Bible in one year


October 14


Isaiah 53:1-12
1. Ol manmeri i tok olsem, “Husat bai inap long bilip long ol samting nau yumi harim? Na husat i bin lukim Bikpela i mekim kain strongpela wok olsem nau em i mekim?
2. Bikpela i bin larim wokman bilong en i kamap olsem wanpela diwai nating i save kamap long ples drai. Dispela wokman i no gat nem, long wanem, em i no luk nais liklik long ai bilong ol man. Na em i no gat wanpela gutpela samting bilong mekim ol man i lukim em na laikim em.
3. Ol man i bin givim baksait long em na rabisim em na ol i no laikim em tru. Oltaim em i bin pulap long sori na ol kain kain hevi. Na ol man i no save laik lukim em, na ol i save haitim pes bilong ol. Na ol i givim baksait olgeta long em. Na yumi bin lukim em olsem man nating.
4. “Yumi bin ting God i laik mekim save long en na em i mekim ol dispela samting nogut i kamap long em. Tasol nogat. Dispela wokman i bin karim ol hevi na pen bilong yumi.
5. Long asua bilong sin bilong yumi tasol em i bin kisim bagarap. Ol i bin paitim em nogut na skin bilong en i bin bruk nabaut, na long dispela pen em i karim em i mekim yumi i kamap orait gen, na yumi stap gut tru.
6. Yumi olgeta i olsem sipsip i raun nabaut, na yumi wan wan i bin bihainim laik bilong yumi yet. Bikpela inap mekim save long yumi, bilong bekim asua bilong ol sin bilong yumi, tasol em i no bin mekim olsem. Nogat. Em i bin mekim wokman bilong en i karim ol dispela pen yumi yet i mas karim.”
7. Bikpela i tok olsem, “Ol man i bin mekim nogut long dispela wokman, tasol em i daunim em yet na karim pen. Na em i no bin mekim wanpela tok. Em i pasim maus olsem pikinini sipsip ol i kisim i go bilong kilim, na olsem sipsip ol i laik katim gras bilong en.
8. Ol i bin kalabusim em nating na bringim em i go long kot, na kot i tok long em i mas i dai. Na ol i bin kilim em i dai. Na i no gat wanpela man long lain bilong en i kisim save olsem, em i bin kisim ples bilong ol na em i karim dispela pen ol yet i mas karim, na em i dai bilong stretim rong bilong ol sin bilong ol.
9. Ol i planim em wantaim ol man i bin mekim ol kain kain pasin nogut, na wantaim ol man i gat planti mani samting. Tasol em yet i no bin mekim wanpela pasin nogut, na tu em i no bin mekim wanpela tok giaman.”
10. Bikpela yet i bin daunim wokman bilong en na mekim em i karim pen, long wanem, sapos wokman i givim laip bilong em yet olsem ofa bilong rausim sin bilong ol manmeri, orait laip bilong en bai i go longpela tru na em bai i lukim ol tumbuna pikinini bilong en. Na long wok em i mekim, wokman bai i mekim ol samting Bikpela i gat laik bilong mekim, na em bai i mekim ol dispela samting i kamap gut.
11. Bihain long em i karim bikpela hevi pinis, em bai i lukim planti gutpela samting i kamap, na em bai i amamas moa yet. Bikpela i tok olsem, “Dispela stretpela wokman bilong mi, em i save gut long mi. Em i bin karim hevi bilong ol sin bilong planti manmeri, na long dispela pasin em bai i mekim ol i kamap stretpela manmeri.
12. Ol manmeri i bin lukim em olsem wanpela man nogut. Tasol em i bin givim laip bilong em yet na karim hevi bilong sin bilong planti manmeri. Na em i bin prea bilong helpim ol manmeri bilong mekim sin. Olsem na bai mi givim biknem long em namel long ol bikman. Na ol strongpela soldia bai i tilim long em ol samting ol i bin winim long pait.”

Isaiah 54:1-17
1. Bikpela i tok olsem, “Jerusalem, yu olsem tarangu meri i no save karim pikinini, na yu olsem meri i no bin pilim pen bilong karim pikinini. Tasol nau yu mas singim song na amamas na singaut, long wanem, yu bai gat planti pikinini moa, i winim ol pikinini bilong meri, man bilong en i stap yet wantaim em.
2. Yu mas makim bikpela hap graun na sanapim haus sel bilong yu. Na yu mas opim haus sel bilong yu olgeta, na lusim ol rop i go longpela na planim strong ol stik i go daun long graun, na taitim ol rop na pasim strong long ol dispela stik.
3. Long wanem, mak bilong graun bilong yu bai i op bikpela na i go olsem long han sut na long han kais. Ol lain pikinini bilong yu bai i daunim ol manmeri bilong ol arapela kantri. Na bai ol i sindaun long ol taun nau i stap nating.
4. “Jerusalem, yu no ken pret. Bai yu no sem moa. Ol man bai i no tok bilas long yu moa. Bai yu lusim tingting olgeta long sem yu bin kisim long taim yu stap yangpela yet, na bai yu no tingim moa dispela taim yu stap wanpis olsem meri, man bilong en i dai pinis.
5. Mi God i bin wokim yu, mi bai i stap olsem man bilong yu. Nem bilong mi, em Bikpela I Gat Olgeta Strong. Mi God bilong Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na mi man bilong sambai long yu na helpim yu, mi tasol mi God bilong bosim olgeta hap bilong graun.
6. “Mi God, Bikpela, mi tok olsem, bai mi singautim yu i kam bek long mi. Yu olsem yangpela meri i bin marit na man bilong en i lusim em na ranawe pinis, na lewa bilong en i bruk na em i stap wantaim bikpela sori.
7. Mi Bikpela, mi man bilong sambai long yu na helpim yu, mi bin lusim yu long sotpela taim tasol, na nau mi gat bikpela sori tumas long yu. Olsem na bai mi kisim yu i kam bek long mi. Mi bin kros nogut tru long yu long sotpela taim tasol, na mi bin haitim pes bilong mi. Tasol oltaim bai mi sori tumas long yu na laikim yu tru na mekim gut long yu.
8.
9. “Long taim bilong Noa mi bin promis olsem bai mi no inap bagarapim graun gen long bikpela tait. Na nau bai mi mekim wankain promis. Mi tok tru tumas bai mi no belhat gen long yu na krosim yu na mekim save long yu.
10. Ol maunten i ken bruk na pundaun, tasol laik bilong mi long yu bai i stap strong oltaim. Na mi no inap brukim dispela kontrak mi bin wokim wantaim yu long mitupela bai i sindaun gut wantaim na mi bai givim gutpela taim long yu. Mi Bikpela, mi God bilong sori tumas long yu na laikim yu tru, mi tok pinis long mi bai mekim ol dispela samting long yu.”
11. Bikpela i tok olsem, “Tarangu Jerusalem, yu taun i bin kisim planti bagarap, i no gat man i bin sori long yu na helpim yu. Tasol bai mi kisim ol gutpela gutpela ston i dia tumas na wokim yu gen, na bai yu kamap naispela taun tru. Bai mi kisim ol ston i dia tumas na lainim long graun bilong wokim taun gen antap long ol. Na bai mi kisim ol kain kain gutpela ston i lait tumas na wokim ol haus bilong yu na strongpela banis i raunim yu na ol dua bilong banis na ol taua i stap antap long banis.
12.
13. “Bai mi yet mi skulim ol pikinini bilong yu, na bai ol i gat gutpela sindaun tru.
14. Long stretpela pasin bilong mi bai mi mekim yu i kamap strong. Na i no gat man moa bai i daunim yu na mekim nogut long yu, na bai yu no pret moa long wanpela samting. Olgeta pret bilong yu bai i pinis.
15. Sapos sampela lain i kam bilong pait long yu, yu mas save olsem mi no salim ol i kam. Nogat. Ol i kam long laik bilong ol yet. Olsem na bai mi putim ol long han bilong yu.
16. “Mi yet mi bin wokim ol man i gat save bilong wokim ol kain kain samting long ain. Na ol i save putim ain long paia na mekim paia i hat tru na kukim ain. Na ol i save kisim dispela ain na paitim na wokim ol kain kain samting ol man i save yusim bilong pait. Na tu mi bin wokim ol soldia, na ol i save kisim ol dispela samting na pait na bagarapim ol arapela kantri.
17. Tasol i no gat wanpela bilong ol dispela samting bilong pait inap bagarapim yu. Na bai yu sanap strong na bekim tok bilong ol man i sutim ol kain kain tok long yu. Long dispela pasin mi save was gut long olgeta wokman bilong mi na mekim ol i win. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

Psalms 113:1-4
1. Litimapim nem bilong Bikpela! Yupela wokman bilong Bikpela, litimapim nem bilong em!
2. Yumi olgeta i mas amamas long nem bilong Bikpela, nau na olgeta taim bihain.
3. Long hap bilong sankamap i go inap hap bilong san i go daun, yumi olgeta manmeri i mas litimapim nem bilong Bikpela.
4. Bikpela i save bosim olgeta lain pipel. Biknem bilong en i winim olgeta samting long heven.

Proverbs 26:17-19
17. Sapos tupela man i wok long tok kros, tasol narapela man i go helpim toktok bilong ol, orait dispela man i olsem man i lukim dok i wokabaut i go na em i go holimpas yau bilong dok.
18. Sapos man i trikim wantok bilong en, na bihain em i tok, “Mi tok pilai tasol”, orait em i olsem wanpela longlong man i sutim ol spia nabaut na tromoi nabaut ol stik i gat paia.
19.

Efesus 3:1-21
1. God i mekim gut tru long yupela, na long dispela as tasol mi Pol mi stap long kalabus, long wanem, mi save mekim wok bilong Krais Jisas bilong helpim yupela man bilong ol arapela lain.
2. Mi ting yupela i harim pinis olsem, God i bin marimari long mi na makim mi bilong mekim dispela wok em i mekim bilong marimari long yupela tu.
3. Dispela tok long samting God i mekim, bipo em i stap hait, tasol God yet i bin kamapim long mi, olsem mi stori liklik pinis.
4. Na taim yupela i ritim dispela tok, orait yupela bai i save olsem, mi save gut tru long dispela tok hait bilong wok Krais i mekim.
5. Long olgeta taim bipo, God i no bin autim klia dispela tok hait. Tasol nau long Holi Spirit, God i autim klia long mipela ol aposel na profet bilong em.
6. Dispela tok i olsem. Long gutnius yupela man bilong ol arapela lain yupela i kamap wanlain na wanpela bodi wantaim mipela. Na yumi olgeta i save kisim olgeta samting God i bin makim bilong yumi long Krais Jisas.
7. God i mekim mi i kamap wokman bilong autim dispela gutnius. Em i marimari long mi, na em i givim strong bilong en long mi, bilong strongim mi long mekim dispela wok.
8. Mi aninit tru long olgeta arapela manmeri bilong God, tasol em i marimari long mi na givim dispela wok long mi, em wok bilong autim gutnius long ol arapela lain. Dispela gutnius i tok long olgeta gutpela samting bilong Krais, em yumi ol man i no inap tru long skelim na kaunim.
9. God i bin wokim olgeta samting, na pastaim em i haitim tingting bilong en long olgeta pasin em i laik mekim. Na dispela tingting i stap hait long olgeta taim bipo. Tasol nau em i givim mi wok bilong autim klia dispela tingting bilong em.
10. Bipo em i haitim, tasol nau em i mekim sios bilong en i kamap, na long dispela pasin em i mekim ol kain kain gutpela tingting na save bilong en i kamap ples klia, bai ol strongpela ensel na spirit bilong heven i ken save long tingting bilong God.
11. Bipo yet God i tingting long mekim ol dispela samting, na nau long wok bilong Krais Jisas, Bikpela bilong yumi, em i mekim pinis.
12. Na yumi save bilip long Krais, na yumi no pret. Yumi save gut olsem, Krais em i rot bilong yumi kamap long God.
13. Olsem na mi tokim yupela nau, yupela i no ken tingting planti long dispela pen mi karim bilong helpim yupela, na bai bilip bilong yupela i slek. Nogat. Yupela i ken amamas long dispela samting i kamap, long wanem, em bai i helpim yupela long i stap gut wantaim God.
14. Mi ting long ol dispela samting Papa i bin mekim na mi save brukim skru long en.
15. Em i Papa bilong olgeta lain i stap long heven na long graun, na em yet i givim nem long olgeta dispela lain.
16. Mi save brukim skru na prea olsem, Papa i bin makim ol planti gutpela gutpela samting tru bilong givim yupela, olsem na em i ken pulapim Holi Spirit bilong em long bel bilong yupela, na mekim yupela i stap strong tru.
17. Na long bilip bilong yupela, Krais i ken i stap long bel bilong yupela. Na pasin bilong laikim tru ol arapela, em i ken kamap strong tru insait long bel bilong yupela na mekim yupela i sanap strong, olsem graun i save holimpas rop bilong diwai na mekim diwai i sanap strong.
18. Olsem na yupela i ken kisim strong wantaim olgeta manmeri bilong God, inap long yupela olgeta i ken save gut long pasin bilong Krais long laikim tru ol arapela, em i bikpela tru, na i go longpela moa, na i go antap tru, na i go daun moa. Yes, pasin bilong Krais long laikim tru ol arapela, em i winim olgeta save, tasol yupela i ken save tru long en. Na olgeta gutpela samting i pulap long God yet, ol i ken pulap long yupela tu.
19.
20. Strong bilong God yet i save wok long bel bilong yumi, na dispela strong i winim tru tingting bilong yumi. Olgeta samting yumi save askim God long mekim, ol i no inap tru long mak bilong strong bilong en.
21. Olsem na oltaim oltaim ol manmeri bilong sios i mas litimapim nem bilong God long nem bilong Krais Jisas, inap long olgeta taim bihain. I tru.