A A A A A
Biblia en un año
Abril 22

Jueces 9:1-57
1. Jerobaalpa wamran Abimelecga aywaran Shequemman mamanpita caj famillyancunawan parlaj. Paycunata niran:
2. «Gamcunaga musyarcaycanquimi famillyayqui cashäta. Chaymi ruwacö. Shequemcho mandajcunata shacyächiy ‹Jerobaalpa ganchis chunca (70) wamrancuna llapanga ama mandachunchu. Jucnaylla mandachonga› nir.»
3. Chayno Abimelec niptin lijïtimu famillyan captin yanapänanpaj auniran. Chaymi Shequem runacunata shacyächiran Abimelec nishanno cananpaj.
4. Aunirmi Baal-beritpa templuncho guellay caycajtapis ganchis chuncata (70) goycuran Abimelecta. Chay guellaywanna runa wañuchej guellacunata ashiran yanapänanpaj. Paycunawanna aywaran
5. papänin Jerobaal tiyashan Ofra siudäman. Chaychöna juc rumi janallanman apaycur-apaycur ganchis chunca (70) wauguincunata wañuycachiran. Pacacuyninpa gueshpiycuran shullca caj Jotam japallan.
6. Chaypitaga Shequem runacunawan Bet-milo runacuna shuntacaran rispitädu rumi «encina» yörayoj Shequemcho caycashanman. Chaychöna Abimelectaga mandaj raynin cananpaj churaran.
7. Chayta mayaycur Jotamga aywaran Gerizim puntaman. Chaypita callpaycur gayararan llapan shuntacasha caycajcuna wiyananpaj: «Shequem runacuna, canan nimushäta sumaj wiyay. ¡Chauraga capaschari gamcunatapis Tayta Dios wiyashunquiman!
8. «Juc cutichöshi llapan yöracunapis rayniyoj cayta munaran. Chaymi olivo yörata ruwaran ‹raynë cay› nir.
9. «Chayshi olivo yöraga niran: ‹Nogaga manami. Yöracunapa raynin canäpäga manami asëtitapis wayömannachu. Chay asëtiga amatar allimi Tayta Diostapis, runacunatapis rispitanapaj.›
10. «Mana munaptinshi yöracunaga ruwaran ïgus yöratana ‹raynë cay› nir.
11. «Chayshi ïgus yöraga niran: ‹Nogaga manami. Yöracunapa raynin canäpäga manami mishquej frütatapis wayömannachu.›
12. «Mana munaptinshi yöracunaga ruwaran übas yöratana ‹raynë cay› nir.
13. «Chayshi übas yöraga niran: ‹Nogaga manami. Yöracunapa raynin canäpäga mananami wayömannachu bïnupaj übastapis. Bïnuga runacunata cushicachinmi, Diospäpis allimi.›
14. «Llapan mana munaptinshi yöracunaga ruwaran shiratana ‹raynë cay› nir.
15. «Chayshi shiraga niran: ‹Rasunpa rayniqui canäta munarga rurëcho tiyay. Rayniqui canäta mana munaptiquega llanulla caycaptëpis nogapita nina ratarirmi Libanucho jatusaj sedrucunatapis rupacurconga.›
16. «Cananga mä nimay: ¿Allitachu rurashcanqui Abimelecta rayniquipaj churar? ¿Papänë Jerobaal gamcunata cuyapäshushayquinöchu cuyapashcanqui paypa famillyancunata?
17. Papänëga wañuyta cawaytapis partirmi pillyaran Madián runacunapa munayninpita salbashunayquipaj.
18. Gamcuna ichanga papänëpa famillyanta chiquicarcärishcanqui. Juc rumi janallancho wañuchishcanqui ganchis chunca (70) ollgu wamrancunata. Nircärir gamcunaga rayniqui cananpaj churashcanqui Jerobaalpa wachachipacuy wamran Abimelecta famillyayqui captillan.
19. Jerobaalta rispitar, famillyancunatapis alli ricasha captiquega allimi canquipaj Abimelecwan. Paypis gamcunawan allimi canga.
20. Chayno mana captenga Abimelecpita nina ratarir rupacurcuchun Shequemcho, Bet-milucho tiyajcunata. Shequempita, Bet-milupita nina ratarirna rupar ushacurcuchun Abimelectapis.»
21. Chayno nircur Jotamga gueshpir aywacuran Beer marcaman. Chaychöna tiyacuran wauguin Abimelecta manchacushpan.
22. Abimelecga Israelcunapa mandajnin caran quimsa wata.
23. Chayno caycaptinmi Tayta Dios camacächiran Abimelecwan Shequemcuna chiquinacunanpaj.
24. Chaynöga camacächiran Jerobaalpa ganchis chunca (70) ollgu wamrancunata Abimelec wañuchishanpita wañunanpaj, Shequemcunapis yanapashanpita wañunanpämi.
25. Shequemcunaga jircacunacho pacarächej suwacunata. Chay runacunataga churaran näninpa purejcunata asaltananpaj. Chayno ruraycashantami Abimelec mayaran.
26. Juc diyacho Ebedpa wamran Gaal wauguincunawan chayaran Shequemman. Chaycho tiyajcunawanga alli amïguta ruracarcäriran.
27. Nircorga llapan aywaran chacraman. Übasta shuntaycärir bïnuta ruraran. Nircur fistata ruraran «diosnë» nishancunapa templuncho. Cushicur micur upuran. Abimelecpa washanta rimaran.
28. Gaalga niran: «¿Pitäshi Abimelecga? Payga Jerobaalpa wamrallanchaj. Zebul-llami yanapajninpis. Noganchi Shequemcunaga ¿imataj canchi paypa uywayninno munaynincho caycänapäga? Noganchëga Shequem marcata jatarachej Hamorpa munaynincho cashun; ama Abimelecpaga.
29. ¡Noga gamcunapa mandajniqui cashpäga maynami illgarachëman Abimelecta!» Chayno nir mastapis niran: «¡Manacaj Abimelec suldäruyquicunata shuntarcur mä shamuy pillyananchïpaj!»
30. Gaal chayno rimar purishanta mayaycur Shequempa gobernadornin Zebulga fiyupa rabyaran.
31. Chaymi Aruma siudächo Abimelec caycaptin cachawan willachiran: «Ebedpa wamran Gaalmi wauguincunawan chayamusha cay Shequemman. Nircurmi runacunata yachaycächin gampa contrayqui ricacunanpaj.
32. Canan gamga chacaypa suldäruyquicunawan shamur jircaman pacacaycäriy.
33. Inti ratarcamushan öra siudäman yaycamunqui maganayquipaj. Gaal yanapajnincunawan gamcunata ichipäshunayquipaj llojshimuptin munashayquita ruranqui» nir.
34. Chaura Abimelecga chay chacay llapan suldäruncunawan aywaran Shequemman. Chuscu röpaman ruracarcur pacacaycäriran siudäpa läduncunaman.
35. Siudäman yaycuna sawan puncuman Gaal yargaramuptin Abimelecga suldäruncunawan pacarpaycashanpita llojshipäcamuran.
36. Chayta ricar Gaalga Zebulta niran: «¡Ricay, suldärucuna jircacunapita uraycämun!» Zebulna niran: «Manami. Gagacunapa llantuyninchaj gamtaga niräpushunqui runa-niraj.»
37. Niptinpis Gaalga niran: «Pachapa Pupun caj jircapitapis urarcaycämun suldärucuna. Juc röpana aywaycämun Musyacojcunapa Encina Yöranman näni aywajpa.»
38. Chaura Zebulga niran: «Cananpis mä ollgucachay ari, baduläqui. Gamga nirayqui ‹¿imataj canchi Abimelecpa uywayninno caycänapäga?› Masqui ricay manacajman churashayqui suldärucunata. ¡Canan mä ayway pillyaj!»
39. Chaura Shequem runacunawan Gaal aywaran Abimelecwan pillyananpaj.
40. Abimelec binsiptin Gaalga gueshpir aywacuran. Siudä puncuchöpis aypalla runa wañuran.
41. Abimelecga cuticuran Aruma siudäman. Zebulnami Shequempita garguran Gaaltaga wauguincunatawan.
42. Warannin junaj Shequemcho tiyaj runacuna chacraman aywaran. Chayta mayaycur Abimelecga
43. suldäruncunata quimsa röpaman raquircur jircaman pacacaycäriran. Runacuna siudäpita llojshiptin pacarpaycashanpita magananpaj llojshiran.
44. Pillyashpan Abimelecga pusharashan caj röpawan siudäpa puncunman llalliran. Ishcay caj röpa suldärucunana chacracho caycajcunata wañuchiran.
45. Chay junaj Abimelecga siudächo caycaj runacunata wañuycachir siudäta ushajpaj juchurgärachiran. Nircur cachita mashtaran mana pipis tiyananpäna.
46. Migdal-shequemcho tiyajcuna mayaran Abimelec imano rurashantapis. Chaymi pacacoj aywacuran El-berit curalasha caycaj templuman.
47. Llapan chaycho shuntacasha pacaraycashanta mayaycur
48. Abimelecga suldäruncunata pushacurcur aywaran Salmón jircaman. Nircur guerupa rämanta muturiycur matancacuran. Waquin runacunatapis niran: «¡Llapayqui nogano matancamuy!» nir.
49. Llapan rämata muturir-muturir matancacarcärir Abimelecpa guepanpa aywaran curalasha caycajcho templu caycajcama. Apashan rämacunata gotuycur sindipaycäriran. Chaycho wañuycachiran aypalla Migdal-shequem runacunata. Wañojcuna warmi ollgoga caran warangano (1,000).
50. Chaypita Abimelecga aywaran Tebes siudämanna. Chayar yaycur llapanta chariran.
51. Chay siudä pullan chaupichömi caran jatun törri. Chaymanmi warmi ollgupis pacacuran. Ruripita puncuta sumaj rancarcärerga törri jananman wicharan.
52. Abimelecga yaycushpan chayaran törri chaquincama. Törri puncucho ninata sindipaycunanpäna caycaran.
53. Niycaptin agacuna rumita janajpita juc warmi cachapaycamuran. Abimelecta umacho goycuran paquejpaj.
54. Chaura Abimelecga armanta apapaj yanapajninta jinan öra gayarcur niran: «Tucsiramay. Manami munächu nogapaj ‹warmilla wañuchisha› ninanta.» Niptin yanapajnenga sablinwan tucsiriran. Abimelecga chaynömi wañuran.
55. Abimelec wañushanta Israelcuna mayaycur wasinman-cama cuticuran.
56. Chaynöpami Abimelecga wañuran papäninta chiquishpan ganchis chunca (70) wauguincunata wañuchishanpita.
57. Shequem runacuna mana allita rurashanpitapis Tayta Diosga camacächiran paycuna wañunanpaj. Jerobaalpa wamran Jotam maldisyunta goshanga chaynömi cumlicaran.

Jueces 10:1-18
1. Abimelec wañushanpita guepatanaga Isacar trïbupita Tola jutiyojna pillyaran Israelcunata salbananpaj. Payga caran Dodupa willcan, Fuapa wamran. Tolaga tiyaran Efraín parti altu chacracuna caycashan Samircho.
2. Payga Israelcunapa mandaj jueznin caran ishcay chunca quimsa (23) watami. Tola wañuptin pampaycäriran Samir marcaman.
3. Chaypitaga Galaad runa Jair jutiyojna yurimuran. Payga Israelcunapa mandaj jueznin caran ishcay chunca ishcay (22) wata.
4. Jairpaga ollgu wamrancuna caran quimsa chunca (30). Chay wamrancunaga llapanpis purej bürrun muntashalla. Siudänincunapis caran Galaad particho. Chay quimsa chunca (30) siudäcunatami canancamapis «Jairpa siudänincuna» nin.
5. Jair wañuptin pampaycäriran Camón siudäman.
6. Chaypita Israelcunaga yapay TAYTA DIOSTA gongaycuranna. Aduraran achca ïdulucunata Baal dios-nirajta, Astoret diosa-nirajta. Aduraran Siria, Sidón, Moab, Amón, Filistea runacuna «diosnë» nishancunata. TAYTA DIOSTA gongaycärir manana sirbirannachu.
7. Chaymi TAYTA DIOSGA fiyupa rabyacurcuran. Cachaycuran Filistea runacunapa, Amón runacunapa munayninmanna.
8. Filistea runacunawan Amón runacunaga chunca pusaj (18) wata fiyupa ñacachiran Galaadcho tiyaj Israelcunata, Jordán mayu jucaj-lä chimpan Amorreo runacuna tiyashan cajcho tiyajcunataga.
9. Amón runacunaga Jordán mayutapis chimparanna, Judá, Benjamín, Efraín runacunata magaj. Chaura llapan Israel castacunaga fiyupa mancharir llaquicuran.
10. Chayrämi Israelcunaga TAYTA DIOSTA mañacuran yanapänanpaj. Chaymi niran: «Tayta Dios, gamta gongaycärir juchatami rurashcä. Manacajcunatami rispitar adurashcä.»
11. Chayno mañacuptin TAYTA DIOSGA niran: «Gamcunataga chaynöllami unaypita-pachapis ñacachishurayqui Egipto, Amorreo, Amón, Filistea,
12. Sidón, Amalec runacunapis Madián runacunapis. Paycuna ñacachishuptiqui ruwacur mañacamaptiqui llapanpa munayninpitapis salbashcämi.
13. Chaypis gamcunaga gongaycamashcanqui manacaj dioscunata adurashpayqui. Chaypitami cananga mana salbänachu.
14. ¡Chaycunaman ayway yanapäshunayquipaj! ¡Chaycuna salbashunqui ari!»
15. Chayno TAYTA DIOS niptin Israelcunaga niran: «Nogacunaga fiyupa juchatami rurashcä. Cananga munashayquita ruramay ari Tayta. Imata ruramänayqui captinpis cananllaga salbaycamay ari.»
16. Chayno nirmi Israelcunaga juc-lä nasyun runacunapa manacaj diosnincunata aduraycashanta illgächiran TAYTA DIOSTANA yapay adurananpaj. TAYTA DIOSPIS manana munarannachu Israelcuna chaynölla ñacarcaycänantaga.
17. Amón runacuna shuntacarcur pillyananpaj aywar pachacuran Galaadcho. Israelcunapis shuntacarcur pillyananpaj aywar pachacuran Mizpacho.
18. Galaadcho tiyaj Israelcunawan mandaj jueznincunaga parlacuran «Pipis Amón runacunata maganapaj pushamajninchïtami churashun noganchi Galaadcunapa mandajninchi cananpaj» nir.

Salmos 50:1-6
1. Asaf isquirbishan alabansa. Munayniyoj TAYTA DIOSNINCHÏMI gayachisha cay pachacho tiyajcunataga juc cantupita juc cantucama.
2. Cuyayllapaj Sión siudäpita-pachami Tayta Diosga achicyaypa achicyaycan intëruman.
3. Tayta Diosninchëga manami mana musyacayllachu shamonga. Paypa ñaupantaga shamonga ima-aycatapis rupar ushacurcoj ninami. Paypa intërun tumarejpana shamun fiyu wayra.
4. Chayaycamurmi syëluta y cay pachata gayanga. Chayno gayanga acrashan runacunata jusgaptin testïgu cananpämi.
5. Chaymi syëluta y cay pachata nin: «Mana cachaypa wiyacamajcunataga shuntamuy. Uywancunata sacrifisyupaj pishtashpan nogawan conträtuta rurajcunatapis shuntamuy.»
6. Syëlucho cajcunami nin Diosga pï-maypäpis alli cashanta, alli arriglaj juez cashanta. Selah

Proverbios 14:25-27
25. Rasun cajta rimaj testïgoga runa-masin wañunanpaj caycaptinpis salbanmi. Alman ranticojcunami ichanga llullacuyllapa riman.
26. TAYTA DIOSTA manchacöga Paymanmi yäracun. Chaymi paytapis wamrancunatapis TAYTA DIOSGA yanapan.
27. TAYTA DIOSTA rispitar manchacöga alli cawaytami tarin. Chayno rispitäga wañuypitapis gueshpishanami.

Lucas 16:1-31
1. Mastapis tincuchiypa willapar disïpuluncunata Jesús niran: «Juc rïcu runashi casha. Payshi juc uywayninta churaran capuralnin car ima-aycantapis ricananpaj. Chaypitashi chay patrunninta runacuna willaran ima-aycantapis manacajcunacho capuralnin ushaycashanta.
2. Chayta musyaycurna patrunnenga gayachiran. Nircur niran: ‹Runacunaga gampaj willamasha ima-aycätapis manacajcunacho ushaycashayquitami. Cananpitaga mananami capuralnë canquipänachu. Chaymi cananga willamay ima-imata rurashayquicunatapis› nir.
3. «Chayno niptin chay capuralga yarpachacur shongullancho niran: ‹¿Imanöraj cashaj canan patrunnë gargamaptenga? Chacracho arunäpaj callpä mana canchu. Limusnata mañacuytapis pengacömi.
4. Ichanga canan musyänami imata ruraytapis. Yarpashäta ruraptëga aruy mana captinpis runa-masëcuna allimi ricamanga› nir.
5. Chayno sumaj yarpachacurirshi patrunninpa jagan caj runacunata juc juclla gayaycachir rimir cajta tapuran: ‹Gam ¿aycataj patrunnëpa jagan caycanqui?› nir.
6. «Chayno tapuptin niran: ‹Paypa jagan caycä ishcay pachac (200) läta asëtimi› nir. Chayno niptin chay capural niran: ‹Canan cay papilman firmapämay pachac (100) läta asëtillapitana päganayquipaj› nir.
7. «Chaypita jucnin cajtana tapuran: ‹Gamga ¿aycataj jagan caycanqui?› nir. Chaura chay runa niran: ‹Paypa jagan caycä ishcay waranga (2,000) arröba rïgumi› nir. Chayno niptin chay capural niran: ‹Canan cay papilta rurapämay waranga pichga pachacnin (1,500) arröba rïgullapitana päganayquipaj.›
8. «Chayno capural rurashanta musyaycur patronga alabar niran: ‹Chay runaga mana allita rurarpis sumaj yarpaysapami quiquin allicho cananpäga› nir. «Tayta Diosman mana yäracojcunaga yachanmi quiquin alli cawananpaj runa-masinwan amistä rurayta. Tayta Diosman yäracojcunapitaga masmi quiquinpaj imatapis ashiyta yachan.
9. Gamcunaga cay pachacho llapan tarishayqui guellayta ushay amïgucunata ashir yanapashpayqui. Chaynöpami syëluman aywaptiqui Tayta Diosga mana ushacaj alli cawayta tarichishunquipaj.
10. «Wallcallata charashayquiwan runa-masiquita yanaparga achcata chararpis yanapanquipämi. Mana yanapäcoj carga achcata chararpis manami yanapanquipächu.
11. Cay pachacho ushacajlla cajtapis mana sumaj cuydaycaptiquega ¿Tayta Dios yäracushunquimanchuraj syëlucho fiyupa alli cajta?
12. Jucpa imantapis maquiquicho caycajta ushacurcuptiquega ¿Tayta Dios yäracushunquimanchuraj töcashunayquipaj cajta goycushunayquipaj?
13. Manami pipis ishcay patrunta sirbinmanchu. Ishcay patrunniyoj carga jucaj nishanta wiyacur jucajtaga manami cäsupanganachu. Chaynömi rïcu cayllapaj yarpachacojpis Tayta Diosta mana sirbinchu. Tayta Diosta sirbej cäga manami rïcuyaypaj yarpachacunmanchu.»
14. Chayno yachachishancunata wiyar fariseucunaga rïcuyayllapaj yarpashpanmi Jesusta asiparan.
15. Chaymi Jesús niran: «Gamcunaga runacunapa ñaupancho alli-tucurcaycanquimi. Ichanga Tayta Dios musyaycanmi gamcuna imano cashayquitapis. Runacuna fiyupa rispitashuptiquipis Tayta Diospäga mana allimi carcaycanqui.
16. «Moisés isquirbishan y profëtacuna yachachishanpis caycan Bautisaj Juan willacuyta gallaycushancamallanami. Chaypitanaga willacuycan Tayta Diospa maquincho goyänanpänami. Tayta Diospa maquincho goyänanpäga llapanmi imanöpapis yaycuyta munarcaycan.
17. Ichanga imano captinpis Tayta Diospa laynin llapanmi cumlicanga cay pachawan janaj pacha ushacaptinpis.
18. «Pipis warminpita raquicaycur juc warmiwan tiyashpanga juchatami ruraycan. Chayno runanpita raquicasha warmiwan majachacajpis juchatami ruraycan.»
19. Mastapis Jesús willaparan: «Juc rïcu runashi casha fiyupa cuestaj röpacunallata jaticoj. Payga waran-waranshi rejsinacushancunawan fistata rurashpan alli micuycunallata micur goyaj.
20. Juc pobri runapis casha Lázaro jutiyoj intërunta gueri ushaycaj. Chay pobrina rïcupa wasin puncu pampacho jamaraj.
21. Payshi rïcupa mësanpita micuy shicwajllatapis micurcuyta munapaj. Chaychöshi allgucunapis guerinta lajwapaycaj.
22. Chayno caycashanpitashi pobriga wañucuran. Chaura anjilcunashi syëlucho Abraham caycashan cajman shuntacuran. «Chaypitanaga rïcu runapis wañuran. Paytaga castancuna pamparan.
23. Mana cuyapäcoj rïcu runapa almannashi infiernuman aywaran. Chaycho fiyupa ñacaycashanchöshi carupita ricaran Lázaro Abrahampa ñaupancho caycämojta.
24. Chayshi gayacuran: ‹Tayta Abraham, cuyapaycallämay. Lazaruta cachaycamuy dëdunta yacuman ushmarcachir shimëta oguchipämänanpaj. Fiyupami ñacaycä cay ninacho rupar› nishpan.
25. «Chayno niptinshi Abraham niran: ‹Ïju, gamga yarpay rïcu cashpayqui alli cushisha goyashayquita. Lazaroga pobri cashpanmi fiyupa ñacaran. Chaypitami cananga caycho cushisha caycan. Gammi ichanga chaycho ñacaycanqui.
26. Jinachöpis jatuncaray ragrami chaupipa raquiycämanchi. Chaymi gam caycashayqui cajman mana pipis päsamuyta puydinchu. Ni gam caycashayqui cajpitapis manami pipis cayman päsamuyta puydinchu.›
27. «Niptin rïcu niran: ‹Tayta Abraham, chauraga papänëpa wasinman Lazaruta cachaycuy.
28. Chaychöga pichgarämi wauguëcuna caycan. Paycunata willapaj aywachun ari cay noga ñacaycashäman manana shamunanpaj.›
29. «Chaura Abraham niran: ‹Paycunaga yachacuchun Moisés isquirbishancho niycashanta, Tayta Dios profëtancunawan willacachishantapis› nir.
30. «Chaura rïcu niran: ‹Tayta Abraham, chayllataga manami wiyacongachu. Wañushanpita juc runa cawarcur aywar willapaptinmi ichanga jucha rurashanpita llaquicur arpinticonga› nishpan.
31. «Chayno niptin Abraham niran: ‹Moisés isquirbishanta, profëtacuna isquirbishantapis mana wiyacorga wañushanpita cawarcur willacoj aywaptinpis manami wiyacongapächu› nir.»