A A A A A
Biblia en un año
Noviembre 18

Ezequiel 27:1-36
1. TAYTA DIOS cayno nimaran:
2. «Runa, Tiro siudäpaj cantay wañushapaj llaquicur cantanata. Chay siudämi caycan lamar cantuncho. Chay siudämanmi chayan may nasyunpita aywarpis, lamar cantuncho tiyajcunapis. Chaychömi ranticunacurcaycan ima nigusyuncunatapis. Noga TAYTA DIOS nishäta cayno ninqui: « ‹Tiro, gamga yarpanqui «Llapanpitapis mas cuyayllapaj büquimi cä» nir.
3. ***
4. Gam mandashayquega lamarpa chaupincamami chayaraycan. Arojcunami mas cuyayllapajta rurashurayqui.
5. Senir jircapita pïno gueruta apaycamurmi cantuyquicunatapis intablasha. Tëla shucullpiqui warcuränanpaj ichiraj guerupäna apamusha Líbano jircacho caj sedrucunata.
6. Yacupa purichishunayquipaj bäticunayquitanami rurasha Basancho caj encina guerucunapita. Chipre lamar cantunpita sipresta apaycamurna intëru janayquita chapar intablasha. Chaymanga marfilcunawanpis cañichiypa adurnasha.
7. Wayra tangar apananpaj shucullpipis casha Egiptucho burdashan lïnupitami. Chay tëlanami bandërayquino caycaran. Tolduyquicuna caran murädu tëlacunapita, puca tëlacunapitapis. Chay tëlacunataga Elisa partipa lädun lamar cantunpitami apamuran.
8. Yacupa tangachishojcunaga caran Sidonpita, Arvadpitami. Lamarpa manijashojcunaga caran gamcho tiyajcunami, fiyupa yachaj runacunami.
9. Guebalpita caj rispitädu carpintërucunaga, yachaj runacunaga jinan örami allcharej imapis pirdicäcuptenga. Intërupita büquicunawan shamojcunaga gamwanmi ranticunacoj ima-aycata apamushantapis.
10. Pillyapaj caycaj suldäruyquicunaga caycaran Persia, Lidia, Libia runacunami. Adurnashushpayqui waguirgärej chapacuna escüduncunata, fyërru cascuncunata. Chaycunawanmi camarächishoj-cashunqui.
11. « ‹Arvad runacunawan suldäruyquicunami curral pergayqui jananpaga intëru tumarejcho carcaycaran. Ricchacuna törricunachöna caycaran Gamad runacuna. Paycunapa chapacuna escüduncunana curral pergayquicunacho intëru tumarej waguiraycaran. Chaycunawanmi sumaj camarächishoj-cashunqui.
12. Gampaga ima-aycayquipis fiyupa aypallami caran. Chaymi Tarsispita shamojcunapis gampita rantej. Imatapis goshayquipitana paycuna pägashoj-cashunqui guellayta, fyërruta, estañota, plömuta.
13. Chayno, Greciapita, Tubalpita, Mesecpita shamojcunapis gampitami rantej. Paycunaga pägashoj-cashunqui rantisha runacunata, runsipita caj cösacunata.
14. Bet-togarma runacunana pägashoj-cashunqui cargapaj muntapaj cawallucunata, mülacunata.
15. Rodaspita shamoj runacunapis gampita rantej. Lamar cantunpa tiyajcunataga achca nasyuncunatami ranticoj-canqui. Paycuna pägashoj-cashunqui marfilta, ébano guerucunata.
16. Ima-aycayquipis ranticunayquipaj aypalla captinmi Edom runacunapis gampita rantej. Gam goshayquipa ruquin apapämushoj-cashunqui achicyaj granate rumicunata, muräduman tiñisha tëlacunata, burdasha tëlacunata, lïnu tëlacunata, cuestaj coral y rubí rumicunatapis.
17. Gamcunapitami rantej Judá, Israel runacunapis. Paycuna pägashoj-cashunqui Minit particho wayoj rïgucunata, pastilcunata, abëjapa mishquincunata, asëtita y balsamuta.
18. Damasco runacunanami rantishoj-cashunqui micuycunata, ima-aycata charashayquicunatapis. Paycuna pägashoj-cashunqui Helbonpita apamushan bïnuta, Saharpita apamushan yuraj millwacunata.
19. Uzalpita-pacha apapämushoj-cashunqui bïnuta, arucunapaj listu tacasha fyërrucunata, canëlata, alli asyaj cäñacunata. Chaycunataga goshoj-cashunqui ranticushayquicunapita pägarmi.
20. Dedanpita shamojcunaga gamman apamoj sillacunata.
21. Arabia runacunawan Quebarcho mandajcunapis gamcunawan ranticanacoj. Paycuna pägashoj-cashunqui manta uyshacunata, carnicunata, chïbucunatapis.
22. Sabächo, Raamacho tiyaj nigusyanticunaga gampitami rantej. Paycuna pägashoj-cashunqui mas allinnin caj perfümicunata, cuestaj cuyayllapaj rumicunata, goritapis.
23. Gamwanmi ranticunacoj Harán, Cane, Edén runacuna, chayno Sabächo, Asiriacho, Mediacho tiyaj llapan nigusyanticunapis.
24. Ranticoj-cashunqui fïnu tëlacunata, murädu röpacunata, burdashacunata, tucuy culur alfombracunata, mana rachej rinsasha wascacunatapis.
25. Tarsispitana büquicuna gatinayllanpa chayamoj llapan casta nigusyucunata apamushpan. « ‹Gamga ima-ayca riquësatapis cargacurcurmi lamar jananpa aywaj canqui.
26. Lamarpa tangashojcunami apashurayqui jundunnin yacu jananpa. Jundu lamarcho caycaptiqui inti yagamunan caj-läpita shamoj fiyu wayranami ichic-ichiclla rurarishurayqui.
27. Chaura lamarman tallpucashayqui junäga riquësayquicuna, ranticunayquipaj cajcunapis, llapan casta micuyniquicunapis, lamarpa apashojcunapis, manijajniquicunapis, uchcu chapapäshoj carpintërucunapis, nigusyantiquicunapis, pillyay yachajcunapis, llapan gamcho caycajcunapis lamarmanmi yaganga.
28. Manijajcuna gaparpaptin lamar cuchuncunapis chucchongarämi.
29. Chaura juc büquicunata tangachejcunapis llojshicurenga. Manijajcunapis allpaman pinticarpärenga.
30. Paycunaga fiyupa callpaypami gaparpanga. Rabyawan fiyupa llaquicushpanmi gampaj waganga. Umancunaman allpata wiñaconga. Uchpachöpis gochpanga.
31. Gampaj llaquicushpanmi ajchanta rutuconga. Lütu röpatapis jaticonga. Fiyupa llaquicushpanmi wagangapis.
32. Chaymi gampäga wañushacunapaj cantanata cantanga. Gampaj llaquicushpan nenga: «¿Lamarcho caycaj Tiro siudämanga maygan siudällaraj tincunman caran?» nir.
33. Lamar cantun nasyuncunapita imatapis chayachimuptin achca nasyuncho tiyajcunapämi aypächej-canqui. Ima-aycayqui, micuyniquicunapis aypalla captinmi cay pachacho caj raycunataga rïcuyächej-canqui.
34. Cananga lamarmi illgächisha-cashunqui. Lamarman tallpucashami caycanqui. Llapan cösayquicuna y gamcho caj runacunapis gamwan iwalmi ruricama yagacarpusha.
35. Imano päsashushayquitapis ricar lamar cantun nasyuncunacho tiyajcunaga llapanmi mancharisha carcaycan. Raynincunapis llaquishami carcaycan. Llaquicuycashanga alayrimi rejsicaycan.
36. Imano caycajtapis ricashushpayqui fiyupami mancharircaycan juc-lä nasyun nigusyanticunaga. Fiyupa manchariypajmanmi ticrashcanqui. Para-simrinami illgashcanqui.› »

Ezequiel 28:1-26
1. TAYTA DIOS cayno nimaran:
2. «Runa, gamga Tiropa rayninta cayno niy: ‹TAYTA DIOSMI cayno nin: « ‹Gamga pasaypami alli-tucurayqui. Mana Dios caycar, runalla caycashpayqui nishcanqui: «Nogaga diosmi cä. Jamaraycäpis dioscuna jamaränanchömi; lamarpa chaupinchömi caycäpis» nir. «Juc dios yarpashannömi yarpäpis» nir yarpashcanqui.
3. ¿Gamga Danielpita mas musyaj yachajchuraj canqui? ¿Sasa tantiyana cajtapis llapantachuraj musyanqui?
4. Musyaj, yachaj cayniquiwanmi rïcuyänayquiyaj ima-aycatapis aypallata tarishcanqui. Babulniquicunamanpis guellayta, gorita juntachishcanqui.
5. Nigusyanti canayquipaj sumaj yachaj cashpayquimi rïcuyänayquicama ima-aycayquitapis mirachishcanqui. Ima-aycayquipis aypalla captinmi pasaypa alli-tucuycanqui.
6. « ‹Chayno captiquimi TAYTA DIOSGA nin: « ‹Gamga ninqui «juc diospa yarpayninno yarpayniyojmi cä» nir.
7. Chaypitami camacächishaj gampa contrayqui mas fiyu jäpa runacuna shamunanpaj. Chaycunami sablinta jorgonga cuyayllapaj sumaj yachaj caycajta wañuchishunayquipaj. Chauraga allicho caycajtapis pasaypa manacajmanmi churashunquipaj.
8. Ruri uchcumanmi gaycurishunquipaj. Lamarpa mas jundunninchömi rätu wañurinquipaj.
9. Wañuchishunayquipaj caycajpa ñaupanchöpis gamga ¿jinallachuraj niycanquipaj «nogaga diosmi cä» nir? ¡Wañuchishojcunapa maquincho gamga manacaj runallami caycanquipaj!
10. Mana aduramajcuna wañushannömi juc-lä jäpa runacunapa maquinwan wañunquipaj. Noga TAYTA DIOSMI chayno rimashcä. Nogami nishcä chayno cananpaj.› »
11. TAYTA DIOS cayno nimaran:
12. «Runa, gamga Tiropa rayninpaj llaquicushpayqui, runa wañuycho cantanata cantashpayqui cayno ninqui: ‹TAYTA DIOSMI cayno nin: « ‹Gamga alli cuyayllapämi carayqui waquincuna ricacunanpaj. Gamga fiyupa yachajmi, cuyayllapämi carayqui.
13. Edén wertachömi caycarayqui. Röpayquipis caycaran tucuy-niraj achicyaj rumicunawan burdashami. Chay achicyaj rumicunapa jutenga caynömi caran: Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate, esmeralda. Aläjayquicuna, arëtiquicuna gorillapita caran. Chaycunaga gam yurishayquipita-pacha camarishanami caycaran.
14. Juc querubín anjiltami churarä gamta täpashunayquipaj. Acrashä rispitädu jircachömi caycarayqui. Achicyaycachaycaj rumicunapa chaupinchömi purej canqui.
15. Camasha cashayqui junajpita-pacha ima rurashayquicunapis allillami caran. Ichanga mana allita ruraytana gallaycurayqui.
16. Achca nigusyuta arurmi mana alli ruraycunallaman, jucha rurayllamanna ticrashcanqui. Chaypitami ñaupäpita gargushcä; «Diospa jircan» nishayquicunapitapis jitarishcä. Querubín anjil täpaycäshojmi achicyaycachaycaj rumicunapa ñaupancho puriycajta jorgushurayqui.
17. Cuyayllapaj carmi alli-tucurayqui. Allicho carmi yachaj cayniquitapis mana alliman ticrachishcanqui. Nogami gamta pampaman jitarishcä. Llapan raycunapa ñaupanman churashcä paycuna manacajman churar asipäshunayquipaj.
18. Fiyupa aypallami juchayqui. Nigusyuta arur achcatami suwapashcanqui. Chayno rurarmi templuyquicunatapis ganrachishcanqui. Chaypitami, ninata ratarachishcä rupar ushacurcushunayquipaj. Llapanmi ricashunquipaj allpacho uchpayasha caycajta.
19. Llapan rejsishojcunaga chaynöta ricashushpayqui fiyupami mancharisha caycan. Fiyupa manchariypaj ruracashami caycanqui. ¡Manami imaypis cutimunquipänachu!› »
20. TAYTA DIOS cayno nimaran:
21. «Runa, gamga Sidón caj-läman ricärir
22. cayno ninqui: ‹Caynömi TAYTA DIOS nin: « ‹Sidón, nogami gampa contrayqui ricacö. Imano canayquipäpis nishä öra, santo cashäta musyacächishä öra, rejsicanga noga TAYTA DIOS cashä. Chauraga gampa ñaupayquichömi alabasha cashaj.
23. Gammanga tucuy-niraj gueshyatami chayachimushaj. Intëru cälliquicunachömi yawar mashtaranga. Wacpita caypita yaycur sabliwan cuchuypa wañuchiptinmi gamcho tiyaycajcunaga wañonga. Chaura noga TAYTA DIOS cashä musyacangami.
24. Israelga yapay mananami ñacanganachu. Bisïnun nasyun runacunaga casha tucshejno, shira rachejnöpis mananami manacajman churanganachu. Chaura noga TAYTA DIOS cashä musyacangami.
25. « ‹Noga TAYTA DIOSMI cayno në: Nasyuncunacho machicasha caycaj Israelcunata shuntamushämi. Nircorga santo cashäta musyachishaj llapan nasyun runacuna ricaycaptin. Chaura sirbimaj Jacobta goycushä nasyunchömi paypita mirajcunaga tiyacaycärenga.
26. Chaychöga allillanami goyangapaj. Wasicunata jatarachenga. Übascunata lantapaconga. Nogami castigashäpaj Israelcunata manacajman churaj bisïnun nasyun runacunataga. Chauraga Israelcunapa noga TAYTA DIOSNIN cashä musyacangami.› »

Salmos 129:1-4
1. Jerusalenman aywar cantashan alabansa. Fiyupa ñacarmi goyashcä mösu cashäpita-pacha. Israelcuna mä niy:
2. Fiyupa ñacarmi goyashcä mösu cashäpita-pacha. Ichanga chiquimajcuna manami binsimashachu.
3. Chiquimajcuna astimar wajtäta rachisha. Camillunta chutashanörämi garäcunapis rawaychasha quëdasha.
4. TAYTA DIOSMI ichanga alli juez. Chaymi payga fiyu runacunapa maquinpita salbamasha.

Proverbios 28:26-26
26. Quiquin yarpashallanman yäracoj runaga mana tantiyacoj upa runami. Sumaj tantiyaycur ruraj runami ichanga imapitapis allicho llojshenga.

Hebreos 12:1-29
1. Chayno achca runacunami Tayta Diosninchïman yäracusha. Chaymi paycuna ricaycämashaga cörrinanpaj guepinta cachaycojno noganchïpis llapan juchata rurashanchïta cachaycushun. Nircorga Tayta Diosman yäracur pay munashannölla cawashun.
2. Tayta Diosman chayno yäracur cawananchïpäga Jesucristo imano cawashantapis ricacushun. Juchayoj runatano pengaypaj cruscho wañuchinanpaj cashanta musyarpis payga Tayta Dios munashannömi cawaran. Imano ñacarpis Tayta Dios munashanno cawaran syëlucho cushisha imaycamapis cawananpaj cashanta musyarmi. Cananga cawarircamur Tayta Diospa derëchu caj-lädunchönami mandananpaj jamaraycan.
3. Ermänucuna, ñacarga tantiyacuy Jesucristupis ñacashanta. Allita ruraptinpis juchasapacunaga fiyupami chiquiran. Chayta ricacushpanchi imano ñacarpis mana yamacaypa pay munashanno cawashun.
4. Gamcuna may-jina ñacaptiquipis manami mayganiquitapis Tayta Diosman yäracushayquipita wañuchishunquirächu.
5. Gamcunaga ¿Tayta Diosninchïpa palabrancho niycashanta gongaycärishcanquinachu? Palabranchöga caynömi nin: Ïju, Tayta Diosninchi piñacushuptiquega ama jagayanquichu. Pay willapäshuptiqui ama manacajman churanquichu.
6. Tayta Diosga cuyashan wamrancunatami piñacun imanömi taytanpis cuyay wamranta piñacun, chayno.
7. Pï runapis cuyashan wamrantaga piñacunmi. Tayta Diosninchïpis wamran captinchïmi allipaj piñacamanchi. Chaymi ñacaycho caycarpis «Allipämi Tayta Diosnë piñacaycäman» nir chasquicunqui.
8. Tayta Diosninchïpis llapan wamrantami piñacun pay munashanno cawananpaj. Mana piñacushuptiquega manami paypa wamrannachu caycanqui.
9. Noganchïtapis llutancunata rurashaga mamanchi taytanchi piñacurmi uywamashcanchi sumaj wiyacoj cananchïpaj. Chayno piñacaycämashapis jagayänanchïpa ruquenga wiyacushcanchïmi. Chayno caycaptenga ¿imanirtaj mana wiyacushwanchu ñaupanman apamänanchïpaj Tayta Diosninchi piñacaycämashaga?
10. Mamanchi taytanchïpis maquincho cashanchïcamallami llutanta rurashanchïpita piñacamaj canchi. Alli yachacunanchïpaj piñacamashpanchïpis aybësi juchaynaj caycashami llutalla piñacamashcanchi. Tayta Diosninchïmi ichanga mana llutallaga piñacamanchïchu. Chaypa ruquenga mana juchallicuypa pay munashanno cawananchïpämi piñacamanchi.
11. Piñacamashanchi öraga fiyupami llaquicunchi, nanämanchïmi. Wiyacurmi ichanga alli cawayta tarinchi. Tayta Dios munashanno cawayta yachacunchi.
12. Ermänucuna, chayno caycaptenga ñacaycuna chayamuptinpis ama llaquicuychu. Callpayquicuna mana captinpis chaquiquicuna uticasha captinpis balurchay Tayta Diosninchi munashanno cawanayquicunapaj.
13. Maypa aywanayquipäpis wicsu caminucunataga allchay wegrucunapis mana tuninanpaj. Chaymi Tayta Dios munashanno cawaptiquega witiycachajcunapis mana witiconganachu wegru runa tunishan-japuy. Juchaman manami tunenganachu. Man'chäga allillanami cawanga.
14. Llapanwanpis allilla ricanacunqui. Tayta Diosninchi munashallanta ruranqui. Man'chäga pipis manami Tayta Diospa ñaupanman chayangachu.
15. Chaymi ima-aycanöpapis Tayta Dios munashanno caway. Pitapis ama jagayächiychu. Pitapis jagayächerga benënuyoj ashgaj jachanömi waquincunapäpis canquipaj. Chayno carga juccunatapis mana allimanmi chayachinquipaj.
16. Esaüno jucha ruraycunacho ama cawanquichu. Esaüga Isaacpa guechpa wamran car chasquinan caran guechpa cay bindisyuntami. Chayno captinpis pachan-raycullami mayur cay derëchunta juc lätu micuyllawan rucaycuran.
17. Nircurnami chay bindisyunta taytanpita chasquiyta munar may-jina wagarpis mana chasquirannachu. Guechpa cayninta ranticushanta shuntayta mana puydirannachu.
18. Gamcunaga manami Sinaí jircaman chayaj Israel runacunanöchu chayashcanqui. Paycunawan chay jircacho Tayta Diosninchi rimir caj conträtuta ruraptenga ninapis, chacaypis y fiyupa wayrapis caranmi.
19. Chaynöpis trompëta fiyupa wagamuran y Tayta Dios manchariypaj parlamurmi niran: «Runapis uywapis jirca chaquillanmanpis wichaj cäga sajmaypa wañuchisha cachun.» Chayta wiyarmi chay runacuna fiyupa mancharir Moisesta ruwaran payllana Tayta Dios nishancunata wiyananpaj. Tayta Diosninchi paycunata parlapämunanpa ruquenga munaran Moisesllana paycunata parlapänanta.
20. ***
21. Chayno manchariypaj captinmi Moisespis niran: «Manchariyllawanmi fiyupa sicsicyaycä.»
22. Canan gamcunami ichanga Sión lömaman, syëlucho caycaj Jerusalenman chayashcanqui. Chay siudäga cawaj Tayta Diosninchïpa marcanmi. Chaychöga yupaytapis mana atipaypämi anjilcuna Tayta Diosninchïta cushisha alabarcaycan.
23. Tayta Diosman unay yäracojcunapa jutincunapis syëlucho apuntaraycashanmanmi chayashcanqui. Pï-maytapis jusgaj Tayta Diosninchïpa ñaupanmannami chayashcanqui. Pay munashanno cawaj runacunapa almanwanpis tincushcanquimi.
24. Jesucristumanpis maynami chayashcanqui. Paymi wañuran noganchïwan Tayta Dios mushoj conträtuta rurar salbamänanchïpaj. Yawarninta Abel jichashanga wañuchejnin maldisyunädu cananpämi caran. Jesucristo wañur yawarninta jichashanmi ichanga juchanchïcunapita perdunasha cananchïpaj caycan.
25. Chaymi Tayta Diosninchïpa shiminta wiyarga ama upa-tucushunchu. Unay awilunchicunaga cay pachachömi Tayta Diosninchïpa shiminta wiyaran. Mana wiyacuptinmi ichanga llapanta wañuchiran. Pipis manami gueshpiranchu. Cananga syëlupitana Tayta Diosninchïpa shiminta wiyarcaycanchi. Paypa shiminta mana wiyacorga ¿gueshpishwanchuraj?
26. Israel runacunata Tayta Diosninchi Sinaí jircacho parlapaptin chay jircapis fiyupami sicsicyaran. Cananpis Tayta Diosninchëga palabrancho niycanmi: «Yapaymi munduta sicsicyachishaj. Cananga manami mundullatachu sicsicyachishaj, man'chäga syëlutawanmi.»
27. «Yapaymi» nerga musyachimanchi llapan camashancunata sicsicyachir illgarachinanpaj cashantami. Chayno ruraptinmi syëlucho caycaj mana ushacajcunallana quëdanga.
28. Noganchïpis Tayta Diosninchïpa maquincho cawaycarnaga manami sicsicyar ushacäshunnachu. Chaymi payta agradësicur llapan shongunchïwan adurashun. Pay nishantaga imaypis wiyacushun.
29. Man'chäga usharamashwanmi. Payga fiyupa rataycaj ninanömi.