A A A A A
Error:
BookNum: 19 Chapter: 12 VerseStart: 8 VerseShouldHave: 7
Biblia en un año
Enero 23

Génesis 45:1-28
1. Sirbej runacunapa ñaupancho wagayta Josëga mana munaranchu. Chaymi sinchipa niran: «¡Caypita llapayqui llojshiy!» nir. Chayno niptin Josëta sirbej runacunaga jucnayllapis chaycho manana carannachu.
2. Josëga sinchi gaparaypa wagaran. Chaytaga llapan Egipto runacunapis wiyaran. Chay willapataga faraonpa palasyunchöpis mayaran.
3. Wauguin cashanta willarmi José niran: «Nogaga Josëmi cä. ¿Papäninchi cawaycanrächu?» Josëpa ñaupancho caycashanta musyaycur wauguincunaga imata niytapis mana camäpacuranchu.
4. Chaymi José niran: «Cay ñaupäman witimuy-llapa» nir. Wauguincuna witircuptin niran: «Nogaga Egiptuman ranticaycamashayqui wauguiqui Josëmi caycä.
5. Canan gamcunaga ama llaquicuychu, ama jitapänacuychu nogata ranticamashayquipita. Rasunpaga Diosmi gamcunapa ñaupayquita cachamasha runacunata cawachinäpaj.
6. Muchuy gallarishanga ishcay watanami. Pichga watarämi chaynölla muchuy canga. Chay watacunaga murupacurpis manami ima micuytapis shuntashunpächu.
7. Nogataga Diosmi gamcunapa ñaupayquita cachamasha yargaypita mana wañunayquipaj. Chaynöpami gamcunapita mirajcunapis cangaraj. ¿Piraj yarpayllapis yarpanman caran Tayta Dios chayno camacaycächishantaga?
8. Caymanga manami gamcunachu cachamashcanqui. Diosmi nogataga cachamasha mandaj faraonta yanapänäpaj, faraonwan iwal Egipto runacunata mandanäpaj.
9. Canan öra ayway papäninchi cajman. Payta cayno willanqui ‹Wamrayqui José caynömi nin: «Diosmi churamasha Egipto runacunata mandanäpaj. Juclla shacamuy.
10. Cayman shacamorga llapan castayquicunawan tiyanquipaj Gosén partichömi. Chaycho tiyashpayquega sercächömi tiyanquipaj. Chay partiga uywayquicunapäpis aypanmi. Llapan ima-aycayquicunatapis chayman apacamuy.
11. Chaymanga micuytapis llapayquipaj aypajpämi goshayqui. Muchuyga canga cananpita pichga watacamarämi» nir.›
12. Noga chayno niycashätaga wauguë Benjaminwan gamcunami wiyaycanqui.
13. Cay Egiptucho imano mandashätapis, imano ricashayquitapis papänëta willanqui. ¡Apurä ayway papäninchïta cayman pushamunayquipaj!»
14. Josëwan Benjamín ishcan macallanacarcärir wagaran.
15. Josëga wagashpan llapan wauguincunata mucharan. Chaypitanaga wauguincuna mana manchacuypana Josëwan parlaran.
16. Josëpa wauguincuna chayashan willapaga chayaran faraonpa palasyunyaj. Chaymi faraonga llapan mandäshejcunawan cushicuran.
17. Josëta faraón niran: «Wauguiquicunata niy uywancunata cargacarcärir Canaanman cutinanpaj.
18. Nircur papäniquita llapan castancunatawan cayman pushamuchun. Nogami goycushäpaj Egipto nasyuncho caycajtaga mas allinnin partita. Micuytapis micongapaj cay nasyuncho wayoj cajtaga alli cajllatami.
19. Paycunata niy cay Egipto nasyunpita carrëtacunata apananpaj. Nircur chaywan cargacurcur apamuchun wamrancunatawan warmincunata. Chayno papäniquitapis pushamuchun.
20. Imantapis cachaycamunanpaj cajpäga ama llaquicuchunchu. Egipto nasyuncho mas allinnin cäga cangapaj paycunapämi.»
21. Israelpa wamrancunaga faraón nishanno ruraran. Josëga faraón nishanno carrëtacunata apachiran. Micuytapis apachiran nänicho micunanpaj.
22. Nircur wauguincunata mushoj röpacunata goran. Benjamintami ichanga goran pichga rucaj röpata, quimsa pachac guellaytapis.
23. Papäninmannami apachiran chunca bürrucunawan Egiptucho mas alli cajcunata. Chunca china bürruwanna apachiran rïguta, tantatapis, micuycunatapis papänin shamushpan micunanpaj.
24. Wauguincunata despachashpan Josëga cayno niran: «Cuydä nänipa rimanacur aywargunquiman.»
25. Egiptupita aywar chayaran Canaanman. Chaycho papänin Jacob tiyaycaran.
26. Jacobta willaran José cawaycashanta, chayno pay Egipto nasyunpa mandajnin caycashantapis. Chaura Jacobga imata rurayta ni imata niytapis mana musyaranchu. Willaycashantapis mana riguiranchu.
27. Chaura José nishan cajtaga llapanta willaran. José apachishan carrëtacunata ricärishpan ichanga fiyupa cushicuran.
28. Chaymi niran: «¡Cananga musyämi wamrä José cawaycashanta! ¡Manaräpis wañucur aywar ricaycamushaj!»

Génesis 46:1-34
1. Israelga ima-aycantapis apacurcur aywacuran. Beersebaman chayaycurnami papänin Isaac rispitashan Diospaj uywata pishtarcur rupachir gararan.
2. Chaura chay chacay Tayta Diosga Israelta ribilaran. Jutinpa gayar «Jacob, Jacob» niran. Chaura pay niran: «¿Imallaraj?»
3. Chaura Dios niran: «Nogaga papäniquipa Diosninmi caycä. Egiptuman aywaytaga ama manchacuychu. Chaychömi yanapäshaj wamrayquicuna juc nasyunpaj aypajpaj mirananpaj.
4. Egiptuman aywaptiqui yan'gashayquimi. Chaypitapis nogami jorgamushäpaj wamrayquipita mirajcunata. Gam wañucuptiquega wamrayqui José ñaupayquichömi caycangapaj.»
5. Jacobga Beersebapita aywacuran. Wamrancunanami papänin Jacobta, wamrancunata, warmincunata wichächiran faraón apachimushan carrëtacunaman.
6. Jacobga llapan ima-aycantapis Egiptuman apacurcur aywacuran. Wäcancunata, uyshancunata, Canaancho tiyar charashan cajtaga ushajpaj gaticurcur aywacuran.
7. Llapan wamrancuna warmipis ollgupis, warmi ollgu willcancunapis paywan aywacuran.
8. Egiptuman aywacoj Israel castacuna caynömi caran: Rubenmi caran Jacobpa guechpa wamran.
9. Rubenpa wamrancunanami caran: Hanoc, Falú, Hezrón, Carmi.
10. Simeonpa wamrancuna caran: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, Saúl. Saulga caran Cananea warmicho caj wamrannami.
11. Levïpa wamrancuna caran: Gersón, Coat, Merari.
12. Judäpa wamrancuna caran: Er, Onán, Sela, Fares, Zara. Erwan Onanga wañuran Canaanllachöna. Farespa wamrancuna caran Hezronwan Hamul.
13. Isacarpa wamrancuna caran: Tola, Fúa, Job, Simrón.
14. Zabulonpa wamrancuna caran: Sered, Elón, Jahleel.
15. Chaycunami caran Jacobpa warmin Leacho caj wamrancuna willcancuna, chayno warmi wamran Dinapis. Chaycunaga caran Padan-aramcho tiyaycaptin yurejcunalla. Warmi ollgu llapanga caran quimsa chunca quimsan (33) runacuna.
16. Gadpa wamrancuna caran: Zifión, Hagui, Ezbón, Suni, Eri, Arodi, Areli.
17. Aserpa wamrancuna caran: Imna, Isúa, Isúi, Bería. Paycunapa pañinpis caran «Sera» jutiyoj. Beriapa wamrancunaga caran Heberwan Malquiel.
18. Chaycunami caran Jacobpa uywaycaj warmin Zilpacho caj wamrancuna willcancuna. Zilpaga caran Labán wamran Leata uywayninpaj goycushan warmimi. Paypa wamrancunapita mirajcuna llapanga caran chunca sojtan (16) runacunami.
19. Jacobpa wamrancuna warmin Raquelcho caj caran Josëwan Benjamín.
20. Josëpa wamrancuna warmin Asenatcho caran Manaseswan Efraín. Paycunaga Egiptucho yuriran. Asenatga caran On siudächo tiyaj cüra Potiferapa wamran.
21. Benjaminpa wamrancuna caran Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, Ard.
22. Chaycunami caran Jacobpa jucaj warmin Raquelpa wamrancuna willcancuna. Chaura llapanga caran chunca chuscu (14) runacunanami.
23. Danpa wamran caran: Husim.
24. Neftalïpa wamrancuna caran: Jahzeel, Guni, Jezer, Silem.
25. Chaycunami caran Jacobpa uywaycaj warmin Bilhacho caj wamrancuna willcancuna. Bilhaga caran Labán wamran Raquelta uywayninpaj goycushan warmimi. Paypita mirajcuna llapanga caran ganchis.
26. Egipto nasyunman Jacobwan chayaj runacuna chay castapa yawarllan llapanga caran sojta chunca sojtan (66) runacuna. Chayga caran wamranpa warmincunata mana yupayllapa.
27. Egiptucho yurej Josëpa wamrancuna caran ishcay. Chaura Egipto nasyunman Israel castacuna chayäga caran ganchis chuncana (70).
28. Jacobga José cajman ñaupa-puntata cacharan wamran Judäta. Chaura Judäga Gosenman tincoj aywananpaj willaj aywaran. Chaypitanaga Gosenman Jacob chayaran.
29. Chayashanta musyaycur Josëga carrëtancunata camarachiran papäninwan tincoj aywananpaj. Papänin cajman chayaycur macallacurcur may öra wagaran.
30. Wamran Josëta Israelga niran: «Gamwan cawaycajwanmi tincuycunchi. Cananga allinami wañucuptëpis.»
31. Chaypita Josëga wauguincunatawan llapan castancunata niran: «Faraonta willajmi cutë. Paytaga nishaj ‹Canaán particho tiyaycashanpitami papänë llapan castäcunawan cayman shacamusha.
32. Paycunaga llapanpis uywacuna michiyllatami yachan. Chaymi llapan ima-aycantapis apacurcur; uywancunata gaticurcur shacamusha› nir.
33. Chay mandaj gamcunata gayaycachir ‹¿Imachötaj arunqui?› nir
34. tapushuptiqui gamcunapis ninqui ‹Nogacunaga wamra cashäpita-pachapis unay caj awilöcunano uywa ricayllatami yachä› nir. Chaura gamcunataga Gosén particho shuyni chay castalla tiyacunayquipämi nishunquipaj. Egipto runacunaga melanäcunmi uyshayoj runacunawan iwal tiyayta.»

Salmos 12:1-8
1. Instrumentuta racupa tucar cantananpaj David isquirbishan alabansa. TAYTA DIOS salbaycäramay ari. Gamman rasunpa yäracamojcunaga manami cannachu. Manami cannachu rasun cajta rimajcunapis.
2. Jucnin-jucninpis llullapänacun. Janan shongullami parlan.
3. Janan shongulla parlajcunataga TAYTA DIOSMI ushajpaj illgächenga.
4. Illgächenga «Rimaypaga pï-maytapis riguirachinchïmi» nejcunata, «Shiminchïmi imapitapis jorgamanchi» nejcunata, «¿Piräshi noganchïtaga upällachimashwan?» nejcunata.
5. TAYTA DIOSGA caynömi nin: «Pobricunata, wacchacunata, ñacachishpan munashanta ruraycächin. Chaypitami cananga salbashaj yanapänäpaj shuyaycämajcunataga.»
6. TAYTA DIOSGA aunishancunata cumlinmi. ¡TAYTA DIOS aunishancunaga caycan ganchis cuti chulluchiptin ganra ushajpaj llojshishan gorinömi!
7. Intëruchömi fiyu runacuna caycan. Paycunaga mana alli rurashantapis «allimi» nircaycan. Chaymi TAYTA DIOS, nogacunata ricamanquipaj. Fiyu runacunapitapis chapämanquipaj.
8. Mana allita ruraj runacunamanga ama tallupaychu. Mana allita rurashancunataga ama yachacunquichu.

Proverbios 4:14-17
14. Paycuna goturashanmanga ama yaycapanquichu. Yaycunayquipa ruquenga tumarcur juc-läpa päsacunqui.
15. Mana allita rurananpaj yarpashanta manaraj rurashancamaga manami jamaytapis tarinchu. Pitapis manaraj mana alliman chayachishancamaga paycunapäga manami puñuypis puñuychu.
16. Paycunaga mishquilla micuycaj-nirajmi mana allita ruran. Mishquilla upuycaj-nirajmi wañuchicun.
17. Fariseucunawan lay nishanta yachachejcunaga Jerusalenpita chayarcur Jesusta tapuran:

Mateo 15:1-20
1. «¿Imanirtaj disïpuluyquicunaga manaraj micur maquincunata mana mayllacunchu? Paycunaga unay awilunchïcuna imanöpis mayllacunapaj nishan custumrita manami cumlinchu.»
2. Niptin paycunatapis Jesús tapuran: «Gamcunaga ¿imanirtaj Tayta Dios nishancunata cumlinayquipa ruquin custumriquicunallata mas cumlinqui?
3. Tayta Diosga niran: « ‹Mamayquita taytayquita alli ricanqui. Pipis mamanta u taytanta ashllej cäga wañuchishami canga.›
4. «Chayno Tayta Dios nisha captinpis gamcunami ichanga yachaycächinqui: ‹Pipis mamayqui taytayquita mana yanapänayquipaj cayno ninqui: «Cananga imatapis charaycä Tayta Diospaj goycunalläpämi. Yanapänäpäga manami aypannachu» nishpayqui.›
5. Chayno yachacherga mamanta taytanta mananami yanapächinquinachu. Unay custumriquicunallata rurarmi Tayta Diospa mandamintuncunataga manami bälichinquinachu.
6. ¡Janan shongu runacuna! Rasuntachari Tayta Diosga profëtan Isaiaswan cayno willacachiran:
7. « ‹Cay runacunaga shimillanwanmi sirbiman. Shongunchöga juctami yarparcaycan.
8. Paycunaga runa yachachishannöllami aduraycäman. Chaymi aduramashantaga mana chasquëchu.› »
9. Chayno nircorga llapan runacunata gayarcur Jesús niran: «¡Cay nishäcunata wiyar sumaj tantiyacuy-llapa!
10. Manami imatapis micushanpitachu pipis juchayoj ricacun. Chaypa ruquenga mana allita shonguncho yarpashanta rimarmi juchayoj ricacun.»
11. Chaymi disïpuluncunaga ñaupanman witiycur Jesusta niran: «¿Musyanquichu nishayquita wiyar fariseucuna fiyupa rabyashanta?»
12. Chaura Jesús niran: «Chay fariseucunaga caycan Syëlucho caycaj papänë mana lantashan lantanömi. Chaymi quiquin mana lantashan cajtaga llapanta achurenga.
13. ¡Fariseucunataga ama cäsupaychu! Paycunaga caycan juc gapra gapra-masinta pushaycajnömi. Chaymi pipis gapra-masinwan pushanacorga uchcuman ishcan yaganga».
14. Chaura Pedro niran: «Micuypita tincuchiypa willapashayquita tantiyaycachimay tayta» nir.
15. Niptin Jesús niran: «¿Gamcunapis manachu tantiyanquiraj?
16. Imata micushanchïpis ¿manachu pachallanchïman yaycun? Nircorga päsacunmi.
17. Rimashanchïcunami ichanga shongunchïcho yarpashanchïpita yargamun. Mana allita yarpashan cajmi runacunataga juchayojyächin.
18. Runacunaga shonguncho mana allicunata yarparmi runa-masinta wañuchin; majayoj caycarpis jucwan cacun; japalla caycarpis jucwan-jucwan puricun; suwacun; llullacun; jucpa washanta riman.
19. Chayno rurarmi runacunaga juchayojyan. Maquinchïta mayllacönilla micuptinchïmi ichanga mana juchayojyächimanchïchu.»