juchapa ruquin rupachinqui sänu cabra-mallwata. Cüracunana rispitädu cananpaj altarta camacächenga imanöpis töru-mallwata pishtashanwan rurashanno.
23. Chayno rurayta ushaycorga juc sänu töru-mallwatawan juc sänu uyshata
24. nogapaj pishtanqui. Chaytana cüracuna cachiwan cachichariycur nogata rispitamashpan rupachenga.
25. Waran-waran ganchis junajcama juchapa ruquin rupachinquipaj juc cabra-mallwata. Chayno juc töru-mallwata, juc carnitapis pishtanqui. Chaycunaga sänu canga.
26. Cüracunaga waran-waranmi ganchis junajyaj chay altar rispitädu cananpaj nishäno cumlenga.
27. Chaynömi ruranquicuna ganchis junajyaj. Pusaj junaj cajchöna gallaycunqui nogapaj rupachina sacrifisyucunata y alli goyaypita sacrifisyu uywacunata rupachiyta. Chayno ruraptiquicuna nogaga cushishami chasquishayquipaj. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.»

Ezequiel 44:1-31
1. Chay runaga yapay pushamaran jawa caj sawan pampaman yaycuna puncuman. Chayga ricaraycaran inti yagamunan caj-läman. Chay öra puncuga wichgaraycaran.
2. Chaycho TAYTA DIOS nimaran: «Cay yaycunaga wichgaräcongami. Manami pipis quichangachu. Israelcunapa noga TAYTA DIOSNINMI chaypaga yaycushcä. Chaymi mana pipis chaypaga yaycongachu.
3. Mandajmi ichanga jatun alar cuartullaman yayconga ñaupächo rispitädu micuyta micunanpaj. Payga sawanllapitami yayconga. Nircur chayllapami llojshengapis.»
4. Chaypitana runaga nortipita yaycuna caycajpa pushamaran ruri caj sawan pampa Templupa chimpanman. Chaycho ricarä TAYTA DIOSPA achicyaynin Templucho juntasha caycajta. Chaura nogaga umpurä urcöpis pampaman töpanancama.
5. Chaura TAYTA DIOS nimaran: «Runa, gamga sumaj wiyay Templucho imano lay cananpaj cajtapis willapashäta. Gamtami willashayqui Templuman picunalla yaycunanpaj llojshinanpaj cashantapis.
6. «Mana wiyacoj Israel runacunata cayno niy: ‹TAYTA DIOSGA caynömi nin: Israel runacuna, amana ruraynachu melanäcushäcunataga.
7. Gamcunaga jäpa runacunata Templöman yaycuchishpayquimi ganrachishcanqui. Chay runacunaga manami wiyacamanchu, manami señalacushachu. Gamcuna pishtashayquipa yawarnincunata, wirancunata nogapaj churaptiqui chay jäpa runacunaga ricapaycäshunqui. Chaymi gamcunawan conträtu rurashätaga manacajman churaycanqui.
8. Manami cumlishcanquichu Templöcho ruranayquipaj nishäcunatapis. Chaypa ruquenga chay jäpa runacunatami Templöcho arunanpaj churashcanqui.›
9. «Chaypitami noga TAYTA DIOS në: Templömanga manami yaycongachu Israelcunacho tiyaycaj mana wiyacamaj, mana señalacoj caj jäpa runacunaga.
10. Israelcuna ïdulucunata adurananpaj nogata manana wiyacamaptin Leví trïbu runacunapis nogata gongaycamaran. Chayno juchata rurashanpitami paycunaga pägunta chasquenga.
11. Chaypitami paycunaga Templöcho aronga puncu täpayllacho, imacunachöpis ichic-ichic ruraycunallachöna. Paycunami pishtanga rupachinanpaj runacuna apamushan uywata, runacuna garar goycunanpaj apamushan uywacunatapis. Nircorga imachöpis runacunata yanapänanpaj listu caycanga.
12. Paycunami yanaparcaycaran Israel runacuna ïdulucunata aduraptin. Chayno rurarmi Israelcunataga juchaman chayachisha. Chaypitami paycunaga pägunta chasquenga. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.
13. Paycunaga manami sirbimangachu cüra caycho. Rispitädu cösäcunatapis manami yatayllapis yataycongachu. Mas rispitädu cajmanga piyur manami yaycongapischu. Paycunaga fiyupa melanaypajcunata rurashanpitami pengaycho canga.
14. Paycunataga churashaj Templucho täpanallanpaj, chaycho ima ruraycunapis cajta ruranallanpämi.
15. «Leví trïbu runa Sadocpita mirajcunami ichanga cüra cashpan Templöcho sirbimanga. Paycunaga yaycamonga noga caycashä cajcama wirata, yawarta nogapaj churananpaj. Chayno sirbimanga Israelcuna nogata gongaycamaptinpis paycuna mana cachaycuypa sirbimashanpitami. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.
16. Templömanpis paycunaga yaycongami. Altarnëmanpis sirbimänanpaj shamonga. Paycunaga llapan nishätami wiyamanga.
17. Ruri caj sawanpa yaycorga jaticonga lïnupita rurasha sotänatami. Ruri caj sawancho u Templucho imatapis rurashpan ama jatirangachu millwapita awasha röpataga.
18. Umanman jaticonga lïnu jïlupita awasha turwantita. Ajüruncuna canga lïnullapita. Südachicoj cajtaga imatapis ama wachcacongachu.
19. Jawa caj sawancho runacuna caycashanman manaraj llojshishpan Templucho imatapis rurar jatirashan lïnu röpataga rucaconga. Chay rucacushanta churayconga Templupa ñaupancho caycaj cüracunapa cuartullanman. Nircur juc röpatana jaticonga. Rispitädu particunallacho chay röpacunata jatisha sirbimaptenga pampa runacunata manami imapis päsangachu.
20. «Ajchancunata galay-galay ama rutucongachu. Ni ama alläpa wiñachengapischu. Chaypa ruquenga puntanpayllapa rutuconga.
21. Ni pï cürapis bïnuta upucurcorga Templu caycashan ruri caj sawanman ama yaycongachu.
22. Cüraga runanpita raquicasha warmiwan ni biyüdawanpis ama majachacangachu. Chaypa ruquin majachacanga runawan manaraj cacoj donsëlla Israel jipashwan, man'chäga wañoj cürapa biyüdanwan.
23. «Cüracunaga acrashä runacunata yachachinan maygan rispitädu cashanta, maygan mana rispitädu cashantapis; ima limyu cashanta ima ganra cashantapis.
24. Dimanduchöga paycunami arriglanga juc juezno. Dimanducho cajcunata cürami jusganga imanöpis laynë niycashanno. Laynëcuna nishanno llapanta cumlenga. Rispitamänan junaj fistacunacho imano rurananpaj yachachishäcunatapis cumlenga. Säbadu jamay junajnëcunachöpis rispitamashpan jamanga.
25. «Imaypis ama ayata yatangachu. Chauraga manami ganrayangachu. Ayataga yatanga quiquinpa papänin, maman, ollgu wamran, warmi wamran, wauguin, u japallaraj pañin wañusha captillanmi.
26. Ayacunata yataypa ganrayashpanga limyuyarcurpis ganchis junajcamaraj shuyaranga.
27. Chaypitaga ima ruraytapis arunanpaj yapay Templucho ruri caj sawanman yaycorga juchanpa ruquin ofrenda uywataraj pishtanga. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.
28. «Cüracunaga ima partisyuntapis manami chasquengachu. Gamcunaga manami ima chacratapis paycunata raquipanquipächu. Nogallami paycunataga cawachishaj.
29. Israelcuna nogapaj apamushan chaqui micuy ofrendacunata, juchapita sacrifisyupaj apamushan uywata, cutichina sacrifisyupaj apamushantapis paycunami miconga. Imaypis Israelcuna nogapaj churashan cäga paycunapämi canga.
30. Cüracunami chasquenga Israelcunapa micuyninta rimir-punta shuntar raquishan mas allinnin cajta, chayno waquin ofrendatapis mas allinnin cajta. Gamcunaga tantapaj jarinata agashpayqui rimir-punta jarina llojshimoj cajta paycunata goycunqui. Chayno rurashayquipitami gamcunamanga bindisyunnëta churamushaj.
31. Cüracunaga ama micongachu ima animaltapis, ni buylaypa purej cajtapis quiquillan wañojta, u micucoj animal wañuchishantapis.

Salmos 134:1-3
1. Jerusalenman aywar cantashan alabansa. TAYTA DIOSTA sirbejcunaga alabay. Llapayqui TAYTA DIOSPA Wasincho chacaypa caycajcunaga TAYTA DIOSTA alabay.
2. Maquiquita rispitädu wasin cajman jogarcur TAYTA DIOSTA alabay.
3. Syëlutapis cay pachatapis camaj TAYTA DIOS Sionpita bindisyunta goycushunqui.

Proverbios 29:7-7
7. Alli runaga tantiyanmi pobri runacuna imano goyaycashantapis. Fiyu runatami ichanga imapis mana gocunchu imano goyashanpis.

1 Pedro 2:1-25
1. Chaymi mana allicunataga ama ruraynachu. Ama engañaychu. Ama alli-tucuychu. Ama inbidyösu caychu. Ama washata rimaychu.
2. Chaypa ruquenga iti wamra pasaypa chuchunashanno gamcunapis Tayta Diospa palabranta yachacur caway. Chaynöpami yachacushun Tayta Dios munashanno alli cawanapaj.
3. Gamcunaga maynami tantiyacushcanqui Tayta Diosninchi alli cashanta.
4. Tayta Jesucristuman guellicushun ari. Payga cawaj rumimi. Paytami runacunaga manacajman churaran. Tayta Diosmi ichanga payta cuyar acrasha.
5. Gamcunapis cawaj rumi-japuymi carcaycanqui. Rumita-japuymi payga shuntaycämanchi templunta jatarachinanpaj. Chaynöpis acrasha-cashunqui templuncho sirbej cüracunano canayquipämi. Jesucristu-raycumi Tayta Diosga acrasha-cashunqui pay munashan ofrendacunata garanayquipaj.
6. Tayta Diospa palabranchöpis niycan: «Sionmanmi juc rumita churaj-aywä isquïnancho puntu rumi cananpaj. Chay rumiga cangapaj llapanpita mas allimi. Payman yäracoj cäga manami manacajllapäga yäracongachu.»
7. Yäracuycajcunapäga pay allimi. Mana yäracojcunapämi ichanga isquirbiraycan: «Wasi pergajcuna ‹mana allichu› nishan rumiga isquïnancho puntu rumirämi caycan.»
8. Mas juc partichöpis nin: «Tacacänanpaj rumi, tunichicoj rumimi caycan.» Paycunaga tacacan Tayta Jesucristupa alli willacuyninta mana wiyacushpanmi. Paycunapäga ñaupatanami Tayta Dios distinaran chayno cananpaj.
9. Gamcunami ichanga canqui Tayta Dios acracushan, sirbej cürancuna, payllapaj raquicushan nasyun runacuna, quiquin Tayta Diospa marcan runacuna. Paymi jucha ruraypitaga chacaypita-japuy achicyajmanno jorgamashcanchi. Chaymi Tayta Diosninchi almiraypajcunata rurashanta willacunayquipaj carcaycanqui.
10. Ñaupataga manami Tayta Diosninchïpa marcanchu cashcanqui. Cananmi ichanga Tayta Diosninchi acrashan marca runacunana caycanqui. Ñaupataga Dios manami cuyasha-cashunquichu. Cananmi ichanga fiyupa cuyashunqui.
11. Ermänucuna, cay pachachöga gorpanöllami carcaycanqui. Chaymi cuyay-munaypaj caway-llapa. Llutan yarpashayquicunataga ama ruraychu ari shonguyqui may-jina munaptinpis.
12. Tayta Diosman mana yäracojcunapa chaupincho cawarpis cuyay-munaypaj caway. Canan wichan «llutantami ruraycan» nimashapis, lebantamashapis Taytanchi Jesucristo cutimushan junajrämi musyanga allita rurashanchïta. Chayrämi Tayta Diosta alabanga.
13. Taytanchi Jesucristuta pipis manacajman mana churananpaj mayur autoridäcunata, Romapa mandajninta wiyacuy. Paycunapa maquinchömi caycanchïpis.
14. Romapa mandajnin churashan autoridäcunatapis wiyacuy. Paycunaga caycan mana alli rurajcunata castigananpaj, alli rurajcunata alliman churananpämi.
15. Autoridäcunata rispitar alli cawaptiquega Tayta Diosta mana wiyacojcuna manami contrayqui rimanganachu. Chayno cawanayquitami Tayta Diosninchi munan.
16. Chaymi gamcunaga unay cawayniquicunata cachaycur libri runacunanöna caway-llapa. Ichanga ama «librinami cä» nir llutancunata ruraychu. Chaypa ruquenga Diosninchïpa sirbejnincunano caway.
17. Llapan runacunata rispitay. Ermänucunatapis cuyay. Tayta Diosninchïta manchapacur caway. Nasyunta mandaj runatapis rispitay.
18. Uywaycuna, patrunniqui alli captinpis u fiyu captinpis rispitar wiyacuy.
19. Diospa maquincho cawashayqui-raycu, mana juchayqui caycaptin ñacachishuptiquipis ama jagayaychu. Mana jagayaypa ñacaycunata päsarga Diospaj allimi caycanqui.
20. Llutanta rurashayquipita ñacachishuptiquimi ichanga quiquiquipa juchayquipita ñacarcaycanqui. Allita ruraycarpis ñacaycunata päsarmi ichanga Tayta Diospaj alli caycanqui.
21. Chayno ñacanapämi Tayta Diosga acramashcanchi. Jesucristupis noganchi-raycumi ñacasha. Chaynöpami tantiyachimashcanchi ñacarpis mana jagayaypa cawanapaj.
22. Payga manami ima juchatapis ruraranchu. Pitapis manami llullaparanchu.
23. Runacuna ashlliptinpis payga manami ashlliranchu. Ñacachiptinpis manami juraparanchu. Chaypa ruquenga Tayta Diosninchïpa maquinmanmi cachaycuran pay jusgananpaj.
24. Juchaynaj caycarpis Jesucristo cruscho wañuran juchata rurashanchïpita perdunashana cananchïpämi, Tayta Diosninchi munashannöna cawananchïpämi. Payta däñar-ushashanpitami noganchëga allchacashana caycanchi.
25. Ñaupataga ogracasha uyshanömi cashcanqui. Cananmi ichanga cuyamajninchi Jesucristumanna cutishcanqui. Uyshancunata uysha michej alli ricashannömi payga imapitapis ricaycäshunqui.