A A A A A
Biblia en un año
Febrero 26

Levítico 21:1-24
1. Moisesta TAYTA DIOS niran: «Aaronpa wamran cüracunata willapay. Marcancho wañusha ayacunata ama yatangachu mana ganrayänanpaj.
2. Paycunaga ayata yatanman maman captin, papänin captin, wamrancuna captin, wauguin captin,
3. uywashan pañin japalla caycashancho wañuptillanmi. Paycunapa ayanta yatarga jina ganrayanmanpis.
4. Majayoj pañin wañuptinmi ichanga ama yatanganachu mana ganra ricacunanpaj.
5. «Ni ajchanta ni shaprantapis ama rutucongachu. Garancunatapis ama yawar-yawar ruracongachu.
6. Chaypa ruquenga noga munashänölla rurar santo cawachun. Manacajman ama churamangachu. Cüracunami altarcho rupachin runacuna garamashancunatapis. Chaymi paycunaga munashäno santo cawachun.
7. «Cüracunaga ama majachacangachu jucwan-jucwan cacojcunawan, bigulashacunawan, raquicashacunawan. Cüracunaga acracushämi.
8. Paycuna santo cashanta tantiyacur Israel runacuna rispitachun. Chayno rispitanga noga Tayta Diosniquipaj apamushanta altarcho rupachej cashanpitami, noga TAYTA DIOS Santo cashäpitami, gamcunatapis santo cawanayquipaj churashäpitami.
9. «Cürapa jipash wamran jucwan-jucwan cacuyman churacarga papänintami manacajman churan. Chay-niraj warmiga cawaycajllami rupachicanga.
10. «Mandaj cürallami fiyupa rispitädu röpataga jaticonga. Chaynöga jaticonga acrar umanman asëtita wiñapasha captinmi. Chaypitami wañupacur llaquicur tinshi uma ama purengachu. Röpantapis ama rachengachu.
11. Aya caycashanmanga ama yaycongachu maman ni papänin captinpis. Famillyan wañushan-raycu ama ganrayangachu.
12. Rispitädu asëtita umanman wiñapasha caycar ayaman aywarga Tayta Dioswan Tincuna Toldutapis ganrayächengami. Chayno captenga ayaman ama aywachunchu. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.
13. «Mas mandaj cüraga runa yatänillaraj warmiwan majachacanga.
14. Ama majachacangachu biyüdawan, raquicashawan, bigulashawan, jucwan-jucwan cacojwanpis. Warmita asherga Leví trïbu-masillanpita runa yatäni jipashta ashichun.
15. Chaynöpami paypita mirar aywajcunapis mana manacajman churasha cangachu. Chaynöga canga paycunata santo cananpaj noga acracusha captëmi.»
16. Moisesta TAYTA DIOS niran:
17. «Aaronta willapanqui: Cananpitaga Aaronpita mirar aywajcuna sänu cajcunallami cüra canga. Paycunallami runacuna apamushanta nogapaj tantata churanga.
18. Tantata ama churangachu gapracuna, wegrucuna, cäran mana sänu cajcuna, macllucuna,
19. chaquinpis, maquinpis paquicushacuna,
20. curcucuna, enänucuna, ñawin nübiyashacuna, garachuyojcuna, pashtapäcuycajcuna, runtun däñashacunapis.
21. Aaronpita mirar aywajcuna mana sänu cajcunaga altarcho nogapaj manami rupachinmanchu. Chay apamushancuna nogapaj captinmi sänu cajcunalla rupachenga.
22. Altarcho mana rupachirpis micuytaga micongami tantatapis, nogapaj churashan rispitädu caj micuycunatapis.
23. Ichanga Tincuna Toldu rurimanpis ama yaycongachu. Altar caycashanmanpis ama witipangachu. Chauraga acrashäta manami manacajman churangachu. Cüracunataga noga TAYTA DIOSMI sirbimänanpaj acrashcä.»
24. Tayta Dios chayno nishantaga juctapis mana gongaypami Moisés willaparan Aaronta, Aaronpa wamrancunata, llapan Israel-masincunatapis.

Levítico 22:1-33
1. Moisesta TAYTA DIOS niran:
2. «Aaronta wamrancunata ninqui: Israel-masiquicuna garamashantaga manchapacuyllapa imatapis ruranga. Chaynöpami mana manacajman churamangachu. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.
3. «Israelcuna nogapaj apamushantaga rispitädu captin Aaronpita mirajcuna ama manacajman churangachu. Paycuna ganra caycar garamaptenga ñaupäpita gargurishämi. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.
4. «Aaronpita mirar aywajcunaga leprawan gueshyar, u chiullacunanpa yuraj yacu aywaypa gueshyar manami micongachu nogata garamashanta. Limyuyar-rämi miconga. «Cüracunaga wañushata yatajcunata yatar, u lëchita chiullashacunata yatar ganrami ricaconga.
5. Pachan garachaypa purejta yataycurpis ganrayanmi. Ganra caycaj runata yatarpis ganrami ricaconga.
6. Paycunaga inti yaganancama ganra canga. Chaymi manaraj mayllacorga garamashancunata mana micongachu.
7. Inti yagacurcuptinrämi limyu canga. Chaypitami ichanga micongana Israelcuna garamashan micuycunata. Israelcuna garamashanga cüracunapa derëchunmi caycan.
8. Cüracunaga ama micongachu quiquillan wañusha uywacunapa aychanta, aycha micoj jirca animalcuna wañuchishan uywatapis. Chaycunata micushpanga ganrayangapämi. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.
9. «Cüracunata willay mandamintöcunata llapanta cumlinanpaj. Mana cumlerga juchayoj ricacur wañongami. Noga TAYTA DIOSMI cüracunata acrashcä santo cananpaj.
10. «Jäpa cajcunaga manami micongachu nogata garamashanta. «Cürapa gorpanpis, ni piyunninpis manami micongachu nogata garamashan rispitädu micuycunataga.
11. «Guellayninwan cüra rantishan uywaymi ichanga miconga Israelcuna nogata garamashan micuyta. Uywayninpa wamran cürapa maquincho yurejcunapis micongami.
12. «Cürapa warmi wamran cürawan mana majachacasha cashpanga cürapa derëchuncunata manami micongachu.
13. Mana wamran captillan biyüdayar, u raquicar japalla cashanno papäninpa maquincho goyarga papänin chasquishan micuycunata micongami. Mana cüra casta caj runami ichanga mana micongachu cüra micunan micuyta.
14. «Pipis mana musyayninpa nogata garamashan ofrendacunata micorga cüraman cutichenga. Jananmanpis cada chuncapita ishcay mastaraj yapanga.
15. Israelcuna garamashan ofrendacunataga cüracuna ama manacajman churanmanchu.
16. Nogata garamashan ofrendata juccuna micunanta dëjar ama juchacachengachu. Juchacachiptin paycunaga cutichipacunmanrämi. Noga TAYTA DIOSMI cüracunataga santo cananpaj raquicushcä.»
17. Moisesta TAYTA DIOS niran:
18. «Aaronta, wamrancunata, llapan Israel-masiquicunata willapay: Maygan Israelcunapis, Israelcunaman lagacojcunapis nogapaj rupachina sacrifisyupaj uywata apamunmanmi aunishanta cumlir, shongun shacyaptinpis.
19. Chayno apamur noga chasquinäpäga apamonga sänu orgu uywata: töruta car, carnita car, chïbuta carpis.
20. Mana sänu captenga ama nogapaj apamongachu. Chaynötaga manami chasquishächu.
21. «Alli goyaypita sacrifisyupaj pipis uywata apamorga noga chasquinäpaj apamonga töruta carpis uyshata carpis sänuta. Apamunmanmi aunishanta cumlirpis, shongun shacyaptinpis.
22. Nogapäga ama apamongachu gapra uywata, paquicushata, ushuta, tictiyojta, garachuta, gueriyojta. Chaynötaga altarcho rupachinanpaj ama apamongachu.
23. Shongun shacyaptillan apamuptenga chasquishämi macllu töruta, macllu uyshata apamuptinpis. Aunishanta cumlir apamuptinmi ichanga chaynötaga mana chasquishäpächu.
24. Nogapäga ama apamongachu runtun llapchishacunata, runtun däñashacunata, runtun rachishacunata, capashacunata. Entreganäpaj caycaj nasyunchöpis chayno uywacunataga ama apamongachu.
25. Jäpa runacuna nogapaj apamuptinpis mana sänu uywacunataga ama chasquinquichu. Imallanpis däñasha uywacunataga manami chasquishächu.»
26. Moisesta TAYTA DIOS niran:
27. «Töru-mallwa, uysha-mallwa, chïbu-mallwa yuriptenga ganchis junajcamami maman chuchonga. Pusaj junajyojpitami ichanga nogapaj apamuyta munar apamunmanna.
28. «Wäcata, ni uyshatapis wawantinta chay junajllaga ama pishtangachu.
29. «Agradësicamar garamashpanga garamanga llapan shongunpa. Chaura nogapis cushishami chasquishaj.
30. Nogapaj pishtar llapan aychata chay junajlla miconga. Waranninpäga ama imatapis puchöchengachu. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.
31. «Mandamintöcunata llapanta cumliy-llapa. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.
32. «Santo caycaptë llutancunata rurar ama pengayman churamaychu. Llutancunata mana rurarga gamcunapis santumi canquipaj. Noga TAYTA DIOSMI gamcunata acrashcä santo canayquipaj.
33. Quiquëmi Egiptupitapis jorgamushcä Tayta Diosniqui canäpaj. Noga TAYTA DIOSNIQUIMI chayno në.»

Salmos 27:11-14
11. TAYTA DIOS, alli näniquita ricachimay. Chiquimajcuna ricapaycämaptin alli cajpa pushamay.
12. Chiquimajcunapa maquinmanga ama cachaycamaychu. Paycunaga nogapa conträmi parlarcaycan. Manacajta jitaparmi rabyaparcaycäman.
13. Chaypis alli cashpayquimi gamga yanapämanquipaj. Cay pachacho goyashäcamaga yanapämanquipämi.
14. TAYTA DIOSMAN yäracuy. Mana guellanayllapa yäracuy. TAYTA DIOSLLAMAN yäracuy ari.

Proverbios 10:13-16
13. Yachajcuna parlashanchöga fiyupa yachaycunallatami wiyanchi. Mana tantiyacojcunami ichanga mana wiyacushanpita wirucanga.
14. Yachaj runaga alli cajllatami parlan. Mana tantiyajcunami ichanga rimashancunallawan mana alliman chayan.
15. Rïcu runataga ima-aycanpis cashanpitami rispitan. Pobri runatami ichanga imanpis mana captin paypäga pipis mana rimarcunchu.
16. Alli runapaga allita rurashanpitami alli caway pägun. Fiyu runapami ichanga juchayoj cashanpita wañuylla pägun.

Marcos 5:21-43
21. Chaypita Jesús can'wawan cutiran gocha washa chimpanman. Chayananpäga chaychica runacuna shuntacasha payta shuyarpaycaran.
22. Chaymanmi chayaran sinagogacho mandaj Jairo jutiyoj. Paymi Jesuspa ñaupanman gongurpacuycushpan
23. ruwacuran: «Tayta, warmi wamrämi wañuycanna. Wasëman aywaycushun ari yataycuptiqui allchacänanpaj» nir.
24. Chaura Jesusga Jairowan aywaran. Paywan aywaptinmi aypalla runacuna quichquiraj Jesusta gatiraycaran.
25. Chay runacunachömi aywaycaran chunca ishcay watana yawar apaywan gueshyaycaj warmipis.
26. Chay gueshyawan fiyupa ñacarmi ima-aycantapis ranticur-usharan mëdicucunata pägananpaj. Imano jampicuptinpis manashi allchacaranchu. Chaypa ruquenga mas piyurpaycaranna.
27. Jesuspaj parlajta wiyasha carmi chay warmiga guepallanpa runacunapa chaupinpa yaycurcur Jesuspa röpanta yataycuran.
28. «Röpallantapis yataycur allchacäshämi» nirmi yarparan.
29. Yataycuptin jinan örami yawar apaynin chawacäcuran. Quiquinpis cuerpunta mayaran allchacashantana.
30. Jesusga jinan öra musyaran munayninwan pitapis allchacächishanta. Chaymi runacunaman ticraycur niran: «¿Pitaj röpäta yataycamasha?»
31. Chaura disïpuluncuna niran: «Aypalla runa quichquiycäshushayquitaga quiquiquipis musyaycanquimi. Chaura ¿imanirtaj niycanqui ‹¿Pitaj yatamasha?› nir?»
32. Chayno niptinpis Jesusga jinalla llapanta ricapaycaran pipis yataycushanta musyananpaj.
33. Chauraga chay warmi mancharisha sicsicyaycar Jesuspa ñaupanman gongurpacuycuran. Nircur willaran paypa röpanta yataycur allchacashantapis.
34. Chaura Jesús niran: «Rasunpa yäracamashayquipitami allchacashcanqui. Cananga sänu allillana cuticuy. Gueshyayquipitapis allchacashcanquinami» nir.
35. Jesús chayno parlaycaptillanrämi Jairopa wasinpita cacha chayarcur Jairota niran: «Wamrayquega wañucäcushanami. ¿Imapänataj Maestruta mastaga ruwanquipis?»
36. Chaypis paycunata mana cäsupaypa Jesusga Jairota niran: «Ama llaquicuychu. Gamga riguiy» nir.
37. Chayno nircurmi Jairopa wasinman Jesús aywaran Pedruta, Santiaguta y Juanta pushacurcullarna.
38. Jairopa wasinman chayar Jesús tariran wamrapaj talluypa tallur runacuna wagaycajta.
39. Chaymi Jesús yaycurir niran: «¿Imanirtaj chay-jinanpa wagarcaycanqui? Wamraga manami wañushachu. Puñuyllami puñuycan.»
40. Chayno niptin chaycho caycaj runacunaga asiparan. Chaypita Jesusga llapan runacunata niran jawaman yargunanpaj. Nircur wañusha caycashan cajman yaycachiran Jairota warmintinta, pushashan disïpuluncunatapis.
41. Yaycurerga wamrata maquinpita charircur Arameo rimaycho niran «Talitá cumi» nir. («Talitá cumi» ninanga «Jatariy wamra» ninanmi caycan.)
42. Chayno niptin wamraga jinan öra cawarimur jatariran. Chaypita puriytana gallaycuran. (Chay wamraga caran chunca ishcay (12) watayojna.) Jipash-mallwa cawarimushanta ricaycur runacunaga fiyupa almiraran.
43. Ichanga Jesús sumaj willaparan pitapis mana willacunanpaj. Nircorga «Wamrata garay» niran.