A A A A A
Biblia en un año
Enero 24

Génesis 47:1-31
1. Chaypita José aywaran faraonta willaj. Chayaycur niran: «Papänëmi llapan castancunawan uyshancunata, cabrancunata, wäcancunata gaticurcur, ima-aycantapis apacurcur Canaán partipita shacamusha. Paycunaga Gosenchöna carcaycan.»
2. Josëga pichga wauguincunata acrarcur pusharan faraón rejsinanpaj.
3. Chaycho Josëpa wauguincunata faraón tapuran: «¿Ima aruytataj yachanqui?» nir. Josëpa wauguincuna niran: «Nogacunaga unay awilöcunanöpis uyshacunata cabracunata uywacuyllatami yachä.
4. Nogacunaga shacamushcä cay nasyuncho tiyacunäpämi. Tiyashä Canaán partichöga fiyupami muchuy caycan. Manami guewapis canchu uywäcuna micunanpaj. Chaymi gamta ruwacö tayta Gosencho tiyacunäpaj.»
5. Chaura faraonga Josëta niran: «Papäniquiwan wauguiquicuna ñaupayquicho tiyananpaj shacamusha caycaptenga
6. cay Egipto nasyuncho tiyacunanpaj acray munashayqui partita. Gosencho juc pachata goycuy ari. Chay partimi waquin partipita mas alli cay nasyunchöga. Paycunacho mayganpis uywa ricayta sumaj yachaj cajtaga churay nogapa uywäcunata ricananpaj.»
7. Chaypita Josëga papänin Jacobtapis pusharan faraón rejsinanpaj. Ñaupanman chayaycur Jacobga faraonta saludaran.
8. Faraonga tapuran: «¿Ayca watayojnataj canqui?» nir.
9. Chaura Jacobga niran: «Pachac quimsa chuncan (130) watayojnami caycä tayta. Juc-lächo juc-lächo purir wallcallatami cawashcä; ñacallarmi goyashcä. Ichanga chachäcuna cawashan wataman manami chayärächu.»
10. Jacobga Tayta Diosta faraonpaj mañacurir llojshicamuran.
11. Chaypitana Josëga faraón nishannölla wauguincunatawan papäninta tiyachiran intëru Egipto nasyuncho caycaj partipita mas allinnin partiman. Chayga caran Ramsés partimi.
12. Chaycho tiyaptin Josëga llapan castancunata micuyta goran aycajpis cashanman-tupu.
13. Muchuy fiyupa captinmi micuyga maychöpis manana carannachu. Chaymi Egiptuchöpis Canaanchöpis runacuna yargaywan pasaypana wañunarcaycaran.
14. Chaura Egipto runacunapata Cananeo runacunapata Josëga ushajpäna guellaynincunatapis shuntaran rïguta rantir pägashanta. Nircur llapan guellayta faraonpa palasyunman aparcur churaran.
15. Egipto runacunapa Cananeo runacunapa guellaynin ushacäcuranna. Chaura Egipto runacunaga aywaran Josëta cayno ninanpaj: «Nogacunapa guellaynë manami cannachu. Gamna garamay ari. Guellaynë ushacasha captillanga wañunäta ama cachaycamaychu ari tayta» nir.
16. Chaura José niran: «Guellayniqui ushacasha captenga uywayquicunatana apamuy rïguwan rucanapaj.»
17. Chayno José niptin Egipto runacunaga uywancunatana aparan rïguwan rucananpaj. Aparan cawalluncunata, uyshancunata, cabrancunata, wäcancunata, bürruncunata. Chayno uywancunata apaptin Josëga rïguwan rucaran. Chaynölla juc wata intëru rucaran.
18. Watannin cajcho Josëman llapan aywaycärir yapay niran: «Tayta, musyashayquinöpis llapan guellaynëcuna ushacashanami. Llapan uywäcunapis gamllapanami. Cananga mananami imäpis cannachu micuywan rucanäpaj.
19. Chacräcunatawan quiquëcunatana rantimay micuypaj. Faraonpa rantishan runacunallana cashaj. Payllapäna chacräcunachöpis arushaj. Muruta ichanga gomanqui chacräcunata murunäpaj quiquëcunapis micur cawanäpaj. Yargaypita wañunäta, chacräcunapis purunyänanta ama munaycuychu ari tayta.»
20. Chaymi Josëga Egipto runacunapa chacranta rantiran faraonllapana cananpaj. Egipto runacunaga fiyupa yargaywanmi chacrancunatapis ushajpaj ranticuycuran. Chaynöpami llapan chacracunapis faraonllapana ricacuran.
21. Intëru Egipto nasyuncho caj runacuna ricacuran faraonpa uywaynillanna.
22. Cüracunapa chacrancunallatami Josëga mana rantiranchu. Cüracunataga faraón micuyta goran. Chaynöpami cüracunaga chacrancunata mana ranticuranchu.
23. Chaypita Josëga llapan runacunata niran: «Canan gamcunaga chacrantin caycanqui faraonllapanami. Nogaga gamcunata rantishcä payllapana canayquipämi. Caychömi muru caycan chacracunata murunayquipaj.
24. Murushayqui rïgu poguptenga cada pichga arröbapita juc arröbata faraonman päganquipaj. Puchoj cajtana waquinta churanqui yapay murunayquipaj. Waquinna canga wamrayquicunawan llapan wasiquicho tiyajcunapis micunayquipaj.»
25. Chaura llapan runacuna niran: «Gamga amatar alli runami canqui tayta. Nogacuna yargaypita wañunäpitami salbamashcanqui. Faraonpa uywayninnachari cashaj.»
26. Josëga llapan Egipto runacunata niran murushancuna poguptin cada pichga arröbapita juc arröbata faraonta cutichinanpaj. Chayno pägayga canancamapis caycanrämi. Cüracunami ichanga mana päganchu. Paycunapaga chacrancunapis manami faraonpachu caran.
27. Jacobpita mirajcunaga Egiptuchöna tiyacuran. Gosén partichöna tiyacaycäriran. Chaycho tiyaycällar aypallaman miraran.
28. Egiptuchöga Jacob tiyaran chunca ganchisnin (17) wataraj. Chaura pay caran pachac chuscu chunca ganchisnin (147) watayoj.
29. Wañunanpaj wallcana pishiycaptin wamran Josëta gayachiran. Nircur cayno niran: «Gam rasunpa cuyapämashpayquega maquiquita cay chancäman jatimuy. Nircur Diospa jutincho juray ruwacushäta cumlinayquipaj. Noga wañucuptëga cay Egiptuman ama pampamanquichu ari.
30. Nogaga wañur ñaupa wañoj castäcunawan tincoj aywacunäpänami caycä. Wañucuptëga cay Egipto nasyunpita cuerpöta apacunqui. Nircur pampaycäramanqui ñaupa caj castäcuna pamparaycashan cajman» nir. «Au, papä. Nimashayquinömi rurashaj» niran Josëga.
31. «Canan öra juray» niran papänenga. Chaura Josëga juraran. Jurarcuptin Israelga yapay wegucuycuran.

Génesis 48:1-22
1. Chaypita achca junajtaga Josëta willaran papänin gueshyaycashanta. Chaura Josëga ishcan wamranta Manasestawan Efrainta pushacurcur aywaran.
2. Chayaycuptin Jacobta willaran wamran José chayashanta. Chauraga llapan callpanwan jatarir jamarcuran.
3. Nircur Josëta niran: «Munayniyoj Diosmi Canaán particho yuripämaran Luz siudächo. Chaychömi bindisyunta gomashpan
4. cayno nimaran: ‹Gampitaga aypallamanmi mirachishaj. Gampita mirajcuna achca nasyun cananpämi camacächishaj. Gampita mirajcunatami cay partitapis goycushäpaj. Cay partichöga imaycamapis paycunami tiyangapaj› nir.
5. «Cay Egiptuman manaraj chayamuptë yurej wamrayquicunataga nogami wamrachacuycä. Chaymi Rubenwan Simeón wamräcuna cashannöna Efrainwan Manasesga nogapana canga.
6. Paycunapa shullcan cajnami ichanga gampa wamrayquicuna canga. Paycunaga erensyatapis chasquenga Efrainwan Manasés chasquishallanchönami.
7. Mamayqui Raquelga Canaán partichömi wañupämaran. Wañupämaran Padan-arampita cuticamur Efrata marcaman chayaycaptëmi. Chaura Efratallachömi näni aywajpa ñaupanman pampaycärirä. Chay marcapami cananga jutin Belén.»
8. Josëta chayno niycashancho Israelga ricäriran Josëpa wamrancunata. Chaymi tapuran «¿Pitaj paycunaga?» nir.
9. Chaura José niran: «Wamräcunami. Cay Egiptucho tiyaycaptëmi Tayta Dios tarichimasha.» Chayno niptin papänin niran: «Cayman witichipämay ari paycunata bindisyunta gonäpaj.»
10. Israelga caran pasaypa auquinna. Manana ñawinpis sumäga ricacurannachu. Chaura Josëga papäninpa ñaupanman wamrancunata witichiparan. Ñaupanman witiycuptin ishcan wamracunata macallarcur-macallarcur mucharan.
11. Nircur Josëta niran: «Nogaga manami gamta cawaynëcho ricayta yarparänachu. Chaypis Diosmi munasha wamrayquitapis ricanätaraj.»
12. Israelpa gongurnincuna chaupincho caycajta wamrancunata José witichiran. Nircur quiquenga umpuran urcunpis pampaman töpanancama.
13. Jatarcur ishcan wamrancunata papäninpa ñaupanman witichiparan. Chaura papänin Israelpa ñaupanchöga Efraín caycaran ichoj caj-läduncho, Manasesna derëchu caj-läduncho.
14. Bindisyunta gonanpaj wamracunapa umanman maquinta churaran. Jogarishanchöga maquinta Israel rusachiran. Chaymi derëchu caj maquinta churaran Efrainpa umanman, shullca caycaptinpis. Ichoj caj maquintana Manasespa umanman churaran mayur caycaptinpis.
15. Nircur bindisyunta gor cayno niran: «Chachä Abrahamwan papänë Isaac rispitashan Dios, Nogata yurishäpita-pacha ricamaj Dios,
16. Nogata ima mana allipitapis salbamaj Anjil cay wamracunatapis yanapaycuchun. Paycunacho yarpaycuchun, nogapa jutëta chayno chachä Abrahampa jutintawan papänë Isaacpa jutintapis. Cay wamracunapitaga aypallaman mirachun. Intëru munduchöpis aypallanpa cachun paycuna castaga.»
17. José ricaptenga papänin rurashan mana alli caran. Shullca caycaptin Efrainpa umanman derëchu caj maquinta churaran. Chaymi Josëga papäninpa derëchu caj maquinta charircur Manasespa uman jananman churaran
18. papäninta cayno nishpan: «Ama chaynöga papä. Derëchu caj maquiquitaga mayur cajpa uman jananman churay.»
19. Papänenga pay nishanno rurayta mana munashpan niran: «Nogapis musyaycämi maygan mayur cashantaga. Mayur cajpis mirashpanga cangapaj jatun nasyunmi. Shullcan cajmi cangapaj mas munayniyoj nasyunpaj. Paypita mirajcunaga achca nasyunpämi mirangapaj.»
20. Chay junaj Jacobga ishcan willcancunata bindisyunta goran cayno nir: «Cananpitaga llapan Israelcuna bindisyunta goshpan caynömi nenga: ‹Efrainta Manasesta yanapashannölla Tayta Diosga gamcunatapis yanapaycushunqui› nir.» Chaynömi Israelga Efrainta churaran mayur wamranno cananpaj, Manasestana shullcano cananpaj.
21. Nircur Josëta niran: «Nogaga wañucojnami-aywä. Noga wañucuptëpis Diosga gamcunawanmi caycangapaj. Paymi cutichishunquipaj awiluyquicuna tiyashan partiman.
22. Gamtaga wauguiquicunapita mastami goycushcä. Chaymi Shequemtaga gamta goycö. Chaytaga Amorreo runacunatami guechurä sablëwan, lëchawan pillyashpä.»

Salmos 13:1-6
1. David llaquicur isquirbishan. TAYTA DIOS, ¿imaycamaraj mana yarpämanquichu? ¿Para-simrinachuraj gongaycamanqui? ¿Imaycamaraj nogapita pacaräcunqui?
2. ¿Imaycamaraj almäwan shongöpis llaquicuyllacho canga? ¿Imaycamaraj chiquimajcunapa munaynincho caycäshaj?
3. TAYTA DIOS, ¡yanapaycamay ari! ¡Achicyayniquita ricaycänäpaj yanapaycamay! ¡Wañunätaga ama munaycuychu ñawëcunapis ñipitacäcunantaga!
4. Chayrämi chiquimajcunaga mana nengachu «binsishcämi» nir. Noga mana alliman chayaptëpis manami cushicongachu.
5. Cuyacoj captiquimi gamman yäracamö. Shongöpis fiyupami cushicun salbamashayquipitaga.
6. ¡Alli ricamashanpitami TAYTA DIOSTA alabashaj!

Proverbios 4:18-19
18. Alli runacuna alli goyashanga caycan pacha warämur achicyajnömi.
19. Juchasapacuna mana alli goyashanmi ichanga caycan fiyupa manchacuypaj yanauyaycaj chacayno. Chay runacunaga manami musyanchu imaman tacacushantapis.

Mateo 15:21-39
21. Chaypita Jesús aywacuran Sidón y Tiro marcacuna cajman.
22. Chay particho tiyaycaran Cananea warmi. Chay warmiga Jesusta ricärir sinchipa niran: «¡Ray Davidpita miraj Cristo, cuyapaycallämay! Warmi wamrätami dyablu löcuyaycächin. Fiyupami ñacaycächin.»
23. Chayno yaparir-yaparir niptinpis Jesusga mana cäsuparanchu. Chaymi disïpuluncunaga Jesusta niran: «Tagay warmiga gaparaycarchaj aywaycämun. Upällalla aywacunanpaj niycuy ari.»
24. Chaura Jesús niran: «Tayta Diosga cachamasha ogracasha uyshacunanöpis caycaj Israel runacunallamanmi.»
25. Chayno nejta wiyaycurmi warmiga Jesuspa ñaupanman aywarcur gongurpacuycuran «¡Tayta, yanapaycamay ari!» nir.
26. Niptin Jesusga niran: «Manami allichu canman wamracunapa tantanta guechurcur allgucunata garaycushaga.»
27. Chaura warmipis niran: «Au Tayta. Ichanga allgucunapis micunmi wamracuna shicwapacushantaga.»
28. Chaura Jesús niran: «Au mamïta, gamga rasunpami yäracamanqui. Ruwacamashayquino cachun.» Chay nishan örami warmipa wamranga allchacäcuran.
29. Chaypita aywacurmi Jesusga Galilea gocha cantunpa päsaran. Nircurnami jircaman aywaycur jamacuran.
30. Chaymi pay caycashan cajman aypalla runacuna shuntacämuran. Chayachimuran wegrucunata, gapracunata, mana rimajcunata, mancuyashacunata, waquin gueshyawan gueshyajcunatapis. Jesuspa ñaupanman chayachiptinmi llapanta allchacächiran.
31. Chaycho aypalla runacuna carcaycäga almirashpan fiyupa cushicuran upacuna rimaycajta ricar, wegrucuna sänuna caycajta ricar, gapracuna ricaycajtana ricar, mancucunapis allina puriycajta ricar. Chaymi Israelcuna sirbishan Tayta Diosta cushisha llapan alabaran.
32. Jesusga disïpuluncunata gayarcur niran: «Caycho caycaj runacunata fiyupami cuyapä. Quimsa junajnami noganchïwan iwal cayllacho carcaycan. Micönillata ‹wasiquicunamanna cuticuy› niptëga näninpa aywaycashallanchönami bëtanman.»
33. Chaura disïpuluncunaga niran: «Cay chunyajchöga ¿maychöraj micuyta tarishwan chaychica runa micunanpäga?»
34. Chaura Jesús tapuran: «¿Ayca tantatataj chararcaycanqui?» nir. «Ganchisllatami wallca pescädullantawan» niran.
35. Chaura runacunataga pampaman jamacunanpaj Jesús niran.
36. Jamacuycuptinna ganchis tantata pescäduntinta aptarcur Jesusga Tayta Diosta mañacur agradësicuran. Nircurmi paquircur-paquircur disïpuluncunata raquiparan aypunanpaj. Chaura disïpuluncunanami runacunata aypuran.
37. Runacunaga llapanmi sacsananyaj micuran. Micuyta usharcuptin disïpulucunaga puchojcunata shuntaran ganchis canasta juntataraj.
38. Chay micojcunaga rucu ollgucunallata yupaptin caran chuscu waranganömi (4,000). Warmitawan wamrataga manami yuparanchu.
39. Sacsaj micucurcuptin runacunata «Cananga aywacuyna» nir despacharan. Nircur Jesusga can'waman wicharcur Magadán partiman aywacuran.