Biblia en un año


Septiembre 23


Cantares 1:1-17
1. Aßan aßin li lokßlaj bich li quixtzßîba li rey Salomón.
2. Tâcuutzß taxak cuu xban nak lâ rahom, aßan kßaxal lokß chicuu chiru li vino.
3. Kßaxal sa rutzßbal li sununquil ban nacacuocsi. Ut lâ cßabaß chanchan li sununquil ban. Joßcan nak eb li tukß ix nacateßxra.
4. Chinâcßam châcuix chi junpât. Lâatak lin rey. Chinâcßam saß lâ cuochoch. Chisahokß taxak kachßôl saß cuibal. Nacuaj nak tinâra. Aßan li kßaxal lokß chiru li vino. Xban nak kßaxal nim lâ rahom, joßcan nak cateßxra li tukß ix.
5. Ex ixk aj Jerusalén, lâin kßek caßchßin intibel, abanan chßinaßusin. Lin kßekal chanchan xkßekal li muhebâl aran Cedar. Ut lin chßinaßusal chanchan xchßinaßusal li tßicr li cuan saß rochoch laj Salomón.
6. Mêqßue retal lin kßekal. Li sakße quicßatoc cue. Joßcan nak kßek nincßutun. Queßjoskßoß cuiqßuin li cuas ut quineßxqßue chi trabajic saß xnaßaj lix uvas. Joßcan nak incßaß xcuil cuib chi us.
7. At cuînk, lâin nacatinra. Ye cue bar nacacßam lâ quetômk re teßcuaßak. ¿Bar nacaqßueheb chi hilânc cuaßleb? ¿Cßaßut nak tento nak tinbeni cuib châsicßbal saß lix naßajeb lix quetômkeb laj ilol xul?
8. Lâat li kßaxal chßinaßusat saß xyânkeb chixjunileb li ixk. Cui incßaß nacanau li naßajej li nincßameb cuiß lin quetômk, tâqßue retal bar xeßnumeß cuiß li quetômk ut tâqßueheb lâ chibât nachß riqßuineb lix muhebâleb laj ilol quetômk.
9. At ixk, cßajoß nak nacatinra. Nacatinjuntakßêta riqßuineb li châbil ixki cacuây li nequeßquelon re lix carruajeb laj faraón.
10. Cßajoß xchßinaßusal lix co âcue. Chßinaßus li caßxic nacacuocsi. Ut cßajoß xchßinaßusal lâ cux nacßutun riqßuin lâ kßol.
11. Takayîb lâ caßxic riqßuin tzßakal oro ut takaqßue xsahob ru riqßuin plata.
12. Lin rey chunchu chire li mêx. Ut li naßajej xnujâc riqßuin xbôc lin sununquil ban nardo.
13. Li cuînk li ninra, aßan chanchan li xsununquil li mirra li ninqßue saß xyânk lin tuß.
14. Li cuînk li ninra, aßan chanchan xchßinaßusal li utzßußuj alheña, li cuan saß lix naßaj li uvas aran En-gadi.
15. At ixk, nacatinra. Cßajoß xchakßal âcuu. Kßaxal chßinaßus li xnakß âcuu. Chanchan xchßinaßusal cuib li mucuy.
16. At cuînk, kßaxal nacatinra. Cßajoß xchakßal âcuu. Nasahoß inchßôl âcuiqßuin. Li kanaßaj bar tohilânk cuiß utzßußujinbil ru.Li châbil cheß chacalteß, aßan chanchan lix tzßambahil li kochoch. Ut li ciprés, aßan chanchan li xbên li kochoch.
17. Li châbil cheß chacalteß, aßan chanchan lix tzßambahil li kochoch. Ut li ciprés, aßan chanchan li xbên li kochoch.

Cantares 2:1-17
1. Lâin chanchanin li rosa re Sarón. Ut chanchanin li azucena li cuan saß li ru takßa.
2. Li ixk li ninra, aßan li kßaxal chßinaßus chiruheb chixjunileb li tukß ix. Chanchan jun li utzßußuj saß xyânkeb li qßuix.
3. Li cuînk li ninra, aßan li kßaxal lokß chiruheb chixjunileb li chßajom. Chanchan lix cheßel li manzano saß xyânkeb li qßuila pây ru chi cheß. Nacuulac chicuu hilânc saß xmu li rukß. Ut cßajoß xsahil nak ninlou li ru.
4. Li cuînk quinixcßam saß lix ninkße. Ut quixqßue lix bandera saß inbên re xcßutbal nak niquinixra.
5. Qßuehomak chak inchaki uvas. Qßuehomak chak inmansana re nak tâcßulûnk inchßôl. Nacuecßa nak câmc cue xban nak kßaxal nacuaj ru li cuînk aßin.
6. Tixqßue taxak lix tzße ukß rubel lin jolom ut riqßuin lix nim ukß tinixkßalu.
7. Ex tukß ix aj Jerusalén, saß xcßabaßeb li quej ut li yuc li nequeßcuan saß qßuicheß, nintzßâma chêru nak incßaß têrajsi ru li ixk li ninra. Checanab ban chi cuârc joß najtil târaj.
8. Nacuabi xyâb xcux li cuînk li ninra. Yô chak chi châlc. Yô chak chi âlinac saß eb li tzûl ut saß xbên bol re nak tâchâlk cuiqßuin saß junpât.
9. Li cuînk li ninra, aßan chanchan jun li quej. Chanchan jun li yuc. Xakxo chiru li tzßac ut yô chak chi iloc saß li ventana. Yô chak chi chßûquînc.
10. Li cuînk li ninra quiâtinac cuiqßuin ut quixye cue: —Cuaclin. Quim cuiqßuin. Kßaxal nacatinra. Cßajoß âchßinaßusal.
11. Ac xnumeß li habalkße. Incßaß chic tixqßue li hab.
12. Li utzßußuj xeßoc chi puqßuecß saß qßuicheß. Ac xcuulac xkßehil li bichânc. Yôqueb chi bichânc li mucuy xban xsahil xchßôleb.
13. Ac xeßoc chi ûchînc li cheß higo. Ut cßajoß xsununquil li ratzßum li uvas. Cuaclin, at ixk. Kßaxal nacatinra ut cßajoß lâ chßinaßusal. Quim cuiqßuin.
14. Lâat chanchanat jun li mucuy li naxmuk rib saß eb li sakônac ut saß eb li naßajej chßaßaj xtaubal. Chinâcanab chirilbal lâ cuu. Chinâcanab chirabinquil lix yâb lâ cux. Cßajoß xchßinaßusal lâ cuu. Ut cßajoß nak nacuulac chicuu rabinquil xyâb lâ cux.
15. Mêqßueheb xlesêns li nequeßajoc xpoßbal ru li karahom. Eb aßan chanchaneb li cocß yac li nequeßxpoß li acuîmk uvas li yôqueb chi ûchînc.
16. Li cuînk li ninra, aßan cue lâin ut lâin rehin aßan. Aßan naxberesiheb lix quetômk saß xyânkeb li utzßußuj.Nak yô chi numecß li kßojyîn ut nak yô chi sakêuc, tatchâlk cuiqßuin, lâat li rarôcat inban. Chanchanakat li quej ut li yuc li nequeßcuan saß li tzûl Beter.
17. Nak yô chi numecß li kßojyîn ut nak yô chi sakêuc, tatchâlk cuiqßuin, lâat li rarôcat inban. Chanchanakat li quej ut li yuc li nequeßcuan saß li tzûl Beter.

Salmos 104:1-9
1. Tinqßue xlokßal li nimajcual Dios chi anchal lin chßôl. At Kâcuaß, at inDios, kßaxal nim lâ cuanquilal. Numtajenak lâ lokßal ut lâ nimajcual cuanquilal.
2. Numtajenak lâ lokßal. Lâat li cutan saken. Lâat cayîb li choxa chanchan nak cahel jun li tßicr.
3. Cayîb lâ naßaj takecß saß xbên li haß. Eb li chok nequeßcßanjelac châcuu joß lâ carruaje. Ut nacatbêc saß li ikß.
4. Cayîb li ikß chokß âtakl. Ut cayîb li rakß câk re tâcßanjelak châcuu.
5. Cayîb li ruchichßochß saß xnaßaj ut incßaß tâecßânk.
6. Kßaxal cham li palau ut incßaß nacßutun li chßochß. Nujenak li haß ut incßaß quicßutun li tzûl.
7. Riqßuin lâ cuanquil caye re li haß nak tixchßutub rib, ut saß junpât quixchßutub rib. Saß junpât qui-el nak quirabi lix yâb lâ cux.
8. Li haß quinumeß saß xbêneb li tzûl ut cô saß li ru takßa saß li naßajej li cayîb chokß xnaßaj li haß.
9. Ut caqßue retalil bar tânumekß lix naßaj li haß re nak incßaß chic tixtzßap xbên li ruchichßochß.

Proverbios 24:15-16
15. Mêcßûb junak naßleb incßaß us xbânunquil re têbânu raylal reheb li châbileb. Chi moco tex-oc saß li rochocheb chixpoßbal ru li cßaßruheb re.
16. Usta tâbânu cuukub sut raylal reheb li tîqueb xchßôl, abanan eb aßan teßxcuy ut incßaß tâchßinânk xchßôleb. Abanan eb li incßaß useb xnaßleb ra teßxcßul nak teßosokß.

1 Corintios 11:17-34
17. Nacuaj ajcui' xyebal êre nak cuan li inc'a' us yôquex chixbânunquil. Nak nequech'utub êrib chixlok'oninquil li Dios mâcua' li us nequebânu. A' chic li inc'a' us nequebânu.
18. Li xbên tinye êre, a'an a'in: xcuabi resil nak inc'a' junaj lê ch'ôl ut junes xcuech'inquil êrib nequebânu nak nequech'utub êrib chi lok'onînc re xjulticanquil lix camic li Jesucristo. Ut lâin ninc'oxla nak mâre yâl ajcui' li c'a'ru xcuabi.
19. Nak nacuan li cuech'înc ib sa' êyânk, riq'uin a'an nac'utun ani li tz'akal aj pâbanel ut ani inc'a'.
20. Lâex nequech'utub êrib chi tzacânc ut nequeye nak yôquex chixbânunquil li lok'onînc. Abanan mâcua' chic xjulticanquil lix camic li Kâcua' nequebânu. A' ban chic lê re nequebânu.
21. Cuan li neque'xsêba rib chixc'ulbal lix cua ut inc'a' neque'xc'oxla li jun ch'ol chic. Xban a'an cuan li nabal neque'tz'ak ut cuan li neque'cala ut cuan li neque'cana chi te'tz'ocâk xban nak inc'a' neque'tz'ak.
22. ¿Ma mâc'a' ta bi' êrochoch bar textzacânk cui' nak nequebânu chi jo'can? Yôquex chixtz'ektânanquileb lê rech aj pâbanelil ut yôquex chixc'utbal xxutâneb li mâc'a' cuanqueb re. ¿C'a'ru tinye êre? ¿Ma tinye êre nak us yôquex chixbânunquil? Mâ jok'e tinye nak us yôquex.
23. Ac xinc'ut chêru lix yâlal li cua'ac re xjulticanquil lix camic li Jesucristo. A'an ajcui' li quixc'ut chicuu li Kâcua'. Sa' ajcui' li k'ojyîn nak toj mâji' quik'axtesîc li Kâcua' Jesucristo quixchap li caxlan cua.
24. Ut nak quixbantioxi chiru li Dios, quixjachi li caxlan cua ut quixye reheb: Tzacahomak. A'an a'in lin tibel rahobtesinbil sa' êc'aba' lâex. Chebânuhak li caxlan cua a'in re xjulticanquil li usilal xinbânu êre, chan.
25. Ut nak que'rake' chi cua'ac quixchap ajcui' li sec' ut quixye: Li uc'a a'in, a'an retalil li Ac' Contrato riq'uin li Dios. Tâxakabânk re xcuanquil xban lin quiq'uel tâhoyek'. Rajlal nak têruc' xsa' li sec' a'in, chebânuhak re xjulticanquil lin camic sa' êc'aba' lâex, chan li Jesús.
26. Jo'can nak ninye êre rajlal nak têtzaca a caxlan cua a'in ut têruc' xsa' li sec' a'in, têjultica xcamic li Cristo. Chebânuhak a'an toj tâc'ulûnk cui'chic li Kâcua' Jesucristo.
27. Jo'can ut li ani tixcua' li caxlan cua ut târuc' li uc'a re xjulticanquil lix camic li Kâcua' Jesucristo ut inc'a' naxq'ue xlok'al li Cristo, li jun a'an yô chi mâcobc chiru li Kâcua' ut yô chixtz'ektânanquil xcuanquil lix camic li Kâcua' Jesucristo.
28. Jo'can ut li junjûnk tento tixq'ue retal ma tîc lix yu'am sa' lix pâbâl nak toj mâji' naxc'ul li caxlan cua ut li uc'a.
29. Li ani naxc'ul li caxlan cua ut li uc'a chi inc'a' naxq'ue xcuanquil lix camic li Kâcua' Jesucristo, tojba mâc naxbok sa' xbên.
30. A'in ut xyâlal nak nabal yajeb ut mâc'a'eb xmetz'êu sa' êyânk ut cuanqueb ajcui' ac xe'cam.
31. Abanan cui nakec'a kib nak tîc li kayu'am nak nakatzaca inc'a' tento nak li Kâcua' tixrak âtin sa' kabên.
32. Ut nak narakman âtin sa' kabên xban li Kâcua' nocok'use' re nak inc'a' tz'ektânanbilako kochbeneb li inc'a' neque'pâban.
33. Jo'can ut ex inhermân, nak têch'utub êrib chixbânunquil li lok'onînc re xjulticanquil lix camic li Kâcua' Jesucristo, cheroybeni êrib chi ribil êrib re nak sa' comonil têbânu.Cui cuan junak sa' êyânk tâtz'ocâk, chicua'ak chak sa' rochoch re nak inc'a' têbok raylal sa' êbên nak têch'utub êrib. Toj cuan chic c'a'ak re ru inc'a' xinye êre. Nak tincuulak chêrilbal tinch'olob xyâlal chêru li toj mâji' xinye êre.
34. Cui cuan junak sa' êyânk tâtz'ocâk, chicua'ak chak sa' rochoch re nak inc'a' têbok raylal sa' êbên nak têch'utub êrib. Toj cuan chic c'a'ak re ru inc'a' xinye êre. Nak tincuulak chêrilbal tinch'olob xyâlal chêru li toj mâji' xinye êre.