A A A A A
Biblia en un año
Noviembre 14

Ezequiel 19:1-14
1. «Israelpa raynincunapaj gamga wañupacuycho cantanata cantay. Cayno cantay:
2. «Mamayquega liyuncunapa chaupinchömi tiyasha. Chaychömi wawancunatapis uywasha.
3. Juc wawallantami mas alli gueshpichisha jatun canancama. Cäsata chariyta yachacuycuran. Chaypitanaga runata micuytana gallaycuran.
4. Chayno ruraycashantami juc-lä nasyuncuna mayaran. Chaymi uchcuman garpuycur chariran. Nircorga aushiwan Egipto nasyuncama apasha.
5. Chaura maman liyonga shuyarayta yamacarna, yarpashanno mana captin jucaj wawantana ruquin churasha.
6. Chay liyunpis jatunna carga waquin liyuncunawan iwalna aywaj y cutimoj. Chayno puriycashancho quiquillan cäsacuyta yachacuycuran. Runata micuytapis yachacuycuran.
7. Palasyucunachöpis llapanta illgächiran. Siudäcunachöpis tucuy mana allita ruraran. Gaparashpanga pï-maytapis mancharachej.
8. Chaura bisïnun marcacunacho tiyajcunaga paypa contranna jatariran. Chaymi trampata churaparan. Chaynöpami uchcuman garpuycur chariran.
9. Aushiwan aparcur jaulaman wichgaycusha. Nircorga Babiloniapa rayninmanna apapasha. Babiloniachönami carsilman wichgasha Israel jircacunacho gaparar purejta pipis manana wiyananpaj.
10. «Mamayquega casha yacu aywaycajpa läduncho übas lanta alli wayunanpaj, rämasapa caycajnömi. Payga caycaran übaspa sapinta achca yacu ushmashannömi.
11. Rämancuna alli wiñar sinchi caran. Chaymi waquin rämancunaga raypa bäranpäraj caranpis. Fiyupa wiñaycällar pucutaycama chayaran. Pï-maypis rejsiran jatun cayninpa, cupösu rämayoj cayninpa.
12. Ichanga rabyawan achuriycärir pampaman jitariran. Inti yagamunan caj lädupita wayra shamojna chaquirachiran. Chauraga wayuyninpis shicwacuranna. Sinchi rämancunapis chaquicäcuran. Chaura ninamanna waycuycäriran.
13. Cananga chunyaj chaqui parti yacu mana cashanchömi yacunaypita lantaraycan.
14. Rämancunapitana nina ratataycaj llojshiycan. Chay ninanami rupaycan chillguipancunatawan, wayuynintaga. Raypa bäranpäno sinchi rämancunaga manami cannachu. «Cayga caycan wañupacuycho cantanami. Chaymi llapan cumliptenga cay cantanata cantangapaj.»

Ezequiel 20:1-49
1. Ganchis wata, pichga quillan chunca junajninna caran Babiloniaman apamashancunaga. Chay junajmi juc ishcay Israel mayurcuna shamuran TAYTA DIOSTA tapucoj. Paycuna ñaupäman jamacaycäriran.
2. Chaymi TAYTA DIOS cayno nimaran:
3. «Runa, gamga Israel mayurcunawan parlay. Paycunata ninqui: ‹TAYTA DIOSGA nin: ¿Gamcunaga tapucamajchu shamushcanqui? Tapucamaptiquipis manami willashayquipächu. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.›
4. «¡Runa, gam jusgay ari! Jusgashpayqui niy unay taytancuna mana cachaypa fiyupa melanaypajcunata rurashanta.
5. Cayno ninqui: ‹TAYTA DIOSGA caynömi nin: Israelta acrashpä, paypita mirajcunata yanapänäpaj jurarmi alli parlacurä. Nircur paycunapa Diosnin cashäta Egiptucho musyachir jurashpä nirä: «Nogami cä gamcunapa TAYTA DIOSNIQUI» nir.
6. Chay junajmi aunirä Egiptupita imanöpapis jorgunäpaj, acrashä nasyunman pushanäpaj. Chay nasyonga caran lëchipis, mishquipis yacunöraj aypalla cashan partimi. ¡Waquin nasyuncunapita mas cuyayllapämi caran!
7. Paycunataga llapantami nirä melanaypaj dioscunata ushajpaj illgächinanpaj. Chaynöpis willaparä noga TAYTA DIOSNIN caycaptëga Egiptucuna «diosnë» nishanta mana adurananpaj.
8. « ‹Chayno parlaycaptëpis paycunaga conträmi ricacuran. Chaymi nishätapis mana wiyamashachu. Manami illgächishachu melanaypaj diosnincunata. Egiptucho charashan diosnincunatapis adurayta manami cachaycushachu. Nogaga yarparä paycunata castigaptë rabyasha caynë päsanantami; llapan rabyashäpita jamaycunäcama jinan Egiptullacho castigayta.
9. Ichanga juc-lä nasyun runacuna manacajman mana churamänanpämi, ñaupancho caycaj nasyun runacuna nogata mana jamurpämänanpämi mana castigarächu. Chay nasyuncunapa ricay-ñawinchömi aunirä Israelcunata Egiptupita jorgunäpäpis.
10. Nircur nogami Egiptupita jorgurä. Chaypitanaga chunyaj chaqui jircapa pusharä.
11. Chaychömi laynëcunata, mandamintöcunata willapar yachachirä. Willapashäcunata, mandamintöcunata cumlishpanga alli cawaytami tarin.
12. Chaynöpis willaparä säbadu jamay junajcunacho jamananpaj. Jamay junäga paycunapajwan nogapaj señalno cananpaj yachachirä. Chaynöpa noga TAYTA DIOSNIN cashäta yarpänanpämi yachachirä.
13. Chaypis paycunaga nogapa conträmi chunyajcho ricacuran. Mana wiyacamashpanmi laynëcunata mana cumlishachu. Mandamintöcuna cawayta tarichicoj caycaptinpis manami cumlishachu. «Jamay-junajmi canga» nishätapis pasaypa manacajmanmi churasha. Chaymi rabyasha caycashä pascacänanpaj paycunataga chunyajllacho castigar ushariyta yarparä.
14. Ichanga juc-lä nasyun runacuna manacajman mana churamänanpämi, Egiptupita jorgamushäta ricajcuna jamurpämänanta mana munarmi pasinsacurä.
15. « ‹Chunyajchöpis jurashpä nirä goycushä nasyunman mana yaycuchinäpaj. Chay nasyonga caran waquin nasyuncunapita mas alli cuyayllapaj, lëchipis, mishquipis yacunöraj achca cashanmi.
16. Paycunaga manacajman churashpanmi mandamintöcuna, laynëcuna nishantapis mana cumliranchu. «Säbadu jamay junajcho jamanqui» nishätapis manami rispitaranchu. Paycunaga ïdulucunata adurayllachömi cacuran.
17. Chaypis, fiyupami cuyaparä. Chaynöpami chunyajcho mana usharirächu.
18. Chaymi wamrancunata nirä: «Papäniquicunapa yupinpaga ama aywaychu. Ïdulucunata ama aduraychu.
19. Nogami TAYTA DIOSNIQUI cä. Laynë nishanta, mandamintöcunata mana cachaycuypa cumliy.
20. Säbadu jamay-junajtapis sumaj rispitay. Jamay junäga caycan juc señalmi gamcunata acrashäta musyanayquipaj. Chayrämi musyanquipaj noga TAYTA DIOSNIQUI cashäta» nir.
21. « ‹Chayno willapaycaptëpis wamrancunaga conträmi ricacuran. Mana wiyacamashpanmi laynëcunata mana cumlishachu. Mandamintöcuna cawayta tarichicoj caycaptinpis manami cumlishachu. Säbadu jamay-junajcunatapis manacajmanmi churasha. Chaymi rabyasha caycashä päsacänanpaj paycunataga chunyajllacho castigar ushariyta yarparä.
22. Ichanga juc-lä nasyun runacuna manacajman mana churamänanpämi, Egiptupita jorgamushäta ricajcuna jamurpämänanta mana munarmi pasinsacurä.
23. Chunyajcho jurashpä nirä intëru nasyuncunaman mashtacächinäpaj cashanta.
24. Chaynöga mashtacächinä caran mandamintöcunata, laynëcunata mana cumlishanpita, säbadu jamay junajcunata manacajman churashanpita, taytancunapa ïduluncunata adurayllacho cacushanpita.
25. Chaypitami nogapis paycunapaj camacächirä mana alli laycunata, mana alli yachachicuycunata chaynöpana cawayta mana tarinanpaj.
26. Camacächirä ofrendancunatano guechpa wamrancunata ïduluncunapaj rupachinanpaj. Chaynöga camacächirä fiyupa mancharachinäpaj, chaynöpana noga TAYTA DIOSNIN cashäta musyananpaj.›
27. «Chaymi runa, Israel-masiquicunata cayno niy: ‹TAYTA DIOSGA caynömi nin: Taytayquicunapis mana munashäta rurarmi rabyachimaran. Rurananpaj nishäcunata manami cumliranchu.
28. Goycunäpaj aunishä partiman chayachirä. Chayman chayaycorga altunnin puytush lömacunata, cupösu yöracunata ricärerga jinan öra apaj adurar garayninta goycunanpaj. Chayman imatapis garaj nogata fiyupa rabyachimashpanmi. Insinsucunawan saumachej; bïnutapis tacshipaj.
29. Paycunata tapurä: «¿Imataj gamcuna aduraj aywarcaycashayqui puytush lömaga?» nir. Chaymi aduraj aywashan puytush lömataga canancamapis «Bama» nin.›
30. «Israelcunata niy: ‹TAYTA DIOSGA caynömi nin: ¿Gamcunaga unay caj famillyayquicuna juchata rurashanmannöchu juchata rurayta munaycanqui? ¿Melanaypaj ïdulucunata aduraytachu munaycanqui?
31. Ofrendayquicunata garashpayqui, wamrayquicunata rupachishpayqui gamcunaga sïguirmi juchata ruraycanqui. ¿Chayno carcaycashpayquichi nogata tapucamaj shamunqui? Israelcuna, tapucamaptiquipis manami willashayquipächu. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.
32. « ‹Gamcuna yarpashayquega manami camacangachu. Gamcunaga nishcanqui: «Cay pachacho nasyuncuna imanöpis cashanno cashun. Paycunano guerupita, rumipita rurasha ïdulucunata adurashun» nir.
33. Ichanga noga TAYTA DIOSMI në: Cananmi ichanga gamcuna mayanquipaj fiyupa munayniyoj cashäta. Sumaj castigarcurmi gamcunapa rayniqui cashaj.
34. Maychöpis nasyuncunacho, marcacunacho machicasha caycajtami jorgamushayqui. Fiyupa munayniyoj cashäta musyachir, rabyawan castigashpämi shuntamushayqui.
35. Marcacunapa chunyajnin chaqui jircamanmi pushashayquipaj. Chaychömi quiquë jusgashayquipaj.
36. Imanömi Egipto chunyajcho taytayquicunata jusgarä, chaynömi jusgashayquipaj. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.
37. Nogami gamcunataga sumaj acrashayquipaj uyshëru uyshancunata acrashanno. Nircorga conträtuta rurashanchïta cumlinayquipämi camacächishaj.
38. Gamcunapitaga raquishaj mana wiyacojcunata, conträ ricacojcunata. Nircurmi jorgamushaj juc-lä nasyuncho tiyarcaycashanpita. Ichanga Israel nasyunman manami yaycongapächu. Chayrämi gamcuna musyanquipaj noga TAYTA DIOS cashäta.
39. « ‹Israel runacuna, nogami TAYTA DIOSNIQUI cä. Mana wiyacamayta munashpayquega ayway ari mana bälej ïdulucunata aduraj. Ichanga amana manacajman churamaynachu mana bälej ïduluyquicunata ofrendayquicunawan adurashpayqui.
40. Llapayqui Israelcunaga aduramanquipaj acrashä rispitädu lömachömi. Chayga acrashä nasyuncho caycan altu puntami. Noga TAYTA DIOSMI chayno në. Chaychömi paycunataga alli chasquishaj. Chaychömi nishaj ima ofrendata gomänanpäpis, rimir-punta shuntar raquishan micuyninta apapämänanpäpis. Imata nogapaj acrashancunatapis chasquishaj.
41. Nasyuncunacho canan machicasha caycajta shuntaptë llapan runacunami musyanga noga alli car santo cashäta. Chayrämi insinsuta rupachishayquipa jömuyninpis shongöpäno canga.
42. « ‹Unay famillyayquicunata goycunäpaj aunishä Israel nasyunman gamcunata chayachiptërämi musyanquicunapaj noga TAYTA DIOSNIQUI cashäta.
43. Chaychörämi yarpärinquicunapaj juchata rurashayquita. Chayrämi quiquiquicunapis melananquipaj mana allita rurashayquicunapitaga.
44. Israel runacuna, juchata rurashayquimanno mana ñacachiptë, fiyupa mana allicunata rurashayquipitapis mana castigaptë gamcuna musyanquipaj noga TAYTA DIOS cashäta. Nogaga rispitasha canä-raycumi gamcunata yanapäshayqui. Noga TAYTA DIOSMI chayno në.› »
45. Tayta Dios nimaran:
46. «Runa, ricäriy sur caj-läman. Nircur paycunapaj parlay. Nogapa jutëcho rimay sur caj-lächo caycaj munticunapaj.
47. Cayno niy: ‹Tayta Diosga caynömi nin: Gammanmi ninata sindiycushaj. Chay ninami ratarir chaquitapis ogutapis rupar ushacurconga. Chay ninaga ratangapaj mana upiypami. Chaura chay particho tiyaycaj runacunataga llapantami wapchanga norte caj-lächo tiyaycajpita sur caj-lächo tiyaycajcama.
48. Llapan runacunanami ricangapaj noga Tayta Dios chay ninata sindishäta. Chay ninaga manami upengapächu.› »
49. Chaura noga nirä: «Ay Tayta Dios. Runacunaga nircaycan ‹payga mana tantiyashanchi cajpämi parlan› nir.»

Salmos 125:1-5
1. Jerusalenman aywar cantashan alabansa. TAYTA DIOSMAN yäracojcunaga Sión lömanömi carcaycan. Sión lömataga manami pipis cuyuchinchu. Imay-yajpis chaynöllami caycan.
2. Jerusalenta puntacuna tumaparaycashannömi TAYTA DIOSGA Israelcunata ricaycan cananpis y imay-yajpis.
3. Tayta Dios acrashan runacunata manami fiyu runacunaga mandangachu. Fiyu runacuna mandaptin alli runacunaga juchata rurarpis ruraycunmanchari.
4. TAYTA DIOS, allita ruray ari alli runacunapaj, rasun cajllata rimaj runacunapäpis.
5. Mana wiyacojcunata ichanga fiyu runacunatawan iwal castigay. ¡Israelchöga alli goyay caycullächun!

Proverbios 28:22-22
22. Yargajcunaga fiyupami munan rätu rïcuyayta. Manami musyanrächu ima-aycanpis ushacaptin jinaylla pobri ricacunantaga.

Hebreos 10:1-18
1. Moisés isquirbishan laycunaga mas alli caj chayamunanpaj cajpa llantuyninnöllami. Chaymi wata-wata uywacunata juchancunapita rupaycächiptinpis runataga mana rucachishachu.
2. Uywacunata altarcho rupachishallanwan runacuna perdunasha carga manami juchayoj cashanta yarparaycanmannachu. Manami wata-wata uywacunata apaycanmanchu juchata rurashanpita rupaycächinanpaj.
3. Chaypa ruquin wata-wata uywacunata rupachishanga juchayoj cashantami yarpaycächin.
4. Chayno car törucunapawan chïbucunapa yawarnenga manami yarpayninpita jucha rurashancunata pitapis gongachinchu.
5. Chaymi Jesucristo cay pachaman shamur niran: «Gamga manami cushicunquichu uywacunata pishtapäshushallayquipita, ni chaqui micuycunata garashushallayquipitapis. Aychata rupachipäshushallayquipitaga manami perdunanquichu. Chaycunapa ruquenga runaman ticrarcur yurinäpämi camacächishcanqui.
6. ***
7. Chaymi nirä: ‹Caychömi caycä, gam munashayquita ruranäpaj, imanömi nogapaj isquirbiraycan, chayno› nir.»
8. Chayno rimëru nerga Jesucristo tantiyachimanchi lay nishanno ofrendacunata apapaptinpis, animalcunata pishtarcur rupachiptinpis Tayta Diosga mana cushicushantami.
9. Nircur Jesucristoga Tayta Diosta niran: «Cayman shamushcä gam munashayquita ruranäpämi» nir. Chaynöpami Tayta Diosga unay caj conträtuta mana bälichishanachu. Mushoj conträtutana rurasha.
10. Tayta Dios munashanta rurar Jesucristoga noganchi-raycu wañuran juchanchïcunapita Tayta Dios perdunamänanchïpämi. Uywacunata wata-wata pishtananpa ruquin Payga juc cutillami yawarninta jichasha.
11. Llapanmi Israel cüracunaga waran-waran Tayta Diospaj custumrinta ruraycan uywacunata pishtar rupachishpan. Chay rurashancunawanga manami pï runatapis juchanpita perdunanchu.
12. Jesucristumi ichanga juc cutilla wañusha runacunata juchanpita salbananpaj. Wañushanpita cawarircamur Tayta Diospa ñaupanmannami jamaycusha.
13. Cananga chaycho shuyaraycan contrancunata paypa munayninman Tayta Dios churanancamami.
14. Tayta Jesucristoga cruscho wañushallanwanmi pay munashanno cawaj runacunapa juchancunata perdunasha.
15. Chaycuna rasunpa cashanta willamashpanchïmi Espíritu Santu cayno nin:
16. «Tayta Diosmi nin: Israelcunawanga caynömi conträtuta rurashaj: Laynëcunatami paycunapa shongunman isquirbishaj. Yarpayninmanpis churashaj imaypis mana gongananpaj.»
17. Chayno mastapis nin: «Chayno perdunaycorga mananami yarpäshänachu ima jucha rurashancunatapis.»
18. Chayno llapan juchapita perdunasha caycaptinnaga ¿imapänataj juchacunapa ruquin yapayga ima ofrendatapis goycäshun?