A A A A A
Biblia en un año
Marzo 3

Números 3:1-51
1. Chunyaj Sinaí jircacho Moisesta TAYTA DIOS parlapashan wichanga Aaronpapis Moisespapis wamrancuna cashanami.
2. Aaronpa wamrancuna caran Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar. Nadabga caran guechpa wamranmi.
3. Paycunataga chuscuntami acraran cüracuna cananpaj.
4. Nadabwan Abiüga chunyaj Sinaïllachöna TAYTA DIOSPA ñaupancho wañuran. TAYTA DIOSPA ñaupancho juc-niraj saumachishanpitami wañuran. Paycunaga wamraynajllana wañuran. Chauraga Eleazarwan Itamarllana cüra caran. Paycunata papänin Aarón cuydaran llutanta mana rurananpaj.
5. Moisesta TAYTA DIOS niran:
6. «Leví trïbu runacunata shuntaycachir Aaronpa maquinman churay. Paycunaga Aarontami yanapanga.
7. Tincuna Tolduchömi aronga. Yanapanga Aaronta, marca-masincunata.
8. Paycuna täpanga Tincuna Tolducho cajtaga llapan cösacunata. Tolducho rispitamashpan Israelcuna rurananpaj cajtapis paycunami ruquin ruranga.
9. Waquin Israelcunapita shuyni raquinqui Leví trïbu runacunataga. Paycunaga Aarón nishantami, Aaronpita mirajcuna nishantami ruranga.
10. Cüra cananpäga churanqui Aaronta, y paypita mirajcunata. Ichanga pipis mana cüra caycar cüra rurananta ruraj cäga wañuchicangami.»
11. Moisesta TAYTA DIOS niran:
12. «Leví trïbu runacunataga Israelcunapitami acrashcä cada famillyapa guechpa wamranta acracunäpa ruquin. Chaymi Leví trïbu runacunaga nogapana canga.
13. Egipto runacunapa guechpa wamrancunata wañuchishpämi nogapaj acrarä Israelcunapa guechpa caj wamranta. Llapan casta uywacunapa rimir caj wawantapis nogapaj acrarä. Chaymi llapanpapis guechpa caj, rimir caj wawancunaga nogapaj canga. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.»
14. Chunyaj Sinaïcho Moisesta TAYTA DIOS niran:
15. «Leví trïbu runacunata sinsur yupanqui cada castapita, cada famillyapita aycapis cashanta. Paycunata sinsunqui ollgutaga juc quillayojpita janaman.»
16. Chaura TAYTA DIOS nishannöllami Moisesga sinsuran.
17. Levïpa wamrancunaga caran: Gersón, Coat, Merari.
18. Gersonpa wamrancunami caran Libniwan Simei. Paycunapita mirajcunami caran Libni casta runacuna, Simei casta runacuna.
19. Coatpa wamrancunami caran Amram, Izhar, Hebrón, Uziel. Paycunapita mirajcunami caran Amram, Izhar, Hebrón, Uziel casta runacuna.
20. Meraripa wamrancuna caran Mahliwan Musi. Paycunapita mirajcunami caran Mahli casta runacuna, Musi casta runacuna. Chaynömi Leví trïbu castacuna mayurpita shullcacama caran.
21. Gersonpita mirajcunaga caran Libni casta runacuna, Simei casta runacuna.
22. Chay runacunaga ollgu cajcuna juc quillayojpita janaman caran ganchis waranga pichga pachacnin (7,500) runacuna.
23. Paycuna tolduncunata ichichiran Tincuna Toldupa guepan inti yaganan caj-läman.
24. Mandajninna caran Laelpa wamran Eliasaf.
25. Chay ishcan casta runacunami ricaj Tincuna Tolducho cajtaga. Paycunami ricaj Tincuna Tolduta gatarajta, Tolduman yaycunata chaparajta,
26. sawan pampata, intëru cantun chaparajta, sawan puncu yaycunata chaparajta, wasquïllacunatapis y charichinanpaj cajcunatapis.
27. Coatpita mirajcunana caran: Amram, Izhar, Hebrón, Uziel casta runacunapis.
28. Chay chuscun casta runacunaga quillayojpita janaman ollgulla caran pusaj waranga quimsa pachacnin (8,300). Paycunaga ricaj Tincuna Tolducho cajcunata.
29. Tolduncunatana ichichej Tincuna Tolduta ichichishan sur caj-läninman.
30. Paycunapa mandajnin caran Uzielpa wamran Elizafán.
31. Paycunami ricaj Tayta Dioswan Conträtuta rurashan babulta, mësata, achqui candilëruta, altarcunata, Tincuna Toldu rurincho raquej tëlata, waquin cösacunatapis.
32. Leví trïbu runacunapa mandajnenga caran cüra Aaronpa wamran Eleazarmi. Paymi Tincuna Tolduchöga imata rurananpäpis llapanta ricaj.
33. Meraripita mirajcunami caran Mahli casta, Musi casta runacuna.
34. Chay ishcan casta runacuna caran juc quillayojpita janaman ollgulla sojta waranga ishcay pachacnin (6,200) runacuna.
35. Paycunapa mandajninna caran Abihailpa wamran Zuriel. Chay casta runacunaga tolduncunata ichichej Tincuna Toldupa norte caj-läninman.
36. Chay Merari castacuna ricaj Tincuna Toldupa tablancunata, chacajnincunata, tushancunata, tushapa jamanancunata, waquin cösacunatapis,
37. sawanta ichichinanpaj caj tushancunata, tushapa jamanancunata, tacsha istägancunata, watananpaj wasquïllancunatapis.
38. Tincuna Toldupa puncun caj-läpana tolduncunata ichichej Moisés, Aarón, Aaronpa wamrancunapis. Paycunaga täparcaycaran waquin caj Israelcunapa ruquin. Pipis mana cüra caycar cüra rurananta rurarga wañuchicajmi.
39. TAYTA DIOS nishannölla Leví trïbu runacunata Aaronwan Moisés sinsuran cada castata shuyni-cama. Llapanta sinsuptin juc quillayojpita janaman ollgulla caran ishcay chunca ishcaynin waranga (22,000).
40. Moisesta TAYTA DIOS niran: «Llapan Israelcunapa guechpa wamrancunata sinsuy juc quillayojpita-pacha. Jutincunata llapanpata apuntanqui.
41. Nircur Israelcunapa guechpa wamrancunapa ruquin nogapaj raquinqui Leví trïbu runacunata. Israelcunapa uywancunapa rimir caj wawancunapa ruquinpis nogapaj raquinqui Leví trïbupa uywancunapa rimir caj wawancunata. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.»
42. Chaura TAYTA DIOS nishannölla Israelcunapa guechpa wamrancunata Moisés sinsuran.
43. Sinsuptin juc quillayojpita-pacha ollgulla caran ishcay chunca ishcay waranga ishcay pachac ganchis chunca quimsawan (22,273).
44. Chaypitaga Moisesta TAYTA DIOS niran:
45. «Llapan Israelcunapa guechpa wamrancunapa ruquin Leví trïbu runacunata nogapaj acray. Leví trïbu runacunapa uywancunapa rimir caj wawancunapis canga nogapämi Israelcunapa uywancunapa rimir caj wawancunapa ruquin. Leví trïbu runacunaga llapanpis nogapaj acrashallämi. Nogaga TAYTA DIOSNIQUIMI cä.
46. Israelcunapa guechpa wamrancunaga mas achcami Leví trïbu runacunapitaga. Ishcay pachac ganchis chunca quimsapa (273) masmi caycan Leví trïbu runacunapitaga.
47. Chaura chay runacunapa ruquenga guellayninpa chasquinqui cada runapita pichga guellayta. Chaytaga pësanqui Tincuna Tolducho caycaj pësawan. Chayga lasan chunca juc grämumi.
48. Chay guechpa wamrancunapa ruquin guellayta chasquircorga Aaronta wamrantinta entreganqui.»
49. Leví trïbu runacunapita mas achca Israelcunapa guechpa wamran captinmi Moisesga puchoj caj guechpacunapita guellayninpana Israelcunapita shuntaran.
50. Chaynöpami waranga quimsa pachac sojta chunca pichgan (1,365) guellayta shuntaran. Chay guellayta pësaran Tincuna Tolducho caj pësawan.
51. Nircur chay guellayta Moisesga TAYTA DIOS nishannölla Aaronta wamrancunatawan entregaycuran.

Números 4:1-49
1. Aarontawan Moisesta TAYTA DIOS niran:
2. «Leví trïbu Coatpita mirajcunataga sinsunqui shuyni-cama cada castata cada famillyata.
3. Paycunata apuntanqui quimsa chunca (30) watayojpita pichga chunca (50) watayojcama Tincuna Tolducho imata rurananpäpis alli cajcunallata.
4. «Coatpita mirajcunaga Tolducho mas rispitädu cajcunatami apanga.
5. Israelcuna pachacarashanpita juc-lämanna witicuptenga Aaronmi wamrancunawan Tincuna Tolducho mas rispitädu cajman yaycunata chaparaycaj racta tëlata jorgonga. Nircorga chay tëlawan babulta pitonga.
6. Jananpa chapanga cuyayllapaj garachacunawan. Yapay chapanga juc pïsalla murädu tëlawan. Nircurnami churanga wintunanpaj caj gueruncunata.
7. Chaynölla tanta churacuna mësapita tantata jorgurcur pitonga murädu tëlawan. Chay tëla jananmanmi churanga lätucunata, wishllacunata, bïnuta altarman wiñananpaj caj cöpacunatapis wichicunatapis. Chaynöllami chay jorgushan tantatapis tëla jananman churanga.
8. Llapanta churaycur jananpana pitonga puca tëlawan. Jananpana pitonga cuyayllapaj garacunawan. Nircurnami wintunanpaj caj ishcay guerucunata churanga.
9. Murädu tëlawan pitonga candilëruta, lamparincunata, tinäsuncunata, latillucunata, asëtita wiñacunan bäsucunatapis.
10. Chaycunataga llapanta pitonga cuyayllapaj garacunawan. Nircurna quirma guerucunapa jananman churanga apananpaj.
11. «Insinsu rupachicuna gori altartapis pitonga murädu tëlawan. Jananpana pitonga cuyayllapaj garacunawan. Nircur-raj apananpaj gueruta churanga.
12. Tincuna Tolducho waquin caj cösacunatapis shuntanga. Chaycunata churanga murädu tëlaman. Nircur pitonga cuyayllapaj garacunawan. Chaycunatapis apanga quirma guerucunapa janancho.
13. Rupachicuna altartaga pichanga wiranta, uchpanta. Nircur pitonga cunchuybïnu tëlawan.
14. Tëla jananmanna churanga altarcho üsashan cajcunatapis. Churanga togricunata, rinchicunata, pälancunata, tasuncunata, altarcho cajtaga llapanta. Chaycunata pitonga cuyayllapaj garacunawan. Nircurnaga apananpaj caj guerucunata churanga.
15. Wamrancunawan Aarón llapan rispitädu cösacunata pituyta usharcuptenga Coatpita mirajcuna yayconga chaycunata apananpaj. Chay rispitädu cösacunata paycunaga ama yatayllapis yatangachu. Yatashpanga wañongami. Tincuna Tolducho cajcunataga chaycunatami apanga Coatpita mirajcunaga.
16. «Aaronpa wamran Eleazarna apanga lamparincunapaj asëtita, alli asyaj insinsuta, chaqui micuy ofrendata nogapaj imaypis churanan cajcunata, acrar wiñapäna alli asyaj asëtita. Chaynöpis paymi ricanga Tolduta, chaycho llapan caj cösacunatapis.»
17. Aarontawan Moisesta TAYTA DIOS niran:
18. «Leví trïbucho Coatpita mirajcunaga cuydä illgargunman.
19. Rispitädu cösacunata yatar mana wañunanpaj Aaronwan wamrancunami cada-ünunta tantiyachenga imata rurananpaj, imata apananpäpis.
20. Chaynöpami paycunaga mana yaycongachu fiyupa rispitädu cajcunata ricaj. Mana ricashpanga manami wañongapischu.»
21. Chaypita yapay Moisesta TAYTA DIOS niran:
22. «Gersonpita mirajcunatapis sinsunqui cada castata, cada famillyata
23. quimsa chunca (30) watayojpita pichga chunca (50) watayojcama. Paycunataga apuntanqui Tincuna Tolducho arunanpaj alli cajcunallata.
24. «Gersonpita mirajcunaga caycunatami apanga:
25. Tincuna Tolduta chapanan tëlata, Toldu jananta chapananpaj cuyayllapaj garapita rurashancunata, Tolduman yaycunata chaparajta,
26. sawanpa intëru cantun chaparajta, sawan puncu yaycunata chaparajta, wasquïllacunatapis, charichinanpaj cajcunatapis.
27. Gersón casta runacuna imata rurananpaj imata apananpäpis Aaronmi, wamrancunami nenga.
28. Gersón castacunaga Tincuna Tolducho cajta llapantapis ruranga cüra Aaronpa wamran Itamar nishannölla.
29. «Meraripita mirajcunatapis sinsunqui castanpa-cama, famillyanpa-cama.
30. Paycunatapis apuntanqui quimsa chunca (30) watayojpita pichga chunca (50) watayojcama Tincuna Tolducho arunanpaj alli cajcunallata.
31. Paycunami apanga Tincuna Tolducho cajtaga tablancunata, chacajnin larguërucunata, tushancunata, tusha jamanancunata,
32. sawanpaj caj tushancunata, tushapa jamanancunatawan, istägancunata, watananpaj wasquïllancunata, imancunatapis. Gammi ninqui paycuna imata apananpaj cajtapis.
33. Meraripita mirajcunapis Tincuna Tolducho cajta ruranga cüra Aaronpa wamran Itamar nishannöllami.»
34. Tayta Dios chayno niptinmi Moisés, Aarón, Israelcunapa mandajnincuna sinsuran Coatpita mirajcunataga castanpa-cama, famillyanpa-cama.
35. Apuntaran quimsa chunca (30) watayojpita pichga chunca (50) watayojcama Tincuna Tolducho arunanpaj alli cajcunallata.
36. Apuntaptin caran ishcay waranga ganchis pachac pichga chuncan (2,750) runacuna.
37. Paycunami caran Coatpita mirajcuna. Paycunaga caran Tincuna Tolducho arunanpaj alli cajcunalla. Chaynömi Aaronwan Moisesga sinsuran TAYTA DIOS nishannölla.
38. Gersonpita mirajcunatapis castanpa-cama, famillyanpa-cama sinsuran.
39. Quimsa chunca (30) watayojpita pichga chunca (50) watayojcama apuntaran Tincuna Tolducho arunanpaj alli cajcunallata.
40. Sinsuptin paycunaga caran ishcay waranga sojta pachac quimsa chuncan (2,630).
41. Chaynömi caran Gersonpita mirajcuna Tincuna Tolducho cajta ima-aycantapis apananpaj. Paycunata Aaronwan Moisesga sinsuran TAYTA DIOS nishannöllami.
42. Meraripita mirajcunatapis castanpa-cama, famillyanpa-cama sinsuran.
43. Paycunatapis quimsa chunca (30) watayojpita pichga chunca (50) watayojcama apuntaran Tincuna Tolducho arunanpaj alli cajcunallata.
44. Sinsuptin paycunaga caran quimsa waranga ishcay pachacnin (3,200).
45. Chaynömi caran Meraripita mirajcunaga Tincuna Tolducho arunanpaj alli cajcunalla. Paycunata Aaronwan Moisesga sinsuran TAYTA DIOS nishannöllami.
46. Leví trïbu runacunataga castanpa-cama famillyanpa-cama Moisesmi Aaronwan Israelpa mandajnincunawan sinsuran.
47. Quimsa chunca (30) watayojpita pichga chunca (50) watayojcama sinsuran Tincuna Tolducho arunanpaj alli cajcunallata.
48. Apuntaptin paycunaga caran pusaj waranga pichga pachac pusaj chuncan (8,580) runacuna.
49. Moisesta TAYTA DIOS nishannömi cada-ünun imata apananpaj cashantapis niran. Chaynömi Leví trïbu runacunaga sinsusha caran, Moisesta TAYTA DIOS nishannölla.

Salmos 30:1-7
1. Diospa Wasinta inaurananpaj David isquirbishan alabansa. Ñacaycajta jorgamashayquipitami TAYTA DIOS gamta alabä. Chiquimajcuna cushicunantaga manami munashcanquichu.
2. TAYTA DIOS, ruwacur mañacuptë allchacächimarayqui.
3. TAYTA DIOS, gammi wañuypita salbamashcanqui. Wañojcuna chayashanman mana chayanäpaj cawachimashcanqui.
4. TAYTA DIOS munashanno goyaycajcunaga paypaj cantar alabay. Juchaynaj Tayta Diosta alabay.
5. Payga rätullami rabyan. Alli cayninmi ichanga imaypis mana ushacanchu. Chacaypa wagashpanchïpis tutapaga cushicushunnami.
6. Nogaga jauca goyashpä yarparä «manami imapis päsamangachu» nir.
7. Gammi TAYTA DIOS alli cashpayqui nogataga alli pachaman tiyachimarayqui. Cachaycamaptiquimi ichanga manchariyllawan ima ruraytapis mana camäpacushcänachu.

Proverbios 10:30-32
30. Alli runataga manami imapis päsangachu. Fiyu runacunami ichanga jamaytapis mana tarengachu.
31. Alli runapitaga alli yachachicuycunatami wiyacunchi. Fiyu runacunatami ichanga alli-tucuycajta upällajpaj niycusha.
32. Alli runaga maysi wiyaparäcuyllami parlan. Fiyucunami ichanga mana allicunallata riman.

Marcos 8:1-21
1. Chay junajcuna yapay aypalla runacuna shuntacaran. Micönilla carcaycaran. Chaymi Jesusga disïpuluncunata gayarcur niran:
2. «Cuyapämi cay aypalla runacunata. Caycho quimsa junajnami noganchïwan caycan. Imanpis manami canchu paycuna micunanpaj.
3. Paycuna waquenga carupitami shamushapis. Micönillata ‹Wasiquiman cuticuy› niptëga aywaycashan caminuncunallachöna bëtanman.»
4. Niptin disïpuluncuna niran: «Pipis mana tiyashan chunyajchöga paycuna micunanpaj ¿maychöräshi tantata tarishwan?»
5. Chaura Jesús tapuran: «Gamcuna, ¿ayca tantatataj charaycanqui?» «Ganchis tantallatami» niran.
6. Niptin llapan runacunata Jesús niran pampaman jamacunanpaj. Jamaycäriptinna ganchis tantata aptarcur Tayta Diosta agradësicuran. Nircorga paquircur disïpuluncunata goran runacunata aypunanpaj. Paycunana aypuran.
7. Ishcay quimsa acapa pescäducunatapis charaycaran. Chay pescädupäpis Tayta Diosta agradësicurcur aypuchiran.
8. Llapan runami sacsananyaj micuran. Micuy puchojtana ganchis canastapaj aypajtanöraj shuntaran.
9. Micojcunaga caran chuscu waranganömi (4,000). Chaypitaga runacunata «Aywacuyna-llapa» niran.
10. Nircur Jesusga can'waman wicharcur disïpuluncunawan aywacuran Dalmanuta partiman.
11. Fariseucuna chayaycur Jesusta achäquita ashiparan. Mana allita rurachiyta munar «Rasunpa Tayta Dios cachamushushayquita musyanäpaj mä ima milagrullatapis ruray» niran.
12. Chaura llaquicushpan niran: «¿Imanir-raj cay runacunaga milagruta ricar-raj riguin? Riguimänanpäga manami ima milagrutapis rurashächu» nir.
13. Nircurna chaycho caycajcunata cachaycur can'waman wicharcur disïpuluncunawan cuticuran jucaj chimpaman.
14. Jesuspa disïpuluncunaga mircapanta apayta gongaycärisha caran. Can'wachöga juc tantallata charaycaran.
15. Aywarcaycashancho Jesús niran: «Fariseucunapa, Herodespa lebadürantaga ama chasquipanquichu.»
16. Chaura disïpuluncunaga ninacuran «Tantata mana apamushanchïpitachari chayno niycämanchi.»
17. Chayno ninacuycashanta musyarmi Jesús niran: «¿Imanirtaj ‹Tanta manami canchu› ninacurcaycanqui? ¿Manachu sumaj tantiyacunqui? ¿Manarächu rasunpa riguinqui?
18. Ricaycarpis mana ricajnömi carcaycanqui. Wiyaycarpis mana wiyajnömi carcaycanqui. ¿Imanirtaj mana yarpanquichu
19. pichga tantallata pichga waranga (5,000) runacunapaj aypächishäta? Chay öra ¿ayca canastanötataj shuntarayqui?» «Chunca ishcaytami» niran.
20. «Ganchis tantata chuscu waranga (4,000) runacunapaj aypächishäpita ¿ayca canasta juntatataj shuntarayqui?» niran. Paycuna niran: «Ganchistami.»
21. Jesusna niran: «Chayta ricaycarpis ¿manachu tantiyanquiraj?»